BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8 1                       1               1 1                                     1   1                   1 1           00
01 11   1                     2           1   1         1           1           1           1     1             1           01
02 7                 1         1                         2                               1                             1 1 02
03 14 1     2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       2                   1 03
04 12                     1 1             1         3           1                 1             1 1   1                   1 04
05 14       1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2           1             05
06 7         1 1       1 1         1                                       1                                         1     06
07 15                           1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1                       2   07
08 8                             2       1                                   1           1   2                           1 08
09 17           1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1   1     1         1   09
10 11                       1                   1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1             10
11 13 2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1                             1           1 11
12 13       1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1     1                 12
13 7     1     1   1             1           1               1                   1                                         13
14 11       2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1                           14
15 12                                             1 1               1     1   1         1                 2 1       1     2 15
16 18                 2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2                 1   2       16
17 14           1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1       1     1         17
18 8 1                     1     1                     1               1             1         1             1             18
19 13     1                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1       19
20 7               1     1                                   1               1                         1 1             1   20
21 8           1               1                           1       1                       1     2   1                     21
22 11   1     1   1   1                       1 1     1       1                               1             1       1       22
23 9               1                   1   1                       1                     1 1   1     1           1         23
24 11   2       1                         1 1 1       1       1         1 1                                     1           24
25 11 1       1 1 2             1                                   1 1                                               3     25
26 4               1                                             1         1                                             1 26
27 8         1           1                                           1       1         1               1               1 1 27
28 11   1 1                           1 1           1             2                     1   1           1   1               28
29 10                 1 1     1                           1       1         1       1     1       1         1               29
30 15   1       1         1 1                     1           1               2   1                 2   1 1         1 1     30
31 11         1       1                       1                                 1 1     1   1               1     1   1 1   31
32 20       1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1   32
33 14         1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1                 1 1         33
34 8         1     1             1                           1                           1   1           1 1               34
35 24         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2         35
36 9                     1       1             1       1         1                   1           1   1   1                 36
37 8   1                               1           1             1                 2                           1     1     37
38 10                       1 1           1         1           1               1 1                   1 1           1       38
39 7                 1                     2                   1                                   2   1                   39
40 14 1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1           40
41 10       1   1 1                 1                   1 1                                         1     2       1         41
42 17         1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1             42
43 11     1 1                       1 1                       1                   1   1       1     2   1                   43
44 13 1           1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1         1                 44
45 9                           1 1 3 1                                                                     1     1   1     45
46 8             1                                         1       1               1                     1         1   1 1 46
47 12 1                       1               3   1     1 1                             1   1                     1 1       47
48 13               1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             1 1 1                 48
49 4                   1               1                                                                     1 1           49
50 11   1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1                                 1               50
51 5   1 1                           1                         1                                                         1 51
52 7                 1       1                   1         1         1   1       1                                         52
53 7               1 1           2     1                                                       1       1                   53
54 10   1                             1   2         1   1         1                                   1         1       1   54
55 11             1                   2     1         1         1 1             1 1                   1           1         55
56 6                   1   1   1     1                                   1                                 1               56
57 12                     1                                     1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1 57
58 13             1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1                 1           58
59 13     1   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1           1           59
60 6 1     1                           1                                 1               1               1                 60
61 5   1                                         1       1                   1                                   1         61
62 11   1     1                                 2     1           1 1 1                             1                 1 1   62
63 8   1 1         1                       1               1                       1                 1     1               63
64 9                           1                                   1       1     1   1   1             1         1 1       64
65 10       1                                     1     1 1               1       1 1 1                       1       1     65
66 10 1               1                   1                           1 1     1         1 1   1                 1           66
67 14       2 1 1                   1   1       1                     1         1                           1 1 1 1       1 67
68 6         1                             1       1             1             1                                       1   68
69 10     1 1               1                   2 1                   1                 1 1                       1         69
70 9             1                                     1           1   1             1   1     1                     1   1 70
71 4                                                     1     1   1                                     1                 71
72 11 1   2 1     1                             1   1   1                   1           1                     1             72
73 9     1         1       1           1               1                 1               1         1                   1   73
74 13     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1           1             1     74
75 15 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1   1                   75
76 11 1   1                   2                           1 1 1 1           1                   2                           76
77 8                           2   1                         1                 1 1         1                             1 77
78 17         1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1         1       1         1 78
79 11                                       1         1   1             1           1       1                 1 1   1 1 1   79
80 13                             1     1 1     1                               1             1 1 1 1   1             1 1 1 80
81 11   1               1 1         1 1                 1       1         1                       1     1   1               81
82 6       1     1                               1                                           1       1       1             82
83 9                 1       1                 1             1 1                     1 1 1                       1         83
84 9   1             1         1       1         1                           1         1   1   1                           84
85 11         1     1                                                   1 1 1     1     2         2   1                     85
86 11 1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1             1                               86
87 18     1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1       87
88 9 1             1       1                     1                   1   1   1 1                             1             88
89 8   1                                             1           1     1           1                           1   1 1     89
90 10 1                             2               3               1       1                                       1     1 90
91 12                     1           2     1     1     1   1         1 3                             1                     91
92 8                         1                                             1             1     1         1 1   1       1   92
93 10                   1 1 1               1                   1 1                 1 1                               2     93
94 8   1                                 1             1   1               2       1       1                               94
95 11               1   1                     1 1     1                       1         1                     1   1 2       95
96 9   1                             1               1                                     1     1           2     1 1     96
97 12             1         2   1           2       1 1     1           1         1                       1                 97
98 11     1   1 1       3           1                     1                 1     1                       1                 98
99 14       1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1       1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng