BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1               1 1                         1   1           1 1         1           1       1 1     1         2 1 00
01 15     2   1           1       1           1   1 1           1 1 1                     1 1 1                     1       01
02 15 1         1   1               1   3   1         1                       1 1             1         1       1   1       02
03 15 2   1               1           1   1 3       1                       1 1   1                       2                 03
04 16                 3   1         1         1     1           1   1     1     1   1             1       1       1       1 04
05 18       1           3     1         1 1         1           1 1     1   1 1       1                   1 2         1     05
06 21 1 1     1   1           1 1 2                   1 1 1     1   1 2         1                 1     1 1   1       1     06
07 23           1 1     1             1     1 2         1   1 2     2       1         1 1   1       1 1       2     1 1     07
08 18             1         2 1           1 1         1               2     1         2       1 1   1           1       1 1 08
09 13                     1     1         1             2                 1         1           1   1 1     1     1       1 09
10 23   3   1     1           2 1 1     1                 1 2     1                 2 1 1         1 1 2   1                 10
11 21       2               1 1 1 2 1       1   1         1     1     1   1               1   1       1     1     1       2 11
12 14     1       1       1                 1                   2   1       1                 1                 1 1   1 1 1 12
13 22     1 1   1 2 1       2                               1   1 3     1   1         1 1 1         1 1   1             1   13
14 16     1                           1   1         1   1 1   1           1   1   1     1   1   2 1               1         14
15 21   3     1   1     2           1 1 2         1 1 1         1     1           1             1   2             1         15
16 20 1 1 2         1 1           1   1         2 1                   2         1     1       1   1 1 1   1                 16
17 9           1         1                     1         1   2               1                 1           1               17
18 15             1       2       1 1           2   1   1                           1             1         1 1 1         1 18
19 9   1                 1               1                             1             1 1           1           1       1   19
20 16     1     1               2       1     1               1       1     1         2     1       1 1 1                 1 20
21 19 1       1 1             1     1   1   1 1         2 1         1   2                 3                       2         21
22 9             1     1               1                   1           1                                   1 2 1           22
23 12     1   1   2             1                   1 1             1   1                 1                   1 1           23
24 14         1 2   1           1   1 1         1 1   1                   1           1           1         1               24
25 11                           1       1 1 1                           1         1     1     1   1   1                   1 25
26 14         1 1           1           1           1                                       1         1 1   1   1 1 1   1 1 26
27 14     1         1 1 2                             1     1         1               1   1 2                     1     1   27
28 16     1 1   1     2   1       1   1                       1     1       1             1       1     1     1   1         28
29 15   1         1                 1 1     1   1         1 1           1 2     1       1       1                 1         29
30 16   1           1 1 1   1     1         1     2                   1 2                 1                 1   1     1     30
31 12     1 1                 1         1       1   1     1   2                                   1 1 1                     31
32 12             1       1                                 1 1     1           1 1 1     1       1       1             1   32
33 18             1   1       1       1 1     1 1   1   1         1       1   1 1 1                 1   1         1 1       33
34 16   1 1       1 1   2         1       1       1               1     1     1   1     1 1                           1     34
35 24     1   1     1 2         1 1       1   1     1     1 2         1   1 1 1     1   1   1       1   1           1     1 35
36 16                     1 1       1             1   1 1   1   1   1     1               1   1 1               1     2     36
37 12     1       1   1       1 1 1             1 1                       1         1                             1       1 37
38 10               1                         1                         1       2                     2           1 1 1     38
39 15         1                       1         2       1                   1 1 1 1                   1 1   1         2   1 39
40 19 1   2       1                           1   1                 1         2   2 1 2   1       1     1       2           40
41 19 1   1 1 1           1   1     1 2       1       1     1       1     2     1           1   1 1                         41
42 21           1   2 1   1   1           1 1 1                 1         1 1       1   1   1       1   1     1 1     1 1   42
43 16 1 1   1                   1     1   1     1   1 1 1         1               1 3         1                             43
44 10                       1               3                 1     1     1         1   1                         1         44
45 11 1         1                   1             1   1 1   1       1             1 1                 1                     45
46 11 1         1   1                           1     1         2                               1           1           1 1 46
47 15   1     1     1       1 1                 1                     1           1 1       1   2       1 1       1         47
48 9               1                   1           1 1 1       1       1                                           1 1     48
49 24       1       1       1                 1 1     1     2   1     1 1   1     1   2     1       1   1 1 2 1 1         1 49
