BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10           1           1                         2     1           1         2               1                 1       00
01 7           1       1         1   1               1                                         1                       1   01
02 10   1     1                 1 1 1   1     1   1                 1                                   1                   02
03 11   1 3                                         1           2     1     1                     1     1                   03
04 11                                                   1 1 1           1 1     2                 1 2               1       04
05 14   1                               1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1         05
06 9                         1                       1           1     1         1   1             1   1     1             06
07 16           1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1             07
08 16     1                     1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1         08
09 9         1   1     1         1                   1       1       1 1         1                                         09
10 11       1 1                             1                     2                 1       1         1         2         1 10
11 4                                             1 1       1                                                           1   11
12 9         1           2 1               1                                                             1       1   1   1 12
13 8                                           1       1     1             1 1       1                   1               1 13
14 13                     1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2                             14
15 6     1 1                     1                                   1             1                               1       15
16 15   1         2           1 2             1                         1                 1       1 1   1       1     1 1   16
17 12               1                     1   1       1 2               1     1         1                 1               2 17
18 13           1                           1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1   18
19 4                                                               1     2                                           1     19
20 15 1       1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2                     1               1       20
21 14               1         1 1   1         1     1     2         1   1                       1     1     1         1     21
22 10       1                   1                         1     1   1                                 1       1   1 1 1     22
23 8                         1   1 1       1                                                 2               1           1 23
24 9     1     2               1           1                   1       1 1             1                                   24
25 14                 1   1       1               1 1       1 1       1   1                           2         1       2   25
26 17           1   1 1 2           1                                 1       1     1   2                 2   1   1       2 26
27 7                   1                               1 1               1     1       1                 1                 27
28 12     1       1           1     1             1       1                   1             1 1         2         1         28
29 11         1         1   1           1         1   1   1               1 1               1               1               29
30 12 2                 1                 1             1                   1             1     1     1     1     1       1 30
31 11 1   1   1         1   1 1                                   1         1     1                         1 1             31
32 19             1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1         1               1     1 32
33 7                                             1 1 1             1         1       1                           1         33
34 10       1                           1     1   1   1                                       1 1           1           1 1 34
35 7   1   1                                             1             1   1   1                               1           35
36 18             1         1           1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1 36
37 8               1 1         1         1                               1                           1   2                 37
38 12 1 1       1       1         1             1                           1     1               1     1 1     1           38
39 9     1 1                       2                       1       1         1                     1 1                     39
40 12 1         1         1                 1         1 1                             1 1   1       1       1             1 40
41 8           1   1                               1         2                     2             1                         41
42 12   1     1               1 1       1       1             1         1                 1 1       1               1       42
43 8             2       1   1               1               1                 1                             1             43
44 10                                                   1     1       1       1         1             1         2   1 1     44
45 7               1                 1                     1         1                   1     1                   1       45
46 17             1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1       46
47 8                       1                   1                 2           1             1                   1       1   47
48 7         1         1         1                         1               1           1                 1                 48
49 6                 1       1             1     1                                   1           1                         49
50 5 1 1     1                       1         1                                                                           50
51 5                 2                     1                         1     1                                               51
52 11     1       1 1 1     1   1                     1                         1         1   1                 1           52
53 9               1 1             1           1                 1                     1 1 1       1                       53
54 7 1                                                           1                       1 1   1             1     1       54
55 8   1         1     1                           1   2                                             1 1                   55
56 12                               1       1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1 56
57 15         1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1         1   1     1       57
58 7     1 1               1     1               1       1                                                             1   58
59 13               1     1   1         1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1     59
60 11       1                                             1         1 1             1 1       1 1         1     1         1 60
61 11 1       1           1           1       1                 1       1         1       1             1             1     61
62 12   1                       2     1       2               1                           1   1             1 1       1     62
63 10   1   1 1   1                       1                                 2     1 1   1                                   63
64 8                       1           1                   1       1 1                             1             1   1     64
65 9       1             2                   1             1     1 1       1                                 1             65
66 12 1       1   1 1 1   1                             1       1   1                   2                             1     66
67 13   1       1           1               1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1     67
68 15     1                     2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1         68
69 8       1         1           1 1   1                                                   1     1       1                 69
70 7     1 1               1 1                                 1     1                         1                           70
71 9     2               1         1   1   1       1                                       1           1                   71
72 16     1 1   1         1 1             1   2                           1         1 2         1   1               1 1     72
73 11                 1   1           1     1       1 1                       1 1           1               1           1   73
74 5   1       1                         1                       1                   1                                     74
75 9 2     1             1       1                                             1         1                   1 1           75
76 5                                     1                                 1               1         1     1               76
77 8                                   1                     1       1                                 1 1       1 1   1   77
78 8 1                                 1 1                                       1       1     1   1       1               78
79 10         1           1               1             1             1 1                     2     1       1               79
80 17 1   1       1             1 1     1     1           2 1                   2   2   1                     1           1 80
81 8                         1                                 2 1 1 2                             1                       81
82 14         1   1   1               1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1                   82
83 7                                                   1   1 1                                     1   1 1             1   83
84 14   1       1       1     1         1         2 2                         1       1   1   1                         1   84
85 19       1   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1   85
86 9                                 2 1                     1   1 1               1                       1         1     86
87 12       1                         1           1     1       2                     2   1           1 1   1               87
88 18 1               1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1                     1   1 88
89 9                   1                 1 1       1                     2                     1               1       1   89
90 8                             1   1                             1         1             1     1         1           1   90
91 14   1       1   1 1           1           1               1 1 1 1             1         1     1         1               91
92 13         1               1 1 1             1           1   1           1           1                 1 1     1   1     92
93 13   1   1 1 1           1 1             1                 1                 1     1                   1 1     1         93
94 10 1           1     1             1             1     1   1                           1 1                   1           94
95 14 2                                       1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 95
96 6   1                 1 1                       1                                       1     1                         96
97 12     1         1                     2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       97
98 10   1   1     1               1         1                           1         2   1                 1                   98
99 13           1   1 1                   1                 1     2               1   1       2   1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng