BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12     1         2               1                 1                         1     1     1 1         2   1               00
01 6                             1                       1   1   1                                     1               1   01
02 9 1                                   1                         1 1                   1               2         1 1     02
03 10   1     1                     1     1                   1     1               1                       1         1 1   03
04 11     1 1     2                 1 2               1               1     1                                     1         04
05 12 1           2       1         1               1               1           1 1 1                     1 1               05
06 14     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1                 06
07 14 1     1   1         1 1 1                 1               1                                 1         1 2       1   1 07
08 13 1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1                   1       1   08
09 8   1 1         1                                                       1 1 2                           1               09
10 15                 1       1         1         2         1           1   2         2         1       1     1           1 10
11 6                                                     1     2       1                       1           1               11
12 10                                       1       1   1   1 1                               2       1   1       1         12
13 12         1 1       1                   1               1     1             1                       1 1 1 1   1         13
14 7     1 1 1     1           2                                                         1                                 14
15 7   1             1                               1                   1             1 1                           1     15
16 11     1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1                       1         16
17 14     1     1         1                 1               2   1                               1 1 2         2         1   17
18 10 1   2         1   1                           1   1 1                                   1             1               18
19 8 1     2                                           1               2         1                 1                       19
20 13   1     2 2                     1               1             1                     1 1 1       1         1           20
21 11 1   1                       1     1     1         1                           1         2 1           1               21
22 8 1                                 1       1   1 1 1           1                                                     1 22
23 9                           2               1           1 1           1                           1         1         1 23
24 7     1 1             1                                   1               1                                         1 1 24
25 11   1   1                           2         1       2                 1                           1       1       1   25
26 13   1       1     1   2                 2   1   1       2                                             1           1     26
27 10       1     1       1                 1                           1 1 1 2                     1                       27
28 13           1             1 1         2         1           1           1 1                   1   1           1   1     28
29 13       1 1               1               1                 1       1         1           1         1     1   1 2       29
30 10         1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1                                 30
31 8         1     1                         1 1               1   1         1                                       1     31
32 14                   1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1             1     1   32
33 11 1         1       1                           1             1 1               2           1     1                   1 33
34 11                           1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1       1     34
35 10     1   1   1                               1               1         1   2 1           1                             35
36 13                               1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 1         36
37 12       1                           1   2                       1           1         1   1       1             1 1   1 37
38 7         1     1               1     1 1     1                                             1                           38
39 9 1         1                     1 1                           2                             1   1   1                 39
40 16                   1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1       2       2   40
41 10                 2             1                                           2   1         1             1   1   1       41
42 14     1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 42
43 7             1                             1                 2   1       1         1                                   43
44 9   1       1         1             1         2   1 1                                                 1                 44
45 10   1                   1     1                   1       1           1                   1           1     2           45
46 11   1             1         1           1   2   1 1                       1         1               1                   46
47 7           1             1                   1       1                             1             1           1         47
48 9         1           1                 1                               1         2       1       1       1             48
49 6                   1           1                                 1 1                 1 1                               49
50 7                                                                         1     1       1     2 1                 1     50
51 10   1     1                                                       1 1 1 1       1       1           1               1   51
52 8             1         1   1                 1                 1 1                               1                   1 52
53 12                     1 1 1       1                         1       1 2   1                                   1 1 1     53
54 12                       1 1   1             1     1               1         1       1             1         1   1     1 54
55 8                                   1 1                   1     1                       1       1         2             55
56 12               1 1     1     1 1             1     1   1                                             2   1       1     56
57 13             2   1           1         1   1     1           1     1           1       1           1   1               57
58 8                                                     1           1     1       1     1       1         1 1             58
59 12                 1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1                   1 1       59
60 13 1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1                     60
61 10     1         1       1             1             1                     1                     2         1           1 61
62 10                       1   1             1 1       1       1         3                           1                     62
63 14         2     1 1   1                                   1   1               1   1           2                     2 1 63
64 14 1 1                             1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1       64
65 8 1       1                                 1             1                   1   1 1           1                       65
66 12 1                   2                             1       1   1         1   1       1   1                     1     1 66
67 10       1 1       1                   1         1   1           1                     1         1           1           67
68 12           1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1                     1 1           68
69 8                         1     1       1                           1   1     1                 1                   1   69
70 6   1                         1                                       1               1 1                     1         70
71 5                         1           1                                       1     1                       1           71
72 13       1         1 2         1   1               1 1       1                                 1       2         1       72
73 8           1 1           1               1           1           1     1         1                                     73
74 4                   1                                                         1               1               1         74
75 10             1         1                   1 1               1   1   1             1           1 1                     75
76 14         1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1                       76
77 14   1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1             77
78 12               1       1     1   1       1                   1                   1         2         1         1     1 78
79 10   1 1                     2     1       1                                   1   2     1                               79
80 13             2   2   1                     1           1   1             1       2           1       1                 80
81 9 1 2                             1                       1               1 1       1   1                               81
82 12       1                       1   1 1                   2     1               1 1               1   1           1     82
83 14                                 1   1 1             1   1                     1                       2   1   3   1 1 83
84 10           1       1   1   1                         1                       1         1           1   1         1     84
85 14           1               1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2             1     85
86 8 1               1                       1         1                                   1   1               1     1     86
87 10                   2   1           1 1   1                       1         1         1     1                           87
88 10     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                                                     88
89 16       2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                   89
90 15 1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1                       1   90
91 15 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 1 91
92 10         1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 1                         92
93 9             1     1                   1 1     1                 1                                           1   1 1   93
94 10                       1 1                   1                               1         1     1         2       1     1 94
95 19     1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1       95
96 8                         1     1                                     1             1       1   1 1               1     96
97 10   1   1                   1 1   1           1   1       1                           1                       1         97
98 8     1         2   1                 1                                                     1               1         1 98
99 12               1   1       2   1                 1         1     1             1 1                             1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng