BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10   1                     1       1 2 1           1           1                               1                       1 00
01 7               1     1         1                                         1       1 1                     1             01
02 16             1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1                 1                 02
03 10               1       1         1   1               1             1               1 1                 2               03
04 14   1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1                           1 1   1   04
05 9                   1 1         1     1                                                   1   1 1     1       1         05
06 7     1                                   1   1 1                     1             1                 1                 06
07 9       1                                       1     1           1       1                     2       1   1           07
08 10   1   1                 1         1                                       1 1                   1         1 1   1     08
09 8 1                                 1           1                     1       1   1   1         1                       09
10 12             1         1     1   1 1         1   1                 1                 1     1                 1 1       10
11 11           3   1           1       1                         1   1   1 1                   1                           11
12 14     2         1       1           1                   1   1   1       1               1 1               1         1 1 12
13 9         1 1                                 1           1 1 1                               1           1       1     13
14 9   1           1                   1 1                       1 1   1     1                               1             14
15 9                   1         1               1   1           1                         1         1     1           1   15
16 16 1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1                             2           16
17 12         2       2     2         1     1 1                                         1                     1       1     17
18 14           1           1 1           1 1   1             1         1               1         1 1     1           1 1   18
19 15 1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1       1 1     1         1           19
20 10         2   1           1                       1 1               1     1                               1 1           20
21 8                                                             1   1       1           1   1                       1 1 1 21
22 12 1     1       1                   1         1           1                   1           1 1           2 1             22
23 16                     1                         1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2     1       1   1 23
24 15       1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1               1   24
25 14         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1                   25
26 12           1               1                     1         1   1 1         1                     1 1   1     1       1 26
27 9                           1 1       1               1         1                             1       1       1       1 27
28 15   1 1   1               1   1       1           1   1 1                                     1 1 1   1       1   1     28
29 3                                               1       1                               1                               29
30 11     1       1       1   1                             1             1   1 1 2                                 1       30
31 11       1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1                   1                     31
32 13             1         1   1           1           1 1         1   1     1 1                         1     1       1   32
33 13 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                       1           33
34 8       1                 1             1   1                             1     1     1                               1 34
35 14       1           1   1 1     1                       1   1       1                 1                 1   1 1     1 1 35
36 8 1 1                                         1       1             1   1                         1         1           36
37 13 1         1       1     1   1         1       1                   1           1                   1   1 2             37
38 7             1                         1   2                               1               1                         1 38
39 15 1                           1         1       1 1         1                 1               1 2               1 2 2   39
40 14       1 1                         1                   1       1     1   1         1       1   2   1 1           1     40
41 13     1     1     1   1             1       1   1               1       1         1       1                 1       1   41
42 9       1           1           1                                                       1 1   1   1               1   1 42
43 8   1                   1   1               1             1                       1     1                         1     43
44 14                       1   2                   1   2   1                     1       1     2 1   1             1       44
45 6                   1                   1       1           1                 1                   1                     45
46 7 1   1                               1   1                 1       1                                   1               46
47 8 1             1               1   1         1         1     1           1                                             47
48 14         1       1                   1       1 1           1         2 1           1           1       1           1 1 48
49 7       1       1                                       1         1   1           1               1                     49
50 4                                             1                     2             1                                     50
51 8                                     1   1                             1             1   1                 1   1     1 51
52 8           1     1                                         1 1 1               1         1                     1       52
53 14     1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2                               53
54 9                         1                   1   1 1           1               1                 1   1               1 54
55 8                   1       1 1   1                       1           1                             2                   55
56 7             1           1           1           1                                 1                 1     1           56
57 17   1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2   1 1           1 57
58 11         1         1           1       1             1             1           1 1   1 1                           1   58
59 10     1                         1     1                   1   1           1         1           1             1       1 59
60 16 1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1         1               1           60
61 11   1     1 2         1     1     1                                     1 1                               2             61
62 3             1                                       1               1                                                 62
63 12               1       1   1         1     1     1       1             1   1     1       1                       1     63
64 6                                                   1     1 1             1   1     1                                   64
65 13       1               1         1         1   1           1           1 1 2   1       1     1                         65
66 11   1   1     1     1               1                       1   1                             2 1           1           66
67 6   1 1           1                                                     1             1                       1         67
68 15 1         1 2       1         1 1                   1                     1 1             2           1       2       68
69 17     1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1                     1     69
70 13       1 1             1   1     1       1                     1                             1         1   1 1 2       70
71 7   1 1                         1       1             1                         1   1                                   71
72 16   1           1   1     1     1       2               1 1       2             2           1     1           1         72
73 7               1                           1                                     1           1   1   1   1             73
74 12 1 1 1                                   1         1 1 1         2                         1       1         1         74
75 8                 1                                           1                         1     1     1 1             2   75
76 8         1     2           1   1         1                                               1                         1   76
77 8           1     1   1     1               1                                     1               1 1                   77
78 17     1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1                       1       1 78
79 11 1   1     1   1 1     1                           1                       1         1   1     1                       79
80 11   1             1           1         1     1         1     1           2                           2                 80
81 10 1       1         1               1   1                                   1 1   1                             2       81
82 5                         1               2                                         1   1                               82
83 8                                 1                     1                                   1     1 1   1         1 1   83
84 5           1     1             1                                   1 1                                                 84
85 7             1           1                           1               1               1   1           1                 85
86 14 1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 1                     1   1     1 86
87 7                 1   1               1                           1                   1     1                 1         87
88 11   1     1                   1           2   1                       1             1     1       1           1         88
89 16     1               1     1           1 1 1 2                   1             1         1     1   1 1       1     1   89
90 10           1 1 2                                 1                                     1   1 1         1   1           90
91 10             1   1 1 1                     1 1       1                               1             1     1             91
92 15       1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       2       1       1               92
93 14         1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1                     1     1 1   1 93
94 9   1         1     1 1                                                   1                           1 1       1 1     94
95 9       1               2     1                     1                   1       1                     1       1         95
96 11             1 1   1                                 1         1 1   1               1       1           1       1     96
97 12 1 1                                               1             1 1       1 1 1       1   1       1           1       97
98 8                             1       1     1                                 1         1         1       1     1       98
99 9                   2   1               1           1       1   1 1                           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng