BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9               1               1               1           2         1                           1         1     1     00
01 8         1                               1     1           1         1 1                       1                   1   01
02 6     1                                                                                       1         1 1     1   1   02
03 8 1                               1         1               1             1 1   1                                   1   03
04 11   1                                   1               1         1     1 1                 1   1 1         1 1         04
05 20             1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             2   1                   1         05
06 9   1                                 1         1       2                             1 1                       1 1     06
07 6 1                   1                           2         1 1                                                         07
08 13         1     1             1         1 1   1         1           1                 1       1   1         1 1         08
09 10 1         1 1                             1                 1 1                               1     1 1           1   09
10 9 1         1 1       1     1                             1                       1                       1         1   10
11 11 1   1           1 1                         1   1                 1                   1 1       1         1           11
12 11           1   1               1 1                   1                   1       1     2                   1         1 12
13 10 1                   1           1 1       1 1         1 1   1                                                   1     13
14 8             1     1                     2         1             1               1     1                               14
15 7             1                         2         1                                                 1 1       1         15
16 12       2       1       1                   1             1 1           1                   1           1 1   1         16
17 8             1                 1             2         1             1         1   1                                   17
18 13       1   1 1   1     2     1               2                               1   1   1                       1         18
19 4           1                         1     1                                   1                                       19
20 10             1                   1                   1               1   1     1   1                 1     1       1   20
21 14         1         1 1             1             1   1             1         1       1 1 1       1     1             1 21
22 12         1       1           1             1           1     1     1           1 1         1           1   1           22
23 6           1                                                       1           1 1               1           1         23
24 9     1                     1     1               1 1         1         1       1       1                               24
25 12                     1 1       1   1                     1         2               1 1     1   1   1                   25
26 9                                                 1 1           1                           1 1 1   1     1           1 26
27 6   1                 1           1                                 1         1           1                             27
28 14     1         1     2               1     1                   1 1               1     1             1 1     1   1     28
29 13 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1             1               1     1       29
30 14   1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 1           1               1     1 30
31 7                                       1                   1       1         1   1       1   1                         31
32 10       1       1           1                 1       1                         1                   2       1       1   32
33 8 1   1                   1                             1             1 1 1               1                             33
34 8       1         1             2                   1                             1 1                               1   34
35 12 1                         1         1                       1   1   2             1         1   1         1   1       35
36 13       1   1             1         2           2     1                       1                       1   1       1 1   36
37 12           1 1                                   1 1       1 1                       1   1   1 1                   2   37
38 13                 1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1                   1                           38
39 14       2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1   1   1                             39
40 17 1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1               1       1   1     1 1 1   40
41 15                             1       1               1 1 1     1                       1 1 1 2               1   1   2 41
42 9               1           1             1     1 1                 1   1                                     1 1       42
43 14   1                 1         1                     1   2 1                       1             1 2 1           1   1 43
44 8           1             1 1                                           1   1                             1     1     1 44
45 10   1                             1             1 1       1       1     1         1 1               1                   45
46 8       1                   1                   1               1             1 1                   1     1             46
47 14                   1     1 1 1         1   1         2   1             1 1               1     1 1                     47
48 14 1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       1           1       1               48
49 11     2         1     1   1           1   1       1         1                               1 1                         49
50 10 1             1         2   1     1     1               1   1                                                   1     50
51 10         1                           1   1 1           1         1         1                 1       1   1             51
52 7                           1     1                                                           1   1     1     1   1     52
53 11           1   1                     1                   1   1             1 1 1         1             1       1       53
54 11   1   1           1   1                             1     1                           2                   1       1 1 54
55 11 1                   1           1   1                       1   1 1         1       1     1   1                       55
56 10                 1       1   1 1             1         1       1   1               1               1                   56
57 7       1                       1 1                     1             1   1                             1               57
58 8                     1                                 1     1                                 1 1     1       1   1   58
59 18 1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     1     1           1 1 1   1         59
60 11 1                   1       1         2                                         1   1       2       1       1         60
61 13                 1     1       1       1       2               2         1               1       1     1       1       61
62 12         1 1           1     1     1   1           1         1   2               1                                 1   62
63 13                       1   1           1       1                 1   1     1     1         1       1       1         2 63
64 10       1       1             1                         1       1         1 1   1   2                                   64
65 9     1     1   1             1 1                 1                   1       1                                   1     65
66 15         1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1     1 1                             66
67 9         1       1     1           1       1       1                   1                                 1   1         67
68 9   1                   1     1         1                 1     1                                     1     1   1       68
69 16 1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1             1       3             1   69
70 11   1     1         1 1 1   1                       1       1             1                 1     1                     70
71 7   1         1                   1                   1                             1               1   1               71
72 6     1         1         1                                     1             1                         1               72
73 9     1                     1                     1               1       1       1       1         2                   73
74 6                 2               1                 1                               1               1                   74
75 11           1                 1             1 1                   1     1   1   1                 2 1                   75
76 8   1           1 1                       1               1                 1 1             1                           76
77 13   1             1       1   1 2       1                   1   1               1       1               1         1     77
78 13                         1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1                             1   1   78
79 14   2                   1           1               1   1     1 1                 1 2                   1     1       1 79
80 8         1           1 1   1           1                                                     1     1           1       80
81 13         1         1           2   1                     1   1       2       1                 3                       81
82 7     2       1 1   1                                                                       1 1                         82
83 11         1 1     1     1                                             1     1         1   1 1             1 1           83
84 8                                                   1     1             1             1 1             1               2 84
85 14   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1                 1     1                     85
86 10                               1               1                     1   1 1   1             1             2 1         86
87 12 1 1   1                       1     1               1         1             1                 1 1   1         1       87
88 11               1   1 1           1                         1               2   1     1                   1       1     88
89 7       1                 1                                       1   1                         1     1     1           89
90 11         1                 1             1   2             1     1       2     1   1                                   90
91 11     1 1           1                                                       1 2       1 2                 1 1           91
92 12         1   2                             1             1         1   1                             1         1 2   1 92
93 16 1 1     1 1 1         1                 1               1           1               2 1       1       1 1   1         93
94 12                             1   1   3               1               1                     1     1           1 1     1 94
95 8         1 1                                                 1                 1           1                   1 2     95
96 13     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1                               1       1           96
97 11                                         1 1   1     1 1                   1             1 1             2         1   97
98 10                         1       1         1       1                       1           1       1                 1   2 98
99 10       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                     1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng