BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12       1 1                                     1   1                   1 1           1     1 1         2     1         00
01 12   1   1         1           1           1           1     1             1               1   1 1           1           01
02 11                   2                               1                             1 1     1 1 1       1     2           02
03 11                             1                 1   1   1       2                   1 1         1 1 1                   03
04 13   1         3           1                 1             1 1   1                   1           1     1 1               04
05 10   2     1               1       1           1           1 2           1                                               05
06 3                                     1                                         1           1                           06
07 16               1   3 1   1   1 1           1             1                       2     1               1       1 1     07
08 12   1                                   1           1   2                           1 1 1   1         1   1           1 08
09 17 1   1           1               1     1         1         1 1   1     1         1   1         2   1     1     1       09
10 13         1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1                                   1 1     1   10
11 13   1   1   1 1               1       1   1                             1           1     2       1           1         11
12 9 1 1                   1                           1   1     1     1                 1   1                             12
13 6       1               1                   1                                         1               1     1           13
14 9         1             1         1       1       1   1   1                                       1                 1   14
15 16           1 1               1     1   1         1                 2 1       1     2 1 1     1         1               15
16 18   1           2     1     1 1 1                     1 2                 1   2           1         1     1     2       16
17 10 1                   1             1 1   1         1     1   1       1     1                                           17
18 6                 1               1             1         1             1             1                                 18
19 17     1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               1             1   1         1       1   1 19
20 8                       1               1                         1 1             1             1 1     1               20
21 10                     1       1                       1     2   1                         1           1             1 1 21
22 9       1 1     1       1                               1             1       1             1                     1     22
23 12 1   1                       1                     1 1   1     1           1         1         1                 2     23
24 14   1 1 1       1       1         1 1                                     1                   1       1 1   2         1 24
25 5                             1 1                                               3                                       25
26 8                           1         1                                             1                   1 1     1   2   26
27 8                               1       1         1               1               1 1               1               1   27
28 10 1           1             2                     1   1           1   1                     1                     1     28
29 9                   1       1         1       1     1       1         1                               1 1               29
30 12           1           1               2   1                 2   1 1         1 1             1                         30
31 12       1                                 1 1     1   1               1     1   1 1   1     1                 1         31
32 21 1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             1   1     1       1   1             1   1 32
33 9       1             2 1       1                       1                 1 1                                   1       33
34 9                       1                           1   1           1 1               1 1             1       1         34
35 20     1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2               1   1       1               35
36 10         1       1         1                   1           1   1   1                                         1     1 1 36
37 8 1           1             1                 2                           1     1                               1       37
38 11   1         1           1               1 1                   1 1           1         1       1       1               38
39 9     2                   1                                   2   1                       1 1 1                         39
40 10       1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1                                             40
41 12                 1 1                                         1     2       1                   1               1   1 3 41
42 15     2           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1                         1     1               42
43 10                       1                   1   1       1     2   1                     1         1           1         43
44 11       1       1     1   1   1     1           2         1         1                                                 1 44
45 7                                                                     1     1   1                     1     1 1 1       45
46 11                     1       1               1                     1         1   1 1     1   1   1   1                 46
47 12       3   1     1 1                             1   1                     1 1           1                 1           47
48 13           1             1 1               1 1   1             1 1 1                 1           1           1   1     48
49 9 1                                                                     1 1             1 2   1         1         1     49
50 8 1                 1   1           1                                 1                         1   1                 1 50
51 10                         1                                                         1     1 1     1 2 1             2   51
52 5           1         1         1   1       1                                                                           52
53 6 1                                                       1       1                             1   1             1     53
54 12   2         1   1         1                                   1         1       1         1           1         1 1   54
55 15     1         1         1 1             1 1                   1           1           1       1         1 1 1 1     1 55
56 7                                   1                                 1                     1               2   1   1   56
57 14                         1 1       1     1 1   1               1 1         1     1 1       1                 1   1     57
58 15 1 1           1       1         1     1 1           1 1                 1                   1     1 1   1         1   58
59 11           1               1   1   1                     1   1           1           1             1               1 1 59
60 8 1                                 1               1               1                 1           1   1         1       60
61 7           1       1                   1                                   1                 1     1 1                 61
62 11         2     1           1 1 1                             1                 1 1           1                   1     62
63 7     1               1                       1                 1     1                 1   1                           63
64 12                             1       1     1   1   1             1         1 1                   1   1       1 1       64
65 12           1     1 1               1       1 1 1                       1       1           1 1     1                   65
66 9   1                           1 1     1         1 1   1                 1                           1                 66
67 13 1       1                     1         1                           1 1 1 1       1               1       1   1   1   67
68 6     1       1             1             1                                       1     1                               68
69 8         2 1                   1                 1 1                       1             1                             69
70 9                 1           1   1             1   1     1                     1   1             1                     70
71 8                   1     1   1                                     1                         1           2           1 71
72 8         1   1   1                   1           1                     1                 1                           1 72
73 9 1               1                 1               1         1                   1     1 1                       1     73
74 10       1         1 1   1 1     1                     1           1             1                         1             74
75 9 1     1       2                         1                   1   1                     1                   1           75
76 11                   1 1 1 1           1                   2                                             1 1     1     1 76
77 7                       1                 1 1         1                             1                     1       1     77
78 18   1           1     2             1 1   1   1     1   1         1       1         1   1     1     1     1       1     78
79 13     1         1   1             1           1       1                 1 1   1 1 1               1       1             79
80 14 1 1     1                               1             1 1 1 1   1             1 1 1               1     1             80
81 7                 1       1         1                       1     1   1                           1                     81
82 8           1                                           1       1       1             1       1               2         82
83 10         1             1 1                     1 1 1                       1           1                           1 1 83
84 11 1         1                           1         1   1   1                           1       1   1             1   1   84
85 9                                 1 1 1     1     2         2   1                                                       85
86 11 1   1   1           1 1               1             1                                           1     1     1     1   86
87 13           1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 1         1     1                         87
88 6           1                   1   1   1 1                             1                                               88
89 9               1           1     1           1                           1   1 1     1             1                   89
90 11             3               1       1                                       1     1           2           1   1       90
91 15     1     1     1   1         1 3                             1                               1 2   1   1 1           91
92 10                                     1             1     1         1 1   1       1   1                 1 1             92
93 8     1                   1 1                 1 1                               2                     1                 93
94 9   1             1   1               2       1       1                                   2                             94
95 14       1 1     1                       1         1                     1   1 2             1       1   1 1           1 95
96 10               1                                     1     1           2     1 1           1                 2         96
97 10     2       1 1     1           1         1                       1                                       1     1     97
98 5                   1                 1     1                       1                   1                               98
99 16       1   1             1     1   1             1   1       1       1   1       1     1                   1 1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng