BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11       1   1 1   1               1               1               1           2         1                           1   00
01 9       1 1                 1                               1     1           1         1 1                       1     01
02 2                       1                                                                                       1       02
03 11   1     1 1     1 1                               1         1               1             1 1   1                     03
04 11 1           1       1                                   1               1         1     1 1                 1   1 1   04
05 20   1                           1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             2   1           05
06 7                     1                                 1         1       2                             1 1             06
07 9 1       1 1       1                   1                           2         1 1                                       07
08 14 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         1           1                 1       1   1   08
09 9     1         1   1         1 1                             1                 1 1                               1     09
10 12 1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                             1                       1                   10
11 12 1               1 1   1           1 1                         1   1                 1                   1 1       1   11
12 11     1     1                 1   1               1 1                   1                   1       1     2             12
13 11       1     1     1                   1           1 1       1 1         1 1   1                                       13
14 10 1         1                   1     1                     2         1             1               1     1             14
15 7   1       1                   1                         2         1                                                 1 15
16 10     1                   2       1       1                   1             1 1           1                   1         16
17 10     1       1                 1                 1             2         1             1         1   1                 17
18 13               1         1   1 1   1     2     1               2                               1   1   1               18
19 6     1 1                     1                         1     1                                   1                     19
20 8               1               1                   1                   1               1   1     1   1                 20
21 13             1             1         1 1             1             1   1             1         1       1 1 1       1   21
22 12   2                       1       1           1             1           1     1     1           1 1         1         22
23 7               2             1                                                       1           1 1               1   23
24 10     1                 1                     1     1               1 1         1         1       1       1             24
25 15 1       1 1                           1 1       1   1                     1         2               1 1     1   1   1 25
26 8 1                                                                 1 1           1                           1 1 1   1 26
27 9   1     1 1         1                 1           1                                 1         1           1           27
28 11               1       1         1     2               1     1                   1 1               1     1             28
29 13   1             1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1             1           29
30 13         1           1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 1           1     30
31 8     1                                                   1                   1       1         1   1       1   1       31
32 10               1 1       1       1           1                 1       1                         1                   2 32
33 10               1 1 1   1                   1                             1             1 1 1               1           33
34 9     1 1                 1         1             2                   1                             1 1                 34
35 12       1     1     1                         1         1                       1   1   2             1         1   1   35
36 11 1 1                     1   1             1         2           2     1                       1                       36
37 11           1                 1 1                                   1 1       1 1                       1   1   1 1     37
38 13                                   1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1                   1         38
39 16           1   1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1   1   1           39
40 14   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1               1       40
41 12 1                                             1       1               1 1 1     1                       1 1 1 2       41
42 8     1                           1           1             1     1 1                 1   1                             42
43 16     1 1   1   1 1   1                 1         1                     1   2 1                       1             1 2 43
44 7   1           1             1             1 1                                           1   1                         44
45 11           1         1                             1             1 1       1       1     1         1 1               1 45
46 9   1     1               1                   1                   1               1             1 1                   1 46
47 14                                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 1               1     1 1   47
48 14       1           1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       1           1     48
49 11                       2         1     1   1           1   1       1         1                               1 1       49
50 10               1   1             1         2   1     1     1               1   1                                       50
51 10       1         1         1                           1   1 1           1         1         1                 1       51
52 5                 1                           1     1                                                           1   1   52
53 10           1                 1   1                     1                   1   1             1 1 1         1           53
54 10 1               1   1   1           1   1                             1     1                           2             54
55 11                   1                   1           1   1                       1   1 1         1       1     1   1     55
56 11             1                     1       1   1 1             1         1       1   1               1               1 56
57 7     1                   1                       1 1                     1             1   1                           57
58 5                                       1                                 1     1                                 1 1   58
59 14                   1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     1     1           59
60 11   1   1           1                   1       1         2                                         1   1       2       60
61 15       1     1   2                 1     1       1       1       2               2         1               1       1   61
62 12   1                       1 1           1     1     1   1           1         1   2               1                   62
63 12   1         1                           1   1           1       1                 1   1     1     1         1       1 63
64 11     1                   1       1             1                         1       1         1 1   1   2                 64
65 9             1         1     1   1             1 1                 1                   1       1                       65
66 16               1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1     1 1           66
67 10 1   1           1         1       1     1           1       1       1                   1                             67
68 12 1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1                 1     1                                     68
69 14   1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1             1       69
70 12 1                   1     1         1 1 1   1                       1       1             1                 1     1   70
71 6                     1         1                   1                   1                             1               1 71
72 6         1             1         1         1                                     1             1                       72
73 14   1   1 1   2         1                     1                     1               1       1       1       1         2 73
74 7     1                             2               1                 1                               1               1 74
75 13 1           1               1                 1             1 1                   1     1   1   1                 2 1 75
76 9       1             1           1 1                       1               1                 1 1             1         76
77 14           1 2       1             1       1   1 2       1                   1   1               1       1             77
78 11                                           1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1                   78
79 13           1   1     2                   1           1               1   1     1 1                 1 2                 79
80 7                           1           1 1   1           1                                                     1     1 80
81 13                           1         1           2   1                     1   1       2       1                 3     81
82 7                       2       1 1   1                                                                       1 1       82
83 11         1   1             1 1     1     1                                             1     1         1   1 1         83
84 6             1                                                       1     1             1             1 1             84
85 16 1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1                 1     1   85
86 9 1       1                                       1               1                     1   1 1   1             1       86
87 11               1   1 1   1                       1     1               1         1             1                 1 1   87
88 9                                 1   1 1           1                         1               2   1     1               88
89 7       1 1               1                 1                                       1   1                         1     89
90 12     1                     1                 1             1   2             1     1       2     1   1                 90
91 12 1     1 1             1 1           1                                                       1 2       1 2             91
92 9               1 1         1   2                             1             1         1   1                             92
93 14       1           1 1     1 1 1         1                 1               1           1               2 1       1     93
94 9                                               1   1   3               1               1                     1     1   94
95 7       1 1                 1 1                                                 1                 1           1         95
96 15         1       2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1                               1 96
97 9         1                                                 1 1   1     1 1                   1             1 1         97
98 8     1                                     1       1         1       1                       1           1       1     98
99 11                 1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng