BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12     1           1     1               1               1                     1           1 1           1 1         1 1 00
01 9               1   1                   1                 1     1     1       1   1     1                               01
02 16   2   2   2     1               1   1                           1 1       1 1   1                           1 1       02
03 11     1         2       1       1         1   1                 2 1                                                   1 03
04 14                 1   1 1                         1             1                   2           1   2 1 1     1   1     04
05 7       1                 1     1 1         1           1               1                                               05
06 11                 1                         1   1   1       1       1                 2             1     1     1       06
07 11                           2 1     1         1                             1                 1       1         2 1     07
08 7                               1               1 1               1           1   1         1                           08
09 11       1 1   1                   1 1               1 1                   1             1       1             1         09
10 14   1                   2               1         1             2           3       1 1       1                       1 10
11 7                   2               1                                         1       1                         1   1   11
12 11 1   1       1                         1         2           1       1   1                 1                         1 12
13 15 1                       2         1 1 1 1     1             2     1                 1           1     1   1           13
14 9             1 1               1       1 1                 1     1                                   1           1     14
15 7                                                   1               1     1       1 1                       1       1   15
16 13     1 2         1   1             1     1                         1     1   1     1                   1         1     16
17 10       1     1     1     1         1                   1       1                           1               1 1         17
18 12         1                         1         1       1         1   1 1   1                   1             1 2         18
19 13           1       1       1   1   1     1             1 1   1           1               1                         1 1 19
20 10     1     1                     1       1 1                   1                         1   1   1             1       20
21 7                 1                                                     1         1 1           1 1             1       21
22 13 1       1       1   1       1 1     1             1   1               1         1                   1           1     22
23 4       1                                                           1 1                                               1 23
24 15                     1 1     1   1                   1 1 1         1             1   1 1           1         3         24
25 14                         1 1   1               1     1           1   1   1                 1     2     1 2             25
26 13                   1       1   2 1   1 1                             1     1 1     1         1                     1   26
27 13 1   1   1   1                       1   1           1   2                           1       1       1   1             27
28 15     1   1     1                 1           1 1 1               1   1     1   1   1           1 1 1                   28
29 17   1 1         1       1                   2           2     1         1             1 1       1 1 1           1   1   29
30 9                         1         1     1   1                     1             1               1         1     1     30
31 11       2                 1               1 1 2                                 1                           1   2       31
32 15               1 1         2   1 2       1           3   1           2                                         1       32
33 12             2                   1                             2   1 2         1     1         1         1             33
34 12 1 1     1             1 1                     1       1     1         1       1               1     1                 34
35 10               1   1 1           1           1             1   1         2                                         1   35
36 14               1   1             2                   1   1 1                           1 1 1   1   1             2     36
37 5                 1               1                   1                                                       1     1   37
38 6                         1             1                           1         1             1           1               38
39 12                     2     1 1 1               1             1   2                     1 1           1                 39
40 13   1     1     1     1                 1 1         1       1   1           2       1                 1                 40
41 6             1     1                                       1 1                 1                         1             41
42 8                               1 1                                     1     1   1         1 1                       1 42
43 7       1         1                   1 1                                       1       1           1                   43
44 7           1 1                               1                     1         1 1                                     1 44
45 11     1   1         2                           1             1               1     1       1                     1   1 45
46 6                         1                     1     1                   1           1                 1               46
47 7   1                                       1           1                       1               1       1             1 47
48 13         1     1                           1   1           1           1   2     2       1     1 1                     48
49 6 1   1                               1                           1         1             1                             49
50 8         1 1                                                     1           1     1   2                 1             50
51 8   1   1                                     1         1                           1   1             1   1             51
52 9                             1 1     1 1     1   1 1     1                                                         1   52
53 11           1       1         1   1         1     1   1       1                                 1           2           53
54 7       1                               1           1                   1                 1         1       1           54
55 9     1                 1     1       1                                 1         1           1                   1   1 55
56 10           2               1 1       1                           1                       1   1               1     1   56
57 7                         1           1                   1                     1       1 1                 1           57
58 14     2                           1               1     1                   2         1 1   1 1   1 1             1     58
59 6           1           1   1   1                                                       1                     1         59
60 8                     1             1   1     1     1         1                                   1       1             60
61 12 1                       1     1     1   1                 1 1 1       1 1                                 1   1       61
62 10 1   1       1               2                             1             1               1           1               1 62
63 6                 1                       1                 1       2                               1                   63
64 12 2             1       1               1 1         1 1           1                         1               1       1   64
65 16   1     1 2     1     1           1     1       1     1                 1       1     1       1   1     1             65
66 12               1   1 1         1     1       1 1   1                             1       1 1         1                 66
67 12   1     1       1           1     1 1     2                                                       1   2             1 67
68 10           1         1                     1                             1     1   1                   1         1 1 1 68
69 11             1   1     1                           1     1           2         1   1   1               1               69
70 11                   1   1   1                 1 1   1 1   1                           1                   1 1           70
71 14           1         1                         2   1     1 1 1               1               2 1       1     1         71
72 6         1               1                                                 1                       1         1   1     72
73 13 1   2                     1 1                   1   1                         1   1     2           1             1   73
74 7                               1       1 1                       1 1           1                                     1 74
75 11           1 1 1           1                                 1               1             1           1 1 1 1         75
76 16   1                   2     1       1       1 1                   1   1             1       1     1 1         1   2   76
77 12 1 1       1                     1         1             1     1 1     1           1           1       1               77
78 7   1     1                                                         1   1               1         1 1                   78
79 14   1 1   1       1       1         1 1       1           1 1             2                           2                 79
80 12             1       2       1             1     1     1               1                               1   1 1   1     80
81 14         2       1                   1                       1   1             1 1   1           1         1     1 1 1 81
82 11     1 1     1                             1   1               1                         2 1 1                   1     82
83 8   1                         1                                                       1           1     1 1     1   1   83
84 6                           1                       1   1                                     1 1                 1     84
85 6                                               1             1                 1           1 2                         85
86 6           1             1 1                             1                                           1     1           86
87 12       1             2                           1             1         1       2       1     1   1         1         87
88 17         1   2 1   1 1       1             2 1     1 1     1               1 1             1                     1     88
89 17 3     1         1     1   1         1 1 1         1   1 1 1                       1                 1         1       89
90 12 1     1               1   1           1                   1     1   2       1                       1             1   90
91 17   2   1                 1                 1     1 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1             91
92 11             1       1             2               1                           1 1   1         1   1     1             92
93 18   1               1           1                 1   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1           93
94 12 1             1   1     1 1 2                 1         1                         1             1             1       94
95 6                                   1             1     1       1               1       1                               95
96 7             1     1     1         1                       1                                 1   1                     96
97 12 1             2                       1     1   1                   1 1   1                             1   1 1       97
98 9                 1                                   1     1 1   1     1                 1                           2 98
99 9           1                       1     1       1                   1   1 1   1                               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng