BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1   1 1                       1         1                 1       1       1             1     1 1         00
01 14     1                 3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     1   01
02 7   1                       1                           1                     1 1     1       1                         02
03 10 2 1         2         1   1                     1                                           1             1           03
04 5       1   1     1   1                                                                   1                             04
05 6         1           1           1                                   1                                   1       1     05
06 11                     1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1       06
07 11   1             1               1         1                     1       1         2 1         1                   1   07
08 14         1         1     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1           1 08
09 12       1       1   1       1                           1                       1 1 1                 1       1   2     09
10 14     1         1           2     1   1                                     1   2                           1 1   2   1 10
11 15             2       1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1               11
12 12             1     2       1       1 1       1     1                           1 1           1                       1 12
13 8         1     1             1                         2                                     1   1                   1 13
14 9         1               1                       1     1 1   1     1                             1 1                   14
15 10           1                                           1 1         1 2   1         1   1 1                             15
16 8   1               2               1                 1 1     1         1                                               16
17 6   1                     1                                   1                 1                             1 1       17
18 14 1   1 1             1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1               18
19 11                 1                 1   1   2                                       1     1       1           1       2 19
20 12       2                       2     1   1     1     1     1           1           1             1                     20
21 6   1           1                               1   1                                 1     1                           21
22 10                               1     1 1       1 1   1                                     1 1             2           22
23 12 1         1           1             1         1 1           1           1     1       1   1               1           23
24 13       1                             1                   1   1           1         2 2         2         1         1   24
25 11         1           1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           1   25
26 10 1                   1       1                   1     1         1             1 1                       1     1       26
27 10 1           1               1                             1                           1   1     1           1   1 1   27
28 10         1     1                       1       1                                         1 2   1   1         1         28
29 3                                       1                               1   1                                           29
30 14       1   1                               2 2 2 1             1 1                 2             1                     30
31 13 1         1 1         1       1 1           1 1           1                             1       1       1         1   31
32 14   1             1     2       1           1                     1             2       2           1     1         1   32
33 14     1 1 1             2   1 1         1   1                   1             1             1         1               1 33
34 7                                       1                 1         1       1         1     1                 1         34
35 10     1             1 1               1   1               1           1             1   1       1                       35
36 16       1           1       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2   36
37 10                     1                         1   1       1           1               1 1       1     1             1 37
38 12               1                     1   1                                                 1 2       1 1         3   1 38
39 12               1             1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1   39
40 7                                                   1     1         1     1                     1   1                 1 40
41 9       1                           1   1                   1                 1 1   1     1                     1       41
42 10                       1       1                 2     1       1               1     1                     1       1   42
43 7           1             1                               1         1 2                               1                 43
44 10   1                       1       1 1     1               1                                   1   1           1 1     44
45 9 1   1   1           1                                         1         1       1                 1                 1 45
46 17           2       1         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1       46
47 7   1 1                   1                               1                   1   1                               1     47
48 14   1           1 1               1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1           48
49 13   1                                 1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   49
50 11     1               1   2                         2 1             1   1               1       1                       50
51 7 1       1         1         1                     1                     1             1                               51
52 6                 1     1         1   1           1                       1                                             52
53 8                               1               1                 1   1                       1       1 1         1     53
54 4                                 1         1                                     2                                     54
55 9 1     1   1               1   1       1                                   1                       1     1             55
56 15                 3     1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1       56
57 12                 1   1       1 1                                 1     1                             2   2           2 57
58 18   1                       1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1       58
59 9     1     1                     1                           1 1     1               1               1     1           59
60 8           1             1                 1 1             1 1                             1                     1     60
61 10                   1 1             1 1             1               1             1       1         1   1               61
62 13       1 2     1     1                   1 1                               1       1 1     1         2                 62
63 11         1   1     1                   1                           1 1                     1 1 1           1   1       63
64 11 1 1 1     1                           1                           1 1       1             1               1 1         64
65 9         1       2           1   1                     1     1                                         1           1   65
66 13             1         1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1     1 66
67 9                                               1     1           1 1     1   1       2                         1       67
68 8       1 1       1                                   1                                   1 1     1     1               68
69 4                         2         1 1                                                                                 69
70 10 1 1         1                                         1         1 1   1     1               1                     1   70
71 8             1 1             1                               1                     1   1                       1 1     71
72 13                 2             1         1               1 1             1 1 1               1           2           1 72
73 9   1                   1                     1       1         1     1           1           1                 1       73
74 9   1               1 1                             1   1               1                           1   1 1             74
75 7       1       1                                           1             1 1         1       1                         75
76 10                           1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1       76
77 16               1             1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1       77
78 13 1       1         1       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1     78
79 8                       1                 1           1         1     1                                   1 1       1   79
80 12       1             1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 1   80
81 8           1 1                 1       1 1                         1           1 1                                     81
82 8     1 1     1   1                   1         1   1                                                                 1 82
83 11   2                     1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1             83
84 7     1     1                     1 1                 1         1 1                                                     84
85 11         1                       1                         1   2 2           1                           1         2   85
86 8                   1                     1                 1       1     1       1                     2               86
87 6         1   1   1           1           1                     1                                                       87
88 9 1                                           1           1     1       1           1           1   1 1                 88
89 17     3         2         1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1         89
90 11           1 1                       1           1       1   1 1         1       1       1             1               90
91 18 1             1                 1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         91
92 11                         1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1               92
93 9           1                 1   1       1                         1         2           1                 1           93
94 11 1   1     1 1 1             1   1                 1 1   1                           1                                 94
95 13     1                   1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1                   95
96 14 1           1     1 2                   1 1         1             1         1           1     1       1             1 96
97 15         1 1   1           1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1 97
98 17       2       1       1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                 98
99 17     1             1     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng