BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                 1           1                         1                                     1 1           1     1 1   00
01 14             1     3           1                     1   1       1 1 1                         1 1                 2   01
02 8     2         1         1                 1 1               1                 1                                       02
03 13   1                       1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1               03
04 6                                     1 1 1     1                                   1         1                         04
05 14 1   1     1       1     1                       1             1       2     1     2             1             1       05
06 9   1                                                         2         2       1 1           1 1                       06
07 15         1   1   1     1       1   1       1   1 1                             1         1           1     2   1       07
08 9             1     1     1       1                           1     1       1 1       1                                 08
09 9           1     1           1                             1   1         1 1                         1               1 09
10 12                       2           1                     1       1 1 1           2         1           1             1 10
11 8                       1         1               1               1       1                     1 1                   1 11
12 7           1       1           1                 1                       1     1                           1           12
13 11           1   1                   1     1     1               1                               1 2 1     1             13
14 12     1 1       1 1                                   1       1       1                 1         1 1       1         1 14
15 13                     1     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2         1     15
16 5                     1               1   1           1           1                                                     16
17 8                                       1     1             1         1                   1               1       1 1   17
18 11         1     1         1       1                                   1 1     1             2       2                   18
19 11 1 1                 2       2                                   1               1                   1 1       1       19
20 9   1                             1       1         1     1   1                   1             1     1                 20
21 8 1 1         1                   1     1 1                                         1                     1             21
22 8                       1         1                                   1       1           1       1 1     1             22
23 14   1         1 1   1           1                   1       1   2       1   1                       1   1     1         23
24 17     1 1           1         1       1 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1   24
25 18   1     1     3         1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1           25
26 6                       1                                     1       1           1 1           1                       26
27 8   1           1 1   1                                                   1     1                                 1 1   27
28 11                     1   1                             1 1           1               1   1     1     1   1       1     28
29 12             1   1 1     1     1           1                                     1 1             1 1   1   1           29
30 11 2 1   1         1                     1                                 1   1                     1     1   1         30
31 11                       1               1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1 31
32 13 1           1                 1 1     1                         1         1   1               1       1 1 1       1   32
33 6         1 1               1                             1                             1           1                   33
34 15       2         1         1             1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1   34
35 9                             1     1   1   1           1 1     1                                               1 1     35
36 11     1   1                           1             1             1           1         1       1 1     1     1         36
37 15 1       1 1       1                                 1         1   3         1     1   1         1 1     1             37
38 9         1                 2                   1             1       1               1                       1       1 38
39 9         1     1 1       1                       1           1                                     1           1   1   39
40 13   1           1           1   1     1         1     1 1     1             1           1         1         1           40
41 6   1                                   1 1     1                                                                 1   1 41
42 11 1 1             1         1               1       1                 1   1           1                           1   1 42
43 7                                 1       1 1     1                                         1       1             1     43
44 12     1   1   1           1       1         1 1     1         1 1                           1                         1 44
45 12                                           1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1         45
46 5 1                 1 1         1                                           1                                           46
47 8           1 1               1               1             1 1 1                   1                                   47
48 15                         1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1         48
49 10                 1   1         1                     1             1                 1             1   1 1     1       49
50 7           1                       1     1             1 1                                       1             1       50
51 9     1 1                             1   1                         1                                     2     1   1   51
52 9                     1                   1 1   1       1         1 1         1                             1           52
53 13                                     1               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   53
54 12 1                       2                     1           1   1               1   2   1                         1   1 54
55 13       2   2 1   1                                   1                   2       1     2       1                       55
56 5       1                             1 1                             1                                             1   56
57 11     1     2 1             1     1           1         1               1                   1   1                       57
58 7         1                         1                       1                 1               1                 1     1 58
59 14                       1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2       59
60 7               1                             1                             1 1 1       1                     1         60
61 16 1 1   1               1         2       1                 2 1     1           1           1           1     1   1     61
62 12 1   1                       2                 1 1   1           1     2         1 1                                   62
63 17   1       1     1                 1   1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1   63
64 9       1   1 1       1                                             1       1             1                       1   1 64
65 13     1 1   1               1                           1 1     1                     2 1 1 1               1           65
66 10 1                 2                         1                           1               1 1 1           2             66
67 14     2   1 1       1       1       1 1         2 1                                       1           1 1               67
68 20     1             1 2             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1 68
69 12                             1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1 69
70 10       1         1               1           1     1     1   1     1                                           1   1   70
71 17   1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1 71
72 6     1 1 1                                                                 1       1                         1         72
73 8   1   1                                     1       1           1             2                       1               73
74 12       1   1     1   1 1             1           1   1         1                               1     1         1       74
75 11           1         1   1   1             1       1     1 1             1   1                         1               75
76 10               1     1 1   1   1                                         1       1 1 1                   1             76
77 10                       1           1                 1     1           2   1   1                     1               1 77
78 8                                           1 1     1                                 1     1 2                     1   78
79 13             1           1         1   1     1         2       1                 1     1       1                 2     79
80 5             1             2 1                                                                       1                 80
81 9         1   1                   1       1   1   1         1 1                           1                             81
82 8 1                             1 1           1         1         1     1                           1                   82
83 9 1       1   1                               1 1                               1     2                       1         83
84 9     1         1       1       2                         1                       2     1                               84
85 8         1           2     1                                                           1               1   1     1     85
86 11                                   1 1             1     2       3                     1     1     1                   86
87 14   1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                                 1   1     87
88 6                   1     1                   1           1           1                                       1         88
89 15                 1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1               1     89
90 11       2       1         1     1   1                 1     1 1                       1                 1               90
91 10     1   1                     1 1   1         1                               1         1         1         1         91
92 10 1 1           1     1   1                 1                                           1     1               1 1       92
93 13                                   1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1 93
94 9 2           1         1                                           1     1         1 1     1                           94
95 11     1           1                       1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 95
96 9                                   1       1     1 1                         1       2                   1         1   96
97 18             1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2               1 1   1   97
98 8         1             1       1                                                   1   1     1     1       1           98
99 12               1       1     1       1                       1   1                       2 1     1     1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng