BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12             1 1   1         1         1           1   1           1           1           1                         2 00
01 13   1 1       1       1             2               1 1                         1       1         1   1               1 01
02 16     1       1     2         2                             1       1   1     1                 1 1 1   1     1   1     02
03 12                                 1   1     1       1   1   1   1       1 3                                         1   03
04 7                       2           1     1 1     1 1                                                                   04
05 11               2         1 1                                       1   1                               1 1 1   2       05
06 6       1 1             1                                     1                               1                       1 06
07 15                           2           1           1             2             1     1     1 1     1 1     1   1   1   07
08 13   1 1     1                                 1                   1       1                     1     1   1     1 1   2 08
09 13 1   1                           1       2   1 1           1                 1   1     1         1                   1 09
10 4                     1                                                     1 1                             1           10
11 9     1             1   1 1       1           1                 1                                                 1 1   11
12 9           1         1               2                                       1           2 1               1           12
13 7 1                       1                 1       1 1     1                                                   1       13
14 14 1                       1     1       1 1 1 1   1                                       1     1   1 1         1     1 14
15 11           1 1       1         1             1     1         1   1       1 1                     1                     15
16 14                   1   1 1       1   1           1     1               1         2           1 2             1         16
17 7                     1               1         1                                   1                     1   1       1 17
18 7           1 1   1               1       1                                     1                           1           18
19 8     1     1 1   1     1                         1         1       1                                                   19
20 12               1           1     1   1                               1       1     1 1               1   1     1 1     20
21 13 1                       1       1       1   1 2                                   1         1 1   1         1     1   21
22 9               1           2   1       1               1         1         1                   1                       22
23 7                       1             1                       1                               1   1 1       1           23
24 13 1     1         1       1           1     1       1 1                   1     2               1           1           24
25 11               2                   1         1                   1 1                 1   1       1               1 1   25
26 10             1 1                 1                           1                 1   1 1 2           1                   26
27 13 2             1 1     1         1                 1     3   1   1                     1                               27
28 13   2     1                                           1     1   2   1     1       1           1     1             1     28
29 14     1 1   1       1   1   1                         1       1               1         1   1           1         1   1 29
30 11                     1 1           1       1     1         1 1       2                 1                 1             30
31 18       1       2 1 1   1     1       1 1     2   1                   1   1   1         1   1 1                         31
32 14 1                                               1                               1 3     1 1 1     1 1 2         1     32
33 11   1 1             1           2                       1     2                                                   1 1 1 33
34 10                 1             1 1                         1     1         1                           1     1   1   1 34
35 7                   1 1         1   1     1                             1   1                                           35
36 10                               1                         1                       1         1           1 1 1 1   2     36
37 9 1       1 1 1   1                                                                 1 1         1         1             37
38 13           1       2 1                   1                   1     1 1 1       1       1         1             1       38
39 10                                   1     1             1 1 1       1     1 1                       2                   39
40 7                                           1                   1     1         1         1                 1         1 40
41 6                             1               1     1                           1   1                               1   41
42 15           1               1   1                 1     2   1   2       1     1               1 1       1       1       42
43 10       1                         1     1       1       1                         2       1   1               1         43
44 10         1   1         1 1 1   1                         1 1     1 1                                                   44
45 8 1               1         1           1       1                 1                 1                 1                 45
46 9                     1   1                     1 1                               1   1           1 1               1   46
47 14       2     1     1     1     1   1 1 1   2 1                                             1                   1       47
48 6                     1                                 1       1             1         1         1                     48
49 12   2             1   1       1           1   1                   1                   1       1             1     1     49
50 10                         1                   1 1         1       1   1 1     1                       1         1       50
51 13   1 1           1   1 1           1           1 1   1       1                       2                     1           51
52 13     1 1 1       1 1                                 1                   1       1 1 1     1   1                     1 52
53 11     1     1                 1         1       1       1   1                       1 1             1           1       53
54 4       1                     1                           1           1                                                 54
55 8   1                     1             1   1                           1         1     1                           1   55
56 8                 1             1           2         1       1                                     1       1           56
57 14 1   1       1   1                 1                     1                   1         1       1 1 1           1 1   1 57
58 9       1           1                             1               1       1 1               1     1               1     58
59 11     1               1     1             1 1                                       1     1   1         1     1 1       59
60 6                           1   1                       1     1     1       1                                           60
61 8         1         1                           1                     1       1           1           1       1         61
62 13     1   1       2           1           1                         1   1                       2     1       2         62
63 14         1     1         1   1       1 2           1 1                 1   1 1   1                       1             63
64 9         1 1         1                             1         1   1 1                       1           1               64
65 16       2 1 1         1     1         2     1           1       2           1             2                   1         65
66 13   1                 1       1               1   1   1   1           1       1   1 1 1   1                             66
67 9             1                             1             1             1       1           1               1 1     1   67
68 12           2 2         1               1                     1           1                     2   1     1             68
69 8                 1               1                       1                 1         1           1 1   1               69
70 13     1 1 1                         2           1         1   1   1       1 1               1 1                         70
71 10                 1                   1                         1         2               1         1   1   1       1   71
72 14   1   1     1                               1 1       1                 1 1   1         1 1             1   2         72
73 10   1           1                         2                                           1   1           1     1       1 1 73
74 11   1     2                                 1   1   1       1   1       1       1                         1             74
75 9 1         1                       1               1                 2     1             1       1                     75
76 7 2                 1                   1 1             1                                                 1             76
77 13 2     1   1       1   2     1 1                     1   1   1                                         1               77
78 11         1 1                 1         1           1     1   1 1     1                                 1 1             78
79 9   1           2     1 1               1                                     1           1               1             79
80 16                         1               1   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 1     1     1         80
81 6         1                 1 1   1           1                                               1                         81
82 13                         1             1 1         1           1             1   1   1               1 1       2     1 82
83 4                                 1                   1     1   1                                                       83
84 14       1 1                   1         1       1                       1       1       1     1         1         2 2   84
85 18             1             2 1   1                   1 1   1   1   1       1   1 1 1       2                   1     1 85
86 14       1             1       1   1   2     2         1   1       1                                   2 1               86
87 8               1                   1             1                 2       1                         1           1     87
88 14               1   1               1 1                   1     1     1               1 3     1     1 1                 88
89 9   1       1               1   1                         1                             1                 1 1       1   89
90 8   1     1                       1                   1     1   1                                 1   1                 90
91 16 1 1 1       1           2       1 1                 1             1   1       1   1 1           1           1         91
92 7             1                 1                                             1               1 1 1             1       92
93 9 1                                               1                     1   1 1 1           1 1             1           93
94 8               1               1                 1                   1           1     1             1             1   94
95 7     1                             1     1                         1 2                                       1         95
96 9   1                       1   1             1   1                     1                 1 1                       1   96
97 10         1       1                 1                   1         1       1         1                     2         1   97
98 14     1                 1                         1 2 1 1   1     1     1   1     1               1         1           98
99 9       1                 1   1       1         1                               1   1 1                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng