BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/04/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11               1 1       1                         1 1                 1     1   1 1   1           1                   00
01 11 1                   1 1       1                         1         1       1 1                 1       1   1           01
02 11                   1   1                             1       1       1     1         1           1     1         2     02
03 9                   1                     2                     1   1           1           1   1               1       03
04 9     1             1 1       1       1                   1     1                                 1         1           04
05 18       2 1     1   1     1         1         1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     05
06 10           1   2 1         1                                     1 1   1                                 1     1       06
07 4 1   1                                                                     1                                         1 07
08 8 1                   1       1     1       1             1               1         1                                   08
09 13 1                                   2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       1                 09
10 9                       1     2                     1   1     1   1 1                         1                         10
11 14         1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1                       1   1 1           11
12 14 1     2   1   1         1       2   1                                 1     1       1       1     1                   12
13 7 1                   1   1             1       1                       1           1                                   13
14 17             1       1 2           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1   14
15 12         2   1                   1     1         1   1                         1       1     1   1       1             15
16 12     1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1                                                 16
17 12         1 1           1 1       1                           1             1     1             1     1 1   1           17
18 10   1                                   1               1         1 1                       1       1 1   1           1 18
19 11       1   1       2     1 1                               1         1               1                       1 1       19
20 9                                         1                   1             1 2 1             2                 1       20
21 13     1             1         1                       1 1         1         1   2             1           1   1 1       21
22 7                               1 1                                       1     1     1       1         1               22
23 16                 2 1 1     1       2     1       1         1   1           2       1     1                     1       23
24 9                 4                             1                   1                               1             1 1   24
25 13 1 1       1       1         1           1           1 1                 1               1               1     1     1 25
26 9         1                                     1   1                     1                 1   1 1     1 1             26
27 10   1                               1           1                           1       2     1 1   1               1       27
28 12                         1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1         1           28
29 6                 1                                                   1   1           1     1         1                 29
30 9         1   1 1                                             1                   1                           2 1   1   30
31 8     1 1   1                 1     1     1         1                       1                                           31
32 12         1 1           1   1     1     2   1           1                 1             1                     1         32
33 10           1     1             1     1   2                 1               1                         1               1 33
34 10 1   1                               1 2                 1                                   1         1           2   34
35 10   1                       1       1               1           1 1                   1     1 1         1               35
36 8             1                                     1       1           1           1   1                         1   1 36
37 11                           1                       1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 37
38 9       2     1                       1         1 1     1                     1                                       1 38
39 9     1     1                                   2               1       1 1                               1           1 39
40 13               2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1                     1       40
41 14     2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1                 1               1       1       41
42 13     1   1 1                                                       1 1           1       1 1 1         1 1   1 1       42
43 10             2                             1                   1         3     1           1   1                       43
44 10                   1 1                       1         1                                   1 1 1   1             1   1 44
45 11                         1                 1       2       1 1       1               1 2           1                   45
46 11                     1 2 1 1 1 1                       1                                 1         1         1         46
47 4             1                     1                                                               1     1             47
48 11 1                             2             1 1             1   1 1 1                                 1 1             48
49 8       1                         1                       1     1     1       1                       1     1           49
50 10     1                       1   1   1         1   1         1         1                           1       1           50
51 11             1 1       2               1                         1               1       2                       1 1   51
52 8                             1                           1               1           1   1     1 2                     52
53 16   3       1   2                         1 1             1                     2       1       1     2   1             53
54 12 1 1 1               1           1                 1     1                 1           1             2       1         54
55 10 1 1                     1       1         1                                   1         1                 1       2   55
56 10                                                 1 1         1       1         2 1   1     1                       1   56
57 14 1                 1     1 2       1         1   1     1         1                           1           1 1     1     57
58 16 1 1                         1           2 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1 58
59 9           1           1       1       1   1     1               1                                   1 1               59
60 8         1     1                   1       1     1         1           1                       1                       60
61 14   1             1       1                 1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1   61
62 16   1   1   1 1           1     1             2           1     1                   1 1               1     1 1   1     62
63 10                               1 1     1 1       1     1               2                           1           1       63
64 11       1 1               1 1               1                   1           1       1   1 1                         1   64
65 11           1                   1   1 1       1                   1     1       1 1                               1 1   65
66 10                     2 1   1         1                                 1 1             1         1           1         66
67 14       1   1 1         1                                   1 1             1               1 1           1 1     2   1 67
68 17                 1         1   1           2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1     68
69 9           1                           1 1 1           1         1     1                       1           1           69
70 8             1   1                   1           1 1           1                     1                             1   70
71 5                                 1                                               1             1       1       1       71
72 12   1     1           1           1               1       2                       1                 1             1 1 1 72
73 6         1   1             1         1                                                                         1   1   73
74 17     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   74
75 9                               1                   1       1   1         1         1     1   1           1             75
76 11     1                         1 1 1     1           1 1   1   1               1             1                         76
77 13 1 1         1                   2     1         1       1             1       1     1           2                     77
78 5                         1         1                               1               1                 1                 78
79 5     1         1                                         1                   1     1                                   79
80 7                     1               1   1   1                               1   1               1                     80
81 7 1                           2                                                           1 1       1                 1 81
82 8           1                   1 1         1             1   1                                   1           1         82
83 12     1                       1                         1       1 1       1     1 1     2                     1       1 83
84 13   1           1   1               1           1     2   1         1 1       1                 1                 1     84
85 10                                     1       1       1     1           1     2         1           1                 1 85
86 12   1                     1 1 1               1   1   1     1       1         1               1             1           86
87 9 1               1   1                       1                       1       1     1                           1     1 87
88 8   1         1       1     1   1     1       1     1                                                                   88
89 10             1         1 1             1                   1           1 1     1 1   1                                 89
90 5                     1 1                         1                                                                 2   90
91 10     1 1           1                                                 1       1   1               1     1         1   1 91
92 13                     1             1         1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1       92
93 11 1   1                               1 2                       3                   1 1     1                           93
94 18 1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1                               2 2         94
95 11               1 1 1                                 1     1       1                 1           1       1 1     1     95
96 8                     1       1                             1 1   1               1     1   1                           96
97 11       1 2         1   1                                         2 1               1 1 1                               97
98 11                 1                         1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1 98
99 14   1   1       1 1 1               1     1   1                           1               2       2   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng