BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12   1                   1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1                 00
01 14   1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1     1         1   01
02 18   1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1               02
03 15     1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1       1 1           03
04 8                   1                           1   1 1             1                           1                 1 1   04
05 13 1                                         1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1 05
06 7                     1 2                       1               1     1             1                                   06
07 9         1               1       1 1   1                 1   1           1           1                                 07
08 15 1     2               1 2               1   2     1         1           1   1           1         1                   08
09 6     1   1     1     1           1         1                                                                           09
10 11 1         1         1                             1                   1   1 1             1             2         1   10
11 15 1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1           11
12 9 1             1                       2                       1         1                             1       1     1 12
13 15   1 1         1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1       2       2     13
14 7                             1               1                     1     1     1   1 1                                 14
15 12                 2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1                     15
16 8                 1                           1                                   1 1 1   1           1 1               16
17 12                               1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   17
18 15                 2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1     18
19 18       2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   19
20 11     1   1             1             1 1       1         1     1                                   1   1         1     20
21 7                             1 1     1             1                         1   1               1                     21
22 11                       2 1     2   1                       1       1             2                             1       22
23 14         2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                             1         23
24 13   1         1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1           24
25 12 1           3 1                             1         1                                 1           1 1   1     1     25
26 6         1                           1                                 1                       1         2             26
27 9   1   1                                 1 1             2                       1       1         1                   27
28 10                   1   1   1         1       1 1         1 2                                                         1 28
29 12 1 1     1   1       1                                     1     2 1           1                       1       1       29
30 11   1     1   1   1   1     1                     1                                         1         1     1         1 30
31 12   2     1                                   1     1                 1     1       2 1                           1   1 31
32 15       2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1   32
33 14     1             2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1   33
34 6                                     1 1           1       1                                             1         1   34
35 11       1   1   1                         1                         1 1                 2   1       1                 1 35
36 13       1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1               36
37 6     1                                 1                                         1                         1         2 37
38 15 1 1                     1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1     38
39 11     1       1                             1         1           1 1   1   1         1         1               1       39
40 8                 1 1                                         1 1                 1 1                             2     40
41 6               1   2                                     1                         2                                   41
42 14     1 1           1             1 1       1                                 2               1               1 1 1 1 1 42
43 10                             1 1           2 1                               1         1   1 1           1             43
44 12       1           1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1             1   44
45 8             1                         1 1   1                                     1             1         1         1 45
46 16 1                         1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   46
47 8                 1                   1             1 1           1     1               1                     1         47
48 10           1       1             1 1   1 1                       1     1                             1     1           48
49 6                         1             1           1                     1                     1               1       49
50 6                                                 1               1 1                 2                         1       50
51 10   1               1   2                                 1               1               1 1     1           1         51
52 9                 1                                 1         1           1     1         1 1             1       1     52
53 11 2   1                     1 2                 1   1                             1     1     1                         53
54 13             1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1       54
55 8                     1       1 1       1                                                           1     1   1     1   55
56 6                           1   1                                     1 1   1                 1                         56
57 9   1   1                       1                     2     1                               1   1     1                 57
58 16     1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1 58
59 13             1           1 1                 1       1         1     2                     1               1 1 1     1 59
60 8                               1   1     1 1                     1                     1     1               1         60
61 19           2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1   61
62 6                           1                   1                       1       1           1     1                     62
63 6 1 1                         1             1                             2                                             63
64 9                 1     1       1     1                         1       1 1               1                     1       64
65 10           1 1               1           1       2                   1                                 1     1   1     65
66 10   1                   1               1                           1 1             1 1     1     1   1                 66
67 9                     1                   1       1           1                         1     1   1 1 1                 67
68 8           1         1                   1   1         1                           1   1                   1           68
69 8           1 1                                         1 1     1               1                         1 1           69
70 5                               1                 1           1       1       1                                         70
71 5     1                                                     1             1 1                     1                     71
72 11     1                                       1   1   1           1         1             1     1       2   1           72
73 13         1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                                             1   73
74 9           1   1 1     1         1                                     1         1     1                     1         74
75 8       1                         1                         1             1                     1 1   1           1     75
76 11 2             2         1 1 1 1 1             1                                                                     1 76
77 14         1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1                         1     1 77
78 12           1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 1               78
79 14 1       2 2               2     2     1                         1         1                             1           1 79
80 11       2         1                               1                 1   1   1 1 1 1                           1         80
81 14   1     1     1             1                                 1     1 1                   1   1     1     1     1 2   81
82 7                           1         1           1                                       1 1       1                 1 82
83 12         1             1         1 1               1 1     1   1                       2           1   1               83
84 12     1     1                   1                         1   1             1                 1   3 1                 1 84
85 13                 1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                             85
86 14 1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       1               1 86
87 11     1             2                             1   1     1 1 1           1                           1       1       87
88 13           1 1                   2 2         1   1     1     1         1                                     1   1     88
89 6                       1       1                       1                 1       1               1                     89
90 5               1 1                                                               1         1       1                   90
91 13 1         1                             2             2   1     1                                 1 1 1   1   1       91
92 10                     1     1               1                       1 1         1           1   1             1 1       92
93 12     1                   1             1   1         1     1   1           1   1               1             1     1   93
94 5 1                                           1               1           1               1                             94
95 12   1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1     1                             95
96 15             1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1         96
97 9               1                   1           1                             1 1 1     1           1   1               97
98 6     1               1                                             1   1           1 1                                 98
99 10                           1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng