BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12 2     1 1     1 1       1                                     1         1                       1             1   1   00
01 14   1   1   1   1         1         1 1         1 1           1     1           1           1       1                   01
02 14   1   1 2   1   1   1 1     1           3                 1                                                 1         02
03 16           1   1     2       1   2         1     1 1   1                             1 1 1           1       1         03
04 11                                     1   1                       1 1         1 1   2                     2       1     04
05 13   1           1   1   1               2                 1 2   1           2                               1           05
06 11       1 1   1                               1       1       1           1         1               2         1         06
07 9       1     1 1               1           2   1     1                                 1                               07
08 13 1                   1       1     1         1   1 1                         2                           1   1 1   1   08
09 4           2                   1                           1                                                           09
10 7             2       1               1                         1     1                                 1               10
11 18 1             1   1     1     1   1 1 1   1     1               1 1         1   1       1   1           1       1     11
12 10             1   1 1   1                             1                               1   1 1                   1 1     12
13 14                   1 1                 1   1   1   1 1   1               1       1         1         2   1             13
14 11           1 1                   1             1       1                 1       1 1           1   1         1         14
15 10     1                                                 1 1           1         2   1   2         1                     15
16 5                                                               1           1     1     1       1                       16
17 20   1                   2     1             1     1     1 1   1 1   1 1 1 2       1                 1 1 1         1     17
18 9             1 1                             2         1   1     2                         1                           18
19 16     2 1                 1   1                           1   1 1           1 2   1   1     1   1                     1 19
20 9                                               1         1 2       1   1                   1       1       1           20
21 13           1         1 1             1             1                     1         1         1       1   1       1 2   21
22 10     1   1         1             1                 1   1 1             1                         1             1       22
23 10             1 1                 1   1                           1                 1               1     2   1         23
24 6         1   1                                             1   1           1                         1                 24
25 11   3   1                 1   1 1         1                   1                                   1         1           25
26 9                             1   1           1   1 1                   1             1         1                     1 26
27 16                     1     2           1 1     1                   1   1           1   1           1   2   2 1         27
28 11   1   1   1     1   1   1     1           1 1           1                                     1                       28
29 12 2             1       1               1 1                     1         1             1 1   1                       1 29
30 15   1 1 1                   1             1 1     1                         1     1   1 1 1     1               1   1   30
31 9         1       1       1 1       2                           1 1             1                                       31
32 13             1 1 1       1     1         1 1                                                 1   1   1       1     1 1 32
33 9                 1         2   1     1   1                       1         1                                         1 33
34 8           1                 1     1         1   1                     1             1         1                       34
35 9     1   1 1                                 1 1       1               1       1           1                           35
36 12     1         1           1     1                   1 1     1     3             1                                   1 36
37 10       1         1       1                                           1 1         1                   1 2 1             37
38 13     1     1                   1     1       2             1                               1   1 1         1   1 1     38
39 10                         1                         2 1       1       2           1                 1 1                 39
40 13     2         1   1   1 1         1 1       1       1         1               1     1                                 40
41 14     1   1 1 1     1                                         1         1             1   1 1 1   1   1           1     41
42 7                         1 1 1                                                     1   1   1                   1       42
43 11           1                                             1   2       1       1       2     1           1             1 43
44 13   1         1     1                           1                   1       3           1 1   1     1       1           44
45 14 2           1   1 1                             1                   1 1       1                   1   2       1 1     45
46 12 1                                     1     1         1       1         1 1     1 1                   1       1     1 46
47 7                           1           1                           1 1                       1         1       1       47
48 11 1               1     1               2                 1     1                         1   1 1               1       48
49 10 1 1                     2                           1 1         1   1                                           2     49
50 14 1             1           1               1     1 1                     1   1             1 1     1   1 1         1   50
51 10             1         1         1                     1                 1   1 2     1                     1           51
52 11   1     1   1                               1 1 1   1                               1 1             1   1             52
53 8           1                   1   2   1                         1                                         2           53
54 9               1               1     1       1       2                                               1             2   54
55 9     1                 1     1                   1   1                                           1   1       1       1 55
56 18 1               1     1                 1           1   1 1 2   1 1       1 1     1     1     1 1   1                 56
57 5                                           1         1                                                 1     1 1       57
58 7       1                         1                       1               1               1                 1       1   58
59 12               1   1           1           2                 1               1 2                   1         1     1   59
60 7     1                         1   1         1                       1     1       1                                   60
61 10                 1       1                     1 2         1               1           2 1                             61
62 10 1                     1     1 1                                   1   1                     1   1       1 1           62
63 7                   2 1                         1                       1 1                       1                     63
64 13                               2                     1   1 1 1   1   1                 1     1 1 1         1           64
65 12                         1 1       2     1             2               1   1         1     1                 1         65
66 9                     1     1                                           1             1   2 1             1         1   66
67 10   1                               1   1   1       1                 1             1       1   1       1               67
68 7                   1 1           1                                 1   1                 1 1                           68
69 12       1                     1         1   1       1     1             1           1                         2       2 69
70 12     1 1             1       1   1   2                 1       1 1 1         1                                         70
71 8   1     1         1                 1     1     1                         1                                   1       71
72 7       1                               1                   1                 1             1 1   1                     72
73 13                       1   1     1                       1           1         1 1   1 1     1   1     1           1   73
74 14 1               1     1     1     1   1     1           1             1                     1 1   1   1       1       74
75 12               1 1         1 1 1   1                   1                 1       1   1               1       1         75
76 13         1         1                 1   1         1       1         1                   2 1         1           1   1 76
77 9     1 1   1                                             1               1                   1   1       1   1         77
78 7                       1                           2                         1               2   1                     78
79 9         1           1                           1                               2             1 1           1   1     79
80 12                 1 1             1       2       1   1                           1           1 2     1                 80
81 13   1             1                       1                       2         1   1       1 1               1       1   2 81
82 5   1                             1           1                                                                 1   1   82
83 10             1   1               2   1                                       2                                   1   2 83
84 7         2                               1           1                 1                                       1   1   84
85 9         1 1                                   1       1       1     1         1                   1               1   85
86 8           1         1       1                 1                   1             1                     1           1   86
87 10     1 1             1                             1         1   1   1                         1           2           87
88 7                     1             1 1       1 2                 1                                                     88
89 12         1       1 1                       1       1             1           1       1 1       1 1 1                   89
90 11         1 1                 1                               1 1                                   2 1 1   1     1     90
91 8   1 2                           1             1                   1               2                                   91
92 8       1                   1               1           1                 1 1   1                         1             92
93 13             1 2   1     2       1       1         1               1 1   1                                 1           93
94 14 2     1             1       1     1                     1 1   2             1       1                         1   1   94
95 9                       1   1   2               1     1       1                         1 1                             95
96 9 1         1               1                     1 1   1   1                       2                                   96
97 11                                     1 1                     1           1     1                         1 1   1 3     97
98 12   1                   1             1 1                   2                   1 1                       1   1       2 98
99 6                           1       1   1       1               1 1                                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng