BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10       1                         1 1                 1     1   1 1   1           1                         1           00
01 14   1 1       1                         1         1       1 1                 1       1   1             1     3         01
02 13 1   1                             1       1       1     1         1           1     1         2         1         1   02
03 10 1                     2                     1   1           1           1   1               1                       1 03
04 8 1 1       1       1                   1     1                                 1         1                             04
05 17 1     1         1         1 2               1                                 2 1 1     1 1   1     1       1     1   05
06 6         1                                     1 1   1                                 1     1                         06
07 5                                                         1                                         1   1   1     1     07
08 10   1       1     1       1             1               1         1                                     1     1     1   08
09 14                   2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       1                 1     1           09
10 11     1     2                     1   1     1   1 1                         1                                     2     10
11 12         1 1 1             1   1   1           1           1                       1   1 1                       1     11
12 11       1       2   1                                 1     1       1       1     1                   1       1         12
13 8   1   1             1       1                       1           1                                   1   1             13
14 18   1 2           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   1             1 1       1 1           14
15 11               1     1         1   1                         1       1     1   1       1                       1     1 15
16 8 1     1           1       1         1         1   1                                                           1       16
17 10     1 1       1                           1             1     1             1     1 1   1                             17
18 11                     1               1         1 1                       1       1 1   1           1     1         1   18
19 11 2     1 1                               1         1               1                       1 1                 2       19
20 9                       1                   1             1 2 1             2                 1                         20
21 13 1         1                       1 1         1         1   2             1           1   1 1         1               21
22 8             1 1                                       1     1     1       1         1                           1     22
23 17 1 1     1       2     1       1         1   1           2       1     1                     1         1 1   1         23
24 6                             1                   1                               1             1 1           1         24
25 14 1         1           1           1 1                 1               1               1     1     1     3         1   25
26 9                             1   1                     1                 1   1 1     1 1                         1     26
27 12                 1           1                           1       2     1 1   1               1           1 1   1       27
28 14       1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1         1                     1   1   28
29 9                                                   1   1           1     1         1                   1   1 1     1   29
30 7                                           1                   1                           2 1   1         1           30
31 6           1     1     1         1                       1                                                       1     31
32 11     1   1     1     2   1           1                 1             1                     1           1               32
33 10             1     1   2                 1               1                         1               1 1               1 33
34 10                   1 2                 1                                   1         1           2         1         1 34
35 9         1       1               1           1 1                   1     1 1         1                                 35
36 7                                 1       1           1           1   1                         1   1                   36
37 13         1                       1 1                   1 1     1 1 1     1                 1       1 1       1         37
38 8                   1         1 1     1                     1                                       1                 2 38
39 10                             2               1       1 1                               1           1     1 1       1   39
40 13               1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1                     1           1           1 40
41 11         1   1             1     1 1       1     1 1                 1               1       1                         41
42 12                                                 1 1           1       1 1 1         1 1   1 1             1         1 42
43 8                         1                   1         3     1           1   1                                         43
44 12 1 1                       1         1                                   1 1 1   1             1   1   1           1   44
45 11       1                 1       2       1 1       1               1 2           1                                     45
46 13   1 2 1 1 1 1                       1                                 1         1         1                 1 1       46
47 5                 1                                                               1     1             1 1               47
48 11             2             1 1             1   1 1 1                                 1 1                           1   48
49 9               1                       1     1     1       1                       1     1                 1   1       49
50 10           1   1   1         1   1         1         1                           1       1           1                 50
51 9     2               1                         1               1       2                       1 1                     51
52 9           1                           1               1           1   1     1 2                               1       52
53 10                       1 1             1                     2       1       1     2   1                               53
54 11   1           1                 1     1                 1           1             2       1                       2   54
55 12       1       1         1                                   1         1                 1       2   2 1   1           55
56 10                               1 1         1       1         2 1   1     1                       1                     56
57 17 1     1 2       1         1   1     1         1                           1           1 1     1     2 1             1 57
58 14           1           2 1 1     1               1             2     1 1           1 1             1                   58
59 9     1       1       1   1     1               1                                   1 1                           1     59
60 7                 1       1     1         1           1                       1                           1             60
61 13       1                 1     1           1     1                           1   2       1 1 1   1               1     61
62 12       1     1             2           1     1                   1 1               1     1 1   1                       62
63 12             1 1     1 1       1     1               2                           1           1       1     1           63
64 12       1 1               1                   1           1       1   1 1                         1   1 1       1       64
65 12             1   1 1       1                   1     1       1 1                               1 1   1               1 65
66 12   2 1   1         1                                 1 1             1         1           1                 2         66
67 14     1                                   1 1             1               1 1           1 1     2   1 1       1       1 67
68 19         1   1           2   1       1     2         1 1                 1           2 2       1             1 2       68
69 8                     1 1 1           1         1     1                       1           1                             69
70 7                   1           1 1           1                     1                             1         1           70
71 8               1                                               1             1       1       1               1     1 1 71
72 10   1           1               1       2                       1                 1             1 1 1                   72
73 4         1         1                                                                         1   1                     73
74 18 1   1       1               1       1 1       1   2                     1 1 1     1             1   1     1   1 1     74
75 12             1                   1       1   1         1         1     1   1           1             1         1   1   75
76 14             1 1 1     1           1 1   1   1               1             1                             1     1 1   1 76
77 11               2     1         1       1             1       1     1           2                                 1     77
78 5       1         1                               1               1                 1                                   78
79 5                                       1                   1     1                                     1           1   79
80 10   1               1   1   1                               1   1               1                       1             2 80
81 7           2                                                           1 1       1                 1   1               81
82 7             1 1         1             1   1                                   1           1                           82
83 12           1                         1       1 1       1     1 1     2                     1       1   1               83
84 13 1               1           1     2   1         1 1       1                 1                 1         1       1     84
85 13                   1       1       1     1           1     2         1           1                 1           2     1 85
86 11       1 1 1               1   1   1     1       1         1               1             1                             86
87 9   1                       1                       1       1     1                           1     1             1   1 87
88 8   1     1   1     1       1     1                                                                           1     1   88
89 11     1 1             1                   1           1 1     1 1   1                                       1 1         89
90 7   1 1                         1                                                                 2       1         1   90
91 8 1                                                 1       1   1               1     1         1   1                   91
92 16   1             1         1 1     1     1         1         1       1           1   1     1 1           1     1   1   92
93 9                   1 2                       3                   1 1     1                                             93
94 16           1       1     1     1     1 1         1 2     1                               2 2           1         1     94
95 10 1                                 1     1       1                 1           1       1 1     1           1           95
96 8   1       1                             1 1   1               1     1   1                                             96
97 13 1   1                                         2 1               1 1 1                                 1 1 1     1   1 97
98 11                         1         1                 1     1   1   1   1     1       1             1             1     98
99 12 1               1     1   1                           1               2       2   1                     1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng