BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 17 1 1       1     1       2         1     1       1       2                 1               1   1 1   1               1 00
01 9                               1   1     1     1                 1           1             1 1                 1       01
02 14   1             1           1         1 1   1       2       1     2         1   1                         1           02
03 10     1                       1 1 1                     1                               1     1 1     1 1               03
04 14 1     2       2         1   1       1   1 1         1                               1           1       1             04
05 11             1             1 1       1       1       1               1       1 1       1                           1   05
06 9     1     1 1         1       1                           1   1                   1                     1             06
07 13       1                                 1     1               1 1 1     1         2 1       1 1       1               07
08 17   1   1                   1     2                     1       1             1   3 1 1 1     1                 1     1 08
09 7                       1                                                       1         1         1   1         1 1   09
10 14   1       1   1                               1 1                   1               1 1 1 1       1   1         1 1   10
11 11     1     1     1                           1                 1         2           1               1 1   1           11
12 10                             1     1 1   1         1                             1       1     1                 1   1 12
13 6                       1           1                         1                             1     1     1               13
14 12   1                                     1       1     1 1 1 1     1           1     1         1                   1   14
15 10     1             1 1                                 1             1         2       1       1                   1   15
16 9             1           1                             1 1     1                         1                   2       1 16
17 10     1       1           1       1               1               1         1             1       1                 1   17
18 10   1           1   1   1   1                         1                                             1         1   1 1   18
19 10         1 2     1                                 1     1                     1         1 1                     1     19
20 10                     1 1                       1     1       1           1   1   1                 1               1   20
21 8       1         1                                         1           1   1 1                   1             1       21
22 9 1               2 1                 1                               1                 2                       1       22
23 11 1 1                             1     1                         1     1       1 1                 2             1     23
24 5                                                 1         1       1                     1                 1           24
25 9   1                               1           1     1                   1   1       1       1 1                       25
26 7                     1             1                     1         1           1 1   1                                 26
27 11 1           1     1           1                           1         1       1         1     1 1         1             27
28 9                                     1 1           1     1               1   1                     1       1         1 28
29 16 1 1           1     1 1           1   1 1 1           1       1                       1             1 1   1         1 29
30 10       1     1       1                       1       1                 1                     1           1 1     1     30
31 7   2       2                                                               1       1     1                             31
32 13   1                         1         1         1 1     1           1   1 1                       1 1       1       1 32
33 9 1                     1 1                       1               1                                 1 1 1   1           33
34 12         1       1         1       1             1 1   1   1                       1     1 1                 1         34
35 14           1 1   1                     1     1   1         1     1       1 1       1       1     1     1               35
36 9     1             1                   1           1         1                       1 1                     1   1     36
37 16     1           1                 1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1   37
38 10         2     1         1   2               1                       1     1 1                                         38
39 12                         1     1           2                 1         1     1                 1   1         2       1 39
40 21       1 2             1 1       2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   40
41 10         1                       1                 2     2   1     1               1 1                                 41
42 10 1                     1 1       2           1       1                     1             1                           1 42
43 14             1   1         1         1     1       1           1 1                       1 1   1   1 1   1             43
44 16               1 1       1           1   1       1         1   1 2 1         1 1       1           1             1     44
45 11   1   1     1 1     1     2                       1                         1                 1         1             45
46 10           1                 1             1 1         1             1 1               1     1               1         46
47 14   1       1         2       1     1 2 1   1 1                       1 1           1                                   47
48 8 1                       1                                                         1       1           1 1   1     1   48
49 10       1     1   1           1 1                                               1 1                         2         1 49
50 12                   1 1             1 1           1   1 2                 1                         1   1             1 50
51 16 1   1     1       1   1   1   1             1 1           1         1 1           1       1         1         1       51
52 10                   1 1         1                   1     1             1         2 1                 1                 52
53 11             1 1         1                     2     1               1 1                       1                 1   1 53
54 14   1     1   1   1           1                 1       1       1           1       1 1               1   1   1         54
55 12         1 1     1                       1   1             1   3 1       1                             1               55
56 12     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1               1                             1                     56
57 9             1 1           1     1     1           1                     1               1                   1         57
58 8       1     1       1   1                   1         1               1 1                                             58
59 9                                                   1     1               1 1 2 1                       1     1         59
60 12 1     1           2       1                         1       2                     1   1   1           1               60
61 9       1                       1 1         1           1                                   1     1   2                 61
62 7         1             1                             1               1                 1                       1 1     62
63 7                 1       1   1                                   1 1                   1         1                     63
64 11           1   1         1   1       1 1 1   1                                           1                   1       1 64
65 11 1         1       1   1         1       1       1                                               1         1     1   1 65
66 10   1           1             1       1         2                   1                               1           1 1     66
67 11     1                 2           2                         1 1                     1   1           1         1       67
68 11 1                                         1         1   1                           1   1   1 1 1 1     1             68
69 15                 1             1 1     2 1 2                                   1       1       1       1   1   1   1   69
70 10       1             1     1     1 1   1     1                                       1                   1     1       70
71 8       1 1           1                   1           1               1                                   1         1   71
72 7     1                                                         1 1               1           1             1         1 72
73 16         1         1                   1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   2         1           73
74 12       1     1     1   1   2             1     3                       1                 1                             74
75 7     1                             1       1                                   1     1           1               1     75
76 11         1   1                 1                                   2   2           1       1             1           1 76
77 9       1                       1 1         1               1                                   1 2       1             77
78 5     1                               1                             1           1   1                                   78
79 8 1           1                                                   1 1                           1   1     2             79
80 6     1           1                                 1           1       1                                       1       80
81 8           1   1         1                             2     1                   1                             1       81
82 11         1     1                 1         1   1     1                     1                               2       1 1 82
83 10                                               2                 1         2   1             1   1             1 1     83
84 7                     1                         1                     1   1 1   1                 1                     84
85 12   1     1                                   1         1   1   1 1                   1               1   1     1   1   85
86 9     1               1 2   1               1     1                                   1       1                         86
87 12                           1 1 1         1       1     1 1         1                               1   1 1   1         87
88 8                           1   1     1     1                 2             1                                         1 88
89 10 2                     1   1             1       1                     1                   1 1               1         89
90 7         1                       1           1               1           1               1                     1       90
91 15   1 2               1         1     1               1         1 1   1               1     1 1             1 1         91
92 15           1 1 2   1         1 1       1   1 1                                                     1 1         1   2   92
93 12                         1         1                       3               1               1           1 1     1 1 1   93
94 7 1   1         1   1                               1       1 1                                                         94
95 7       1                           1                                           1           1 1                 1 1     95
96 15                   1           1     1 2                   1 1   1     2         1           1       2     1           96
97 9                   1       1       1             1                 2 1       1               1                         97
98 6 1                   1                             1                     1       1       1                             98
99 12         2                               1           1   2 1 1 1                 1                   1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng