BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10 1                   1                     1       1 2 1           1           1                               1       00
01 8 1     1                         1     1         1                                         1       1 1                 01
02 16       1                       1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1                 02
03 11       1       1 1               1       1         1   1               1             1               1 1               03
04 13     1   1           1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1                   04
05 10         1 1 1                       1 1         1     1                                                   1   1 1     05
06 7         1             1                                   1   1 1                     1             1                 06
07 9         1   1           1                                       1     1           1       1                     2     07
08 10 1   1       1       1   1                 1         1                                       1 1                   1   08
09 9         1         1                                 1           1                     1       1   1   1         1     09
10 12   1       1                   1         1     1   1 1         1   1                 1                 1     1         10
11 13 1               1           3   1           1       1                         1   1   1 1                   1         11
12 12     1                 2         1       1           1                   1   1   1       1               1 1           12
13 10 1             1 1         1 1                                 1           1 1 1                               1       13
14 9           1         1           1                   1 1                       1 1   1     1                           14
15 8           1                         1         1               1   1           1                         1         1   15
16 16             1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1                       16
17 10                           2       2     2         1     1 1                                         1                 17
18 11                             1           1 1           1 1   1             1         1               1         1 1     18
19 17 1     1     1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1       1 1     1   19
20 8                           2   1           1                       1 1               1     1                           20
21 8 1         1     1                                                             1   1       1           1   1           21
22 9                   1     1       1                   1         1           1                   1           1 1         22
23 14   1                                   1                         1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2 23
24 14                         1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1 24
25 17       1       1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1 25
26 10   1                         1               1                     1         1   1 1         1                     1 1 26
27 6                                             1 1       1               1         1                             1       27
28 13         1           1 1   1               1   1       1           1   1 1                                     1 1 1   28
29 4 1                                                               1       1                               1             29
30 10                       1       1       1   1                             1             1   1 1 2                       30
31 12       1                 1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1                   1   31
32 12           1 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1                         32
33 14   1             1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                 33
34 8 1                       1                 1             1   1                             1     1     1               34
35 11 1               1       1           1   1 1     1                       1   1       1                 1               35
36 9               2   1 1                                         1       1             1   1                         1   36
37 14   1         1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1                   1 37
38 7           1                   1                         1   2                               1               1         38
39 13 1 1   1           1                           1         1       1 1         1                 1               1 2     39
40 15       1         2       1 1                         1                   1       1     1   1         1       1   2   1 40
41 14   2       1           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1       1           41
42 7                         1           1           1                                                       1 1   1   1   42
43 10           1 2       1                   1   1               1             1                       1     1             43
44 14                 1                       1   2                   1   2   1                     1       1     2 1   1   44
45 6                                     1                   1       1           1                 1                   1   45
46 7     1             1   1                               1   1                 1       1                                 46
47 10           2       1             1               1   1         1         1     1           1                           47
48 12             1             1       1                   1       1 1           1         2 1           1           1     48
49 8   1                     1       1                                       1         1   1           1               1   49
50 6               2                                               1                     2             1                   50
51 5                                                       1   1                             1             1   1           51
52 10             1 1 1           1     1                                         1 1 1               1         1           52
53 16 1 1                   1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2             53
54 7                                           1                   1   1 1           1               1                 1   54
55 8                                     1       1 1   1                       1           1                             2 55
56 7       1     1                 1           1           1           1                                 1                 56
57 15   1                 1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2 57
58 10                           1         1           1       1             1             1           1 1   1 1             58
59 8                       1                         1     1                   1   1           1         1           1     59
60 15                   1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1         1         60
61 13       1 1 1     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1                           61
62 3                               1                                       1               1                               62
63 12   1                             1       1   1         1     1     1       1             1   1     1       1           63
64 8   1       1                                                         1     1 1             1   1     1                 64
65 13                         1               1         1         1   1           1           1 1 2   1       1     1       65
66 12           1   1     1   1     1     1               1                       1   1                             2 1     66
67 7 1   1               1 1           1                                                     1             1               67
68 14         1     1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1             2         68
69 16                       1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1         69
70 10   1           1         1 1             1   1     1       1                     1                             1       70
71 10     1 1 1           1 1                         1       1             1                         1   1                 71
72 16   1                 1           1   1     1     1       2               1 1       2             2           1     1   72
73 5                                 1                           1                                     1           1   1   73
74 12           1       1 1 1                                   1         1 1 1         2                         1       1 74
75 9 1   1   1   1                     1                                           1                         1     1     1 75
76 10     1 2                   1     2           1   1         1                                               1           76
77 10     1         1             1     1   1     1               1                                     1               1 1 77
78 16             1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1               78
79 12         1         1   1     1   1 1     1                           1                       1         1   1     1     79
80 9                     1             1           1         1     1         1     1           2                           80
81 12 1   2         1   1       1         1               1   1                                   1 1   1                   81
82 7     1           1                         1               2                                         1   1             82
83 7         1       1                                 1                     1                                   1     1 1 83
84 7   1 1                       1     1             1                                   1 1                               84
85 8     1   1                     1           1                           1               1               1   1           85
86 11                   1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 1               86
87 7         1                         1   1               1                           1                   1     1         87
88 13         1 1 1       1     1                   1           2   1                       1             1     1       1   88
89 19       1 2 1 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1         1     1   1 89
90 11       2       1             1 1 2                                 1                                     1   1 1       90
91 11 1   1                         1   1 1 1                     1 1       1                               1             1 91
92 15         1               1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       2       1     92
93 14     1 1   1 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1                 93
94 5                     1         1     1 1                                                   1                           94
95 10   2 1                   1               2     1                     1                   1       1                     95
96 9                               1 1   1                                 1         1 1   1               1       1       96
97 14       1       1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1       1   1       1 97
98 9 1             1 1                             1       1     1                                 1         1         1   98
99 12 1   1       1                       2   1               1           1       1   1 1                           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng