BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13         1 1   1   1   1             1 1 1                   1                             1           1     1     1   00
01 11                     2         1                                       1             2       1 1   1     1         1   01
02 10                 1 1   1 1 1               1     1                 1                   2                               02
03 15 1   1     1         1           1                     2             2           2     2           1     1             03
04 5     1                         1                 1                 1                                 1                 04
05 10 1     1   2               1   1                                           2       1                   1               05
06 10     1   1         1             1             1                 1                   1     1               1     1     06
07 14                 2             1                                 1     1             1   1 1     1 1         1 1 1   1 07
08 8                     1                             1   1       1       1                 1         1                 1 08
09 5                                                             1       1 1                   1   1                       09
10 12   1   2                                                   1   1   1             1     1   1   1           2           10
11 14   1                 1 1     1     2               1     1     1     1           1   1 1             1                 11
12 11             1     1     1       1                                     1     1 1               1         1       2     12
13 9                               2       1                 1                   1   1 1         1 1                       13
14 9                                                             1           1 1         1               1       1 1   1 1 14
15 6   1                                         1                     1                       2     1                     15
16 12                       1 1         1   1                 1 1             1 1     1 1       1               1           16
17 12 1           1         1     1   1               1             2         1               1     1         1             17
18 4                                                     1       1           1   1                                         18
19 9           2                         1     1             1                                           1   1   1     1   19
20 12       1           1                   1 1     1   1 1                         1 1         1             1           1 20
21 17   1     1 1   1         1     1   1           1 1 1 1                 1   1 1     1     1                 1           21
22 15     2   1                 1 1       1   1       1         1         1       1 1 1   1   1                             22
23 11     2             1                           1     1                             1 1   1   1 1           1           23
24 10               1   2                             1                   1   1         1   1 1                         1   24
25 11         1       2         1             1           1       1   1             1                 1     1               25
26 9                                       1     1             1     1     1   1               1 1                 1       26
27 11                                   1     1           1 1         1       1               1   1           1   1 1       27
28 15 1 1       1 1 1             1         1           1           1           1 1   1 1                       1         1 28
29 14             1   1       1           2           2   1                 1 1           1       1 1 1                     29
30 7                                   1                       1                                   1 1     1       1   1   30
31 13                       1                   3     1       1 1         1       1       2 1   1                           31
32 7               1         1                                   1             1   1                     1           1     32
33 9 1   1     1 1 1                     1                                   1                   1           1             33
34 16   1     1   1     1 1 1     1         2     1                               1         1           1 1           1 1   34
35 8             1       1     1     1                           1 1       1                                       1       35
36 14                   1       1 1 1             1 1             1             2               1                 1   1 1 1 36
37 14                   1 2 1 1         1                       2 2   1               1                   1     1           37
38 13             1         1       2         1                         1   1 1       1                     2           2   38
39 15 1   1   1         1         1               1     1             1 2     1                     1     1   1           1 39
40 10 1     1             1                               3     1           1       1                       1               40
41 11                     1         1           1       1                       1   1             1           1 1 1   1     41
42 8                         1 1   1                       1                                                 1     1 1   1 42
43 15 1 1         1   1     1   1 1                 1                 1 1       1             1   1       1 1               43
44 4 1               1                         1 1                                                                         44
45 14     1 1       1   1       1     1     2 1 1                 1               1           1                   1         45
46 9                         1                         1 1           1           2 1                     1     1           46
47 11         2                                             1   1                       1 2         1       1       2       47
48 7 1     1 1   1         1                                                                         1   1                 48
49 11       1                       1     1     1 1           1     1     1     1   1           1                           49
50 11   1                             1   1         1 1     1       1 1                                 1     1 1           50
51 11   2 1                     1 1         1                 1                   1     1                   1         1     51
52 12     1 1 1 1   1           2             1   1                                   1               1                 1   52
53 10       1                                         1             1           1         1       1     1     1 1     1     53
54 11     1                 1 1           1           1 1         1         1 1                       1           1         54
55 8                   1         1           1                   1         1         1                 1                 1 55
56 15 1               1           1       1     1   1         1 1     1   1 1                       1         1       1   1 56
57 9         1                 1                       1   1   1                   1                           1 1     1   57
58 11     1 1         1                 1 1                                       1       1   1                 1     1 1   58
59 8                                     1 1 1                         1                   1 1     1 1                     59
60 13         1     1       1         1       1     2 1               1       1 1           1 1                             60
61 9                                         1           1   1       1   1           1         1   1       1               61
62 8           1   1   1     1                                                               1           1       1       1 62
63 14   1   1 1 1         1                   1   1                       1 1       1   1       1 1         1               63
64 5           1   1                                                                         1                 1       1   64
65 14 1 1   1     1             1 1 1 1     1                         1       1         1   1     1                         65
66 8                 1                 1       1         1 1           1             1                             1       66
67 13     1           1         1           1     1 1       1 1               1   1       1             1     1             67
68 13   1                   1       1   1 1                   1 1               1       1         1       1           1   1 68
69 9                               1 1   1                                       1                   2 1         1     1   69
70 9                 1                           1   1   2   1           1                     1                 1         70
71 9                                 1 1       1   2                           1       1         1                 1       71
72 12 1     1     1 1                   1         1               1   1                           1   1   1     1           72
73 9                 1           1                   1 1           1 1                 1   1                         1     73
74 7 1 1           1                 1                       1                       1 1                                   74
75 3               1                                                                     1                         1       75
76 19   1                 2 1 1     1               1 1       1         2 1               1 1           1   1     1 1   1   76
77 13       1                 1       1 1           1   1     1 1           1 1             1 1                         1   77
78 11                 1   1     1                         1 3     1                 1   1           1                       78
79 6 1                                     1 1   1         2                                                               79
80 10 1                 1       1     1   1   1 1                                                 1     1       1           80
81 7           1             1                                   1       1                                   1       1   1 81
82 10     1   1 1             1 1           1                 1                     1                 1     1               82
83 12   1               1         1   1 2   1   1   1           1             1                                           1 83
84 9               1     1       1   1                                       1     1                 1 2                   84
85 9             1               1     1       1       1       1   1                           1                       1   85
86 4             1                                                                                     1     1   1         86
87 9           1                     1       2 1 1   1                                     1           1                   87
88 7         1                         1 1             1   1     1     1                                                   88
89 12 1   1 1         1     1                         1 1                         1     1                 1   1           1 89
90 13           1                         1     1       1                 1                         1           1 3 2 1     90
91 15             1 2         1                   1     1             1 1           1       1 1   1   1 1 1                 91
92 12       1               1                   1           1 1 1         1         1         1                     2     1 92
93 9       1 1           1               1                         1       1                   1     1     1               93
94 15 1 2     1   1       1                       1                 1         1   1 1               2 1     1               94
95 11     1             1         1 1         1   1       1     1       1   1                               1               95
96 9             2 1 1     1                                       3                 1                                     96
97 13                         1       1 1   1             1 1 1       1 1       1       1   1               1               97
98 10           1                                   1   1               2 2           1               1   1                 98
99 16                 1       1   1               1 1             1 1             1 1             1     1 1         1 1   2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
Ngày
/
Tháng