50 10     1                 1           1         1   1   1     1   1                 1                   1                 50
51 18       1               1 2       1       1               2               1 1             1     1 1           1   3 1   51
52 19           1     1                   2     1       1         1 1 2             1   1   1     2         1 1         2   52
53 16       1   1           1 1                       1   2 1               1           1   2           1 1     1   1       53
54 14                                                 1               1   1 1           1       2 1   1   1 2   1       1   54
55 21       1     1             1     2       2         1       1         1 1     2 1   1 1 1     1         1 1       1     55
56 23             1   1   1     1         3 1 1                       1 1     1 1           1             1 2 1   1 1 1 1 1 56
57 15 1   1           1   1         1                 1     2       1             1     1 1                   1 1 1         57
58 11         1 2   1                                       1 1 1         1     1                   1   1                   58
59 9                             1     1 1           1           1               1       1       1                 1       59
60 18   1       1     2 1       1                 1 1   1   1   1             1 1   1             2                     1 1 60
61 14       1 1   2 1   1   1 1     2                             1           1   1                       1                 61
62 17         1 1               1 1     1     1 1                   1 1       3               1         2       1       1   62
63 25 1 1     1 1     1         2 1 1 2 2     1   1   1 2 1   1             1                 1 1       1           1       63
64 14   1             1                     1     1         1     1 1           1 1     1   1 2 1                           64
65 19       1 2 1         1 1 1                           1 1 1           1   1         1     1 1             1     1     2 65
66 17                         1   1                       1 1 1 1       1     1   1           1     1 1 1         1 1   1 1 66
67 18 1                         2   1 1     1   1   1                   1   1 2   2           1               2         1   67
68 13   1                                   1     1 1                             1             1 1       2     1 1 1     1 68
69 27 1 1 1         2     2       1 1         1 1     1 1   1 1 1 2         1         2   1           2   1 1         1     69
70 23   1       1 1       1   1   1 2   1         1 1             1   2     1           1     1 2   1   1     1 1           70
71 18               1     1     1         1     1         1   1       1 1     1 1       2   1     1 1         1       1     71
72 13       2 1       1 1         1         1                   1                     1         1 1         1             1 72
73 15   2           1       1             2 1             3       1       1                                         1     2 73
74 15           1 1     4                         1         1             1             1 1 1 1 1                   1       74
75 15   1   1           1         1         1     1 2 1           1   1           1 2                                   1   75
76 11     1 2 1       1       1                 1     1           1                 1                         1             76
77 17   1                                     1 1     1   1           1     1   1   2 1 2           1             1 1 1     77
78 18 1     1     1       1     1   1             1 1             1 1     1           1 1 1 1             1         1     1 78
79 12   1   2 1       1 1                             1           1   1                     1             2                 79
80 17       1 1           1   1       1   2 1       1                   2   2           1 1   1           1                 80
81 16   1             1   1     1       1       1 1                       1     3         2 1           1     1             81
82 14 1                               1             1   1 1         1         2     1 1                 1   1       1 1     82
83 20   1             1 1   3 1   1         1 1                         1   1             1 1       1         1 1   1 1 1   83
84 10               1       1                   1 1           1 1             1             1             1             1   84
85 21               3       1     1   2 1     2   1 1         1   1         1   1               2         1 1     1         85
86 9       2                           1                         1                       1             1     1 1     1     86
87 12                           1                 1 1       1   1       1       1             1   1     1       1 1         87
88 14 2                                     1         1 1         1 1   1       1     1     1         1     1       1       88
89 9                         1                         1     1       1     1                         2   1         1       89
90 17 2   1           1   1       1 1   1           1     1               1     1           1   1     1 1           1       90
91 13           1             1                         1           2     1     1             1   1           1 1 1     1   91
92 9 1   1 1   1                 1   1                                                         1                       2   92
93 21 1       1   2 1 1 1           1       1           1     1     1         1 1 1     1         1   1         1   2       93
94 23 1       1 1       2           1     1   2 1             1 1                   1 1       1     1 1         1   1 2 1 1 94
95 11 2                       1           1                   1             1         1       1 1         1     1           95
96 10         1             1   1         1       1       1             1                                   1 1   1         96
97 24         2 1   1         1 1 2 1 1           1       2 1     1     1 1                   1   1 4       1               97
98 23         1         1   3   1   1 1 1 1   1   1           2 1 1         1       1 1   1   1         1             1     98
99 19     1             1 1         2 1 1 1         1   2 1     1 1 1     1               1             1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng