BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12         2             1       1 1         1                   1   1       1     1           1                 1       00
01 11     1                   2         2                   1   1     1           1                 2                       01
02 9                         1               1                 1                           1 1         1   1     1 1       02
03 10               1     1                           1 1   1   1 1                         1         1             1       03
04 7   1                           1                         1                                 2 1                   1     04
05 16                           1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1   05
06 21     1   1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       06
07 13   1       1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1                   1       1         07
08 11     2   1                       1             1                 2   1           2       1                             08
09 5                                                 1     1                 1         1     1                             09
10 14         1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1 10
11 11     1                     1 1   1             1         2       1           1         1                       1       11
12 8 1                           1                 1     1     1             1       1                                 1   12
13 15 1                   1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                   13
14 12               1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2                   1         14
15 6                                         1                                     1     1           1       1   1         15
16 11       1     1     1                   1     1             1                     1         1         1   1         1   16
17 6                               1                           1           1                         1     1       1       17
18 8             1       1               2                   1                                           1     1   1       18
19 11     1               1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1                     19
20 16           2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   20
21 12 1     1         1                         1   1     1         1 1               1     1     1   1                     21
22 13                       2                           1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1 22
23 12                         2                 1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     23
24 11       1                         1   1 1         1     1       1                   1             1     2               24
25 15               1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1               2       1 25
26 6                                                   1   1             1                               1   1     1       26
27 15 1 1         1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1           1               1   1   27
28 8                 1       1 1           1                               1             1                 1 1             28
29 6 1                                                           1   1           1                 1                 1     29
30 12   1       2   1                       1         1               1               1                 1     1   1       1 30
31 9   1 1       1       1           1           1                     1                                       1 1         31
32 12           1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2                       1   32
33 9         1           1         1 1           1     1                                 1                 1         1     33
34 10                 1                 1         1                         2 2                 1 1               1         34
35 9     1                                               1     1                               3     1     1     1         35
36 5                   1     1                             1                 1             1                               36
37 11                   1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1           37
38 7               2                                                           1       1                 1     1   1       38
39 13 1   1 1     1                   1           1               1     1       1         1 1     1             1           39
40 12   1 1     1                                     1     1     1               1                 2           1   1     1 40
41 11   1         1                   1   1                                             1 1   1             2     1   1     41
42 8           1     1                 1     1     1                   1             1             1                       42
43 9                 1                       1     1     1   1             1             1     1     1                     43
44 5       1         2                                     1                     1                                         44
45 9         1       1     1 1                               1     1             1                 1 1                     45
46 11               1 1   1     1       1                                     1       1   1             1             1   1 46
47 9   1     1             1                             1   1   1     1                       1                     1     47
48 6       1               2                                   1                                       1           1       48
49 14       1                     1                           1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1 49
50 21 2       1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1   50
51 9                       3       1     1             1   1                   1             1                             51
52 12           2 1                           1           1   1                     1         1   2             1       1   52
53 14   1     1               1   1                     2 1   1 1             1     1             1             1         1 53
54 8   1       1             1           1                                   1             1     1           1             54
55 11       1 1             1       1   1       1 1             1             1     1 1                                     55
56 6   1                                         1   1               1 1       1                                           56
57 10               1                     1     1           2   1 1     1                                   1   1           57
58 13       1         1   2                               1       1   1 1       1                         1   1 1         1 58
59 10                         1     1                 1           2           1               1         1 1       1         59
60 18     1   1             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2 60
61 10   1           1         1       1           1           1           1                         1                   1 1 61
62 9                 1                                 1                       1       1         1     1       1       1 1 62
63 15           1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   63
64 11 1               1                           1                             1   3   1   1     1                     1   64
65 9     1               1       1   1         1         1         1                         1                           1 65
66 20 1                 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1     66
67 11     1       1 1               1   1                                 1       2           2                     1       67
68 12           1       1 1       2                         1               1 1     1       1                           2   68
69 8       1       1               1                 1                 1 1       1                     1                   69
70 8       1           1                             1       1 1                         1                     1         1 70
71 10               1     1           1   1 1             1 1       1               1                     1                 71
72 16 2 1   1   1 2     1             2     1         1                         1                     1       1     1       72
73 11 1           1     1 1   1   1           1                                       1                 1             1 1   73
74 16 1   1 1                 1 2   1   1           1   1           1   1         1                             1   1 1     74
75 12           1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1                               75
76 10         1                   1 1                   1             1 1       1           1                         1 1   76
77 11         1           1                 1             2         1     1             1               1     1   1         77
78 14 1   1           1                         1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 78
79 12         1 1                         2 1     1 1                     1     1                       1   1   1           79
80 10 1                                                 1         1 1             2                       1   1       1   1 80
81 4                             1     1                                                                   1 1             81
82 9       1                       1             1               1       2 1           1           1                       82
83 10       1   1       1     1         1                           1                   1     1               1       1     83
84 7       1         1                         1                 1         1             1   1                             84
85 10         1   1     1       1   1               1           1     1             1                           1           85
86 6   1         1 1           1         1                                           1                                     86
87 7                                     1   1   1                                             1       1   2               87
88 8                                                       1                     1   1 1         1 2     1                 88
89 8 1       1     1           1           1       1                     1                           1                     89
90 13   1   1                           1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1           90
91 10     1             1                         1     1             1         3           1                           1   91
92 10                                         2 2         1                               2         1             1   1     92
93 14           1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         1                       1 93
94 11 1                     1       1     1                   1     1               2 1         1   1                       94
95 12   1             1   1     1               1     2                           2                       1   1       1     95
96 9   1 1                                   1                         1 1     1       1                 1         1       96
97 7     1 1                     1       1 1 1                             1                                               97
98 7             1     2             1     1                                           1                 1                 98
99 11   1     1       1         1         1 1       1                       1             1   1     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng