BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7   1           2                     1                                                 1       1                   1   00
01 11 1                                                       1                 1                 1       2 2         1 1 1 01
02 11 2     1             1         2                       1     1             1             1       1                     02
03 10         1                     2 1                         1 1     2                     1                       1     03
04 10     1       1             1   1           1                     1                   1         1 1 1                   04
05 10   1           1                                                     1 1           1               1   1 1     1 1     05
06 7                           1                       1                 1       1 1                 1             1       06
07 14   1     1         1 1                               1       1   1 1                 1       1 2     1             1   07
08 8                                     1   1                       1             1   2                       1   1       08
09 17   1     1 1       1 2   1             2         2                                           1         3       1   1   09
10 9       1   1                               1   1       1                                       1   1                 2 10
11 11           1               1 1         1   2         1                           1       1 1       1                   11
12 10   1           1         1           1   1                                       1       1                 1       1 1 12
13 11         2 1   1 1           1 1   1                 1             1                                 1                 13
14 13         1           1   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 1                     1         14
15 11 1         1                                 1 1   1         1                   1     1         1 1               1   15
16 7             1     2                           1                       1     1                                   1     16
17 10                     2               1                 1       1             1     1       2                     1     17
18 14     1   1       1       1 2         1   2                   1             1                 1           1       1     18
19 14 1 1         1 1 1       1 1 1           1       1   1               1 1   1                                           19
20 5             1     1   1                                       1                       1                               20
21 12   1 1       1                     1   1     1   1 2                               1 1                     1           21
22 9                 1         1   1     1     1     1   1 1               1                                               22
23 7                 1     1                 1                           1 1   1                         1                 23
24 12   1   1 1   1                   1           1                 1   1                 1     1     1 1                   24
25 7                                       1       1                 1   1                                       1   1   1 25
26 13   2   1     1     1     1           1   1               2 1           1                   1                           26
27 8       1       1                                       1         1                   1   1       1       1             27
28 14                 1     1 1                     2     1     1 1           1                 1         1 1     1       1 28
29 14           1                                 1     1 1         1       1         1 1   1                   2 1 1     1 29
30 5                                                                               1         1 1     1   1                 30
31 5                                 1         1                     1                           1             1           31
32 11                       1             1         1     1 1       1                     1         1         1         2   32
33 13         1     1             2             1               1     1             1 1     1               1       1     1 33
34 14           1   1                 1 1     1             1           1       1     1           1       1 1       1   1   34
35 14                     1   2   1           1   1   1     1 1                               1       1           1 1   1   35
36 5       1   1     1           1                                                           1                             36
37 10 1           1                                       1     1 1     1   1             1                     1 1         37
38 9           1     1       1                 1       1       1                                     1         1 1         38
39 13     1                 1     1     1   1     1       1       1     1 1     1                         1             1   39
40 5             1         1 1                       1     1                                                               40
41 11       1     1     1 1         1   1           1               1         1                               1           1 41
42 8           2           1                                     1     2                                 1     1           42
43 9       1           1   1   2       1                                 1                         1               1       43
44 13 1   2                           1     1       1                     1           1             1         1     1 1   1 44
45 12       1                     1 1   1             1       2                   1 1             1           1       1     45
46 14         1                       1     1 1                 1   1   1   2               1   1 1 1     1                 46
47 10     1                                                   1     1   1                 1 1     1             1     1   1 47
48 10                               1 1       1                                   1 1   1 1   1                 1 1         48
49 14                   2 2         1 1     1       1     1           1             1           1               1         1 49
50 10 1             1                     1           1         2   1     1                 1                       1       50
51 9           1       1                       1         1         1   1                   1           1     1             51
52 10                               1   1                               1       1             1 1             2   1 1       52
53 7           1     1       1               1                                           1 1               1               53
54 17 1     1       1         1   2 1             2   1     1         1           1             3       1                   54
55 5                                     1                                   1                 1               1         1 55
56 10                   1               2   1 1         1     1 1                                     1       1             56
57 13         1             1                 1 2     1       2                         1                   1     1     2   57
58 16                           1   1   2           1             1 1     2   1           1   2         1 1               1 58
59 11                   1 1           1                 1   2         1               1               2       1             59
60 7       1         1 1           1           1   1                                   1                                   60
61 12   1 2                           1               2       1                     1 1       1     1               1       61
62 14   1   1       1                       1     1           1   1     1     2   2                       1           1     62
63 11     1               1                                     1 1 1             1 1         1     1   2                   63
64 11       1                             2     1           1                 1   1 1   1             1   1                 64
65 12   2 1   1                 1                 1       1   1 1                               1   1             1         65
66 11     1 1       1                   1                                       1     1     2                     1 1     1 66
67 8           1     1               1         1                         1     1     1 1                                   67
68 9                       1   1             2       1               1               1         1               1           68
69 10             1                                           1     1 1   1   1                             3             1 69
70 11       1   1 1                         1   1                     1         2 1       1   1                             70
71 18           1       1 1 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 1                           1   71
72 8             1         1         1                 1                         1         1                     1   1     72
73 12           1       1             1                                 1     2   1 1     2                 1           1   73
74 10             1                     2   1               1 1     1 1                                         1 1         74
75 14 1 1         1   1   1               2 1         1                     2                     1   1               1     75
76 16   1           1         1               1 1       1           1       1 1             1 1         2             2 1   76
77 14                 2         1   1     1     1       1         1     1 1 1                     1           1           1 77
78 12     1                             1   1     1     1   1               1   1 1           1               1       1     78
79 12 1   1   2                       1                 1                         1                       2   1 1       1   79
80 8                 2   1               1                                                             2   1       1       80
81 12       1   1           1           1               1                 1                       1 1 1           1 1   1   81
82 9     1                   1                         1   1         1                 1       1       1   1               82
83 13 2       1                                     1 1             1           1 1               1 1 1           1   1     83
84 5                       1     1                         1                     1               1                         84
85 11 2             2             1 1             1   1 1                               1                           1       85
86 11       1       1                   1         1     1       1     1   1                       1       1       1         86
87 17     1   1                       2             1           2   1         2 1   1     1   1     1 1       1             87
88 17     1                           1     1     2       1       1     1     2       2           1 1         2       1     88
89 8             1       1   1                           1       1         1                       1                     1 89
90 12   1         1         1   1                     1       1 1             1 1   1           1     1                     90
91 11 1 1     1   1           1   2                       1                         1       1       1                       91
92 2                                             1                                                             1           92
93 5                   1                                           1 2     1                                               93
94 11       1                   1 1         1       1             1                 1 2 1         1                         94
95 7                 1     1                       1                     1             1               2                   95
96 9     1           1                     1     1                           1 1 1                             1 1         96
97 14         1         1   2 1 1   1         1         1 1   1             1                     1       1                 97
98 8 1             1     1                                   1 1                         1 1                       1       98
99 11 1                         1 1   1         1               1 1                 1 1 1                   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng