BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9       1   1                       1   1       1         1                                     1 1       1             00
01 7         1                           1                 1             1         1           1           1               01
02 17 1   1   1     1     1 1   1                     1   2               1               1   1     1     1     1       1   02
03 15 2     1 1 1   1       2   1       1   1                           1                   1 1                   1         03
04 7     2               1                         1   1                               1                         1         04
05 12                         1     1     2   1               1     1       1   1   1                   1   1               05
06 18 1 1       1       1 1     1       2     1   1                 1   2             1     1   1     1 1                   06
07 11   1 1 1         1               1                     2   1                               1                 2         07
08 11             1     1         1                 1   1     2             1       1 1                 1                   08
09 11     1     1             1                 1       1               1       1             2         1       1           09
10 13       1     2                 2     1     1 1 1               1       1       1     1                                 10
11 14 1             1   2     2             1         2                       1 1 1 1       1                               11
12 16             1               1               1         1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     12
13 13                           2   1   1   1   1           1   1                   1   1                       1 2         13
14 12 1     1           1       1       1                                   1             1   1           1 1         1 1   14
15 10           1       1       1               1   1   1           1 1                                       1           1 15
16 12       2   1       1 1                             1                     1       1 1                     1     1   1   16
17 9                               1                   1           1 1 1 1           1   1       1                         17
18 11       1               1     1             1         2       1   1             1       1         1                     18
19 6                                             1   1               1             1         1           1                 19
20 9                               1     1   1   1 1     1                 1                                       1 1     20
21 8               1 1           1           1               1                             1           1 1                 21
22 14             1                     1   1         1   1     1       1     1                 1             2 2       1   22
23 9               1                         1 1   1           1                                   1     1 1       1       23
24 13   1             1     1                     1                       1             1   1 1           1         2   1 1 24
25 6                   1         1     1             1         1                 1                                         25
26 15 1         1   1 1                         1 1 1                   1   1         1           1 1       1   1   1       26
27 13   1       1                         1 1           1 1                       2 1       1   1       1           1       27
28 4           1                           1                                       1             1                         28
29 10                   1   1 1                 1   1       1     1                                 1   1   1               29
30 15       1                   1   1 1               2           1             2     1   1   1 1                   1   1   30
31 8     1         1                                       1       1 1                   1           1       1             31
32 15   1                 1 1                     1   1                 1     2                 1   2 2             1   1   32
33 4           1     1                                           1                       1                                 33
34 2                                                                             1                                   1     34
35 13         1         2 1             1       1         1   1       1         1 1                   1 1                   35
36 9             1       1                   1     1               1                 1         1       1   1               36
37 16         1               1                           1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1 37
38 10   1                                     1       1 2       2       1                       1                       1   38
39 8                       2 1               1                 1         1                       1                     1   39
40 13 1       2           1           1 1         1     1               1                 1       1 1                     1 40
41 9           1                       1   1                       1   1 1 1               1                   1           41
42 9             1               1     2                                 1           1       1               2             42
43 16       1 1   1 1               1   1 1                     1     1           2   1 1               2             1     43
44 11     1   1   1                       1                     1   1             1       1         1             2         44
45 14 1 1 1   1                     2   1           1 1         1 1             1       1                           1       45
46 11                             1                       1   1     1   1                   2       1     1     1         1 46
47 13         1           1 1 1                           1   1 1     2 1                                         1 1 1     47
48 13                   1                       1 1         2 1               2     1   2         1                     1   48
49 9           1 1                   1                                         1 1     3     1                             49
50 9   1 1 1                                   1           1 1       1       1       1                                     50
51 12           2 1 1     1       2         1                                             1           1   1           1     51
52 11 1               1               1     1 1     1                     2             1           2                       52
53 9 1             1           1     1   1     1           1     1                                   1                     53
54 13   1                 1     1 1       1   1             1               1                   1   1       1     1     1   54
55 9                                 1           1       2         1     1             1                 1     1           55
56 11           1 1         1   1                     1         1             2                     1   1           1       56
57 10             1                   1               2                             1         1         1               1 2 57
58 12             1     2   1             1       2 1                 1       1                         1 1                 58
59 13     1         1         3 1     1   1                                                     1 2       1             1   59
60 13 1 1                   1   1   1   1 1             1     1               1               1   1       1                 60
61 7                             1                     1   1                       1                     1 1 1             61
62 10 1                     1     1   2     1                           2             1                             1       62
63 12     1                 1   1         1       1                 1                     1               1 1   1       1 1 63
64 13     1                   1             1         3 1           1     1             1                             2   1 64
65 14 1                   1                 1     1                       1       1 1   1     1             1         4     65
66 8       2                                 1               1           1                       1   1             1       66
67 15   1 1       1   1 1   1         1   1                     1               1     1           3               1         67
68 11           2           1   1   1   1                           1                 1 1             1                   1 68
69 6                     1                                 1               1             1 1             1                 69
70 8                 1               1       1           1         1     1                 1   1                           70
71 8               1             1                                   1                       1       1 1 1         1       71
72 16     1       1   1             1         1   1 1       1     1               1       1 1               1 1 1       1   72
73 11           1   1 2   1   1                     1         2               1 1                                           73
74 6                                                                       1         1       1             1     1   1     74
75 16 1                             1     1         1             2   1     1   3                 1   1       1       1   1 75
76 10                       1                   1                     1               1       1 2 1   1     1               76
77 11 1               2                                       1       1           1                           3   1   1     77
78 13       2       1 1       1   1 1 1     1           1                                           1                 1   1 78
79 14 1 1     1               1 2 1             1         1                 1 1     1                 1   1                 79
80 15                 1 1     2           1     1           1   1 1               1             1   1             1       2 80
81 3                                                                           1         1                         1       81
82 11   1                     1               1           1       1         1     1   1           1         2               82
83 7               1             1                               1                       1                 1           2   83
84 5                               1 1                   2               1                                                 84
85 8                   1                     1     1             1   1         1         1           1                     85
86 12   1 1             1 2                         1                 1   1 1       1       1 1                             86
87 13   1   1 1   1   1           1 1         1   1                         1   2                           1               87
88 5         1                               1                 1 1     1                                                   88
89 16         2     1                           2       1     1   1       1   2   1         1       1   1         1         89
90 12         1       1                                       1     3                                   1     1 1   1     2 90
91 4     1                           1                         1                                     1                     91
92 10       1 1   1 1     1                                   1                       1   1               1           1     92
93 8   1                                 1             1                   1   1             1   1               1         93
94 9     1                     1 1   2           1               1                                                       2 94
95 8   1 1                                 3         1                               1     1                               95
96 9       1                       1                       1     1                 1   1             1         1 1         96
97 8   1           1     1             1               1                                         1 1         1             97
98 6                                       1           1               1   1 1                 1                           98
99 9 1               1                       1 1           1             1       1 1     1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
Ngày
/
Tháng