BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 16         1         1             2 1         1         1   1       1 1                     1 1       1     1       2   00
01 7             2                       1                           1         1         1   1                             01
02 11       1         2     2   1 1                                 1         1                   1             1           02
03 14       1                 1   1 2     1 1 1 1       1       1       1   1                       1                       03
04 16     1     1                   1     2 1           1       1                     1     1   1     2       2         1   04
05 5                             1             1                                             1             1             1 05
06 10           1 1     1       1               1   1                                               1     1 1         1     06
07 12             1           1 1   1           1         1   1 1             1   1           1       1                     07
08 8                                 1               1               1     1     1               1   1                   1 08
09 13               1 1 1   1 1             1 1     1   1           1     1               1                           1     09
10 18       1           1         1   1   1               1     1 1 1         1 1   1   2   1     1       1   1             10
11 11     1                 1 1                     1   1   1 1                         1           1     1     1           11
12 12       1 1 1       1   1       1   1 1   1   1 1           1                                                           12
13 3                                                     1           1                                               1     13
14 9   1                 1 1           1                   1               1   1     1           1                         14
15 8             1   1                                   1                 1         1             1             1 1       15
16 12     1             1                   1       1   1               1     2   1       1                 1           1   16
17 8 1         1               1         1           1                                             1       1           1   17
18 14                     1 1     1           1         1     1     2                 1           1           1   1   1   1 18
19 18 1 1 1   1     1 1 1 1     1             1     1                 1 1             1                 1 2     1           19
20 6                                     1                   1   1                   1                             1 1     20
21 12             1       1                   1   1     2   2                       2                 1         1           21
22 9                 1                         1     1                 1     1                 1               2 1         22
23 11         2                       1               1         1               1     1   2     1 1                         23
24 11 1 1         1   1     2                       1       1               1               1 1                             24
25 7         1                                           1   1       1     1       1             1                         25
26 11 1 1   1                       1 1                             2 1   1 1                                       1       26
27 11             1       1 1               1         1       1   1     1                       1           1     1         27
28 8 1       1   1 1             1       1       1                                 1                                       28
29 10               1                     1             1         1         1                   1 1           1     1 1     29
30 8     1               1                     1 1     1                                             1     1       1       30
31 12   1 1               1       1 1   1           1                           1                 2       2                 31
32 9 1             1             1   1 1                         1     1                   1     1                         32
33 12   1         1   1 1             1 1 1           1             1                           1                     1 1   33
34 6                                           1               1               1                       1       1         1 34
35 13   1   1                       1       1                         1 1                 2 2             1 1   1           35
36 11           1                 1         1 1 1           1 1   1       1                         1             1         36
37 12               1             1     1             1       1       1 1 1       2                 1           1           37
38 16                   1   1       1   1 1 1   1     1 1                         1     1 1             2     1         1   38
39 7 1                                           1                               1   1   2                             1   39
40 9                   1             1                                           1     1             1 2             1 1   40
41 12         2   1           1   1     1                           1 1                 1 1   1         1                   41
42 10         1                   1                             1 2                 1   1       1                     1 1   42
43 13 1 1         1 1                         1       1           1             1   1         1             1   1         1 43
44 13           1   1     2   1       1     1                       2         1                               1 1       1   44
45 13                                           1       1         1 1 1             1             1   1     1 1     1     2 45
46 10       1               1           1                     1   1     1         1     1   1             1                 46
47 13   2         1 1     2             1                       1       1                         1       1         2       47
48 10       1 1                                     1           1 1 1 2                         1                       1   48
49 13   1     1               2 1             1     1   1                 1           1               1     1   1           49
50 8                       1                     1         1                         1 1     1                   1 1       50
51 17               1 1       1   1   1               1 2             1           1 1           1   1     1       1   1   1 51
52 10               1           1           1     1         1         1 1           1                             1 1       52
53 11     1     1                       1           1   1               1 1 1                               1 1         1   53
54 14   1       1                     1                     1     2 1   2         1               1     1   1   1           54
55 9     1 1             1                                             1       1       1               1 1     1           55
56 13     1 1                   1           1         1                                     1 1     1 1   1   1   1 1       56
57 13   1       1                         1               1 1   1         1     1 1   1                     1 1           1 57
58 12       1   1       1 1       1           1                                             2         1     1       1   1   58
59 9                           1                     2               1     1     2 2                                       59
60 15 2           1             1       1                         1           2         1 1     1     1           2       1 60
61 10                 1                   2               1 1         1         1     1     1         1                     61
62 10                     1         1           1   1                     1   1       1   1             1             1     62
63 10                           1     1                       1   1     1 1     2                               1       1   63
64 11         1 1   1       1               1                       1                     1 1             1   1         1   64
65 8           1 1                                           1               1                 1         1       1   1     65
66 8 1           1             1   1                               1                     1       1           1             66
67 13   1                   1 1       1         1       1     1                 1   1 1             1                 2     67
68 8         1       1                               1     1 1   1                   1         1                           68
69 8       1   1 1                                   1 1                   1 1                                 1           69
70 11 1     1   1         1         1       1             1     1                                     1             1     1 70
71 12                   1               1     1   1 1     1                 1     1     1             1 1           1       71
72 7 1 1             1   1         1                                               1               1                       72
73 15       1 1         1       2           1 1   2                           1 1 1         1           1         1         73
74 8                                                                     1                   1       1     1     1   1   2 74
75 6                     1           1     1                 1           1                         1                       75
76 12 1   1   1     1             1     1                   1                         1 1     1         1   1               76
77 4   1                                       1           1                                         1                     77
78 1                                                                                               1                       78
79 10               1                                     1       1       2   2         1       1           1               79
80 11   1                         1   1           2   1   1   1                       1             1           1           80
81 13     1           1       1 1             2     1                     1       1           1           1   1         1   81
82 6                 1         1                                             1             1           1     1             82
83 9       3           1                                       1           1   1   1 1                                     83
84 10     1     1   1       2         1     1     1       1                                                         1       84
85 19 1         1   1 1         1       2         1       1 1   1   1     1 3           1         1     1                   85
86 12                         1             1                 1               1         1   2       1               1 2   1 86
87 11                         2     1     1   1 1           1               1       1     1                               1 87
88 11     1         1               1     1         1       1             1 1             1   1                           1 88
89 13 1     1     1 1   1           2                           1               1               2                     1   1 89
90 10 1                   1 1                 1     1         1                 1             2         1                   90
91 15   1 1             1     1     1 1       1 1 1 1                   1                         1 2               1       91
92 9                                         1   1 1                                   1                 1 1 2   1         92
93 7         1                 1       1 1                         1                         1                         1   93
94 13     1           2       1                                           1   1 1   1       1   1   1         1   1         94
95 9 1               1 1                       1     1   3                                           1                     95
96 13     1     2       1     1                 1 1       2                       1         1 1                   1         96
97 9     1                       1                           1 2     1                       1                   1       1 97
98 9     1                       1             1     1               1             1     1     1                   1       98
99 7         1               1             1                                           1     1         2                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng