BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 02/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10 1       1             1     1 1                     1                       1       1                 1       1       00
01 13         1 2           1       1     1     2       1                               1           1   1       1           01
02 8 1     1       1                                 1           1       1                               1     1           02
03 8               1             1                     1 1     1                           1             1               1 03
04 8           1                             1                     1       1         1           1   1   1                 04
05 8                           1       1                               1         1   1                     2 1             05
06 11   1     1     1   1             1             1                 1 1                                   1         1   1 06
07 11     2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1                                   07
08 10         1               1 1           1   1                             1       1   1                 1       1       08
09 14 1 1 1                 1       1   2                         1           1           1             1   1       1     1 09
10 14 2                           1 1   2   1     1   1               1     2         1                                   1 10
11 8                 2     1 1                       1             1                                             1       1 11
12 13 1 1           1                       1 1             1               1   2             1   1               1 1       12
13 11               1   1                   1   1         1               2                   1 1   1         1             13
14 12                   1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1         1         1       14
15 12     1   1 1                               1     1 1         1   1 1                             1             1 1     15
16 9                                         1   1             1           1 2 1             1                 1           16
17 12 1                             1 1           1 1       1                                   2         1           2   1 17
18 9                         1                           1       1       2                 1     1     1       1           18
19 14     1     1       1           1       2       2     1       1                       1               1 1       1       19
20 7     1             1                               1             1                           1             1       1   20
21 5       1     1                                                               1                               1   1     21
22 10             1 1             2           1       1 1                           1             1 1                       22
23 9 1       1   1               1                           1             1                     1 1     1                 23
24 18     2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1       1     1   1   1       24
25 16                   1   1 1           1   1         1                         1   1     1       1     1     3       2   25
26 11 1 1                       1     1               1       1       1       1 1                       1         1         26
27 18         1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1       1 1       1   1       1 27
28 14           1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1         1   1   1         28
29 5                                                                 1         1   1     1               1                 29
30 11     2             1                                 1       1                 1       1     1     1   1       1       30
31 15           1       1       1         1     1           1   1                                   2   1   1     1 2 1     31
32 19 2       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1               2   1   1             32
33 9             1         1               1   1     1                             1       1       1 1                     33
34 12       1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1         1                     34
35 10     1   1       1                       1                 1       1     1 1                       1                 1 35
36 13       1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                                               36
37 12         1 1       1     1             1           1   1 1     1                                 1 1             1     37
38 20             1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2                   1     1   1 2     38
39 10                 1     1 1   1 1     1           1             2                                       1               39
40 11                 1   1                 1             1                       2 1           1         1       2         40
41 8 1   1     1                     1                 1                                     1 1 1                         41
42 10 1     1                     1       1   1             1                         1         1         1     1           42
43 5                       1                                 1   1     1                             1                     43
44 9                 1   1           1 1           1         1                             1 2                             44
45 11   1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                         1               1   45
46 7     1         2                 1                         1       1                                       1           46
47 11   1                               1     1               1             1         1     1         1           1 1   1   47
48 9     1 1                     1                 1           1   1     1               1       1                         48
49 10 2                             1     1   1               2                           1     1           1               49
50 10         1       1                           1             1       1 1               1 1                       1 1     50
51 9         1                                         1                               1     1   2   1 2                   51
52 9                                             1             1 1     1           1 1 1                     1 1           52
53 10               1       1 1         1         1 1                                   1     1                       1 1   53
54 12   2                                     1   1     1         1   1   2                     1             1         1   54
55 9                     1     1                                   1         1 1         1             1 1   1             55
56 7                   1             1         1     1   1                               1                   1             56
57 14                       2   2           2     2               1     1           1   1           1             1         57
58 10   1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1                                       58
59 10       1               1     1             1         1       1         1     1                           1       1     59
60 9             1                     1     1   1                         1       1       1                   1 1         60
61 9   1       1         1   1                               1   1     1               1           1                       61
62 11     1 1     1         2                         1       1               1 1 1                                 1       62
63 11             1 1 1           1   1       1     1                   1   1                                           1 1 63
64 12             1               1 1             1           1                   1 3       1         1               1     64
65 7                         1           1                     1     1       1                   1 1                       65
66 10             1               2 1 1     1               1               1   1                                       1   66
67 7       2                         1           1                                                         2           1   67
68 13           1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1           1               68
69 5                                           1           1                                       1                   1 1 69
70 9               1                     1         1                                 1 1                 1   2     1       70
71 15     1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     1   1             1       71
72 8               1           2           1                                                     1   1       1 1           72
73 10   1           1                 1                   1   1       1           1             1   1             1         73
74 8                     1   1 1                                   1       1       1         1                 1           74
75 9       1       1                                           1         1                   1   1     1 1               1 75
76 11     1   1                 1 1 1 1         1                     1                                     1     1     1   76
77 11   1     1           1         1 1                     1   1                       1         1                     1 1 77
78 7                                 1 1                   1           2     1                                           1 78
79 9                           1 1       1   1 1                   1     1             1                     1             79
80 8           1                       1 1           1                         2             1       1                     80
81 8 1 1                                                                 1   1         1               1         1     1   81
82 12                                       1 1 1     1               1             1 1   1         2       1             1 82
83 13                   1 1     1                   2             1   1   1         1     1       1             1         1 83
84 5                                             1                           1       1                     1           1   84
85 11                           1         2               1 1           1 1         1 1       1                   1         85
86 12   1                     2               1         1         2 1     2                   1                         1   86
87 3                                           1     1         1                                                           87
88 12     1           1   1 1                     1   1               2         2         1                           1     88
89 11   1   1     2                 1               1   1   1           1                       1             1             89
90 10   1       1             1                       1         1 1                       1   1 1 1                         90
91 19 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1                         1   91
92 8 1                 1 1   1                                     1 1                     1   1                           92
93 14           1                 1               1     1   1   1           1     1                   1 1     2       1   1 93
94 12       1                                   1   1                   1         1       1   1               1 1     2 1   94
95 11         1 2         1                               1 1       1     1 1                                         1   1 95
96 11           1     1       1             1                       2         1   1     1   1                     1         96
97 16   1     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   1   2 1             1       97
98 12       1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       1         1                 98
99 13       1       1   1 1           1                   1                               1     1       3         1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng