BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1           1           1                                               2             1       1 1         1       00
01 8             1                                         1     1           1                   2         2               01
02 7                       1     1     1 1               1                                       1               1         02
03 12               1         1 1   1   1                   1 1 1     1                 1     1                           1 03
04 9 1     1 1                                       2 1             1     1                           1                   04
05 15         2       1             2                 1             1                               1 1       1 2   1 2     05
06 15             1               1         1     1                           1   1       1 2     2   2       1     1       06
07 19   1 1             1       2 1       1 1   1         1           1 1   1       1 1                 1 1 1             1 07
08 10                             1       1     1         1             1     2   1                       1             1   08
09 10     1 2         1             1   1           1             1 1                                                     1 09
10 13 1               1     1               1                   1 1 1             1     1                   1   1 1       1 10
11 12 1     1 1         1           1             1           1               1                     1 1   1             1   11
12 9       1   1 1       2                     1                         1                           1                 1   12
13 9     1                                     1             1 1         1                   1     1       1           1   13
14 12                       1   1             1               1                         1       1     1   1 1   1 1 1       14
15 3               1                           1                                                                 1         15
16 14 1       1           2 1                 1   2                 1           1     1     1                   1     1     16
17 10   1             1   1 1 1               1     1   1               1                               1                   17
18 9 1               1 1       1           1                                         1       1               2             18
19 12               1               1   1                 1         1         1               1     1             1 1   1 1 19
20 10       1 1           1                           1     1                       2   1           1               1       20
21 7                                                 1 1                 1     1         1                         1   1   21
22 7     1             1         1                 1       1                                   2                           22
23 12             1     1 1   1 1                       1                                         2                 1 1 1 1 23
24 12   1     1 1                   2         1   1                             1                         1   1 1         1 24
25 15 2   1     1           1                   2 1   1     1                           1   1   1     1             1       25
26 6         1                     1     1   1       1         1                                                           26
27 17           2             1   2   1       1   3                       1 1         1 1     1     1   1                   27
28 10   2                                   1         1           1 1                     1       1 1           1           28
29 5       1 1       1                           1                       1                                                 29
30 15             1         1 1         1     1     1   1 1             1   1       2   1                       1         1 30
31 15   2   1       1                     2   1       1 1                   1 1       1       1           1           1     31
32 11               1       1           1                         1                 1 1 1   1   1     1   1                 32
33 14                   1 1   1     1               3 1         1                 1           1         1 1           1     33
34 13 1   2 1     1     1 1   1                         1       1                         1                 1         1     34
35 10   1             1 1         1 1                     1   1 1   1         1                                             35
36 5     1                           1             1                                       1     1                         36
37 6                             2           1             1       1                       1                               37
38 7                               1       2             1       1                     2                                   38
39 8                                                     1       1       1   1 1     1                   1           1     39
40 9       1             2     1                           1               1 1     1                                     1 40
41 8                             1             1           1     1         1         1                   1   1             41
42 9                       1       1         1                       1             1     1                 1     1     1   42
43 13         2   1 1   1   1 1               1 1       1                                 1                       1     1   43
44 10     2     1   1 1               1               1                         1         2                                 44
45 13   1         2   1                           1   1     1         2           1       1     1 1                         45
46 13           1 1             1             1 1       1     1 1                       1 1   1     1       1               46
47 10 1           1                       1     1         1             2   1     1             1                           47
48 11                 1       1 1     1 2                             2         1               2                           48
49 7               1   1       1         1                         1           1                     1                     49
50 17 2                           1     1   1                   1         2       1           1 1       1         2   1 1 1 50
51 7         1                                 1                                               3       1     1             51
52 10                   1         1   1             1         1         1           2 1                           1         52
53 11 1 1     1     1     1                           1         1           1     1               1   1                     53
54 11 1   1 1                         1     1               1 1             1       1             1           1             54
55 12     1                           1   2                         1           1 1             1       1   1       1 1     55
56 5           1                     1                                     1                                         1   1 56
57 8           2                         1             1 1                             1                     1     1       57
58 11                       1 1 1     1 1                   1 1                 1         1   2                             58
59 8           1     1       1             1                           1                         1     1                 1 59
60 14     1       1               1   1                 1 1   1       1       1   1             2 1 1                       60
61 10                               1   1             2 1                   1           1         1       1           1     61
62 6                             1         1           1   1   1                         1                                 62
63 10       1   1               1               1                   1   1           1 1   1                         1       63
64 10   1 1       1             1             1 1                   1     1               1                           1     64
65 14 1 1     1       1 1 1                       1     1         1           1               1       1   1         1       65
66 15           1   1                               1     1     1       3 1                 1           1 1 1   1     1     66
67 11   1   1 1           1                             1   1                 1       1 1               1   1               67
68 8 1                                   1                 1                       1       1 1       2                     68
69 9   1         1             1                   1         1                 1       1               1                 1 69
70 8                                             1     1 1     1       1       1           1                             1 70
71 10                   1       1     1               1           1                     1     1           1   1 1           71
72 18                                           1   1             1 1 2   2 1   1   1 2     1             2     1         1 72
73 11   1                                     1               1       1   1           1     1 1   1   1           1         73
74 15   1       1                           1 1             1         1   1   1 1                 1 2   1   1           1   74
75 15 1       1       1     1             1                 1           1           1                 1     2 1   2       1 75
76 11   1       1 1                 1 3                             1             1                   1 1                   76
77 14     2 1         1           1 1   2           1 1   1                       1           1                 1           77
78 11               1     1                       2 1             1       1   1           1                         1   1   78
79 16 1             1   1   1           1         1 1     1             1         1 1                         2 1     1 1   79
80 6 1             1 1                                                 2 1                                                 80
81 9       1       1         1             1     1 1           1                                     1     1               81
82 8   1           1                 1         1         1                     1                       1             1     82
83 11                         1       1   1                   1 1 1             1   1       1     1         1               83
84 10             1         1         1   2               1       1             1         1                         1       84
85 12       1           1             1 1               1   1                     1   1     1       1   1               1   85
86 12               1     1   1             1         1 1             1     1         1 1           1         1             86
87 6                         1                     1                 1                                       1   1   1     87
88 7     1 1   2                       1     1                 1                                                           88
89 14         1             1 1                               2     2 1   1       1     1           1           1       1   89
90 8             1           1             1                 1             1   1                           1           1   90
91 8                                   1                       1   1 1 1     1             1                         1     91
92 8                   1     1                               1   1                                               2 2       92
93 13                   1   1   1                               1 1                 1 1     1 1     2           1       1   93
94 10               1   1                       1 1               1   1   1                     1       1     1             94
95 12                           1   1       1       1         1             1             1   1     1               1     2 95
96 9                 2         1       1 1                       1         1 1                                   1         96
97 10         1     1     1               1                                   1 1                     1       1 1 1         97
98 12       1   1         1                 1 1           1 1                         1     2             1     1           98
99 16             1         2     1 1       1 1 1                   1       1     1       1         1         1 1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng