BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10       1                       1 1               1                 1       1   1     1           1                   1 00
01 8                               1                               1 1 1               1 1   1           1                 01
02 11   1                                                 1   1               2     1   1       1     1   1           1     02
03 14 1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1               03
04 10                         1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1           04
05 9             1         1                           1                     1     1   1               1 1               1 05
06 11             1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                               1 06
07 11                 1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                           07
08 14 1                 2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1       08
09 12       1                 1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1       09
10 10 1       1                   1             2                         1         1           1         1     1           10
11 13       1       2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1               1 11
12 10                                         1             1           1               1     1     1   1   2             1 12
13 10                     2                             1 1                 1   1     1               1 1             1     13
14 16     1 2 1   1                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1         14
15 10             1     1             1   2         1     1     1                 1                     1                   15
16 9 1   2           1       1             1                       1                         1                   1         16
17 9               1           1                     1           2     1           1               1             1         17
18 13       2               1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1       18
19 16                       1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1     19
20 11             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                       20
21 12       1   1     1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1       21
22 9         2                           1       1                   1                               1 1           1     1 22
23 7 1   1                             1       2                                                             1 1           23
24 11 1           1               1     1                     1           1                     1   1             2       1 24
25 8         1 1           1                 1 1                                 1               1                       1 25
26 10         1               1                 1 1             1     1 1           1         1           1                 26
27 11     1   1                           1   1     1             2           1                               1 1     1     27
28 9 1               1         1                       1           1     1               1 1 1                             28
29 12       1                     1         2   1 2         1               1       1                       1       1       29
30 12 1   1           1     1         1   1       1         1             1               1                     1       1   30
31 8           1         1                                 1             1   1 1                   1         1             31
32 11 1 1 1                   1 1     1                   1               1         1               1                 1     32
33 12     1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2                                           33
34 9   1           1           1 1                       1     1                 1                             1       1   34
35 12 1 1           1                                 1     1               2     1   1           1                   1 1   35
36 14     1     2         1         1     1   2     2                                   1 1                           2     36
37 13     1                       1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1         37
38 4           1                                                                     1                   1           1     38
39 10                   1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1       39
40 13                   1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1 40
41 9     1       1   1             1                                     1       1 1                 1           1         41
42 13           1   1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1                   42
43 7                     1       2             1                                       1         1   1                     43
44 12         1           1                 1 1     1         1               1                         1   2             2 44
45 10   1           1   1             1                       1           1         2           1                   1       45
46 9 1             1   1                                     1 1   1           1                             1     1       46
47 8           1                       1                   1                           1                       1 1 1     1 47
48 10 1           1         1             1               1             1                   2               1 1             48
49 13     1       1     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1     49
50 11                     1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1       50
51 11   1       1                         1                                     1                 1   2       1     1 1 1   51
52 7                                             1           1                 1   1         1   1                       1 52
53 15     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1   53
54 19       1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1   54
55 7                           1   1 1 1   1                   1                                 1                         55
56 9                 1               1           2   1         1 1                                   1 1                   56
57 5 1         1                                                                         1   1   1                         57
58 11       1 1                 1   1     1       1       1                 1             1                 1         1     58
59 3                         1                                                       1                     1               59
60 8         1                           1           1       1 1       1                               1     1             60
61 11         1             1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1     61
62 11                       1           1       1       1                 1 1     2                                 1   2   62
63 11           1         1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1     63
64 19     1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1   64
65 10             1         1       1       1   1         1             1         1   1                             1       65
66 9 2 1                                         1                 1       1             1         1                   1   66
67 11             1           1   1         1                                 2 1       1                           2     1 67
68 14   1         1           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             68
69 14   1           1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           1   69
70 8     1       1         1 1                                             1             1 1                     1         70
71 13     1   1   1         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1     71
72 12   1       1     1         1       1   1     1                             1                   1         2           1 72
73 18   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1       73
74 7         1 1         1 2           1                 1                                                                 74
75 11                                       1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 75
76 15                             1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1   76
77 8   1                       1       1                         1   1                             1 1                 1   77
78 13                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1               78
79 11         1 1                   1 1           1       1       1   1                               1       1           1 79
80 8       1                                             1   1             1                               1 1 1         1 80
81 15 1             1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     1   81
82 4                                               1       1     1                                             1           82
83 11             1         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1           83
84 8               1           1   1                         1   2 1                               1                       84
85 17   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1               85
86 18       1         2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2   86
87 5               1                                                       1               1 1                         1   87
88 10                         1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                           88
89 9         1 1         1           1             2               1         1 1                                           89
90 10 1                 1     1 2   2         1       1                             1                                       90
91 3   1     1                       1                                                                                     91
92 10   1   1   1     1 1   1                           2                                 1   1                             92
93 9             1 1         1         1       1     1             1                     1                       1         93
94 10         1         1                     2               1                           1     1         1     2           94
95 14 1 1       1     1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1         95
96 7   1                     2 1                 1               1           1                                             96
97 7     1 1                                       2       1                               1               1               97
98 10   1           1                                       2   1         1                   1 1         1             1   98
99 10             1     1                                   1         1 2   1                     2                   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng