BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                         1               1               1                 1             1             1           2   00
01 8                                     1                       1   1       1 1             1         1                 1 01
02 14         1                   1     2               2   1                   1           1     1     1   1       1   1   02
03 12       1 1                     1 1             1   1           2                       1   1         1               1 03
04 7         1                     1   1                       1               1   1                               1       04
05 7               1                                                               1               1   1   2   1           05
06 14       2                               1       1           1         1     1       1 1           1         2     1 1   06
07 8                             1 1   1             2                                   1 1   1                           07
08 15                     1     1       1 1 1 1 1                   1       1           1     2     1   1     1             08
09 19       1 2               1         1 1           1 1   1     1 1           1         1       1 1       1     1     1 1 09
10 11                 1           1             1 1             1 1       1         1                   1               2   10
11 13   1 2     1                     1                 1 1               1 1           1       1 1             1           11
12 13             1     1             1                 1         1               1           1       1 2             1   2 12
13 13         1 1                 2         1         1         1         1         1     1       1         1 1             13
14 12   1 1       1       1 1       1     1     1                       1     1                         1         1         14
15 12   1   1                 1       1   1   1         1             1       1       1                 1 1                 15
16 14                   1 2     1             1 1   1                 2     1                 1                   1 1   1   16
17 4             1                           1                                               1                   1         17
18 7         1               1                   1           1 1   1                                               1       18
19 7 1 1             1 1           1         1                         1                                                   19
20 6       1             1   1                                               1         1 1                                 20
21 15   1           1               1             1     1 1 2           1               2 1           1             1     1 21
22 11 2               1             1   1   1   1   1     1           1                         1                           22
23 14             1       1                     1         1 1     2               1   2         1           1   1     1     23
24 12                 1           1               1       1   1 1 1     1 1   1                                     1     1 24
25 10               1   1     1 2     1       1                     1             1     1                                   25
26 11       1                       1         1     1 1           1             2         1                     2           26
27 15                       2               1     1     1     1   1 1     1         1         1       1   1 1         1     27
28 8               1   1 1           1       1                         1                               1           1       28
29 7       1       1                           1 1       1                   1                     1                       29
30 15   1 1   1                 1     1     1           1       2             1         1         1   1 1         1         30
31 11     1     1     1         1 1     1 1             1                             1 1                 1                 31
32 15 1 1       1 1         1           1         1   1           1       1 1     1     1         1       1                 32
33 9                                             1 1   1                       1           1   1           2         1     33
34 10 1                     1               1   1         1   2                           1   1                     1       34
35 9                                 1     1   1 1                     1                         1       1       1 1       35
36 10           1               1     1             1 1                                       1           2   1   1         36
37 14 1 1   1                             2               1             1     1             1       2 1       1 1           37
38 16 1   1 1               1           2         2         1 1 1           2                   1                 1     1   38
39 11             1                       1     1                 2               1     1   1                 2           1 39
40 8                 1               1                                 1   1         1           1       1     1           40
41 15         2     1 1                 1             1     2   1 1                     1   1 1     1             1         41
42 14               1 1     1 1                       1 1       1     1             1     1   2       1                   1 42
43 14                 1     1                         2   1               1       1                   2         1 2 1 1     43
44 11   1         1     1   1   1 1                           1       1                   1           1               1     44
45 9                     1                               1                     2     1                     1     1 1   1   45
46 9         1 1                         1 1                       2                       1       1                 1     46
47 13 2         1         1         1         1 1     1                 1 1                         1         1         1   47
48 7                         1                                       1             2 1     1                         1     48
49 12   1                     2           1                     1     1       1           1 1           2         1         49
50 11     1       1         1             2   1   2           1                         2                                   50
51 12       1                               1       1 1   1                       1             1 2 1           1     1     51
52 11   1   1             1     1     1 1         1         1       1   1           1                                       52
53 12                   1 1       1                                     2     2           1 1         1       1           1 53
54 10               2       1       1       1 1                           1   1                               2             54
55 8                   1     1                     1               1 1   1                         1       1               55
56 9     1   1                                     1                 1                 1 1     2                   1       56
57 8     1     1               1                       1                           1           1               1 1         57
58 14           1     1   1   1           1             1 1 1     1           1 1               1                         2 58
59 3           1                                         1                         1                                       59
60 10               1 1       1       1 1                       1     1           1               1                   1     60
61 7                 1             1           1           1       1                   1       1                           61
62 10         1   1     1         2               1                 1                         1           1   1             62
63 10               1 1           1   1                                         2   1 1         1             1             63
64 17 1       1         1   1     1       1         1       1                   1           1     1   2 1 2           1     64
65 11     1                 1 1                           1 1           1               1       1         1 1     1         65
66 12     2             1             1     1             1                   1       1                     1 1 1 1         66
67 6       1             1                                     1                                     1   1   1             67
68 5           1               1                   1 1                   1                                                 68
69 10   1     1                               1         1   1     1               1   2   1                                 69
70 13 1 1           1       1           1           1         1 1     1             2       1     1                         70
71 11 1           1     1                                           1         1   2 1 1             1   1                   71
72 11 1 1   1                 1 1     1     1       1             1           1                                       1     72
73 15     1       1       1             1           1         1     1     1 1                     1     1         1 1 2     73
74 10                           1         1               1                 1     1                         1 1         2 1 74
75 10 1       1   1         1       1 1                   1     1         1                 1                               75
76 9 2         1                                             1                 1                             1 2 1         76
77 7                             2         1   1                     1                         1                         1 77
78 10             1                   1                                   1 1     1 1     1 1       1               1       78
79 11             1   1                   1 1   1   1                                     2       1       1               1 79
80 10   1         1     1                                   1           1                     1           1 1 1     1       80
81 6     2 1   1                             1                                   1                                         81
82 10                   1                   1 1         1     1             2                         1   1 1               82
83 10         1           1         1             1     1             1     1         1         1   1                       83
84 7 1               1 1     1                                                       1   1   1                             84
85 4       1             1                                           1                                                 1   85
86 9                       2     1   1                                     2 1                     1           1           86
87 11     1         1                       1                 1         1     1       1     1 1       1                   1 87
88 10     2           1       1           1                                                 1 1   1     1             1     88
89 12             1         1                         1           1     1 1 1       1 1                         1   1   1   89
90 10                                                               2   2 1 1                       1 1             1   1   90
91 8         1         1         1 1                 1                         1   1                         1             91
92 10   1   1   1   1               1       1                 1           1       1                       1                 92
93 7               1           1             1 1 1                               1                                       1 93
94 11   2                           1           1 1           1                       1         1   1   1   1               94
95 20 1     1       1 1 1 1   1 1 1 1   1                 1     1 1 1 1         1           1                         1 1   95
96 8           2 1   1                                                               1           1                   1   1 96
97 14           2 1 1           1       1     1 1           2 1       1     1                       1                       97
98 9               1           1               1   1       1                           1         1   1             1       98
99 14                   1 1     1   1         1     1 2       1 1                 2                             1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng