BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12               1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1               1 00
01 12                     1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1 01
02 17                     1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1 02
03 14     1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1   03
04 7             1                       1                           1   1 1             1                           1     04
05 9                   1                                         1     1       1               1 2   1     1               05
06 8     1                                 1 2                       1               1     1             1                 06
07 10             1             1               1       1 1   1                 1   1           1           1               07
08 16           1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1           1         1 08
09 10         2 1 1         1   1     1     1           1         1                                                         09
10 11 1       1   1     1         1         1                             1                   1   1 1             1         10
11 15 1                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1   11
12 8 1     1           1             1                       2                       1         1                           12
13 12       1             1 1         1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1   13
14 9   1   1                                       1               1                     1     1     1   1 1               14
15 13             1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1   15
16 7   1                               1                           1                                   1 1 1   1           16
17 12         1   1                                   1         1                 1 1   1 2 1                 1     1       17
18 13                                   2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1     18
19 15   1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       19
20 11   1             1     1   1             1             1 1       1         1     1                                   1 20
21 9           1     1                             1 1     1             1                         1   1               1   21
22 12   1         1                           2 1     2   1                       1       1             2                   22
23 16       1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                     23
24 12           1         1         1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2 24
25 9 1                 1           3 1                             1         1                                 1           25
26 5             1             1                           1                                 1                       1     26
27 12   1     2           1   1                                 1 1             2                       1       1         1 27
28 9                                     1   1   1         1       1 1         1 2                                         28
29 11               1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1                     29
30 10   1 1               1     1   1   1   1     1                     1                                         1         30
31 14         1   2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 1               31
32 13                         2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1       32
33 14       1       1       1             2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1     33
34 4                                                       1 1           1       1                                         34
35 12 1 1                     1   1   1                         1                         1 1                 2   1       1 35
36 14 1             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                 36
37 6     1 2               1                                 1                                         1                   37
38 12 1               1 1 1                     1   1           1                 1         1                 1     1 1     38
39 11     1                 1       1                             1         1           1 1   1   1         1         1     39
40 8 1   1                             1 1                                         1 1                 1 1                 40
41 10 1 1       1     1               1   2                                     1                         2                 41
42 9                       1 1           1             1 1       1                                 2               1       42
43 13   1     1 1   1                               1 1           2 1                               1         1   1 1       43
44 11 1                       1           1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     44
45 7   1                           1                         1 1   1                                     1             1   45
46 14         1       1 1                         1     1   2     2     1                           1           2     1     46
47 8             1                     1                   1             1 1           1     1               1             47
48 11     1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1                             48
49 8   1     1     1                           1             1           1                     1                     1     49
50 7       1       1                                                   1               1 1                 2               50
51 11             1 1     1               1   2                                 1               1               1 1     1   51
52 8       1                           1                                 1         1           1     1         1 1         52
53 14       2         1 2   1                     1 2                 1   1                             1     1     1       53
54 11                               1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1       54
55 5                                       1       1 1       1                                                           1 55
56 6                                             1   1                                     1 1   1                 1       56
57 10     1 1             1   1                       1                     2     1                               1   1     57
58 14               1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1           58
59 13 1 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     2                     1         59
60 11       1 1 2                                     1   1     1 1                     1                     1     1       60
61 17       1       1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1   61
62 7     1                                       1                   1                       1       1           1     1   62
63 7 1                 1 1                         1             1                             2                           63
64 10         1 1                       1     1       1     1                         1       1 1               1           64
65 9 1   1                       1 1               1           1       2                   1                               65
66 13 1       1 1   1     1                   1               1                           1 1             1 1     1     1   66
67 8                                       1                   1       1           1                         1     1   1 1 67
68 10     1 1         1           1         1                   1   1         1                           1   1             68
69 7         1                   1 1                                         1 1     1               1                     69
70 7                 2                               1                 1           1       1       1                       70
71 6           1           1                                                     1             1 1                     1   71
72 11           1     2     1                                       1   1   1           1         1             1     1     72
73 13     1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                               73
74 11   1       1     1           1   1 1     1         1                                     1         1     1             74
75 8   1             1       1                         1                         1             1                     1 1   75
76 12     1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                                                     76
77 12                           1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1               77
78 11             1               1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         78
79 13                 1 1       2 2               2     2     1                         1         1                         79
80 13 1             2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1                   80
81 11   1   1             1     1     1             1                                 1     1 1                   1   1     81
82 6                                             1         1           1                                       1 1       1 82
83 11                           1             1         1 1               1 1     1   1                       2           1 83
84 14     1     1     1     1     1                   1                         1   1             1                 1   3 1 84
85 15 1     1                           1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2           85
86 12                   1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       86
87 11 1       1             1             2                             1   1     1 1 1           1                         87
88 13           1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1                             88
89 6                                         1       1                       1                 1       1               1   89
90 6 1                               1 1                                                               1         1       1 90
91 11   1             1 1         1                             2             2   1     1                                 1 91
92 9             1                         1     1               1                       1 1         1           1   1     92
93 14     2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1               1     93
94 7               1 1 1                                           1               1           1               1           94
95 14   1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1     1           95
96 17     1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1       96
97 9         1                       1                   1           1                             1 1 1     1           1 97
98 7     1                 1               1                                             1   1           1 1               98
99 9         1                                   1                     1     1   1 1       1                         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng