BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8             1   1   1     1 1           1                           1     1                                           00
01 13               1   2         1   1           1       1           1               1   1         1               1 1     01
02 15       1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1                       1   1             02
03 15                             1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1 03
04 13                   1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1         04
05 11         2                       1 1                   1                         1         1     1     1   1       1   05
06 14                 1       3                 1         1             1 1     2           1   1         1     1           06
07 9             1       1           1                     1 1   2                   1     1                               07
08 11                       1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1                           1       08
09 9               1                 1                     1     1             1       1     1                     1   1   09
10 11                   1       1             1   1     1     1       1                     1                 1         2   10
11 11   1                         1                             1 1       2                 1   1 1               1   1     11
12 10 1               1             1         1 1     1               1 1                 2                                 12
13 15   1   2 1                           1     2   1           1         2 1                             1 2               13
14 11           1                   1     1                 1   1     1       1                   1   1               1 1   14
15 13 1           1   1   1     1                 1             1                     1         1 1 1 1               1     15
16 7     1                                         1     1         1 1   1         1                                       16
17 11               1 1     2 1             1             1                   1 1                 1 1                       17
18 12 1       1   1   1                 1         1       1                         1 1           1     1   1               18
19 9             1                                 1                         1 2 1   1                           1       1 19
20 7                           1   1     1                 1                         1       1                     1       20
21 10       1         1               1     1   1           1     1       1 1                       1                       21
22 13             1                     1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2     22
23 7                                                 1         1     1                 1         1   1   1                 23
24 8 1       1                         1   1         1                                             1             1   1     24
25 10 1               1 1                                       1       2   1                       1       2               25
26 9         2       1   1                       1       1         1       1                                         1     26
27 10       1 1 1       2     1               1                                         1         1       1                 27
28 16     1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1       28
29 11   1             2                     1   1               1 1               1             1 1         1               29
30 10                   1 1       1   1               1                               1       1       1         1         1 30
31 12       1                           1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       31
32 17 1 1   1     1       1   1                         1                     1           1   1 3 2       1             1   32
33 7                       1             1             1                               1                     1       1 1   33
34 15           1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1           1       2           34
35 11     1   1         1           1     1                   1                     1                           1 2   1     35
36 8                             1 1     1               1               1                   1     1       1               36
37 8 2       1                                       1                     1               1       1                 1     37
38 9 1                   3       1   1     1                         1                                         1           38
39 12   1 1 1   1                                             1       1 2               1 1                       1       1 39
40 6 1                                             1 1     1         1 1                                                   40
41 11                       1 1                     2           1         1                   1   1               1 1   1   41
42 10     1       1 1 1   1                       1       1             1                         1               1         42
43 9                 1                 1   1                                 1     1 1 1                         1       1 43
44 16   1 2     1           1               1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1   44
45 14     1   1           1               1   1               1     1           1       1       1 1   2             1       45
46 12     1                         1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1             46
47 12     1                         1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   47
48 14           1                 1 1     1   1   1                           2     1     2         1                   1 1 48
49 11     2 1                               1               1                             2 1               1 1       1     49
50 12 1         1           1           1                     1         1                           1 1   1   1 1         1 50
51 10   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                                                     51
52 13     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                   52
53 13   1                 1         1 1 1                         1 1                       1 1                 1       1 2 53
54 7   1             1                               1                           2             1       1                   54
55 8                       1                 1             2             1                             1 1           1     55
56 15 2             3         1           1   1     1               1         1             2         1   1                 56
57 8   1     1                                 1             1           1 1         1       1                             57
58 6 1       1                                                               1                     1           1         1 58
59 10     1                                     1 1       1             1 1               1           1 1     1             59
60 12 1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     1         1   1                     60
61 13       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                   1             1           61
62 9                   1         1       1               1       1                             1       2                 1 62
63 13       1   1   1           1                       2 1                                         1   1         1   1   2 63
64 8           1   1         1                   1                     1       1     1       1                             64
65 10                     1                           1 3         1 1       1 1   1                                         65
66 12 1 1                           1 1                       1           1 1 1                           2   1   1         66
67 8     1                     1                                       2       1   1   1                             1     67
68 17       1   1         1 2         2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1     68
69 10   1                       2             1                         1       1     1       1           1 1               69
70 11   1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1                           1             70
71 9       1     1           1                               1     1                 1 1     1               1             71
72 4                         1 1       1                                 1                                                 72
73 7         1 1             1                                   1           1                             2               73
74 10                     1     1                 1       1     1               1   1               1 1   1                 74
75 14   1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1                             2 2       75
76 5                       1             1                         1                   1   1                               76
77 12         1   1                                 2       1                 1     1           1               1       3   77
78 7     1         1             1                               1                 1                           2           78
79 9                                 1                   1         1               1               1             1 1   2   79
80 8             1               1   1     1                                   1         1     1                       1   80
81 14   1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1                             1             81
82 13       1                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1                           3 82
83 14                 1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1             83
84 9   1           1               1     2                   1     1                       1           1                   84
85 9 1           2       1             1       1                   1   1                           1                       85
86 13                   1     1     1   1     2                     2       1     1                                 1 1   1 86
87 7         1         2                       1           1                             1                         1       87
88 12     1                     2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1             88
89 7                         1                           1                                     1   1 1             2       89
90 16     1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1                             90
91 7 1                                                             1 1           1 1       1             1                 91
92 11           1   1               1   1                       1         1         1           1       1       1   1       92
93 11   1         2                         1   1                     1 1   1       1 1                 1                   93
94 8       1                                       1   1                         1     1   1         1           1         94
95 7                       1 1 1                   1                                     1             1     1             95
96 13       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                               96
97 8             1     1           1     1 1                 1                               1       1                     97
98 7   1                                     1                   1     1                         1     1           1       98
99 13                 1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1                       1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng