BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11               1               1   1 1   1               1               1               1           2         1       00
01 10     1           1             1 1                 1                               1     1           1         1 1     01
02 6 1     2         1   1                         1                                                                       02
03 10                           1     1 1     1 1                               1         1               1             1 1 03
04 8                         1           1       1                                   1               1         1     1 1   04
05 20         1       1 1       1                           1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1     05
06 7   1                   1                     1                                 1         1       2                     06
07 15   1 1 1     1         2 1       1 1       1                   1                           2         1 1               07
08 17   1             1   3 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         1           1         08
09 9                   1         1         1   1         1 1                             1                 1 1             09
10 12         1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                             1                   10
11 12   1         2           1               1 1   1           1 1                         1   1                 1         11
12 9                     1       1     1                 1   1               1 1                   1                   1   12
13 12 1                             1     1     1                   1           1 1       1 1         1 1   1               13
14 11 1     1           1     1         1                   1     1                     2         1             1           14
15 9         1         2       1       1                   1                         2         1                           15
16 10   1                         1                   2       1       1                   1             1 1           1     16
17 10     1         1             1       1                 1                 1             2         1             1       17
18 10                                       1         1   1 1   1     2     1               2                               18
19 6                   1         1 1                     1                         1     1                                 19
20 10 1           1   1   1                 1               1                   1                   1               1   1   20
21 11           1   1 1                   1             1         1 1             1             1   1             1         21
22 10         1                 2                       1       1           1             1           1     1     1         22
23 8     1     1       1 1                 2             1                                                       1         23
24 9       1                     1                 1                     1     1               1 1         1         1     24
25 12             1   1       1       1 1                           1 1       1   1                     1         2         25
26 7       1           1 1   1                                                                 1 1           1             26
27 9         1       1         1     1 1         1                 1           1                                 1         27
28 11             1   1                     1       1         1     2               1     1                   1 1           28
29 13   1                       1             1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1 29
30 12           1                     1           1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1           30
31 6               1       1     1                                                   1                   1       1         31
32 10         1   1 1                       1 1       1       1           1                 1       1                       32
33 10     1                                 1 1 1   1                   1                             1             1 1 1   33
34 8                       1     1 1                 1         1             2                   1                         34
35 13     1       1 1       1       1     1     1                         1         1                       1   1   2       35
36 11 1                       1 1                     1   1             1         2           2     1                       36
37 14 1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1                                   1 1       1 1               37
38 15         1     1 1                                         1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1     38
39 16 1         1     1                 1   1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1     39
40 18     1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 40
41 10 1     1               1 1                                             1       1               1 1 1     1             41
42 9               1             1                           1           1             1     1 1                 1   1     42
43 14   1 1                       1 1   1   1 1   1                 1         1                     1   2 1                 43
44 13   1 2 1         1 1       1           1             1             1 1                                           1   1 44
45 9                 1                 1         1                             1             1 1       1       1     1     45
46 8         1 1               1     1               1                   1                   1               1             46
47 14         1 1           1                                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 1   47
48 13                       1       1           1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1 48
49 11                   1 1                         2         1     1   1           1   1       1         1                 49
50 11             1                         1   1             1         2   1     1     1               1   1               50
51 12         1 1           1       1         1         1                           1   1 1           1         1         1 51
52 7           1         2 1                 1                           1     1                                           52
53 9         1 1                       1                 1   1                     1                   1   1             1 53
54 11   1           1       1 1               1   1   1           1   1                             1     1                 54
55 12   3 1       1                             1                   1           1   1                       1   1 1         55
56 10       1                             1                     1       1   1 1             1         1       1   1         56
57 8             1               1                   1                       1 1                     1             1   1   57
58 5           1 1                                                 1                                 1     1               58
59 15             1 1 2 1                       1     1         1             1           1 1                     1   1 2   59
60 10 2                     1   1   1           1                   1       1         2                                     60
61 13                               1     1   2                 1     1       1       1       2               2         1   61
62 12         1                 1                       1 1           1     1     1   1           1         1   2           62
63 11     1 1                   1         1                           1   1           1       1                 1   1     1 63
64 8                             1                   1       1             1                         1       1         1 1 64
65 8                                     1         1     1   1             1 1                 1                   1       65
66 14       1                               1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1           66
67 12 1 1                     1   1           1         1       1     1           1       1       1                   1     67
68 12                         1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1                 1     1             68
69 13                   1       1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1             69
70 10                         1                   1     1         1 1 1   1                       1       1             1   70
71 5         1                                   1         1                   1                   1                       71
72 8   1 1               1           1             1         1         1                                     1             72
73 13         1     1     1     1   1 1   2         1                     1                     1               1       1   73
74 6           1                 1                             2               1                 1                         74
75 10                   1     1           1               1                 1             1 1                   1     1   1 75
76 12       2   2           1       1             1           1 1                       1               1                 1 76
77 12                                   1 2       1             1       1   1 2       1                   1   1             77
78 13       1           1   1                                           1       1 1 1 1       1   2       1   1             78
79 12     1 1                           1   1     2                   1           1               1   1     1 1             79
80 7   1       1                                       1           1 1   1           1                                     80
81 11 1                   1                             1         1           2   1                     1   1       2       81
82 6               1                               2       1 1   1                                                         82
83 12     1         2   1             1   1             1 1     1     1                                             1     1 83
84 8         1   1 1   1                 1                                                       1     1             1     84
85 16   1 1                   1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1   85
86 7                         1       1                                       1               1                     1   1 1 86
87 9       1                               1   1 1   1                       1     1               1         1             87
88 10 2             1                                         1   1 1           1                         1               2 88
89 7           1                   1 1               1                 1                                       1   1       89
90 12 1           1               1                     1                 1             1   2             1     1       2   90
91 10   1 1   1               1     1 1             1 1           1                                                       1 91
92 9                                       1 1         1   2                             1             1         1   1     92
93 11               1               1           1 1     1 1 1         1                 1               1           1       93
94 8 1                                                                     1   1   3               1               1       94
95 6                   1           1 1                 1 1                                                 1               95
96 19 1   1     2         1           1       2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1         96
97 11       2 1       1               1                                                 1 1   1     1 1                   1 97
98 8             1       1       1                                     1       1         1       1                       1 98
99 13 1 1                 1                   1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
Ngày
/
Tháng