BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16       1         1             2 1         1         1   1       1 1                     1 1       1     1       2     00
01 7           2                       1                           1         1         1   1                               01
02 12     1         2     2   1 1                                 1         1                   1             1           1 02
03 15     1                 1   1 2     1 1 1 1       1       1       1   1                       1                       1 03
04 17   1     1                   1     2 1           1       1                     1     1   1     2       2         1   1 04
05 6                           1             1                                             1             1             1 1 05
06 10         1 1     1       1               1   1                                               1     1 1         1       06
07 12           1           1 1   1           1         1   1 1             1   1           1       1                       07
08 8                               1               1               1     1     1               1   1                   1   08
09 13             1 1 1   1 1             1 1     1   1           1     1               1                           1       09
10 18     1           1         1   1   1               1     1 1 1         1 1   1   2   1     1       1   1               10
11 11   1                 1 1                     1   1   1 1                         1           1     1     1             11
12 13     1 1 1       1   1       1   1 1   1   1 1           1                                                           1 12
13 3                                                   1           1                                               1       13
14 9 1                 1 1           1                   1               1   1     1           1                           14
15 8           1   1                                   1                 1         1             1             1 1         15
16 12   1             1                   1       1   1               1     2   1       1                 1           1     16
17 7         1               1         1           1                                             1       1           1     17
18 14                   1 1     1           1         1     1     2                 1           1           1   1   1   1   18
19 17 1 1   1     1 1 1 1     1             1     1                 1 1             1                 1 2     1             19
20 6                                   1                   1   1                   1                             1 1       20
21 12           1       1                   1   1     2   2                       2                 1         1             21
22 9               1                         1     1                 1     1                 1               2 1           22
23 11       2                       1               1         1               1     1   2     1 1                           23
24 10 1         1   1     2                       1       1               1               1 1                               24
25 7       1                                           1   1       1     1       1             1                           25
26 10 1   1                       1 1                             2 1   1 1                                       1         26
27 11           1       1 1               1         1       1   1     1                       1           1     1           27
28 7       1   1 1             1       1       1                                 1                                         28
29 10             1                     1             1         1         1                   1 1           1     1 1       29
30 8   1               1                     1 1     1                                             1     1       1         30
31 12 1 1               1       1 1   1           1                           1                 2       2                   31
32 9             1             1   1 1                         1     1                   1     1                         1 32
33 12 1         1   1 1             1 1 1           1             1                           1                     1 1     33
34 6                                         1               1               1                       1       1         1   34
35 13 1   1                       1       1                         1 1                 2 2             1 1   1             35
36 11         1                 1         1 1 1           1 1   1       1                         1             1           36
37 12             1             1     1             1       1       1 1 1       2                 1           1             37
38 18                 1   1       1   1 1 1   1     1 1                         1     1 1             2     1         1   2 38
39 6                                           1                               1   1   2                             1     39
40 9                 1             1                                           1     1             1 2             1 1     40
41 12       2   1           1   1     1                           1 1                 1 1   1         1                     41
42 10       1                   1                             1 2                 1   1       1                     1 1     42
43 12 1         1 1                         1       1           1             1   1         1             1   1         1   43
44 13         1   1     2   1       1     1                       2         1                               1 1       1     44
45 13                                         1       1         1 1 1             1             1   1     1 1     1     2   45
46 11     1               1           1                     1   1     1         1     1   1             1                 1 46
47 14 2         1 1     2             1                       1       1                         1       1         2       1 47
48 10     1 1                                     1           1 1 1 2                         1                       1     48
49 14 1     1               2 1             1     1   1                 1           1               1     1   1           1 49
50 8                     1                     1         1                         1 1     1                   1 1         50
51 17             1 1       1   1   1               1 2             1           1 1           1   1     1       1   1   1   51
52 10             1           1           1     1         1         1 1           1                             1 1         52
53 11   1     1                       1           1   1               1 1 1                               1 1         1     53
54 15 1       1                     1                     1     2 1   2         1               1     1   1   1           1 54
55 9   1 1             1                                             1       1       1               1 1     1             55
56 14   1 1                   1           1         1                                     1 1     1 1   1   1   1 1       1 56
57 13 1       1                         1               1 1   1         1     1 1   1                     1 1           1   57
58 12     1   1       1 1       1           1                                             2         1     1       1   1     58
59 9                         1                     2               1     1     2 2                                         59
60 13           1             1       1                         1           2         1 1     1     1           2       1   60
61 10               1                   2               1 1         1         1     1     1         1                       61
62 10                   1         1           1   1                     1   1       1   1             1             1       62
63 11                         1     1                       1   1     1 1     2                               1       1   1 63
64 12       1 1   1       1               1                       1                     1 1             1   1         1   1 64
65 8         1 1                                           1               1                 1         1       1   1       65
66 8           1             1   1                               1                     1       1           1             1 66
67 13 1                   1 1       1         1       1     1                 1   1 1             1                 2       67
68 8       1       1                               1     1 1   1                   1         1                             68
69 8     1   1 1                                   1 1                   1 1                                 1             69
70 10     1   1         1         1       1             1     1                                     1             1     1   70
71 12                 1               1     1   1 1     1                 1     1     1             1 1           1         71
72 6 1             1   1         1                                               1               1                         72
73 15     1 1         1       2           1 1   2                           1 1 1         1           1         1           73
74 8                                                                   1                   1       1     1     1   1   2   74
75 6                   1           1     1                 1           1                         1                         75
76 11   1   1     1             1     1                   1                         1 1     1         1   1                 76
77 4 1                                       1           1                                         1                       77
78 1                                                                                             1                         78
79 10             1                                     1       1       2   2         1       1           1                 79
80 11 1                         1   1           2   1   1   1                       1             1           1             80
81 13   1           1       1 1             2     1                     1       1           1           1   1         1     81
82 6               1         1                                             1             1           1     1               82
83 9     3           1                                       1           1   1   1 1                                       83
84 10   1     1   1       2         1     1     1       1                                                         1         84
85 18         1   1 1         1       2         1       1 1   1   1     1 3           1         1     1                     85
86 12                       1             1                 1               1         1   2       1               1 2   1   86
87 12                       2     1     1   1 1           1               1       1     1                               1 1 87
88 11   1         1               1     1         1       1             1 1             1   1                           1   88
89 12     1     1 1   1           2                           1               1               2                     1   1   89
90 9                   1 1                 1     1         1                 1             2         1                     90
91 15 1 1             1     1     1 1       1 1 1 1                   1                         1 2               1         91
92 10                                       1   1 1                                   1                 1 1 2   1         1 92
93 7       1                 1       1 1                         1                         1                         1     93
94 13   1           2       1                                           1   1 1   1       1   1   1         1   1           94
95 8               1 1                       1     1   3                                           1                       95
96 13   1     2       1     1                 1 1       2                       1         1 1                   1           96
97 9   1                       1                           1 2     1                       1                   1       1   97
98 9   1                       1             1     1               1             1     1     1                   1         98
99 7       1               1             1                                           1     1         2                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng