BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19   2 1   1 1                       1 1         1       1       1     1     1 1 1         1   1           1     1   1   00
01 18 1   1     1   1 1                   1   1               2 1 1       1               1       1 1         1   1     1   01
02 17       1       2 1         2     1     1   1                 1       1 1   1         1   1               1         1   02
03 10   1               1           1       1   1                       1     1             1       1       1               03
04 18   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   1           1       1   1                   1   1     1 2 04
05 17 1             2           1                 1   1 1     1             1             2   1       1 1     1 1   1       05
06 11 1 1   1         2             2                             2     1                               1                   06
07 11                 1           1             1             1           1               1       1 1               2     1 07
08 27 1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     1             1       1   1   1   1     1   1   08
09 15     1       1   1         2 1   1 1     1     1                         1         1           2                     1 09
10 16             1                 1   1 1 1         2                     2             1 1           1   1 1       1   1 10
11 21   1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1               2 1           1       2     1                 11
12 16   1 1 1               1                               1   1 1 1         1       1   1 1           1     1     1 1     12
13 17   1 1           1               1 2     1                 1 1     2 2       1           1   1       1                 13
14 16       2         1     2     1   1   2                       1             1     1       1               1 1 1         14
15 13         2             1 1   1       2   1     1     1           1                                         1   1       15
16 13           2               2 1           1       1 1     1                 1                         1         1   1   16
17 14 1   1   1           1         1   1           2                     1   1   2                         1       1       17
18 16         1         1     1   1       1   2       2               1                   1     2   1                   1 1 18
19 16   1 1 1           2   1       1   1     1                     1             1         1   1 1                 2       19
20 8                                     1     1         1   1       1       1                     1         1             20
21 20 1             1   2 1                 1         1 3   1         1   2 1           1                         1 1 2     21
22 16             1         1   1   1   2   1                                   1   1 1       1   1 1       2     1         22
23 18   1         1           2       1           2 1   1             1         1   1         1     1         1 2 1         23
24 25 1       2   1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1   1     2 1 1       1         1 1   1       1   24
25 15 1 1       1   1     1                                   1   1 1         1                   1     1 1   2           1 25
26 13                                           1             1 2     1     1   1     1               1       2 1   1       26
27 11               2   1               1                     1   2   1 1                     1       1                     27
28 16                 1 2         1                     1     1             1   1           1 1 1     1     1         2 1   28
29 16       1                               1             1 1   2   1     1   1       1 1   1   1 1     1       1           29
30 17   1     1               1           1   1       1                   1           2       1   1       2       1   1   2 30
31 11                     1 1                             1                       1             1     1 1 1       1       2 31
32 13                 1 1   1             1       1               1   2                     1         1 2   1               32
33 14                     1         1   1   1     1             1           3   1       1                           2   1   33
34 20       2             2   2 1       1             1 2             1       1 1   1   1       1     1       1   1         34
35 19 1   1         1         2         1   1 1           1                 1 1   1 1 1 1         1   1   1             1   35
36 14               1       1   1         1             1   1     1     1           1   1       1     1         2           36
37 14     1   1             1       1 1   1       1     1               1           1                   1     1       1   1 37
38 15 1           1     1 1   1                 1     2   1                   1           1   1   1   1                 1   38
39 22       2       1 1 1         1                 1   2           2   1       1       1   1           1       1 1 1 2 1   39
40 16     1         1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   1         1                                     40
41 14       1   3 1       1                                       1     2             1               1 1       1     1     41
42 20 1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1                 1     1         1     2         42
43 23 1     1   1 2       2                 2       2       1           1 1       2 1   2 1           1           1   1     43
44 17           1               1               1         1   1 1   1       1 2     1             1     1 1 1         2     44
45 9 2                 1                                                     1                     1       2             2 45
46 17 1                   1 1   1         2   1         1 1                     1           1     2 1         1 1 1         46
47 15         1           1   1   1   1       1     2       1               1 1   2                 1       1               47
48 18 1       1         1 1 2   1       1   1       1               1 1     1       1       1 1                 1 1         48
49 16                 2   1                   1   2         1       1       1   2 1   1         1         1             1   49
50 18       1   1 1     1   1                         1 1       2   1   2         1                   1         1 2       1 50
51 14             1       1     1     2   1       1 1   1     1   1                           1                       2     51
52 14           1         1     1     1 1                     1           1             1               2 2         1   1   52
53 18     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 1                           1 1   1   1     1     1       53
54 13     1             1     1 1 1               1         1       1               1                   1 1 1           1   54
55 17 1 1       1       1         1 1       1 1             1 2         1   1                               1 1 1       1   55
56 16   1 1     2           1         1   1       1         1     1 1       1         2     1             1                 56
57 14   1                   1     2         1   1         1           1     1                                       2   2 1 57
58 9     1     1                       1             1   1       1       1 1           1                                   58
59 15 1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     1           1                                   59
60 17     1   1                         1   1 1     1     1   2               1 1 1   1         1           1       1     1 60
61 18   1           1 1 1 1               1 1   1   1                 3         1 1 1       1     1                   1     61
62 13         1                               1         1   1         1             1   2   1   2                     1 1   62
63 15                             1   1         1     1       1 1   1     1     1     1     1 2     1                 1     63
64 15   1         1     1 1   1     1                       2       1         1                 1 1     1   1         1     64
65 18         1     1       1   1           1   1         1             2                   1     1 3 1       1 2           65
66 12       2           1 1           2             1 1     1 1     1                 1                                     66
67 11   1 1     1   1               2             1                 1                 1                           1       1 67
68 17         1       1           1 1           1   1             1       1     1 1     1 1 1 1 1             1           1 68
69 18       1             1             1     1 1         2     1   1 1     1             1     1     1   3 1               69
70 17 1 1       1   1           1                           1   2           1       1   1 2         1   1     1 1           70
71 16   1   1 1                   1       1     1   1   1                 3       1 1             1       1 1               71
72 18 1   1           1       1         1     2       1 1         1     1               1 1       1 1 2         1           72
73 21 2                           1       1 1   1 1 1 1     2           1         1         1           1   2 1       2   1 73
74 15 1               1 1       1 1                     1   1                 2   1       1 1         1       1   1         74
75 16                               1           3 1               1       2       1   1         1     1 1   1   1         1 75
76 17         1         1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1         1               1   1       1 1           76
77 18           1         1                 1 2 1 1                 1   1     1     1 1         2                 2   1 1   77
78 22       2     1   1             1           1 1 2               1 1 1         1 1 1   1       1 1   2 1             1   78
79 14 1       1   1   1   1 1         1                                 1                 1 1 2     1               1       79
80 21   1   1                 2 3 1 1 1                   1     2     2                 2         1 1                 1 1   80
81 20       1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1         2   1             1 1                 1 81
82 13   1                 1 2                               1         1               1       1   1         1 1 2           82
83 16                 1 1   2 1       1                                 1           1     1   1           1 1   1     1 2   83
84 12                             1 1     1       1                           1 1       1       1   1 2             1       84
85 16 1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1             1           1     1 1                           85
86 16             1 1       1     1       1               1     1   1     1       1     1 2           1           1       1 86
87 13     1                 1 1         1           1                 1   1         1       1         1 1       1         1 87
88 16     1                   1   1   2   1   1             1                     1   1 1 1 2             1               1 88
89 15     1                     1 1   1       1   2   1         1     1         2           1           1         1         89
90 10         1 1 2 1             1                       1         1 1       1                                             90
91 13 1   1             1   1           1                               1   1   1   1 1       1           1         1       91
92 27   1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1     1             1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 92
93 19   1     2   1   1       1     1             1         1 1           1 1 1 1   1           2         1               1 93
94 20       1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     1           1       1 1 1             1         1     1   94
95 18   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1               1           1 1               1 1 1       95
96 18 1   2         1         1                       1       1 1   1             1 1       1 1   1 1       1       1   1   96
97 15     1                   1       2         1                 1             2           1 2 2   1             1         97
98 11     1     2   1               1     1                     1     1         1                                     2     98
99 5   1           1                                         1                                             1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng