BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11             1                 1           1   1         1         1   1       1               1   1             1     00
01 11   1   1 1     1                           1 1         1 1         1                     1               1             01
02 13     1                     1   2         1                     1                   1   2 1           1       1 1       02
03 10                   1                     1   1       1             1                       1       1               2 1 03
04 11 3           1                                                             1   1       1   1     1   1           1     04
05 12 1   1                           1 1       1           1                 1     1                 1   1 1     1         05
06 9             1         1 1     2                     1           1                   1         1                       06
07 7               1       1         1                           1   1                     1   1                           07
08 7                                       1                 1             2   1                         1 1               08
09 5 1           1           1               1                                                     1                       09
10 10   1                   1   1                 1                     1       1   1             1 1         1             10
11 10                                                                 1               1   1       1 1       2   1 1     1   11
12 6     1     1                         1 1                   1                       1                                   12
13 6                             1           1             1                         1             1           1           13
14 11               2                               2   1         1     1   1       2                                 1     14
15 14       2         1   1     1 1                             1                 1       1 1         3                   1 15
16 10                               2               1               1       1   2 1                 1       1               16
17 10     1   2   1   1   1 1                                       1             1                         1               17
18 10 1       1                     1   1       1       1               1   1       1                                     1 18
19 10                   1           1                 1       1               2                       1       1 1     1     19
20 7                   1   1   1                               1     1 1                                               1   20
21 8         1                             1                     2 1                           1       1 1                 21
22 12             1                     1 1   1       1                       2   1     1                 1   1       1     22
23 13 1                           1       1 2           1   1 1                               1       1         1 1     1   23
24 15       1         1               1           1       1         1 2   1 1         1   1               1     1       1   24
25 10                       1   1             1                         1               1     1   1   1       1 1           25
26 13         1     1         1   1     1     1     1   1       1   1 1                       2                             26
27 9           1         3                             2                 1                 1                           1   27
28 14     1       1 1     1                     1 1   1   1                     1         1 1 1       1 1                   28
29 7           1                     1       1   1       1                               1     1                           29
30 11       1     2     1   1                   1 1     1     1                                         1             1     30
31 10 1                         1       1           1 1                     1                             1   1     2       31
32 13   1   1 1   1                       2       1       1           2                                     1     1     1   32
33 5 1                     1         1   1                     1                                                           33
34 11                 1 1                     1     2                       1             1         1   1   1 1             34
35 10         1         1   1             1       1         1 1                     1       1       1                       35
36 10       1                             1     2         2                 1 1       1                   1                 36
37 11                         1 1         1 2       1     1   1       1   1                             1                   37
38 8       1     1           1       1       1       1                       1       1                                     38
39 9                 1     1                                   1 1               1     1   1     1                       1 39
40 12     1 1         1       1   1                     1   1                 1           1       2     1                   40
41 11     1                     1     1   1                       1     1             2           1   1         1           41
42 8   1                                                           1 1             1               1       1       2       42
43 14   1 1                             1         1             1       1 1     1           1   1                 1 1     2 43
44 7     2   1       1       1                   1                                                           1             44
45 12     1               1   2       1               1                 1         1             1       2           1       45
46 11           2     1   1             1             1 1                       1                 1                   2     46
47 4   1               1                   1                                                         1                     47
48 10     1     1             1         1         1                                 1               1 1     1   1           48
49 10   1               1   1   1     1   1   1               1                                   1                 1       49
50 11                             1   1     1           1   1       1     1           1   1     1   1                       50
51 9           1                   1                                     1       1 1         1       1       1     1       51
52 14                             1                               1     1   1   1             2 1 1 1     1         1 1 1   52
53 8               1                                         1           1   1       1                     1       1 1     53
54 8                 1 1                         1     1     1       1           1       1                                 54
55 17 1 1           1           1     1 1                     1       1 2 1               1 1         1         1       1 1 55
56 13           1       1           1     1               1 1     1       1         1         1         1 1           1     56
57 9           1             1 1 1                                 1                   1 1 1                       1       57
58 16     1     1         1     1 1 1           1               2 1 1     1                                 1         3     58
59 10 1 1   1         1     1 1                                     1                       1                           2   59
60 10       3                     1                     1               1                               1   1     2         60
61 16         2   1           1         1   1 1             1       1           1                 1 1   1 1     1   1       61
62 10       1       1     1       1                   1         1 1       1         1         1                             62
63 17                 1   1   1     2       1   1 1   1   1         2       1                   1 1   1                   1 63
64 7 1   1         1                                 1                               1 1           1                       64
65 8 2           1     1                             1       1                   1 1                                       65
66 9   1                         1                       1                     2       1       1 1                     1   66
67 9         1                 1           1       1   1     1 1                 1             1                           67
68 10                   1                                               1     1     1   1   1                 1   2       1 68
69 15 2         2     2 1     1                   1     1                   1     1         1   1               1           69
70 4         1                               1                                           1                     1           70
71 15   2       1   1                         1   1                   1       1 1 1   1 1       1             1       1     71
72 10                           1               1                             2 1       1             1 1   1 1             72
73 14         1 1   1             1 1       1   1           1     1 1               1 1       1                   1         73
74 11                       1     1     1 1                 1   1           1                     1         1 1   1         74
75 6           1 1             1   1                   1                                                                 1 75
76 10           1 1                 1 1   1     1         1       1                                               1     1   76
77 14   1     1       1     1                       2           1                           2             2     2 1         77
78 7       1     1                                           1                                   1 1   1   1               78
79 14       1 1         1                 2   1         1                     2 1     1 2                               1   79
80 13 1 1         1 1       1         1                           1       1   1 1                                 1 1     1 80
81 8       1                                   1   1                             1           1 1     1   1                 81
82 16                   1 1       2       1 1         3     1                     2           1     1           1     1     82
83 11         1     1           1           1                                         1 1             1   1   1 1       1   83
84 8           1                       2   1                 1         1           1                                     1 84
85 12     1           1                       1             3             1           1 1               1         1       1 85
86 10                                   1       1             1 1 1 2         1                   1               1         86
87 16               1         2     1         1                 1         1     1 1       1     1 1           1 1         2 87
88 9   1       1     1                               1   1           1       1           1                       1         88
89 12   1         1       1           1 1         1 1   1 1         1                     1                     1           89
90 10                     1   1       1         1   1             1                         1                       2   1   90
91 3                                                             1         1             1                                 91
92 11               1     2 1     1                 1 1         1                             1               1       1     92
93 11 1   2                           2   1       1         1               1                                 1           1 93
94 16         1         2 1 1                       1       1   1 1                 1 1                   1 1 1       1   1 94
95 12   1   1               1                       1       1 1       1   1           1         1   1                     1 95
96 12   1 1                       1     1             1   1           2 1               2     1                             96
97 14                 1 1 1     2           1             2                 1     1   1 1 1     1                           97
98 18               1                   1   1 1 2     1 1         1       2       1               1     2 1 1       1       98
99 11               1 1               1 1                       1         1 1   1             1                     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng