BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                 1     1       2                             1     1                   1   1               1           00
01 12             1         1 1             1   1   1 1 1                           1   1         1         1               01
02 5             1                                                             2           1             1                 02
03 11       2   1         1         1                                   1 1   1           1   1       1                     03
04 10             1     1           1               1         1                 1 1 1                 1 1                   04
05 14       1     1             1               1   2         1     1     2   1       1                   1           1     05
06 14                 1       2   2                         1       1                         1           2 1       1 1   1 06
07 12                           1     1 1 1           1                     1           1   2     1   1               1     07
08 12 2           1 1                                 1         2       1       1   1       1                 1             08
09 10 1             1         1 1               1   1   2   1                                                   1           09
10 9         1     1       1   1                     1           1               1               1           1             10
11 9                                           2   1                                           1 1   1           1 1   1   11
12 12   1         1 1 1 1                 1   1         1           1       2                               1               12
13 14         1         1                             1     2             2 1       1                     1       1 2 1     13
14 22 2   1   1     1       2 2         1       2   1                 1           1     1       1         1   2 1     1     14
15 7                                   1     1                                 1           2               2               15
16 10           1   1       1   1           1         1                                   1     1   2                       16
17 10       1 1           1 1   1                             1     1       1 1                                     1       17
18 14 1 1 1                               3       1                   1     1             2         2             1         18
19 8           1 1   1                                   2         1               1                           1           19
20 8     1                                               1 1   1             1               1   1             1           20
21 8   1         1   1               1                                         1                                     1 2   21
22 12 1 1     1     1       1   1 1           1                   1               1                           1         1   22
23 10       1   1   2                             1                                     1 2                     1       1   23
24 8 1       1                                         1   1           1         1                 1 1                     24
25 21         1     1     1   1 1 2             1                 1 1 1       1 1 1   1   1       1 1     1     1 1         25
26 12 1 1   1             1           1     1                 1 1                           1     1             1 1         26
27 9                   1       1     1     1         1       1                   1   1                         1           27
28 6           1                               2         1         1 1                                                     28
29 9                 1     1                                     1   1               1                   1     2         1 29
30 12         1                           1       1       1   1       1   1           1 1         1                 1   1   30
31 13         1 1             1               2       1 1       1   1       1 1         1     1                             31
32 13       1       1 1   1   2               1   1                       1             1     1       1         1           32
33 10         1         1           2                                                         1         1 1   1   1 1       33
34 9     1         1               1 1                                   1           1           1       1       1         34
35 10 1                     1       1       1                   1                   1         1       1   1         1       35
36 13                   1           1       1   1 1                     1       1                 2   1       1   1 1       36
37 11                                       1             1 1 1         1 1         1   1           1       1     1         37
38 14     1   1 1       1           1       1                 2       1 1     1     1   1                           1       38
39 9                                 1                   1     1   1   1       2             1         1                   39
40 7             1                     1   1                   1                         1               1           1     40
41 12           1         1 1                     1         1   1 1 1                         1       1         1   1       41
42 10                   1               1     1 1                             1 1     1         1           1         1     42
43 4   1                                             1               1                                                   1 43
44 15 1 2             1   1         1   1 1 1     1   1                           1               1                 1     1 44
45 7               1               1                                   1         1                           2         1   45
46 10       1 1                                 1         1   1       1             1           1   1                     1 46
47 4           1       1                                                     1           1                                 47
48 18 1 1 1             1 1       1     1   1     1 1         1           1   1   1 1 1     1           1                   48
49 11     1       1                   1 1         2     1 1       1                         1                 1             49
50 12   1         1     1                         1         1 1             1 2     1               1                   1   50
51 7           1   1                                       1         1     1                 1     1                       51
52 8   2             1                                               1               2   1     1                           52
53 9 1                     1       1       1       1       1           1                           1           1           53
54 13         1                 1     1 1 1   1 1     1     1                             1           2         1           54
55 9                 1       1                         1   1                         1     1 2                 1           55
56 13     1       2           1                   1               1             1                   1   1               2 2 56
57 12       2   1                       1           1   1       1       1                                   1     1 1 1     57
58 9                                   1 1     1       1                       1     1                 1               1 1 58
59 7       1           1                                               1     1   1   1                               1     59
60 9                               1       1       1     1   1                   1             2             1             60
61 13 1                 1 1           1       1       1 1           1                           1 1   1             2       61
62 10   3                 1     1                       1                                       1   1         1   1         62
63 13                           1 1   1     1         1 1 1         1 1         1           1                 1   1         63
64 9     1       1         1 1       1                               1   1                               1             1   64
65 19     1 1         2     1 1 2                     1   1 1           1 1                         1 1     1 1       1   1 65
66 11 1                               2       1   1                 1 1                           1           1       1   1 66
67 13                       1     1       1                         1                 1 1   2           2   1 2             67
68 14                     2 1 1             1 1   1 1         1                   1 1 2                   1                 68
69 8       1             1     1 1           1                     1         1                       1                     69
70 3                                               1             1                         1                               70
71 9           1     1         1 1           1       1                   1                                       1     1   71
72 13     1       1       1       1     1       1         1           1 1               1 1                       1     1   72
73 11                   1         1                           1 1                   1         1   1 1     1       1 1       73
74 14     1   1 1         1             1         1               1     1                         1         1     1   1   2 74
75 11               1 1   1       1       1 1           1 1     1                                   1                 1     75
76 16 1               1                 1   1   1             2               1       1     1   2       1   1   1   1       76
77 14         3                     1                   1         1     1   1       1   1             2                 1 1 77
78 9               1   1         1 1                           1 1         1                 1         1                   78
79 12                             1 1     1                 1     1       1 1       1   1             1         1     1     79
80 7 1                         1     1                       1             2                               1               80
81 12       1   2               1                       1         1       1                 1           1             1 1 1 81
82 7       1             1   1                                                       1 1     1             1               82
83 6       1                             1                 1               1                         1     1               83
84 9         1                       1   1           1           1           1     1             1       1                 84
85 17   1 2       1               1       1         1 1         1   1             2       1             1   1     1   1     85
86 7           1           1           1     1   1                                           1                           1 86
87 15                   1   1 1         1   1 1       1     1         1             2   1 1     1         1                 87
88 9     1                               1               1     1   1           1               2           1               88
89 8                                               1   1       1 1         1   1           1       1                       89
90 9                 1           1   1       1   1                       1       1     1                               1   90
91 5                                     2                               1                   1         1                   91
92 10                                   1     1           1               1       1           1   1 1                     2 92
93 12     2 1   1     1           1     1         1             1           1                           1             1     93
94 6   1                                                       1 1               1       1                               1 94
95 14   1               1             1       1     1     2 1     1   1         1         1             1               1   95
96 4     1                           1                                                 1                     1             96
97 14 1         1 1     1           1               1               1   1   1   1               2       1           1       97
98 8       1       1     1                     1   1                 1                                 1         1         98
99 14             1 1 1       1                         1               1     2         1 2             1 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng