BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12             1       1 1               1   1   1 2           1       1                         1           1           00
01 11                     1               1             1       2 1       1 1 1           1                 1               01
02 8           1     1             1                                 1       1     1         1                       1     02
03 14       1         1             1 1 1     1         1   2                         1 1                     1         1 1 03
04 17 2 2     1             1     1           1 1     1               1     1   1       1       1     1 1                   04
05 12 1         1       1               1       1         1   1   1                     1               2       1           05
06 10   1             1               1     1             1     2 1 1                                       1               06
07 13 1                         1 1     1         1   1             1   1                         1 1             1       2 07
08 6           1                                     1     1     1                 1 1                                     08
09 11   1           1         1   1       1                                 1           1           1 2         1           09
10 10     1                   1 1         1                             1   1                 1 1               1     1     10
11 9                                               2                     1         1 1         1     1 1         1         11
12 13                                     1 1         2                   1               1 1 1       1   1 1       2       12
13 6                           1         1                 1 1     1                               1                       13
14 14 2     1     1                   1   1       1             1     1 1         1     1                             1   1 14
15 9 1 1 1   1                     1 1     1                       1                                         1             15
16 13     1               1 2               1       1                     1         1           1       1           2 1     16
17 15       1 1 1 1   1 1                 1     1                           1             1       1             1   1 1 1   17
18 9       1                   1       1                             1       1                 1               1 1       1 18
19 7     1           1                                     1             1         1         1               1             19
20 8               1         1   1           2                                                       1 1           1       20
21 9                 1                           2 1 1       1         1       1 1                                         21
22 7             1                 2     1             1                                           1             1         22
23 19     1     1 1 1 1       1           1     1   1                               1     3   1             1     1 1   1 1 23
24 12   1       1       1 1             1                     1 1                     1       1   1     1 1                 24
25 13                   1       1               1       1 1     1           1 1                 2   1     1           1     25
26 12     1   1                                 1     1   1   1   1 1 1             1     1             1                   26
27 8 1         1         1 1                                         1                                   2             1   27
28 16       1 1           1           1       1   1   1 2 1                     2       1   1     2                         28
29 9             1 1             1         1 1         1                                             1 1       1           29
30 10 1       1         1       1             1                 1       1                                   1         1 1   30
31 10                             1     1                     1 1             1         1         2   1       1             31
32 9   1 1         1           1                     1               1 1                                     1       1     32
33 7                                 1             1                                 2                           1 1   1   33
34 12         1             1       2                                                           1   2 1     1     1 1   1   34
35 10     1   1       1                                     1               1   1         1       1             1 1         35
36 9         1             1   1         2       1               1           1                     1                       36
37 9             1                   1           1             1 1     1       1             2                             37
38 3                               1                                   1 1                                                 38
39 5 1                         1           1       1                             1                                         39
40 12             1             1       2       1 1                   1           1                   1             2     1 40
41 4                         1                               1             1               1                               41
42 10 1     1                           1       1         1   1           1       2                                   1     42
43 21       1 2   1       1       1   1   1         1               1   2     1             1           2   1 1   1   1 1   43
44 12         1                     1           3     1                   1                         2     1   1 1           44
45 15       1   1   1     1                   1 1     1       1 2     1                           1         2   1           45
46 15       1     1         1       1   1         1       1         1 1   1         1   1                 1 1             1 46
47 11             1 2 1                     1                               1 2         1       1           1               47
48 16     1 1                 1               1 1           2 1   2               1         1 1                 1       1 1 48
49 11                     1                   1 1           1     1   1         1 1                           1   1       1 49
50 9                     1     1     1         1         1     1         1                     2                           50
51 9           1 1 1   2 2   1                                                                         1                   51
52 10     2               1                 1 1     1   1                                 1   1                   1         52
53 11       1 1             1         1                                           1         1   1 1     1     1     1       53
54 10                         1                     1   1   1   1           1       1           1   1 1                     54
55 6                   1       1                 1         1                     1                 1                       55
56 7                       1     1   1                 1       1       1                                 1                 56
57 12 1 1         1                           2         1     1         1   1       1                     2                 57
58 12               1   1                     1         1 1               1       1 1 1                               1 1 1 58
59 9                                     1                       1               1   1 1   1             1     1       1   59
60 6               1         1                                               1 1                   1       1               60
61 11           1       1     1     1 1 1   1     1           2       1                                                     61
62 7                 2 1                             1     1       1                     1                                 62
63 15             1             1     1 1         2 2               2 1             1                 1   1               1 63
64 19           1               1 1         1       1   1 1 1 1 1     2     1 1       1           1 1       1             1 64
65 11                         1             1                       1         1           1     1 1     1       1 1 1       65
66 12               1 1                     1 1     1 1 1   1             1               1               1   1             66
67 13   1                               1   1 1               1         1         2     1         1   1 1           1       67
68 13   1 1   1   1     1     1           1       1 1     1                       1       1     1                           68
69 10     1             1   1     1                           1             1             1       1         1             1 69
70 7                       1     1 1                     1       1                 1 1                                     70
71 12       1                   1 1     1 1                   1               1     1       2                     1       1 71
72 9     1     1       1   1         1                           1 2                     1                                 72
73 8         1     1         1                                 1       1 1                   1   1                         73
74 8                                     1                             1           1   1 1 1     1       1                 74
75 13       1     1       1       1                       1         1       1   1             1 1       1       1     1     75
76 10 1 1                           1                             1                     3         1       1 1               76
77 14   2 1   1 1           1             1                 1     1                   1             2 1         1           77
78 6         1   1                   1 1                                                                     1     1       78
79 11           1   2 1                               1                 1     1                 1             1   1   1     79
80 10       1   1                 1                       1       1             1   1           1             1 1           80
81 12   1                 1 1 1   1                                         1     1       1 1         1       1         1   81
82 13 2             1 1     1 1         1   1   1       1             1                           1           1             82
83 13 1               1             1         1           1         1       1   3           2                           1   83
84 11 1               1               1     1           1   1       1   1               1                   1         1     84
85 6           1                   1               1                                     1           1           1         85
86 10                         1             1     1       1                         1 2                       1     1   1   86
87 8                 1                         1                 1                     1   1 2                         1   87
88 13       1       1         1       1           1           1               1       1 1           1 1   2                 88
89 12   1                 1 1   1   1             1       1                 1   1                       1             1 1   89
90 10                         1         1           1     1 1                     1         1 1             1           1   90
91 6                             1         1                       1     1   2                                             91
92 4                                                                   1       1                                 1     1   92
93 10     1 1               1       1                 1 1                         1                               1   1   1 93
94 15   1 2   1         1 1     2     1                                             1 3                       1   1         94
95 8                     1             1     1         1           1                       2                             1 95
96 14   2   1   2 1                               1                   1               1       2                 2         1 96
97 16 1     1           1                 1                 1   1     1   2 1 1 1             1         1     1     1       97
98 12                 1 1         2 1                 1                   1     1           1         1   1         1       98
99 6               1   1                                                       1                           1         2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng