BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14       1                 1                         1     1     1 1         2   1               1 1         1     1   1 00
01 8     1                       1   1   1                                     1               1         1             1   01
02 11             1                         1 1                   1               2         1 1         1 1       1         02
03 9       1     1                   1     1               1                       1         1 1             1             03
04 7       1 2               1               1     1                                     1                                 04
05 10       1               1               1           1 1 1                     1 1                       1         1     05
06 12         1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1                                   1     06
07 10 1                 1               1                                 1         1 2       1   1   1                     07
08 12     1     1 1         1             1     1 1                 1                   1       1                   1     1 08
09 11                                               1 1 2                           1                   1   1     2     1 1 09
10 16 1         1         2         1           1   2         2         1       1     1           1                     1 1 10
11 7                             1     2       1                       1           1                       1               11
12 11               1       1   1   1 1                               2       1   1       1             1                   12
13 12               1               1     1             1                       1 1 1 1   1               1     1   1       13
14 6   2                                                         1                                           1   1       1 14
15 7                         1                   1             1 1                           1     2                       15
16 12       1 1   1       1     1 1                 1             1                       1               1     1       1   16
17 16               1               2   1                               1 1 2         2         1       1 1     1 1     1   17
18 7                       1   1 1                                   1             1               1           1           18
19 9                           1               2         1                 1                           2               1 1 19
20 9         1               1             1                     1 1 1       1         1                     1             20
21 10     1     1     1         1                           1         2 1           1                       1               21
22 10           1       1   1 1 1           1                                                     1     1     1     1       22
23 11   2               1           1 1           1                           1         1         1         1             1 23
24 6                                 1               1                                         1 1         1           1   24
25 14           2         1       2                 1                           1       1       1   1 1   1   1       1     25
26 11               2   1   1       2                                             1           1     1     1         1       26
27 10               1                           1 1 1 2                     1                         2       1             27
28 13 1 1         2         1           1           1 1                   1   1           1   1                       1     28
29 14 1               1                 1       1         1           1         1     1   1 2               1   1     1     29
30 12     1     1     1     1       1       1 1                   1                                       1         2 1     30
31 9                 1 1               1   1         1                                       1       1 1   1               31
32 13         1               1     1             1         1   1     1 1   1             1     1         1     1           32
33 10                       1             1 1               2           1     1                   1         1           1   33
34 12   1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1       1                       1     34
35 10                     1               1         1   2 1           1                                       1     1     1 35
36 18       1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 1         1         1 1   2       36
37 11           1   2                       1           1         1   1       1             1 1   1                         37
38 9       1     1 1     1                                             1                             1       1       1   1 38
39 8         1 1                           2                             1   1   1                             1           39
40 15 1       1       1             1     1     1           1             2     1       2       2               1           40
41 11       1                                           2   1         1             1   1   1                         1 2   41
42 14 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1         1             42
43 8                   1                 2   1       1         1                                   1 1                     43
44 7           1         2   1 1                                                 1                       1                 44
45 11     1                   1       1           1                   1           1     2           1       1       1       45
46 10   1           1   2   1 1                       1         1               1                                         1 46
47 9 1                   1       1                             1             1           1           1         1       1   47
48 7               1                               1         2       1       1       1                                     48
49 5       1                                 1 1                 1 1                                                       49
50 8                                                 1     1       1     2 1                 1                   1         50
51 9                                         1 1 1 1       1       1           1               1             1             51
52 9   1                 1                 1 1                               1                   1         1   1         1 52
53 12 1       1                         1       1 2   1                                   1 1 1     1           1           53
54 14 1   1             1     1               1         1       1             1         1   1     1   1     1             1 54
55 12           1 1                   1     1                       1       1         2                     1   1 1   1     55
56 11     1 1             1     1   1                                             2   1       1         1         1         56
57 13     1         1   1     1           1     1           1       1           1   1                         1       1   1 57
58 9                             1           1     1       1     1       1         1 1                             1       58
59 11 1         1     1     1 1 1                     1             1 1                   1 1                               59
60 12   1 1         1     1         1   2                               1     1                           1   1           1 60
61 10             1             1                     1                     2         1           1               1     2   61
62 10   1             1 1       1       1         3                           1                     1                       62
63 11                                 1   1               1   1           2                     2 1     1           1       63
64 14         1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             1               1 64
65 11                   1             1                   1   1 1           1                         1 1 1       1   1     65
66 11                           1       1   1         1   1       1   1                     1     1               1 1       66
67 11             1         1   1           1                     1         1           1           2       1           1   67
68 9   1 1 1   1           1                                   1                     1 1                         1         68
69 9 1     1       1                           1   1     1                 1                   1                     1     69
70 9     1                                       1               1 1                     1                   1   1 2       70
71 8 1           1                                       1     1                       1             1 1       1           71
72 9     1   1               1 1       1                                 1       2         1                               72
73 7 1               1           1           1     1         1                                             1               73
74 4                                                     1               1               1                     1           74
75 12                   1 1               1   1   1             1           1 1                     1   2     1             75
76 18 1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1                         1         1 1   1   1 76
77 15             1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1             1 1                     77
78 11     1   1       1                   1                   1         2         1         1     1         1               78
79 9   2     1       1                                   1   2     1                                                 1     79
80 8                   1           1   1             1       2           1       1                                         80
81 9         1                       1               1 1       1   1                                   1 1           1     81
82 11       1   1 1                   2     1               1 1               1   1           1                             82
83 15         1   1 1             1   1                     1                       2   1   3   1 1                 1       83
84 7   1                         1                       1         1           1   1         1                             84
85 15   1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2             1       2                     85
86 7                 1         1                                   1   1               1     1           1                 86
87 10           1 1   1                       1         1         1     1                                 1   1         1   87
88 7     1                     1   1         1                                                                   1 1     1 88
89 15     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                                       1   89
90 19 1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   1 1     90
91 16 1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1     1   91
92 8               1 1     1   1         1     1       1                 1                                                 92
93 8               1 1     1                 1                                           1   1 1       1                   93
94 12 1                   1                               1         1     1         2       1     1 1   1               1   94
95 14     1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1                               95
96 10 1     1                                     1             1       1   1 1               1             2               96
97 11   1 1   1           1   1       1                           1                       1           1       1           1 97
98 8             1                                                     1               1         1   1   1       2         98
99 10   2   1                 1         1     1             1 1                             1   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng