BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1             1 1       1 1     1 1       1                       1       1 1   1                     1           00
01 11   1           1   1       1                 1                             1           1         2     1             1 01
02 16         1     1       1   1           1     2 1         1     2       1   1   2                   1                   02
03 18     1           1     2 1   1 1   1   1   2 2               1           1         1                   1           1   03
04 11                                 1   1           1 1 1       1                 1   1     1       1       1             04
05 18         1 1 1           1 1 1 1             1 1             1         2   2 1         1                       2       05
06 14   1       1                 1   2                       1               1   1                   1   1 1   1         2 06
07 11     1                     1     1 1                   1 1               1       1                   1           2     07
08 18     1 2   1                 1 1             1       1                   2     1 1     1     1   2         1     1     08
09 12                 1 1   1 1 1       1           1                                     1     2       1 1                 09
10 17 1       1                       3 1   1                     1     1           1 2 2               1       1       1   10
11 13     1           1     1   1   1       1 1                   1     1             1 1       1                         1 11
12 15     1 1                 1           1     1 2   1   1   1       1                   1             1 1           1     12
13 21 1   1               1   1               1 1 1       1 1             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1 13
14 14                               1   1 2   1 1                       1   1   1   2     1       1     1                   14
15 14       2     1   1 1     1   1             1 1                 1         1           1                 1   1           15
16 18 2                 1           1 1     2 1 1     1     2     1             1 1         1             1             1   16
17 12     1               1 1       1         1     1       1 1         1       1                   1                 1     17
18 17   1 1             2 1             1     1 2 1       2             1   1                     1 1             1         18
19 16   1       1                     1       2   1   1     1   1 1             1 1 1               1       1             1 19
20 23 1 1       1 1             1         1   1       1 1   2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1         20
21 16           1       1                   1 1             1         1 1             2           1     1     2     2   1   21
22 13   2         1   1 1                                             1     1       1       1 1       1         1         1 22
23 13                           1                             1 2             1             1 1 1       2   1         2     23
24 14 1       1           2             1               1       1     1 1 1       1                   1           1     1   24
25 13         1     2 1   1     1               1                       1     1   1         1       1         1             25
26 14   1             1     1     1         1                         1   1         1       1   1     1 1   1     1         26
27 19     1       2 1     1 1             1   1 1                 1   1 1               1       1       1   1 1   1       1 27
28 20                       2           1   1 2       1     1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         28
29 16 1                       1 1 1     1                       1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1       29
30 16           1 1   1         2 1                     1   2     1     1       1         2 1     1                         30
31 6                                               1           1 1               1             1                       1   31
32 23 1 1             1   1 1 1     1   1     1         2       1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1         32
33 19       1 1 1             1           1                     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1       33
34 14       1             1               1   1 2           1               1     1   1     1             2   1             34
35 14         1     1   1   1 1               1                   1               1 1           2   1     1             1   35
36 16     1       1   1                         1   2 1         1 1     1             1 1   1                         1 2   36
37 16 1   1               1         1         1           1 2                                 1 1 1 1 1           1     1 1 37
38 12     1     1                 1         1   1   1 1         1             1               1                           2 38
39 14 1       2       1   1   1 1                           1                   1           1               1 1   1 1       39
40 17       1   1   1               1                                 1 2       1   3               1           1   1   2 1 40
41 14 1                       1       1   1 1 1 1 1                               1           1 2               1   1       41
42 17                   1     1           1   1   1 1             1                         1 1   3   1     1       2   1   42
43 24         1       1           1     1   1       2 2 1     2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1   43
44 14   2                 1         1     1           1             1         1 1       2   1     1       1                 44
45 13             1 1                 1 1   1             1   1     2     2               1                   1             45
46 16               1       1         1   1           1                     1           1 1 2   1 1 1     2               1 46
47 15           1           1     1 1 2         1     1 1   1       1                         1   2       1                 47
48 15     1   1         1     1                     1 1               1                 1   2             1   1   1   2     48
49 12 1             1     1             1   1 1         1                         1       1     1             1     1       49
50 18 1                 1 1   1 1       1                             1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1 50
51 13           1                     1 1 1 1                               1   1       1           2 1     1         1     51
52 20       2   1 2     1     1 1 1                 1     1   2     1         1                 1           2   1     1     52
53 13   2                                   1                 2   1   1   1       1           1             1         2     53
54 13 1           1           1 1                     1         1     1 1 1                     1             1     1 1     54
55 10               1             1                     1 1 1             1                 1 1           1     1           55
56 12 1                                 2 1   1                               2               2               1   1   1     56
57 20 1         1   1   1 1 1   1 1             1     1 2     1     1                     1   1     1       1 2             57
58 10     1                       1                 1   1 1       1                   1   1                 1 1             58
59 14   1   1   1     2     1   1         1   1 1       1                     1 1                                 1         59
60 10               1                                     1   1           1 1   1                 1           1         2   60
61 17       1       1   1 1   1 1     1   1       1     1   1         1                 1 1       1 1   1                   61
62 17         2 1     1               1 1             1 1       1 1         1     1     1     1   1       1               1 62
63 17           1 1               1 2                   1 4 2                 1       1             1         1           1 63
64 22                           2 1 1   1 1   1             1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1   64
65 19   2       1         1                 1 1   1 2 2 1                         1   1       1       1 1               1 1 65
66 20 2 2 1         1     1               1             2       1           1   1 3 2                 1             1       66
67 15       1     2                   1           1 1         1       1         1                             1 2 1   1 1   67
68 20     1   2   1               1       1       1 1   1     1       1     1       1   1           1     2   1         1 1 68
69 21 2     2 1         1 2 1 1                   1       1       1     1   1       1           1 2     1       1           69
70 19 1   1 1         1 2             1 1               1 1         1         1         1   1       1           1   1 1   1 70
71 16 1             1 1 1   1 1                 1 1                       1 1 1 1         1       1     1         1         71
72 17     1 1       1     1         1                     1         1     1       1             1   3 2     1     1         72
73 16       1     2 2             1                       2   1       1   1 1                         1   1   1 1           73
74 16   1           1     1 1 2     1       1               1     1   2       1       1 1                         1         74
75 25       1   1   2 1   1                     1 1               1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1       75
76 12           1                             1 1                       1       1                     1     1   1 1 1 1   1 76
77 12     1   1       1             1               1     1         2     1                   1                   1 1       77
78 16   2   2 1   1                       2 2         1                         1                     1   1   1           1 78
79 19               1       1   1 1     1   1 1   1               1     2 1 1           1 1 1           2             1     79
80 15   1   1 1 1     2           2   2                     1   1                         1         1             1         80
81 15 1 1               1   2             1     1     1                     1           1       1     1 1 1       1         81
82 14           1 1                                 1 1       2     3   1 1 1         1                         1           82
83 19             2         1   2   1                 1         1   2   1         1     1     1         1   1     1       2 83
84 15   1             1       1             1   1             1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1 84
85 11     1 1 1           1                     1 1                 1             1       1                       1   1     85
86 15         1     1 1             1       1 1     2     1   1           1           1         1                       1 1 86
87 14                       1         2   1 1                     1       1   1 1           1     1       1       1     1   87
88 21       1   1           1     2 1   1               1 1 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 88
89 23 1         1 1     2     1       2     1     1 2           1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1 89
90 18     1     1       1   1 1 1 1     1               1       1 2 1     1 1             1                     1   1       90
91 12     1     1     2     1           1       1         1 1                       1                 1           1         91
92 18   1 1 1 1     1 2               1             1 1 1 1     1       1             1             1       2               92
93 16             1           1     1   1                             1 1 1 1     1 1     1       1             3   1       93
94 13     1             1       1                     1         2         1   1               1 1 1 1       1               94
95 16 1       1   2 1               2               1 1   1                               1       1     2 1             1   95
96 25 1   1   3   1 1   2 1                 1               1 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     96
97 19 1 1       1         1   1         1 2                     2 1   2   1       1   1                         1   2       97
98 17   1   1 1                       1 1 1       1   1 1       1   1 2           1     1 1                             1   98
99 21     1 1                   1 1 2           1 1     1     2           1     1         1             3   2         1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng