BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10 1               1               1               1           2         1                           1         1     1   00
01 8           1                               1     1           1         1 1                       1                   1 01
02 6       1                                                                                       1         1 1     1   1 02
03 9 1 1                               1         1               1             1 1   1                                   1 03
04 11     1                                   1               1         1     1 1                 1   1 1         1 1       04
05 20               1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             2   1                   1       05
06 9     1                                 1         1       2                             1 1                       1 1   06
07 6   1                   1                           2         1 1                                                       07
08 13           1     1             1         1 1   1         1           1                 1       1   1         1 1       08
09 10   1         1 1                             1                 1 1                               1     1 1           1 09
10 9   1         1 1       1     1                             1                       1                       1         1 10
11 12 1 1   1           1 1                         1   1                 1                   1 1       1         1         11
12 10             1   1               1 1                   1                   1       1     2                   1         12
13 10   1                   1           1 1       1 1         1 1   1                                                   1   13
14 8               1     1                     2         1             1               1     1                             14
15 7               1                         2         1                                                 1 1       1       15
16 12         2       1       1                   1             1 1           1                   1           1 1   1       16
17 8               1                 1             2         1             1         1   1                                 17
18 13         1   1 1   1     2     1               2                               1   1   1                       1       18
19 4             1                         1     1                                   1                                     19
20 10               1                   1                   1               1   1     1   1                 1     1       1 20
21 13           1         1 1             1             1   1             1         1       1 1 1       1     1             21
22 12           1       1           1             1           1     1     1           1 1         1           1   1         22
23 6             1                                                       1           1 1               1           1       23
24 9       1                     1     1               1 1         1         1       1       1                             24
25 12                       1 1       1   1                     1         2               1 1     1   1   1                 25
26 8                                                   1 1           1                           1 1 1   1     1           26
27 6     1                 1           1                                 1         1           1                           27
28 14       1         1     2               1     1                   1 1               1     1             1 1     1   1   28
29 14 1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1             1               1     1     29
30 13     1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 1           1               1     30
31 7                                         1                   1       1         1   1       1   1                       31
32 11 1       1       1           1                 1       1                         1                   2       1       1 32
33 9 1 1   1                   1                             1             1 1 1               1                           33
34 8         1         1             2                   1                             1 1                               1 34
35 12   1                         1         1                       1   1   2             1         1   1         1   1     35
36 13         1   1             1         2           2     1                       1                       1   1       1 1 36
37 12             1 1                                   1 1       1 1                       1   1   1 1                   2 37
38 13                   1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1                   1                         38
39 14         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1   1   1                           39
40 17   1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1               1       1   1     1 1 1 40
41 13                               1       1               1 1 1     1                       1 1 1 2               1   1   41
42 9                 1           1             1     1 1                 1   1                                     1 1     42
43 14 1   1                 1         1                     1   2 1                       1             1 2 1           1   43
44 7             1             1 1                                           1   1                             1     1     44
45 10     1                             1             1 1       1       1     1         1 1               1                 45
46 8         1                   1                   1               1             1 1                   1     1           46
47 14                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 1               1     1 1                   47
48 14   1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       1           1       1             48
49 11       2         1     1   1           1   1       1         1                               1 1                       49
50 10   1             1         2   1     1     1               1   1                                                   1   50
51 11 1         1                           1   1 1           1         1         1                 1       1   1           51
52 8 1                           1     1                                                           1   1     1     1   1   52
53 11             1   1                     1                   1   1             1 1 1         1             1       1     53
54 11 1   1   1           1   1                             1     1                           2                   1       1 54
55 11   1                   1           1   1                       1   1 1         1       1     1   1                     55
56 10                   1       1   1 1             1         1       1   1               1               1                 56
57 7         1                       1 1                     1             1   1                             1             57
58 8                       1                                 1     1                                 1 1     1       1   1 58
59 18   1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     1     1           1 1 1   1       59
60 11   1                   1       1         2                                         1   1       2       1       1       60
61 15 2                 1     1       1       1       2               2         1               1       1     1       1     61
62 12           1 1           1     1     1   1           1         1   2               1                                 1 62
63 11                         1   1           1       1                 1   1     1     1         1       1       1         63
64 10         1       1             1                         1       1         1 1   1   2                                 64
65 9       1     1   1             1 1                 1                   1       1                                   1   65
66 15           1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1     1 1                           66
67 10 1         1       1     1           1       1       1                   1                                 1   1       67
68 9     1                   1     1         1                 1     1                                     1     1   1     68
69 16   1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1             1       3             1 69
70 11     1     1         1 1 1   1                       1       1             1                 1     1                   70
71 7     1         1                   1                   1                             1               1   1             71
72 6       1         1         1                                     1             1                         1             72
73 9       1                     1                     1               1       1       1       1         2                 73
74 6                   2               1                 1                               1               1                 74
75 11             1                 1             1 1                   1     1   1   1                 2 1                 75
76 8     1           1 1                       1               1                 1 1             1                         76
77 13     1             1       1   1 2       1                   1   1               1       1               1         1   77
78 13                           1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1                             1   1 78
79 13     2                   1           1               1   1     1 1                 1 2                   1     1       79
80 8           1           1 1   1           1                                                     1     1           1     80
81 13           1         1           2   1                     1   1       2       1                 3                     81
82 7       2       1 1   1                                                                       1 1                       82
83 11           1 1     1     1                                             1     1         1   1 1             1 1         83
84 6                                                     1     1             1             1 1             1               84
85 15 1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1                 1     1                   85
86 10                                 1               1                     1   1 1   1             1             2 1       86
87 12   1 1   1                       1     1               1         1             1                 1 1   1         1     87
88 11                 1   1 1           1                         1               2   1     1                   1       1   88
89 7         1                 1                                       1   1                         1     1     1         89
90 11           1                 1             1   2             1     1       2     1   1                                 90
91 11       1 1           1                                                       1 2       1 2                 1 1         91
92 12 1         1   2                             1             1         1   1                             1         1 2   92
93 16   1 1     1 1 1         1                 1               1           1               2 1       1       1 1   1       93
94 11                               1   1   3               1               1                     1     1           1 1     94
95 8           1 1                                                 1                 1           1                   1 2   95
96 15 2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1                               1       1         96
97 11                                           1 1   1     1 1                   1             1 1             2         1 97
98 8                           1       1         1       1                       1           1       1                 1   98
99 11 1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                     1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng