BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9       1                         2     1           1         2               1                 1                       00
01 8   1         1   1               1                                         1                       1   1   1           01
02 10           1 1 1   1     1   1                 1                                   1                         1 1       02
03 9                               1           2     1     1                     1     1                   1     1         03
04 13                                   1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1 04
05 14                   1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1               1         05
06 14         1                       1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 06
07 16 1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1               1             07
08 18           1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1   08
09 8   1         1                   1       1       1 1         1                                                       1 09
10 12                       1                     2                 1       1         1         2         1           1   2 10
11 7                             1 1       1                                                           1     2       1     11
12 9     2 1               1                                                             1       1   1   1 1               12
13 9                           1       1     1             1 1       1                   1               1     1           13
14 13     1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2                                             14
15 5             1                                   1             1                               1                   1   15
16 13         1 2             1                         1                 1       1 1   1       1     1 1                 1 16
17 12                     1   1       1 2               1     1         1                 1               2   1             17
18 12                       1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                   18
19 6                                               1     2                                           1               2     19
20 13 1               1   1     1 1                   1     2 2                     1               1             1         20
21 13         1 1   1         1     1     2         1   1                       1     1     1         1                     21
22 10           1                         1     1   1                                 1       1   1 1 1           1         22
23 10         1   1 1       1                                                 2               1           1 1           1   23
24 7           1           1                   1       1 1             1                                   1               24
25 15 1   1       1               1 1       1 1       1   1                           2         1       2                 1 25
26 15 1 2           1                                 1       1     1   2                 2   1   1       2                 26
27 10   1                               1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 27
28 12         1     1             1       1                   1             1 1         2         1           1           1 28
29 12   1   1           1         1   1   1               1 1               1               1                 1       1     29
30 12   1                 1             1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1       30
31 10   1   1 1                                   1         1     1                         1 1               1   1         31
32 16     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1         1               1     1             1   32
33 9                             1 1 1             1         1       1                           1             1 1         33
34 9                   1     1   1   1                                       1 1           1           1 1                 34
35 7                                     1             1   1   1                               1               1         1 35
36 19       1           1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1     36
37 8 1         1         1                               1                           1   2                       1         37
38 9   1         1             1                           1     1               1     1 1     1                           38
39 9               2                       1       1         1                     1 1                           2         39
40 12     1                 1         1 1                             1 1   1       1       1             1     1     1     40
41 6                               1         2                     2             1                                         41
42 13         1 1       1       1             1         1                 1 1       1               1           1   1 1     42
43 9     1   1               1               1                 1                             1                 2   1       43
44 10                                   1     1       1       1         1             1         2   1 1                     44
45 8                 1                     1         1                   1     1                   1       1           1   45
46 16 1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       46
47 8       1                   1                 2           1             1                   1       1                   47
48 7   1         1                         1               1           1                 1                               1 48
49 8 1       1             1     1                                   1           1                                 1 1     49
50 2                 1         1                                                                                           50
51 9 2                     1                         1     1                                                       1 1 1 1 51
52 10 1     1   1                     1                         1         1   1                 1                 1 1       52
53 12 1             1           1                 1                     1 1 1       1                         1       1 2   53
54 7                                             1                       1 1   1             1     1               1       54
55 8   1                           1   2                                             1 1                   1     1         55
56 12               1       1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                 56
57 16   1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1         1   1     1           1     1     57
58 7       1     1               1       1                                                             1           1     1 58
59 12     1   1         1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1                     59
60 12                                     1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2             60
61 9     1           1       1                 1       1         1       1             1             1                     61
62 15           2     1       2               1                           1   1             1 1       1       1         3   62
63 8                     1                                 2     1 1   1                                   1   1           63
64 9       1           1                   1       1 1                             1             1   1     1               64
65 9     2                   1             1     1 1       1                                 1             1               65
66 10 1   1                             1       1   1                   2                             1       1   1         66
67 12       1               1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1           1         67
68 14           2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                         68
69 9 1           1 1   1                                                   1     1       1                           1   1 69
70 6       1 1                                 1     1                         1                                       1   70
71 7     1         1   1   1       1                                       1           1                                   71
72 14     1 1             1   2                           1         1 2         1   1               1 1       1             72
73 13 1   1           1     1       1 1                       1 1           1               1           1           1     1 73
74 3                     1                       1                   1                                                     74
75 9     1       1                                             1         1                   1 1               1   1   1   75
76 9                     1                                 1               1         1     1                 1 1       2   76
77 9                   1                     1       1                                 1 1       1 1   1   1               77
78 8                   1 1                                       1       1     1   1       1                   1           78
79 9     1               1             1             1 1                     2     1       1                               79
80 15           1 1     1     1           2 1                   2   2   1                     1           1   1             80
81 9         1                                 2 1 1 2                             1                       1               81
82 15 1               1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1         82
83 8                                   1   1 1                                     1   1 1             1   1               83
84 12   1     1         1         2 2                         1       1   1   1                         1                   84
85 16       2                   1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1 85
86 9                 2 1                     1   1 1               1                       1         1                     86
87 12                 1           1     1       2                     2   1           1 1   1                       1       87
88 18 1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1       88
89 13   1                 1 1       1                     2                     1               1       1       2 1       1 89
90 10             1   1                             1         1             1     1         1           1           1 1     90
91 13 1           1           1               1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1 91
92 14         1 1 1             1           1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1     92
93 10       1 1             1                 1                 1     1                   1 1     1                 1       93
94 8   1             1             1     1   1                           1 1                   1                           94
95 15                         1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1     95
96 6     1 1                       1                                       1     1                                     1   96
97 11                     2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       1               97
98 7             1         1                           1         2   1                 1                                   98
99 13 1                   1                 1     2               1   1       2   1                 1         1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng