BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8           1   1               1       1                     1                       1               1 1               00
01 10     1           1             1     1                         1                     2           1   1         1       01
02 9 1           1   1                     1                 1                   1         1                         2     02
03 15             1                             1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                             03
04 14 1       1 1       1             1                 1     1 1                     1 1             1         3           04
05 14 1     1         1 1         1   1   1                             1     1     1     1           2     1               05
06 9               1               2 1                                   1 1       1 1         1                           06
07 13             1       2     1             1                                             1   1 1               1   3 1   07
08 9     1               2                         1   1       1                             2       1                     08
09 13                                     1   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1       09
10 12         1   1 1         1     1             1     1     1                         1                   1   1       1   10
11 13                               1   1   1       2             2   1                       1       1   1   1 1           11
12 13               1 1       1 1                                       1   1     1 2   1           1 1                   1 12
13 10 1           1                                         2         1     1   1             1           1               1 13
14 13   2           2             1         1               1           2                     1 1           1             1 14
15 8       1       1       2     1                           1                                               1 1           15
16 14         1   1             1           1       1                             2         1 1 1     1           2     1   16
17 12     1             1       1 1                   2                     1     1 1         1     1                   1   17
18 13                     1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                     1     1                     1       18
19 10   1     1                           1                 1         1                                 1   1   1 1   1     19
20 9   1           1                   1       1         2                     1     1                                   1 20
21 7                   1       1                   1           1           1               1                           1   21
22 15     1                         1               1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1 22
23 9         1   1   1 1                               1 1                     1                   1   1                   23
24 15                                 1   1   1   1           3     2       1                         1 1 1       1       1 24
25 11       3                                     1   1           1       1 1 2             1                               25
26 7   1     1 1     1           1             1                               1                                           26
27 8         1     1             1   1             1 1                   1           1                                     27
28 8       1                 1                                 1   1 1                           1 1           1           28
29 7             1     1           1                                             1 1     1                           1     29
30 12         1                   1 1           1 1             1   1       1         1 1                     1           1 30
31 11   1     1           1         1   1 1                   1 1         1       1                       1                 31
32 17                   1 1 1 1       1 2     1       1                 1             1 1     1     1 1     1             1 32
33 15   1 1       1                                         2             1 1   2           1     1       1             2 1 33
34 15     2   1   1 2 1 1         1     1 1                               1     1             1                           1 34
35 17           1       1 1                             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           35
36 18 3 1 1           1 1 2           2       2             1                         1       1             1       1       36
37 8           1       1       1     1     1                       1                               1           1           37
38 8   1                       1     2                                                 1 1           1         1           38
39 7       1 1   1               1                                               1                     2                   39
40 13                   1 1               1               1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1     40
41 9       1   1                                             1         1   1 1                 1                   1 1     41
42 12             1   1                               1 1   1             1       1   1 1               2           1       42
43 8   1                                                 1 1         1 1                       1 1                       1 43
44 9     1                 1                                   1 1           1   1                       1       1     1   44
45 11                                   2   1         1   1                                 1 1 3 1                         45
46 7                 2           1                 1   1                     1                                         1   46
47 12     1   1                                       1 1         1                       1               3   1     1 1     47
48 8                                           1       1       1               1     1   1       1           1             48
49 5 1                         1           1                                       1               1                       49
50 12     1 1                                 1                     1         1 1   1   1     1     1                 1   1 50
51 11             1           1 1 2           1               1 1   1 1                           1                         51
52 7       1                   1                             1                   1       1                   1         1   52
53 10   1     1                     1   1 1                                     1 1           2     1                       53
54 15       1                   1     1   2   1 1   1   1           1                             1   2         1   1       54
55 11                       1 2 1                 2                           1                   2     1         1         55
56 11     1 1       1         1 1               1 1                                 1   1   1     1                         56
57 8 1             1           1     1       2         1                             1                                     57
58 12 1 1                                             1 1   1                 1     1 1             1 1           1       1 58
59 12           1             2                 1         1           1   1 1 1         1         1           1             59
60 9             1 1                   2               1   1     1     1                           1                       60
61 11 1       1         1   1 1   1 1     1                         1                                         1       1     61
62 10   1       1     1         1       1                           1     1                                 2     1         62
63 12 1         2     1   1   1                           1         1 1         1                       1               1   63
64 4 1           1                                     1                                   1                               64
65 8 1               1                   1         1                   1                                     1     1 1     65
66 8 1         1 1                       1     1                 1               1                   1                     66
67 10                           1                           2           2 1 1                   1   1       1               67
68 11         1       1                 1       1     2   1     1         1                             1       1           68
69 8                       1                           1             1 1               1                   2 1             69
70 9     1                   1     1   1     1   1             1             1                                     1       70
71 9                 1   1 1       1 1 1           2                                                                 1     71
72 11             1           1           1                       1   2 1     1                             1   1   1       72
73 10             1         2 1                           1           1         1       1           1               1       73
74 17         1             1   1 1   1     1   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 74
75 16 1     1                               1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2         75
76 8           1                                                 1   1                   2                           1 1 1 76
77 6                                     1               1                                 2   1                         1 77
78 13   1                                     1 1 2                       1     1         1 1         1           1     2   78
79 4                                                 1                                                 1         1   1     79
80 10     1             1   1     1           1   1                                           1     1 1     1               80
81 16   1   1 1 1         1 1   1 1               1   1             1               1 1         1 1                 1       81
82 8           1       1                   1           1       1       1     1                               1             82
83 7                     1                       1             1                 1       1                 1             1 83
84 12           2   1   1 1                 1                 1     1             1         1       1         1             84
85 8 1   2                                 2     1                       1     1                                           85
86 16           1   1   1   1           1       1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 1 86
87 13     1                           1     1               1         1   1 1 1       1     2                 1     1       87
88 5   1                                                         1             1       1                     1             88
89 7   1   1                           1   1             1         1                                             1         89
90 11                               2         1     2             1                             2               3           90
91 11                                       1     2   1                               1           2     1     1     1   1   91
92 9   1           1 1                   1     1         1   2                           1                                 92
93 12 1                   1 1     1   1         2           1                       1 1 1               1                   93
94 6                       1                 1                     1                                 1             1   1   94
95 10       2       1         1                     1                           1   1                     1 1     1         95
96 7                                         1 2         1         1                             1               1         96
97 15                       1 1   1           1     1         1               1         2   1           2       1 1     1   97
98 15     1 1 1         1           1       1       1                 1   1 1       3           1                     1     98
99 11           1     1   1   1         1             1                 1   1       1                     1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng