BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9             1               1           2         1                           1         1     1                 1     00
01 8                       1     1           1         1 1                       1                   1             1       01
02 6                                                                           1         1 1     1   1       1             02
03 7               1         1               1             1 1   1                                   1                     03
04 12                     1               1         1     1 1                 1   1 1         1 1           1         1     04
05 21 1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             2   1                   1         1               1 05
06 10                   1         1       2                             1 1                       1 1                 1   1 06
07 6   1                           2         1 1                                                           1               07
08 12           1         1 1   1         1           1                 1       1   1         1 1               1           08
09 8                         1                 1 1                               1     1 1           1       1             09
10 7   1     1                             1                       1                       1         1                 1   10
11 11 1                         1   1                 1                   1 1       1         1                     1   1 1 11
12 11             1 1                   1                   1       1     2                   1         1     1     1       12
13 9   1           1 1       1 1         1 1   1                                                   1                       13
14 9 1                     2         1             1               1     1                                     1   1       14
15 10                     2         1                                                 1 1       1         2     1       1   15
16 11     1                   1             1 1           1                   1           1 1   1           1 1             16
17 10             1             2         1             1         1   1                                       1         1 1 17
18 11     2     1               2                               1   1   1                       1               1 1         18
19 6                   1     1                                   1                                             1   1 1     19
20 10               1                   1               1   1     1   1                 1     1       1         1           20
21 14 1 1             1             1   1             1         1       1 1 1       1     1             1               1   21
22 12           1             1           1     1     1           1 1         1           1   1             1         1     22
23 10                                                 1           1 1               1           1         1       1   1   2 23
24 8         1     1               1 1         1         1       1       1                                                 24
25 13   1 1       1   1                     1         2               1 1     1   1   1                       1             25
26 11                               1 1           1                           1 1 1   1     1           1 1               1 26
27 7   1           1                                 1         1           1                                 1         1   27
28 12   2               1     1                   1 1               1     1             1 1     1   1                       28
29 10           1   1       1       1             1       1   1             1               1     1                         29
30 12 1     1 1         1   1     1                 1                 1           1               1     1             1     30
31 12                     1                   1       1         1   1       1   1                           1     2 1   1   31
32 10         1                 1       1                         1                   2       1       1   1     1           32
33 9       1                             1             1 1 1               1                             1 1       1       33
34 7             2                   1                             1 1                               1         1           34
35 14         1         1                       1   1   2             1         1   1         1   1       1   1           1 35
36 13       1         2           2     1                       1                       1   1       1 1           1   1     36
37 13                               1 1       1 1                       1   1   1 1                   2             1   1 1 37
38 12 1     1 1       2   1                     2   1   1 1                   1                                             38
39 12     1           1             1 1         1     1   1         1   1   1                             1   1             39
40 14         1 1     1     1   1                             1 1               1       1   1     1 1 1       1             40
41 16           1       1               1 1 1     1                       1 1 1 2               1   1   2                 1 41
42 8         1             1     1 1                 1   1                                     1 1                         42
43 16   1         1                     1   2 1                       1             1 2 1           1   1 1     1       1   43
44 7       1 1                                           1   1                             1     1     1                   44
45 12               1             1 1       1       1     1         1 1               1                         1   1 1     45
46 7         1                   1               1             1 1                   1     1                               46
47 15 1     1 1 1         1   1         2   1             1 1               1     1 1                             1         47
48 10                       1     1   1               1     1 1       1           1       1                 1               48
49 12   1   1           1   1       1         1                               1 1                           3           1   49
50 10       2   1     1     1               1   1                                                   1                 1   1 50
51 10                   1   1 1           1         1         1                 1       1   1                       1       51
52 7         1     1                                                           1   1     1     1   1                       52
53 11                   1                   1   1             1 1 1         1             1       1             2           53
54 12 1   1                             1     1                           2                   1       1 1 1         1 1     54
55 11   1           1   1                       1   1 1         1       1     1   1                         1               55
56 11       1   1 1             1         1       1   1               1               1                           1     1   56
57 8             1 1                     1             1   1                             1                       1 1       57
58 12   1                                 1     1                                 1 1     1       1   1   1   1   2         58
59 17             1           1 1                     1   1 2   2     1     1           1 1 1   1                   2       59
60 10   1       1         2                                         1   1       2       1       1                           60
61 14     1       1       1       2               2         1               1       1     1       1       1             1   61
62 11     1     1     1   1           1         1   2               1                                 1             1       62
63 14     1   1           1       1                 1   1     1     1         1       1       1         2   1               63
64 9           1                         1       1         1 1   1   2                                     1               64
65 7           1 1                 1                   1       1                                   1     1                 65
66 16 3     1   1     2 1   1                       1               1     1 1                             1   1         1   66
67 8     1           1       1       1                   1                                 1   1                     1     67
68 9     1     1         1                 1     1                                     1     1   1             1           68
69 15 1   1                 1     1     1         1               1             1       3             1           2     1   69
70 10 1 1 1   1                       1       1             1                 1     1                     1                 70
71 5               1                   1                             1               1   1                                 71
72 5       1                                     1             1                         1                 1               72
73 8         1                     1               1       1       1       1         2                                     73
74 5               1                 1                               1               1                         1           74
75 11           1             1 1                   1     1   1   1                 2 1                                 1   75
76 8                       1               1                 1 1             1                                       1   2 76
77 11       1   1 2       1                   1   1               1       1               1         1                       77
78 16       1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1                             1   1                 2 1 78
79 13     1           1               1   1     1 1                 1 2                   1     1       1       1           79
80 10   1 1   1           1                                                     1     1           1         1 1   1         80
81 16 1           2   1                     1   1       2       1                 3                       1   2       1     81
82 5 1                                                                       1 1                             2             82
83 10     1                                             1     1         1   1 1             1 1                   1 1       83
84 11                                 1     1             1             1 1             1               2       1 1       1 84
85 17         1       1   1   1       1 2           1       1                 1     1                     1       1 1 3     85
86 13             1               1                     1   1 1   1             1             2 1             1   1       1 86
87 9             1     1               1         1             1                 1 1   1         1                         87
88 11 1 1           1                         1               2   1     1                   1       1                 1     88
89 8       1                                       1   1                         1     1     1             1   1           89
90 10         1             1   2             1     1       2     1   1                                                     90
91 10 1                                                       1 2       1 2                 1 1                   1         91
92 9                         1             1         1   1                             1         1 2   1                   92
93 12     1                 1               1           1               2 1       1       1 1   1                       1   93
94 12           1   1   3               1               1                     1     1           1 1     1                   94
95 7                                           1                 1           1                   1 2       1               95
96 15       1           1 1   2   1 1     1   1       1                               1       1             1       1     1 96
97 12                       1 1   1     1 1                   1             1 1             2         1         1           97
98 10       1       1         1       1                       1           1       1                 1   2                   98
99 9 1 1 1 1                   1     1           1                     1                                                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng