BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8           1                         1       1               1       1 1         1                         1           00
01 10     1 1         1         1   1   1               1                     1   1               1                         01
02 13 1           1 1       2     1       1 1                   1                   1           1     1                   1 02
03 12                   2                   2                       2               1   1     2             1 1             03
04 8             1                   1   1                                                   1         3         1         04
05 13     2     1 1         1   1               1   1     1       1                 1                           1   1       05
06 4 1           1               1                             1                                                           06
07 8       1       1               1                             1   1 1 1                       1                         07
08 11                       1               2   3         1                               1               2       1         08
09 12         1   1 1 1                       1               1 1   1             1   1             1     1                 09
10 7       1   1                             1           1 1 1                       1                                     10
11 11           1     1   1         1       1                           1   1           1           1       2               11
12 9     1                                 2           1       1         1 1                                 1           1 12
13 10   1     1           1             1         1 1                                   1 1     1                 1         13
14 11   1                     1 1   1       1 1           1   1                 1           1     1                         14
15 15     1           1   2                   1 1       1 1                     1     1   1               1   1         2   15
16 16                 1                 1       1       2         1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               16
17 5   1                                 1         1         1                     1                                       17
18 8             1                           1             1       1               1 1 1     1                             18
19 11     1           1           2                 1           1       2             1   1                           1     19
20 6         1   1                                                         1                     1     1 1                 20
21 12           1         1   1     1     1                               1 1 2               1                 1       1   21
22 14   1                         1     1       1   2 1         1     2                       1 1             2             22
23 12   1                   1     1 1   1   1         1   1         1             1     1         1                         23
24 8 1 1             1               1                 1     1               1                         1                   24
25 8                           1   2                 2   1                       1                                     1   25
26 11 1     3 1           1           1                                             1               2           1           26
27 10                     2         1   1         1         1                           1     1     1   1                   27
28 7     1             1                         1               1                         1     1   1                     28
29 14       1       1                         1 2       1     1             1   1       1   1         1           1   1     29
30 11                       1             1             1   1 1                     1   1                     2       1   1 30
31 13           1 1     1                     1       1                     1       2 1                 1 1     1         1 31
32 10             1                   1               1         1                 1       1   1     1   1               1   32
33 10                         1                     1 1 1   1         1   1             1           1           1           33
34 11                           1   2 1                   1               2     1     1 1                             1     34
35 14           1     1 1   1                     1   1 1                       1       1 1   1           1       2         35
36 10   1                         1 1 1 1                                                   1         1         2   1       36
37 14 1                                 1           1               1 2     1                     1   2     1     1   1   1 37
38 11   1   1               1   1       1   1                 1                     1   1                           1     1 38
39 14       1                 1   1     1       1   1   1 1         1     1                   1                   2     1   39
40 15 1                           1   1         1   1   1           1   1     1                   1 1     1   1 1   1       40
41 4                 1                                                                     1                         1   1 41
42 6                                                                           1       1 1           1   1       1         42
43 10 1         1     1     1 1         1                                               1     1 1                       1   43
44 15                 1   1         1                 1       1   2     1 1   1 1           1           1 1 1               44
45 7                         1                           1 1   1             1                       1 1                   45
46 12   1 2         1             1                                 1             1 1                     1       1 2       46
47 12 1   1     1   1   1       1                     1       1                           1     1             1   1         47
48 7                                         1                             1 1   1                         1 1         1   48
49 8     1       1 1                             1     1                 1     1                   1                       49
50 9 1             1                             1       1   1 1                                           2   1           50
51 17       1             1 1             1     1     1 1   1     1 1   1       1   1       1                   2     1     51
52 17               1         1 1 1     2 1                             1       1     2 1 1               1         1 1   1 52
53 9       1     1 1     1           1               1                   1                                 1     1         53
54 13                           2         1         1       1               1 2       1     1   1       1           1       54
55 8 1                 1                         1 1           1                 1                 1                 1     55
56 10       1                         1         1     2               1           1                 1           1     1     56
57 9         1 1 1                                         1 2             1             1                         1       57
58 10 1         1     1                     1     1           1 1                           1     1                     1   58
59 12         1 1       1                         1 1   1               1   1         2         2                           59
60 8       1     1           1                                   1           1               2                           1 60
61 12                   1 1   2                           2             1 1                     1           2           1   61
62 14                         1   1         1 1 1 1         1 1 1 1       1     1   1     1                                 62
63 12     1         1   1       1                 1   1                     1   1       1       1         1     1           63
64 6                             1         1 1         1                                           1                   1   64
65 10   1     1         2                                       1     1                         1             1   1     1   65
66 8                 1   1             1                   1         1         1 1             1                           66
67 8     1     1       1           1         1             1         1                     1                               67
68 13               1         1                 1                 1                 2     1 1           1   1   1     2     68
69 9       1 2                     1         1       1                 1         1             1                           69
70 11         1         1             1 1         1 1 1                                                   1   1 1         1 70
71 15           1 1 1       1         1   1                   1   1 1 1 1                           1                 1 2   71
72 6         1                           2                           1 1                                             1     72
73 12             1     1         1           1       1             1                 1   1       1           1     1 1     73
74 10           1         1                   2           1         1       1         1                 1     1             74
75 15 1 1           1     1 1           1           1                         1     1 1             1 1       1     2       75
76 13   1           1                 1   1                       1                         2 1 1       1             1 1 1 76
77 16     1         1         1 2                   1         1     1 1   1   1           1         1 3                     77
78 11         1         1           1 1   1             1         1       1             1         1         1               78
79 10   2     1                       1                     1           1                         1   1 1           1       79
80 4 1                         1                               1   1                                                       80
81 6                         1                                   1           1       1       1             1               81
82 7                         1           1               1                       2                                 1     1 82
83 8     1   1           1       1     1   1   1                               1                                           83
84 12 2       1             1 1                 1                                 1         1     2                       2 84
85 12             1                               1       1   1 1         1         1             1     1   1 1     1       85
86 9     1   1                 1     1           1                                       1           1               1 1   86
87 12   1           1   1         1   1                 1             1       1                     1     1               2 87
88 12 1 1                           1     1 1 1                                   1             2 1       2                 88
89 17 1   1       1   1   1         1   1                   1       1   1   1   1 1         2           1       1           89
90 9           1   1           2     1   1               1                                                       2         90
91 7       1                                 1             1                     1         1                   1       1   91
92 15   1     1 1     1       2             1     1 1             2 1   1                         1   1                     92
93 14 1 1     1       1     1     1               1       1                         1       1 1 1           1 1             93
94 14                     1 2                   1                   1 1     1   1         1     1   1             1     1 1 94
95 9     1             1       1             1     1       1   1           1                                       1       95
96 8             1                                             1     1       1   1           1           1               1 96
97 9           1     2                                           1     1                                   1 1     2       97
98 15       2               1     1   1           1         1           1 1     2             1       1 1         1         98
99 12       1               1             1 1               1   1         1   1           1       1   1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng