BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                   2         1                         1     2         2                         1 1       1           00
01 10           1             1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1     01
02 12 1         1         1                   1   1       3             1         1                       1   1             02
03 8   1 1       1   1                 1   1       1                                                     1                 03
04 12               1 1                   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       04
05 14   1                       1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1 05
06 13 1         1       2     1                   1                           1   1               1   2 1         1         06
07 10 1 1                                     1               1     1         1     1 1 1   1                               07
08 11 1       1   1       1         1                                             1   1 1                   1       1     1 08
09 10   1                 1         1                 1   1     1     1         1 1     1                                   09
10 10 1   1     1         1                             1               1           1                         1     2       10
11 15     1               1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1     11
12 15   1     1                       2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   12
13 8               1     1             1     1                       1                 1                   1   1           13
14 19   1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1 14
15 9 2     1                                         1                         1               2   1                   1   15
16 13                         1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           16
17 14         1         1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1   17
18 10       1       1     1     1     1         1                 1                 2     1                                 18
19 11                     1     1             1                         1             1       1   1       2     1 1         19
20 7     1               1     1         1                         1   1             1                                     20
21 10 1       1                   1           1       2           1                         1             1         1       21
22 5               2                                               1                                                 1 1   22
23 13       1                       1                             2       1   1                         2 1 1     1       2 23
24 15 1       1         1           2     1                 2             1   1   1                     4                   24
25 15     1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1       25
26 9   1 1       1   1                         1           1       1 1                         1                           26
27 9                 1   1   1                         1     1     1               1     1                               1 27
28 9     1         1                 2       1                         1         1                             1 1         28
29 6     1                   1       1   1           1                                                 1                   29
30 11                 2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1                     30
31 7                                         1               1                             1 1   1                 1     1 31
32 12                   1           1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1   32
33 13       1           2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     33
34 10 1 1     1       2                                           1   1         1       1   1                               34
35 13   1                   1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1 35
36 9                       1         1 1             1       1 1 1               1                 1                       36
37 7 1                     1                             1     1       1   1                                     1         37
38 14   1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2             2     1                       38
39 5     1               1                 1                                               1     1                         39
40 11     2     1               1                         1                     1   1                 2                 1 1 40
41 11           2           1   1               1                           1               2 1                   1   1     41
42 14       2           2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1                         42
43 8       1           1                           1       1 1   1                                 2                       43
44 9               1       2     1         1                                   1 1                       1 1               44
45 6               1                       1               1 1           1                                     1           45
46 14                 1                           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1     46
47 4                   1             1                                                             1                     1 47
48 9       2 2               1                     1                                   1                             2     48
49 9   1             1 1                                     1 1       1             1       1                         1   49
50 7                                     1             1 1         1                       1                       1   1   50
51 9                   1   1                                       1 1       1                     1 1       2             51
52 12   1     1           1               1 2                   1             1 2 1                                 1       52
53 12   1     1   1                 1       1         1                                   3       1   2                     53
54 14         1       1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1   54
55 17 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1   55
56 4               1                 1                                     1         1                                     56
57 12                             1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1 57
58 7                 1   1 1                                                       1   1 1                         1       58
59 7               2       1                                           1                         1           1       1     59
60 11 1               1       1   1                 1 1           1                 1           1     1                   1 60
61 11     1       1   1             1       1                       1     2               1             1       1           61
62 11 1                                     2     1     1                                 1   1   1 1           1     1     62
63 6                         1               1 1         1                                                           1 1   63
64 11           1       1 1   1                       1         2                             1 1               1 1         64
65 11     1 1             1       1 1                 1                   1       1               1                   1   1 65
66 13         1 1                       1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         66
67 13             1 1                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1             67
68 7                 1       1                 1 1                                                     1         1   1     68
69 11 1     1                 1         2                   1       1 1       1     1             1                         69
70 11   1   1   1       1           1             1       1     1                     1             1   1                   70
71 12     1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1   71
72 12           3 1                       1                         1       1         1   1     1           1           1   72
73 11         1   1                 1   1         1     2                             1         1   1             1         73
74 15                                 1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1     74
75 13                           2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1     75
76 12             1                   1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1 76
77 10       1   1                         1                           1               1 1 1         1                   2   77
78 6                             1       1   1                               1                                 1         1 78
79 11     1                         1   1           1         1           1   1     2       1         1                     79
80 12         1 1           2         1           1   1 1     1 1         1                                 1               80
81 7                                               1             1 1             1     1                           2       81
82 13                           1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1   82
83 9     1                       1       2   1                 1               1           1                       1       83
84 16   1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1 84
85 6 1                   1     2                                         1         1                                       85
86 12   1           1 1         1 1             1               1               1         1                     1 1 1       86
87 9                                 1 1 1               1   1                     1   1               1   1               87
88 15             1         1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     88
89 8   1           1                     1                                     1 1                 1         1 1           89
90 11     1     1 2               1   1         1 1         1                                               1 1             90
91 13 1   1 1       1           1         1 1                 1 2                           1 1           1                 91
92 7             1                           1                   1     1 1                                 1             1 92
93 10               1 1   1 1                 1               2     1                   1   1                               93
94 10           1                 1             2       1                               1       2   1               1       94
95 10         1               1     1             1                       1 1         1               1 1 1                 95
96 8               1         1           1                     1   1   1                                   1       1       96
97 12   1                       1 1             1       1                 2                   1 2         1   1             97
98 11       1 2   1         1                   1                   1     1 2                           1                   98
99 15 1     1   1             1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng