BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1         1                 1     1                   1                 1             2 1   1   1           00
01 16   2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1                         1   1                 2 01
02 16       1                                     1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 02
03 14   1                 1       1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                   03
04 8 1             1                     1                       1                           1   1 1             1         04
05 10       1       1 1                         1                                         1     1       1               1 2 05
06 12   1 1 1         1 1         1                                 1 2                       1               1     1       06
07 10             1                       1             1               1       1 1   1                 1   1           1   07
08 13                                   1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   08
09 11         1                       2 1 1         1   1     1     1           1         1                                 09
10 9                         1       1   1     1         1         1                             1                   1   1 10
11 14     1               1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                         11
12 10 1 1                     1     1           1             1                       2                       1         1   12
13 12   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1                       1   1                       13
14 9     1 1   1               1   1                                       1               1                     1     1   14
15 12           1           1             1                     2           1 1 1     1       1       1 1                   15
16 4                       1   1                               1                           1                               16
17 14         1 1     1   1           1   1                                   1         1                 1 1   1 2 1       17
18 8                                                           2                 1       1 1               1         2     18
19 18         1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1       19
20 15 1           1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1         1     1             20
21 8     1             1               1     1                             1 1     1             1                         21
22 14       1 3                 1         1                           2 1     2   1                       1       1         22
23 14                               1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       23
24 9                                   1         1         1                 1 1 1                 1       1 1             24
25 11 1     1     1           1                 1           3 1                             1         1                     25
26 7         1         1 1               1             1                           1                                 1     26
27 11 1 1                       1     2           1   1                                 1 1             2                   27
28 10 1                                                           1   1   1         1       1 1         1 2                 28
29 12             1     1                   1   1 1     1   1       1                                     1     2 1         29
30 10         1                 1 1               1     1   1   1   1     1                     1                           30
31 18 1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                                   1     1                 1     1 31
32 11           1   1                                 2       1                       1 1 1 1       1           1           32
33 10           1                   1       1       1             2                 1 1             1       1               33
34 6     1 1                                                                       1 1           1       1                 34
35 10                 2       1 1                     1   1   1                         1                         1 1       35
36 16   1   1         1 1     1             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               36
37 6   1                         1 2               1                                 1                                     37
38 11         1         1     1               1 1 1                     1   1           1                 1         1       38
39 10                       1     1                 1       1                             1         1           1 1   1   1 39
40 11   1     1   1       1 1 1   1                             1 1                                         1 1             40
41 10               1   1     1 1       1     1               1   2                                     1                   41
42 7                   1                           1 1           1             1 1       1                                 42
43 9                           1     1 1   1                               1 1           2 1                               43
44 11   1     1           1   1                       1           1 1     1 1                                 1   1         44
45 5                           1                           1                         1 1   1                               45
46 11     1                           1       1 1                         1     1   2     2     1                           46
47 11         1   1     1   1             1                     1                   1             1 1           1     1     47
48 13             2               1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1     48
49 10     1 1               1   1     1     1                           1             1           1                     1   49
50 9 1     1   1           1       1       1                                                   1               1 1         50
51 10                 1   1               1 1     1               1   2                                 1               1   51
52 7   1           1               1                           1                                 1         1           1   52
53 12 1                             2         1 2   1                     1 2                 1   1                         53
54 9                                                       1 1         1   1                   1 1           1       1 1   54
55 7   1           1       1                                       1       1 1       1                                     55
56 8 1   1       1                                                       1   1                                     1 1   1 56
57 10     1     1                 1 1             1   1                       1                     2     1                 57
58 11                 1                     1       1             1     2     1         1     1                 1         1 58
59 13                       1 1 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     2       59
60 11 1                   1         1 1 2                                     1   1     1 1                     1           60
61 14             1       1         1       1             2         1       2   1             1                 1   1     1 61
62 7       1     1       1       1                                       1                   1                       1     62
63 9     2                   1                 1 1                         1             1                             2   63
64 11     1         1                 1 1                       1     1       1     1                         1       1 1   64
65 11             1       1   1   1                       1 1               1           1       2                   1       65
66 16 1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1               1                           1 1       66
67 7   1             1     1                                       1                   1       1           1               67
68 8                             1 1         1           1         1                   1   1         1                     68
69 8             1   1               1                   1 1                                         1 1     1             69
70 8 1       1                               2                               1                 1           1       1       70
71 5                                   1           1                                                     1             1 1 71
72 13       1       1   1   1           1     2     1                                       1   1   1           1         1 72
73 14                 1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1       73
74 9                           1       1     1           1   1 1     1         1                                     1     74
75 6                           1             1       1                         1                         1             1   75
76 15         1 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                             76
77 15 1 1   1 1     1                                   1     2                   1         1 2   1   1       1             77
78 8                 1                   1               1       1                   1       1   1               1         78
79 14               1                         1 1       2 2               2     2     1                         1         1 79
80 12   1             1       1             2         2         1                               1                 1   1   1 80
81 12             1     1   1   1   1             1     1     1             1                                 1     1 1     81
82 6       2         1                                                   1         1           1                           82
83 9     1                                             1             1         1 1               1 1     1   1             83
84 10                       1     1     1     1     1     1                   1                         1   1             1 84
85 10   1                     1     1                           1             1 1     1   1               1             1   85
86 11 2                                         1   1     1         1       1                 1     1         1   1         86
87 13     1         1         1       1             1             2                             1   1     1 1 1           1 87
88 15       1   1                       1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1     88
89 5                       1                                         1       1                       1                 1   89
90 6               1 1 1     1                               1 1                                                           90
91 14       1 1     1   1       1             1 1         1                             2             2   1     1           91
92 6                                     1                         1     1               1                       1 1       92
93 15           2           1     2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1 93
94 10 1     1   1         1                 1 1 1                                           1               1           1   94
95 15           1 1     1       1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2     95
96 17 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1   96
97 6           1   1                 1                       1                   1           1                             97
98 7           1 1               1                 1               1                                             1   1     98
99 9     1               1           1                                   1                     1     1   1 1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng