BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13     2                         1 1       1                         1 1                 1     1   1 1   1           1   00
01 9                 1                   1 1       1                         1         1       1 1                 1       01
02 10 1         1                       1   1                             1       1       1     1         1           1     02
03 8                                   1                     2                     1   1           1           1   1       03
04 10             1 1     1             1 1       1       1                   1     1                                 1     04
05 18 1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1                                 2 1 1 05
06 10       1   1               1   2 1         1                                     1 1   1                               06
07 6       1     1 1 1   1                                                                     1                           07
08 10           1   1 1                   1       1     1       1             1               1         1                   08
09 15         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       1 09
10 11 1           1                         1     2                     1   1     1   1 1                         1         10
11 15       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1                       1 11
12 15   1             1     2   1   1         1       2   1                                 1     1       1       1     1   12
13 7                 1                   1   1             1       1                       1           1                   13
14 21 1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   1   14
15 12         1               2   1                   1     1         1   1                         1       1     1   1     15
16 12                     1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1                                 16
17 11       1                 1 1           1 1       1                           1             1     1             1     1 17
18 10             2     1                                   1               1         1 1                       1       1 1 18
19 11 1             1       1   1       2     1 1                               1         1               1                 19
20 10 1             1                                         1                   1             1 2 1             2         20
21 10                     1             1         1                       1 1         1         1   2             1         21
22 6                                               1 1                                       1     1     1       1         22
23 17   1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           2       1     1             23
24 10   1   1   1                     4                             1                   1                               1   24
25 10                 1 1       1       1         1           1           1 1                 1               1             25
26 7                         1                                     1   1                     1                 1   1 1     26
27 10             1     1                               1           1                           1       2     1 1   1       27
28 13 1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1     28
29 6                                 1                                                   1   1           1     1         1 29
30 6     1                   1   1 1                                             1                   1                     30
31 8                     1 1   1                 1     1     1         1                       1                           31
32 14     1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1             1               32
33 11 1     1                   1     1             1     1   2                 1               1                         1 33
34 8         1       1   1                               1 2                 1                                   1         34
35 11               2   1                       1       1               1           1 1                   1     1 1         35
36 7           1                 1                                     1       1           1           1   1               36
37 11 1   1                                     1                       1 1                   1 1     1 1 1     1           37
38 11       1 2             2     1                       1         1 1     1                     1                         38
39 7                     1     1                                   2               1       1 1                             39
40 14         1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1             40
41 13     1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1                 1               41
42 12     1 2             1   1 1                                                       1 1           1       1 1 1         42
43 10                             2                             1                   1         3     1           1   1       43
44 10         1 1                       1 1                       1         1                                   1 1 1   1   44
45 12   1                                     1                 1       2       1 1       1               1 2           1   45
46 11           1                         1 2 1 1 1 1                       1                                 1         1   46
47 3                             1                     1                                                               1   47
48 9                 1                             2             1 1             1   1 1 1                                 48
49 9 1             1       1                         1                       1     1     1       1                       1 49
50 9                     1                       1   1   1         1   1         1         1                           1   50
51 10       1                     1 1       2               1                         1               1       2             51
52 12       1 2 1                                 1                           1               1           1   1     1 2     52
53 15                   3       1   2                         1 1             1                     2       1       1     2 53
54 14 1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 1           1             2 54
55 8     1           1 1                     1       1         1                                   1         1             55
56 11     1         1                                                 1 1         1       1         2 1   1     1           56
57 12     1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1                           1         57
58 15             1   1 1                         1           2 1 1     1               1             2     1 1           1 58
59 9 1                         1           1       1       1   1     1               1                                   1 59
60 9             1           1     1                   1       1     1         1           1                       1       60
61 12   2               1             1       1                 1     1           1     1                           1   2   61
62 13                   1   1   1 1           1     1             2           1     1                   1 1               1 62
63 9                                               1 1     1 1       1     1               2                           1   63
64 10                       1 1               1 1               1                   1           1       1   1 1             64
65 11   1       1               1                   1   1 1       1                   1     1       1 1                     65
66 12     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1             1         1     66
67 10           1           1   1 1         1                                   1 1             1               1 1         67
68 12                                 1         1   1           2   1       1     2         1 1                 1           68
69 10       1     1             1                           1 1 1           1         1     1                       1       69
70 8               1             1   1                   1           1 1           1                     1                 70
71 5         1     1                                 1                                               1             1       71
72 11     1         1   1     1           1           1               1       2                       1                 1   72
73 5               1         1   1             1         1                                                                 73
74 19 1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2                     1 1 1     1 74
75 10   1       1                                   1                   1       1   1         1         1     1   1         75
76 13 2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1               1             1         76
77 14               1 1 1         1                   2     1         1       1             1       1     1           2     77
78 6       1                                 1         1                               1               1                 1 78
79 9   1   1     2       1         1                                         1                   1     1                   79
80 8   1                                 1               1   1   1                               1   1               1     80
81 7           1     1                           2                                                           1 1       1   81
82 9   1 1                     1                   1 1         1             1   1                                   1     82
83 11         1           1                       1                         1       1 1       1     1 1     2               83
84 14 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1       1                 1       84
85 11   1         1                                       1       1       1     1           1     2         1           1   85
86 12         1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1         1               1         86
87 8             1   1               1   1                       1                       1       1     1                   87
88 11         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                                                   88
89 12         1 1                 1         1 1             1                   1           1 1     1 1   1                 89
90 3                                     1 1                         1                                                     90
91 7                     1 1           1                                                 1       1   1               1     91
92 12 1 1                                 1             1         1 1     1     1         1         1       1           1   92
93 11                 1   1                               1 2                       3                   1 1     1           93
94 14                 1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1                           94
95 11   1 1         1               1 1 1                                 1     1       1                 1           1     95
96 9 1                                   1       1                             1 1   1               1     1   1           96
97 13   2                   1 2         1   1                                         2 1               1 1 1               97
98 12   1 2                           1                         1         1                 1     1   1   1   1     1       98
99 14                   1   1       1 1 1               1     1   1                           1               2       2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng