BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14   1                                     1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3   00
01 11 1   1       1 1 1                         1 1                 2                                           1         1 01
02 8         1                 1                                             1   1             1           1           2   02
03 8                                 1       2   1   2 1                     1                                             03
04 4                               1         1                                 1                               1           04
05 13           1       2     1     2             1             1         1                         1           1 2         05
06 16         2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 06
07 13                           1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1     07
08 10         1     1       1 1       1                                     1 1     1     1                 1               08
09 15       1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1   09
10 15     1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 2                   1         10
11 11             1       1                     1 1                   1 1               1     1     2   1                   11
12 9                     1     1                           1               1           1       1 1         1             1 12
13 8           1                               1 2 1     1                                                   1         1   13
14 12 1       1       1                 1         1 1       1         1       1             1 1               1             14
15 12       1                               1 1     1 1 2         1                   2       1       1                     15
16 4 1           1                                                               1                                   1     16
17 8       1         1                   1               1       1 1                                       1   1           17
18 14                 1 1     1             2       2                   1 1       1   3                             1       18
19 8             1               1                   1 1       1             1               1             1               19
20 11     1   1                   1             1     1                               1       2   1   2                     20
21 8                               1                     1                                       1 1     1   1 1       1   21
22 7                 1       1           1       1 1     1                                                   1             22
23 17       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2             23
24 13           2       1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1     1         24
25 13     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1                     25
26 7         1       1           1 1           1                         1                               1                 26
27 7                     1     1                                 1 1                             2         1               27
28 10   1 1           1               1   1     1     1   1       1                       1                                 28
29 7                             1 1             1 1   1   1                             1                                 29
30 8                     1   1                     1     1   1                           1         1           1           30
31 11 1     1   1               1                           1         1         1 1 1                       1       1       31
32 16             1         1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1     32
33 8     1                             1           1                       1   1           1         1       1             33
34 15         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     1       1     34
35 14   1 1     1                                               1 1             1   1             1 1 1 2 1           1     35
36 10             1           1         1       1 1     1     1                             1                         1   1 36
37 15 1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1               1         1         1   37
38 14         1       1               1                       1       1 1     1   1         2                       1     3 38
39 7         1                                     1           1   1               1       1             1                 39
40 12 1 1     1             1           1         1         1                 1   1           1     1               1       40
41 13                                                             1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2     41
42 10                 1   1           1                           1   1       1     2                     2                 42
43 7                                       1       1             1       1 1                                       1   1   43
44 10         1 1                           1                         1       1       1     2         1           1         44
45 16 1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1             1     1         1 1   45
46 6                       1                                           1 1                       1         1           1   46
47 12       1 1 1                   1                                         1       2         1       3       1           47
48 16     2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1             1     1 48
49 10 1             1                 1             1   1 1     1                             1         1           1       49
50 10   1 1                                       1             1                                   1       1 1       1   2 50
51 6               1                                     2     1   1                               1                       51
52 8   1         1 1         1                             1                     1     1                                 1 52
53 19 1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1           1 2       53
54 13       1   1               1   2   1                         1   1         1                       2   1             1 54
55 11 1                   2       1     2       1                                       1               1   1 1             55
56 6                 1                                             1     1 1                     1       1                 56
57 10   1               1                   1   1                       1 2     1                       1             1     57
58 15       1                 1               1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 58
59 19   1   1               1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1   59
60 10                       1 1 1       1                     1               1           1                   1   1 1       60
61 15       2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1                       1   1 1 61
62 9 1           1     2         1 1                                         1                                   1   1     62
63 15   1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1       63
64 8               1       1             1                       1   1                   1   1       1                     64
65 12   1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1                                   65
66 10                     1               1 1 1           2                       1             1         2                 66
67 9                                     1           1 1                                       1         1   1 1 2         67
68 18   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                             1     3     68
69 13 1   1       1       1     1         1                           1             2           2 1             1           69
70 10     1   1     1                                           1   1               1     1           1 1                 1 70
71 8   1         1   1                     1 1 1                     1                         1                           71
72 3                       1       1                         1                                                             72
73 12 1           1             2                       1                         1   1           1 1         1   1     1   73
74 8 1         1                               1     1         1                                 1     1                 1 74
75 8     1 1             1   1                         1                               1 1     1                           75
76 10                     1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1                 76
77 13 1     1           2   1   1                     1               1         1         1       1         1   1           77
78 8                                 1     1 2                     1               1                         1 1           78
79 14   2       1                 1     1       1                 2       1                     1     1           1 1 1     79
80 3                                                 1                   1                                     1           80
81 11       1 1                           1                                 1   1       1 1           1       1         2   81
82 7   1         1     1                           1                                             1             1         1 82
83 10                           1     2                       1                 1 1         2     1                   1     83
84 8     1                       2     1                               1               1     1                 1           84
85 6                                   1               1   1     1     1       1                                           85
86 12     2       3                     1     1     1                     1                     1   1                   1   86
87 11 1     1   1     1     1                                 1   1       1     1               1   1                       87
88 5     1           1                                       1             1                                 1             88
89 10   1           1   3   1                     1               1     1                           1                       89
90 8 1     1 1                       1                 1                           1         1                     1       90
91 7                           1         1         1         1         1 1 1                                               91
92 11                                   1     1               1 1       1         1       1     1         1         2       92
93 13 1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1                       1 1         93
94 12               1     1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1               1     94
95 9               1     1   1       1     1         1                 1       1                         1                 95
96 16                         1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1         96
97 13       1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1                       1         97
98 7                               1   1     1     1       1                                   1               1           98
99 10         1   1                       2 1     1     1             1                         1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng