BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14       1                         1     1     1 1         2   1               1 1         1     1   1             1     00
01 7           1   1   1                                     1               1         1             1                     01
02 12                     1 1                   1               2         1 1         1 1       1             1       1     02
03 7               1     1               1                       1         1 1             1                               03
04 5       1               1     1                                     1                                       1           04
05 11     1               1           1 1 1                     1 1                       1         1     1           1     05
06 10 1             1 1     1   1 1 1       1                   1                                   1                       06
07 10 1               1                                 1         1 2       1   1   1                                   1   07
08 9     1             1     1 1                 1                   1       1                   1     1                   08
09 13                             1 1 2                           1                   1   1     2     1 1           1 1     09
10 14   2         1           1   2         2         1       1     1           1                     1 1                   10
11 9           1     2       1                       1           1                       1                   1   1         11
12 13     1   1   1 1                               2       1   1       1             1                           1 1   1   12
13 12             1     1             1                       1 1 1 1   1               1     1   1                     1   13
14 5                                           1                                           1   1       1     1             14
15 7       1                   1             1 1                           1     2                                         15
16 10   1     1 1                 1             1                       1               1     1       1             1       16
17 17             2   1                               1 1 2         2         1       1 1     1 1     1     1     1         17
18 10     1   1 1                                   1             1               1           1             1         1 1   18
19 9         1               2         1                 1                           2               1 1                   19
20 8       1             1                     1 1 1       1         1                     1                               20
21 8         1                           1         2 1           1                       1                       1         21
22 11 1   1 1 1           1                                                     1     1     1     1           1       1     22
23 10 1           1 1           1                           1         1         1         1             1           1       23
24 6               1               1                                         1 1         1           1                     24
25 13   1       2                 1                           1       1       1   1 1   1   1       1               1       25
26 9 1   1       2                                             1           1     1     1         1                         26
27 12                         1 1 1 2                     1                         2       1                       1   1 1 27
28 11     1           1           1 1                   1   1           1   1                       1                   2   28
29 17                 1       1         1           1         1     1   1 2               1   1     1       1   1   1     2 29
30 13     1       1       1 1                   1                                       1         2 1       2       1     1 30
31 9 1               1   1         1                                       1       1 1   1                   1             31
32 15       1     1             1         1   1     1 1   1             1     1         1     1                   2 1       32
33 13     1             1 1               2           1     1                   1         1           1     1   1 1         33
34 9           1 1                 1         1 1             1     1       1                       1                       34
35 13   1               1         1   2 1           1                                       1     1     1     1   1   1     35
36 16 1   1     1 1       1   1                           1           1 1         1         1 1   2                   1   1 36
37 10                     1           1         1   1       1             1 1   1                             1       1     37
38 8   1                                             1                             1       1       1   1           1   1   38
39 7                     2                             1   1   1                             1                   1         39
40 13             1     1     1           1             2     1       2       2               1                     1       40
41 11                                 2   1         1             1   1   1                         1 2         1           41
42 14       1           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1         1             1     1           42
43 9 1                 2   1       1         1                                   1 1                           1           43
44 8   2   1 1                                                 1                       1                 1           1     44
45 11       1       1           1                   1           1     2           1       1       1           1             45
46 10 2   1 1                       1         1               1                                         1       2           46
47 8   1       1                             1             1           1           1         1       1                     47
48 6                             1         2       1       1       1                                                       48
49 6                       1 1                 1 1                                                       1               1 49
50 9                               1     1       1     2 1                 1                   1                   1       50
51 11                       1 1 1 1       1       1           1               1             1                   1       1   51
52 9   1                 1 1                               1                   1         1   1         1       1           52
53 12                 1       1 2   1                                   1 1 1     1           1             1             1 53
54 12 1     1               1         1       1             1         1   1     1   1     1             1                   54
55 12               1     1                       1       1         2                     1   1 1   1     1           1     55
56 11   1     1   1                                             2   1       1         1         1             1           1 56
57 12 1     1           1     1           1       1           1   1                         1       1   1               1   57
58 13           1           1     1       1     1       1         1 1                             1             1 1   1 1   58
59 10     1 1 1                     1             1 1                   1 1                                           1 1   59
60 11   1         1   2                               1     1                           1   1           1     1     1       60
61 11         1                     1                     2         1           1               1     2       1     1       61
62 9 1       1       1         3                           1                     1                         1               62
63 11               1   1               1   1           2                     2 1     1           1                         63
64 17     1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             1               1 3       1         64
65 14 1             1                   1   1 1           1                         1 1 1       1   1     1 1           1   65
66 15         1       1   1         1   1       1   1                     1     1               1 1         1     1     1 1 66
67 11     1   1           1                     1         1           1           2       1           1           1         67
68 7     1                                   1                     1 1                         1           1       1       68
69 6                         1   1     1                 1                   1                     1                       69
70 9                           1               1 1                     1                   1   1 2             1           70
71 7                                   1     1                       1             1 1       1               1             71
72 8       1 1       1                                 1       2         1                                       1         72
73 8           1           1     1         1                                             1               1     1     1     73
74 4                                   1               1               1                     1                             74
75 13 1 1               1   1   1             1           1 1                     1   2     1                     1         75
76 18                 1 1       2       1       2 1   1   1                         1         1 1   1   1   1   1         1 76
77 15     1 1   1   1               1         2     1   1     1     1             1 1                     1               1 77
78 12                   1                   1         2         1         1     1         1                         1 1   2 78
79 7                                   1   2     1                                                 1       1 1             79
80 10 1           1   1             1       2           1       1                                                         2 80
81 8               1               1 1       1   1                                   1 1           1                       81
82 9               2     1               1 1               1   1           1                                 1             82
83 14           1   1                     1                       2   1   3   1 1                 1               2         83
84 11           1                       1         1           1   1         1                             1 1 1 1         1 84
85 13 1 2       1                 1     1                   1 2             1       2                                   1   85
86 7         1                                   1   1               1     1           1                     1             86
87 12                       1         1         1     1                                 1   1         1   1           2 1 1 87
88 6         1   1         1                                                                   1 1     1                   88
89 16   1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                                       1               1 1   89
90 18           1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   1 1       1 1             90
91 14                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1     1     1               91
92 6     1   1         1     1       1                 1                                                                   92
93 8     1                 1                                           1   1 1       1                       1     1       93
94 13   1                               1         1     1         2       1     1 1   1               1     1   1           94
95 16 1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1                               1 1             1 95
96 11                           1             1       1   1 1               1             2               1     1   1       96
97 11   1   1       1                           1                       1           1       1           1 1     1       1   97
98 9                                                 1               1         1   1   1       2         1       1         98
99 8       1         1     1             1 1                             1   1                           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng