BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1                 1       1                             2   1       1 1                 1       1     1     00
01 14 1         1 1         1 1     1           1       1     1         1             1             1     1   1             01
02 14             2                       1 1 1   1           1                     1       1 2                   1   1   1 02
03 14       1                               2   1     1               1 1     1 1   1     1           1     1       1       03
04 13       1         2       2   1   1   1         2                                             1         1   1           04
05 4   1 1           1                                                                   1                                 05
06 10       1                       1               1       1                 1 1 1                 1 1 1                   06
07 15   1     1 1       1 1 2       1       1     1                   1   1   1                                       2     07
08 8       1                 1     1 1     1                           1               1 1                                 08
09 10                 1   1 1   1           1     1                         1                     1       1               1 09
10 8 1 1       1                                 1   1 1                       1                           1               10
11 8               1           2             1                                       1                     1     1   1     11
12 14     1       1 1     1               1         1     1     2 2       1       1                                     1   12
13 12     1                   1         1                   3 1         1           1                   2           1       13
14 10                 1               2   1 1         1                               1 1   1           1                   14
15 10   1       1                               1 1 1 1                         1 1               1 1                       15
16 16     1             1                   1                 1 1             2 1   1   1   1   1   1         2   1         16
17 14 1           1   1             1     1                 1       1       1         1             1   1       1   1     1 17
18 7     1 1                                                       2             1             1               1           18
19 13   2       1           1 1 1         1               1     1               1                       2               1   19
20 10                           1             1       1               1         1         2       1   1           1         20
21 11           1                                 1               1 1       1 1   1     1 1           1           1         21
22 6                                                       1         1                   1       1           1 1           22
23 8 1                       2                 1         1               1                 1                   1           23
24 11                   1 1     1               1       1     1     1 1               1       1                       1     24
25 7                     1 1                     1 1       1                               1   1                           25
26 10           1                 1   2   1 1         1                                     1 1     1                       26
27 11     1     2   1 1   1                       1   1                                   1     1                     1     27
28 8           1                         1         1                   1     1                             1       2       28
29 10 1               1             1                 1                     1           1         1               1     1 1 29
30 10   1                     1 2                                   1   1     1         1                             1   1 30
31 11                                       1 1                   1   1     1     1                 1   2   1       1       31
32 11     1       1                           1   1                                   1     2   2   1                     1 32
33 8               1             2             2 1                         1                                           1   33
34 9 1 3                               1       1   1                       1                                     1         34
35 14                           1                         1 1 1     1   1                 1 1   1 1   1   1           1 1   35
36 7                         1         1                 1       1           1             1                   1           36
37 12             1                   1   1 1         1                 1                                 1   1 2       1 1 37
38 9 1 1 1                     1   1           1       1           1                     1                                 38
39 8               1     1                                       1   1   1                         1       2               39
40 15         1     1             1                     1         1             1           2     1   1       2 1       2   40
41 12               1             1 1                         1     3   1         1   1 1                 1                 41
42 12     1 1               1                           1   1                           1         1     3 1               1 42
43 10                           1 1             1                               1 1           1               1   2   1     43
44 6           1                   1                                             1                             1 1 1       44
45 12       1       1                 1 1     1     1       1                           1 1                 1       2       45
46 6                           1             1       1         1                                                 1   1     46
47 12 1       1                 1     1   1                             1 2           1                   1   1         1   47
48 15           1         1                 1 2         2     1 1                   2         2         1 1                 48
49 14 1 1   1 1               1       1       1   1     1 1                 1                 1       1         1           49
50 11     1             1   1                             1                 1         1     1       1   1   1   1           50
51 12     1   1         1   1     1               1     1     1     1     1       1               1                         51
52 9 1                 1                             1       1       2       1 1       1                                   52
53 5 1                     1                                           1           1             1                         53
54 7         1         1         1                                   1       1     1                 1                     54
55 11                                     1 1     1         1     1       1   1       1   1           1   1                 55
56 10             1 1       1           1 1       1                   1       1 1                         1                 56
57 6                           1     1                         1     1 1                                   1               57
58 16                       1     1 1 1   2     1     1 1     1       1           1                   2   1               1 58
59 9     1 1           1   1                     1                   1       1     1     1                                 59
60 13 1       1   1               1         2         1   1   1                 1     1       1 1                           60
61 10             1   1     1   1                     1   1                                       1       1       1 1       61
62 11 1   1                   1         1 1 1           1           1                 2         1                           62
63 10                     1         1                       2     1     1     1   1                   1                   1 63
64 10 1     1                       1                       1               1   1                 1         1         1 1   64
65 12               1     1         1   1                     1   1       1                         1               1 2 1   65
66 12             1     2             1             1   1 1               1 1           2             1                     66
67 15           1         1 1                 2 1   1                       1   1 2               1 1 1             1       67
68 7 2                                             1         1             1                       1       1               68
69 12 1 1     1       1   1           1 1                 1             1         1                         1 1             69
70 15     2 1 1 1   1     1 1                               1   2       1             1                       1     1       70
71 15       1 1       2 2                         1     1       2 1 1     1         1                               1       71
72 10       1     1                           1                 1                   2   1 1     1                 1         72
73 17         1     1                   2           2 1   1         1     1 1     1             2 1 1 1                     73
74 9       1       1     1               1   1               1 1                                                 2         74
75 15   1   1               1 1           1                 1     1           1     2           2   1           1         1 75
76 10     1   1   1     1                       1                   1               1             1                     2   76
77 11           1 1           1               1     1     1               1         1         1           1         1       77
78 19                   1 2       1 1               1 1 1             1     1         1 1     1 1 1               1   1   2 78
79 10             1                     1   1             1 1   1 1               1                           1         1   79
80 14                         2                             1 1 1   1               1 1 1   1 2 1     1                     80
81 7   1             1                               1   1           1                                           2         81
82 9               1             1   1 1         1               1                       1             2                   82
83 10 1           1               1             1     1 1       1 1             1                 1                         83
84 6           1                                       1     1                                             1           1 1 84
85 4               1                                           1         1     1                                           85
86 8         1   1               1           1                                                           2   1         1   86
87 10         1       1 1                       1                         1     1       1     1     1               1       87
88 8     1 1     1                     1                                                   1             1   2             88
89 11     1         1           1                   1                 1                   1   1     1       1       1     1 89
90 7                       1                       1     1       1             1                       1     1             90
91 10   1       1             1               1 1                     1                     1             1 1   1           91
92 10   1             1               1       1               1   1           1   1           1       1                     92
93 10         1     1     1       1 2   1                                     1                                       2     93
94 11       1 1       1             2 1                           1       1 1                 1           1                 94
95 14       1 1                       1 2                 1     1   1     1           1     1                 1 1       1   95
96 14               1   1 1       1     1               1 1             1               1 1 1       1           1       1   96
97 7                 1       1 1                 1                                       1     1             1             97
98 14   1               1               1       1                         1 1           1     1 1     1     1   1   1     1 98
99 8                 1 1       1           1   1                                                                     1   2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng