BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12       1       1   1         1     1                               1     1               1 1     1   1   1             00
01 8           1 1 1           1             1                         1                         1         1               01
02 12                       1 1                   2                               1             1 1 1   1 2               1 02
03 6                       1                         1           1                             2                     1     03
04 19   1   1                           1 1                 1     1       1       1     2     1 1     1 1       2 2     1   04
05 8                                     1   1                             1             1         1   1       1         1 05
06 11 1       1       1             1           1     1   1       1           1                         1         1         06
07 8                                       1         1               1           1                     1 1 1   1           07
08 11 1           1           1                     1               1     1       1         1           1 1               1 08
09 10           1           1                     1   1                                 1 1   1       1     1     1         09
10 10   2       1   1       1                       1             1     1 1                                         1       10
11 9       1                               1             1 1   1                         1           2 1                   11
12 12                     1                     1       1       1           1     2       2   1             1 1             12
13 5                         1                                           1             1     1   1                         13
14 12 1               1                               2         2                     2         1               2     1     14
15 17 1                   1         1               1 1 2               1 1                   2 1     1         1 1 1   1   15
16 12         1 1                   2   1                                 1         1 1 1       1       1           1       16
17 13           1     1                           2       1     1                 1             1       1   1         1 1 1 17
18 14           1   1     1       1   1 1         1               1     1     1   2           1                       1     18
19 14 1 1                       1 1     3   1 1   1                                           2           1         1       19
20 14   1 1         1           1 1       1                 1 1               1           1 1   1 1 1                       20
21 7                         1     1                                 1   1   1               1 1                           21
22 10 1       1               1                           1 1 2   1     1       1                                           22
23 9                     1       1                                     1             1               1 1   1       1     1 23
24 8                                     1                           1   1       1       1               1       1       1 24
25 11                 1     1       2                 1               1 1       1     1             1     1                 25
26 10                                       1           1     1   1           1       1           1         1       1   1   26
27 8                             1                         1       1               1 1                 1       1         1 27
28 12         1 1 1     1         1                 1           1                     1                 1   1         1 1   28
29 13       1       1             1       1     1 2                                   1     1     1 2         1             29
30 8           1                                   1     1                           1           1           1 1       1   30
31 17       3   1                       1       1 1           1   1 1 1             1     1 1 1   1 1                       31
32 8             1                                   1                       1 1           1                 1   1 1       32
33 9   1                   1     1                                   1     2             2 1                               33
34 11     1   1                   1         2 1               1               1 1       1                               1   34
35 12         1     1   1               1 1               1       1           1                   1     1           1   1   35
36 7 1 1                                 1     1                               1           1                           1   36
37 7     1             1   1         2                                           1                 1                       37
38 12         1             1   2         2   1   1     1   1       1           1                                           38
39 8           1                                                   1                       1       2     1   1 1           39
40 9         1     1     1             1 1         1         1         1           1                                       40
41 6                           1     2 1                                                       1           1               41
42 8     1         1   1                                                     1   1                           1 1     1     42
43 11                   1                   1   1                 1     1   1                             1   1       1 2   43
44 10 1   1                       1                           1   1   2               1                 1               1   44
45 8   1                 1         1           1                                 1     1                             1   1 45
46 9 1                   1     1                       1       1                         1         1     1           1     46
47 4               1     1     1                                                             1                             47
48 14     1             2   1               1                 1           1               1     1 1       1   1     1 1     48
49 6                                   1               1     1               1     1                 1                     49
50 10             2   1                                       2 1             1   1                   1       1             50
51 9                 1                 1 2         1           1 1 1                                                     1 51
52 7                                       2               1                               1 1                     2       52
53 20   1     2       1 1 1 1 1     2           1     1         1           1   1       1 1                   1       1 1   53
54 10     1                         1       1   1   1       1 1                                   1   1     1               54
55 12               1         1     2         1 1       1     1       2 1                               1                   55
56 12         1         1 1   2                       1         1           1   1       1     1             1               56
57 14     1 1 1 1   1                 1                         1       1 1 1   1       1                       1 1         57
58 9     1                 1         1     1           1 1     1 1 1                                                       58
59 7             1   1                                         1                   1 1                   2                 59
60 14           1 1   1     1   1                   1     1         1   1 1         1     1     1             1             60
61 8     1           1                     1   1             1         1       1                                         1 61
62 11 1     1 1         1     1 1   1 1         2                                       1                                   62
63 11     1                     1 1           1   1 1     1       1   1             1         1                             63
64 15     1         1   1       1             1       1             1       1 1         2         1       1 1             1 64
65 7   1           1                                           1               3                             1             65
66 13                   2     2         1         1     2                 1               1 1               1 1             66
67 13 2   1 1                     1       1   1                     1     1                 1             1 1     1         67
68 15     1                 3   1               1   1     1 1     1         1             1                       1 1   1   68
69 6                                           1       1   1         1                               1             1       69
70 12       1   1                     1     1         1   1               1           1 1   1       1 1                     70
71 6   3                                                                           1                         1       1     71
72 9             1           1       1         1     1                           1   1                             1     1 72
73 11     1 1 1     1                                               1 2       1                   1   1                 1   73
74 10         2       1       1                           2               1 1   1                       1                   74
75 10                   1           1   1 1   1                     1 1         1                         1           1     75
76 8           1     1                       1           1     1                                   1           1 1         76
77 19       2   1   1         1 1 1                   1   2   1                       1     1           1         2 1   1 1 77
78 9                         1 1 1     1     1       1 1                                   1                           1   78
79 7                     1           1                                                 1 1     1   1                     1 79
80 10   1                                                   1         1         1           1     1         1 1       1   1 80
81 8                                 1   1                 1     1           1   1     1                         1         81
82 11             1         1 1       1   1   1   1                 1                                       1   2           82
83 12   1                 1         1         1     1     1                 2     1   1                   1     1           83
84 8     1             1                       1                     1             2       1                   1           84
85 13                 1 1 1 1               1 1         1       1           1         1               1       1           1 85
86 6                                             1   1     1               1   1   1                                       86
87 11           1       1 1 1     1           1 1   1                               1           1           1               87
88 10                                         1   1         1   1       1               1     1   1   1               1     88
89 7       1                                                       1   2     1 1                                 1         89
90 11   1   1   1 1   1           1               1 2       1                 1                                             90
91 13 1 1         1 1           1     2                 2                 1                 1 1       1                     91
92 13       1     2       1         1       1 1   1 1   1           1       1                     1                         92
93 16 1 1 1       1                   1 1                 1               1 1 1     1               1 1 1           1 1     93
94 16 3           1   1             1       1           1   1 1                       1           1               1 2   1   94
95 10             1   1                     1                     2                 2               2 1                     95
96 18     1   1     1 1               1             2 1       1                                 1   1       1 1   2   1   2 96
97 12       1 1 1     1   1     1 1                                 1             1 1                           1     1     97
98 17 1           1       2   1       1 1 2                 2         1     1           1 1 1     1                         98
99 7                           1                                   2   1 1         1           1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng