BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11                             1   1                   1 1           1     1 1         2     1               1           00
01 10           1           1           1     1             1               1   1 1           1                           1 01
02 13 2                               1                             1 1     1 1 1       1     2           1     1           02
03 12           1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                               1     03
04 13       1                 1             1 1   1                   1           1     1 1                 1   1         2 04
05 11       1       1           1           1 2           1                                                 2 1         1   05
06 6                   1                                         1           1                           2   1             06
07 17 3 1   1   1 1           1             1                       2     1               1       1 1       1   1           07
08 14                     1           1   2                           1 1 1   1         1   1           1       1   1   1   08
09 14               1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1                         09
10 14   1         1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1   1       1       1 10
11 11           1       1   1                             1           1     2       1           1                   1 1     11
12 12     1                           1   1     1     1                 1   1                             1       1   3     12
13 7     1                   1                                         1               1     1               1       1     13
14 9     1         1       1       1   1   1                                       1                 1       1             14
15 17           1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1                 2             1 15
16 17   1     1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2                       2 16
17 10   1             1 1   1         1     1   1       1     1                                                 1           17
18 9               1             1         1             1             1                                 1 1           2   18
19 13 1       1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1                   19
20 9     1               1                         1 1             1             1 1     1                               1 20
21 11   1       1                       1     2   1                         1           1             1 1   1               21
22 10     1                               1             1       1             1                     1       1 1 1         1 22
23 14           1                     1 1   1     1           1         1         1                 2       1     1 1     1 23
24 10     1         1 1                                     1                   1       1 1   2         1                   24
25 6           1 1                                               3                                       1                 25
26 9         1         1                                             1                   1 1     1   2                   1 26
27 10             1       1         1               1               1 1               1               1         1   1       27
28 11         2                     1   1           1   1                     1                     1             1     2   28
29 14 1       1         1       1     1       1         1                               1 1               1       1 2   1   29
30 12     1               2   1                 2   1 1         1 1             1                             1             30
31 13                       1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1           1           1   31
32 19     1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1           1       32
33 9   2 1       1                       1                 1 1                                   1             1           33
34 9     1                           1   1           1 1               1 1             1       1                           34
35 19       1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1                         1 1   1 35
36 9         1                   1           1   1   1                                         1     1 1               1   36
37 6         1                 2                           1     1                               1                         37
38 9       1               1 1                   1 1           1         1       1       1                                 38
39 7       1                                   2   1                       1 1 1                                           39
40 8 1             1     1 1 1           1                 1                                                         1     40
41 11 1                                         1     2       1                   1               1   1 3                   41
42 13         1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1                             1   42
43 11     1                   1   1       1     2   1                     1         1           1             1             43
44 11   1   1   1     1           2         1         1                                                 1   1           1   44
45 8                                                   1     1   1                     1     1 1 1           1             45
46 13   1       1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1                   1 1             46
47 8 1                             1   1                     1 1           1                 1                   1         47
48 12       1 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1                       48
49 9                                                     1 1             1 2   1         1         1       1               49
50 9 1   1           1                                 1                         1   1                 1           1 1     50
51 12       1                                                         1     1 1     1 2 1             2         1 1         51
52 5   1         1   1       1                                                                                     1       52
53 7                                       1       1                             1   1             1               1 1     53
54 9         1                                   1         1       1         1           1         1 1               1     54
55 16       1 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     1     1 1 1         55
56 9                 1                                 1                     1               2   1   1       1     1       56
57 15       1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1             1         57
58 13     1         1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1       1             58
59 12         1   1   1                     1   1           1           1             1               1 1           1     1 59
60 7                 1               1               1                 1           1   1         1                         60
61 6 1                   1                                   1                 1     1 1                                   61
62 10         1 1 1                             1                 1 1           1                   1       1             1 62
63 6   1                       1                 1     1                 1   1                                             63
64 12           1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1                         64
65 11 1               1       1 1 1                       1       1           1 1     1                                   1 65
66 9             1 1     1         1 1   1                 1                           1                           1       66
67 12             1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1     1               67
68 4         1             1                                       1     1                                                 68
69 9             1                 1 1                       1             1                             3       1         69
70 10           1   1             1   1     1                     1   1             1                             1 1       70
71 8 1     1   1                                     1                         1           2           1                   71
72 7                   1           1                     1                 1                           1 1           1     72
73 9                 1               1         1                   1     1 1                       1         1   1         73
74 9 1   1 1     1                     1           1             1                         1             1                 74
75 7                       1                   1   1                     1                   1               1           1 75
76 13 1 1 1 1           1                   2                                             1 1     1     1         1     1   76
77 7     1                 1 1         1                             1                     1       1                       77
78 17   2             1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1         1             78
79 12 1             1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1               1               79
80 11                       1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1                               80
81 7       1         1                       1     1   1                           1                       1               81
82 10                                     1       1       1             1       1               2               1 1   1     82
83 9     1 1                     1 1 1                       1           1                           1 1                   83
84 11                     1         1   1   1                           1       1   1             1   1   1       1         84
85 11               1 1 1     1     2         2   1                                                                     1 1 85
86 11   1 1               1             1                                           1     1     1     1           1     2   86
87 11           1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                                           87
88 6             1   1   1 1                             1                                                     1           88
89 9         1     1           1                           1   1 1     1             1                         1           89
90 11           1       1                                       1     1           2           1   1             1   1 1     90
91 14   1         1 3                             1                               1 2   1   1 1           1         1       91
92 11                   1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1                         1     92
93 10       1 1                 1 1                               2                     1                           1   2   93
94 8   1               2       1       1                                   2                                         1     94
95 14                     1         1                     1   1 2             1       1   1 1           1 1           1   1 95
96 15                                   1     1           2     1 1           1                 2         1   1 2 2         96
97 7   1           1         1                       1                                       1     1                   1   97
98 10 1                 1     1                       1                   1                               1   2 1     1     98
99 14       1     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng