BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7 1     1 1           1                           1     1                                                         1     00
01 13         1   1           1       1           1               1   1         1               1 1         1     1       1 01
02 12 1 1           1       1 1     1     1     1             1                       1   1                             1   02
03 18         1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1             03
04 15     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1   04
05 10             1 1                   1                         1         1     1     1   1       1           1           05
06 17     3                 1         1             1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2 06
07 9 1           1                     1 1   2                   1     1                                             1     07
08 15   1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   1   1       08
09 11             1                     1     1             1       1     1                     1   1     1         1 1     09
10 12       1             1   1     1     1       1                     1                 1         2           1         1 10
11 12         1                             1 1       2                 1   1 1               1   1               2         11
12 10           1         1 1     1               1 1                 2                                                   2 12
13 12                 1     2   1           1         2 1                             1 2                     1             13
14 10           1     1                 1   1     1       1                   1   1               1 1                       14
15 10 1     1                 1             1                     1         1 1 1 1               1                         15
16 8                           1     1         1 1   1         1                                               1       1   16
17 10   2 1             1             1                   1 1                 1 1                                 1         17
18 10               1         1       1                         1 1           1     1   1                 1           1     18
19 13                           1                         1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 19
20 8       1   1     1                 1                         1       1                     1                       1   20
21 11             1     1   1           1     1       1 1                       1                       1     1     1       21
22 15               1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2               1 2       22
23 8                             1         1     1                 1         1   1   1                         1           23
24 11               1   1         1                                             1             1   1         2 1 1     1     24
25 8                                       1       2   1                       1       2                               1   25
26 8 1                       1       1         1       1                                         1             1       1   26
27 8     1               1                                         1         1       1                 1         1     1   27
28 15   1           1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1   28
29 14                   1   1               1 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1 29
30 10 1       1   1               1                               1       1       1         1         1   1                 30
31 14               1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1 31
32 14 1   1                         1                     1           1   1 3 2       1             1     1                 32
33 7   1             1             1                               1                     1       1 1                       33
34 13             1 1       1     2       1             1     1         1           1       2           1                   34
35 10           1     1                   1                     1                           1 2   1     1           1       35
36 9         1 1     1               1               1                   1     1       1                           1       36
37 7                             1                     1               1       1                 1     1                 1 37
38 11 3       1   1     1                         1                                         1           1             1 1   38
39 9                                     1       1 2               1 1                       1       1 1                   39
40 8                           1 1     1         1 1                                                             2 1       40
41 12   1 1                     2           1         1                   1   1               1 1   1       1               41
42 7 1                       1       1             1                         1               1                   1         42
43 9               1   1                                 1     1 1 1                         1       1       1             43
44 15   1               1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1       44
45 12 1               1   1               1     1           1       1       1 1   2             1                           45
46 12           1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1                         1       46
47 12           1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1                   47
48 15         1 1     1   1   1                           2     1     2         1                   1 1             1 1     48
49 10                   1               1                             2 1               1 1       1             1     1     49
50 12   1           1                     1         1                           1 1   1   1 1         1   1               1 50
51 7             1     1     1 1   1   1         1                                                                         51
52 14           2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                             1     1   52
53 13 1         1 1 1                         1 1                       1 1                 1       1 2     1               53
54 6                             1                           2             1       1                       1               54
55 11   1                 1             2             1                             1 1           1           1       1 1   55
56 12     1           1   1     1               1         1             2         1   1                       1   1         56
57 7                       1             1           1 1         1       1                                     1           57
58 7                                                     1                     1           1         1     1   1       1   58
59 11                       1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1             59
60 9               1       1   1   1       1                 1     1         1   1                                         60
61 13   1   1 1   1 1 1   2                                                   1             1           1   1     1         61
62 8         1       1               1       1                             1       2                 1                     62
63 10       1                       2 1                                         1   1         1   1   2                     63
64 8     1                   1                     1       1     1       1                               1         1       64
65 12 1                           1 3         1 1       1 1   1                                             1     1         65
66 12           1 1                       1           1 1 1                           2   1   1                 1     1     66
67 10       1                                       2       1   1   1                             1       1     1 1         67
68 19 1 2         2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1 68
69 12       2             1                         1       1     1       1           1 1                     1         1 1 69
70 10   1                 1       1 1       1             1   1                           1               1           1     70
71 10     1                               1     1                 1 1     1               1               1 1       1       71
72 4     1 1       1                                 1                                                                     72
73 5     1                                   1           1                             2                                   73
74 10 1     1                 1       1     1               1   1               1 1   1                                     74
75 15       1 1       1           1       1                 1   1                             2 2           1     1 1   1   75
76 6   1             1                         1                   1   1                                           1       76
77 12                           2       1                 1     1           1               1       3             1     1   77
78 6         1                               1                 1                           2                         1     78
79 12             1                   1         1               1               1             1 1   2   2     1             79
80 7         1   1     1                                   1         1     1                       1                       80
81 11   1               1   1 1   1     1   1           2   1                             1                                 81
82 14     1 1 1 1                 1                           1 1   1     1                           3   1               1 82
83 13                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1         83
84 11           1     2                   1     1                       1           1                   1 1             1 1 84
85 7 1             1       1                   1   1                           1                                         1 85
86 14     1     1   1     2                     2       1     1                                 1 1   1 1   1               86
87 4                       1           1                             1                         1                           87
88 12       2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1             88
89 9     1                           1                                     1   1 1             2               1       1   89
90 13   1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1                                 1               90
91 8                                           1 1           1 1       1             1                   1   1             91
92 10           1   1                       1         1         1           1       1       1   1                         1 92
93 8                   1   1                     1 1   1       1 1                 1                                       93
94 9                           1   1                         1     1   1         1           1         1     1             94
95 11   1 1 1                   1                                     1             1     1               1   1 1   1       95
96 14 1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                                   1 1             96
97 7           1     1 1                 1                               1       1                                   1     97
98 10                     1                   1     1                         1     1           1       1     2           1 98
99 11     1   1   1         1 2     1     1                         1                       1         1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng