BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16     1             2 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1 00
01 12                 1   1                 2     1                 1     1         1                 1           1 2       01
02 16 1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1                   02
03 11 1             1 1   2                           1           1       1 1             1       1                         03
04 10           1   1 1             1                           1                 1 1                       1           2   04
05 15       1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1     05
06 7           1               1     1             1                                         1         1     1             06
07 5   1                 1   1           1           1                                                                     07
08 16     1   2     1         1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                 08
09 4       1                                                                                   1       1   1               09
10 15               1                   1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     10
11 11 1         1   2                                 1       1   1         1                 1         1       1           11
12 10   2                       1         1                             1       1     1       1       1                 1   12
13 12             1   1                                   1     1 1       2       2                     1       1   1       13
14 8         1                     1     1     1   1 1                                     1   1                           14
15 8   1       1       1 1                         1     1       1                               1                         15
16 9         1                                   1 1 1   1           1 1                                           1 1     16
17 19     1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1 17
18 16       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1     18
19 17 1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           19
20 13 1 1       1         1     1                                   1   1         1             1     1     1   1         1 20
21 8 1             1                         1   1               1                           1     1 1                     21
22 9                       1       1             2                             1                   1     1         1 1     22
23 10             1   1                       1 1                             1         1                   1     2       1 23
24 10                 1       1 1                                 1 2     1 1                               1             1 24
25 8         1         1                                 1           1 1   1     1                           1             25
26 7 1                                 1                       1         2                       1                     1   26
27 13     1 1             2                       1       1         1                   1     1   1                 1 2     27
28 9 1       1 1         1 2                                                         1     1           1                   28
29 10                       1     2 1           1                       1       1       1                         1       1 29
30 11             1                                         1         1     1         1 1 1     1   1         1       1     30
31 11         1     1                 1     1       2 1                           1   1               1 1                   31
32 15   1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1                 1     1         1     32
33 13 1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1           1                       1   33
34 11 1 1           1       1                                             1         1         2       1           1 1       34
35 13     1                         1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2         35
36 12 1     1       1   1   1 1               1     1                   1                 1                 1 1             36
37 10   1                                         1                         1         2         1 2                     1 1 37
38 12     1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1                                       1 38
39 11       1         1           1 1   1   1         1         1               1         1               1                 39
40 8                         1 1                 1 1                             2                         1           1   40
41 7                     1                         2                                                         1 3           41
42 12       1                                 2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                 42
43 10       2 1                               1         1   1 1           1                       1           1             43
44 8                           1   1           1   1           1     1             1       1                               44
45 8   1 1   1                                     1             1         1         1     1                               45
46 18 2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1 46
47 9 1             1 1           1     1               1                     1                       1         1           47
48 7   1 1                       1     1                             1     1                       1                       48
49 8   1           1                     1                     1               1                           1 2             49
50 10             1               1 1                 2                         1       1               1               1 1 50
51 11                     1               1               1 1     1           1         1 1               1   2             51
52 11               1         1           1     1         1 1             1       1       1 1                     1         52
53 5           1   1                             1     1     1                                                             53
54 12             1 1           1       1 1   1               1             1   1       1             1   1                 54
55 7   1                                                           1     1   1     1               1             1         55
56 7                                 1 1   1                 1                                   1   1                   1 56
57 11                 2     1                               1   1     1                 1 1           1               1 1   57
58 12     1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       58
59 12         1       1         1     2                     1               1 1 1     1           1                       1 59
60 12     1 1                     1                     1     1               1         1                 1 1   2     1     60
61 18           1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   61
62 7           1                       1       1           1     1                       1       1                         62
63 4       1                             2                                                       1                         63
64 8 1                         1       1 1               1                     1                         1           1     64
65 9     1       2                   1                                 1     1   1                       1             1   65
66 13   1                           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                       66
67 12     1       1           1                         1     1   1 1 1                   1         1             1       1 67
68 10     1   1         1                           1   1                   1                         1   1           1 1   68
69 6                   1 1     1               1                         1 1                                               69
70 4             1           1       1       1                                                                             70
71 13                       1             1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1           71
72 13         1   1   1           1         1             1     1       2   1                                 1 1   1       72
73 8 1           1                 1 1                                             1         1                         1 1 73
74 7                                   1         1     1                     1               2                     1       74
75 7                       1             1                     1 1   1           1                   1                     75
76 6           1                                                                     1   1       1         1             1 76
77 11         1 2   1   1       1               1     1                         1     1           1                         77
78 12   1       1   1               1                 1 1   2         1 1                                 1             1   78
79 8   1                         1         1                             1           1         1   1   1                   79
80 9             1                 1   1   1 1 1 1                           1                     1                       80
81 12                           1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1 81
82 10 1           1                                       1 1       1                 1         1         2 1               82
83 11               1 1     1   1                       2           1   1                               1   1       1       83
84 13                     1   1             1                 1   3 1                 1     1                         1 2   84
85 15   1   1               1             1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       85
86 13           1     1         1   1                   1     2       1               1     1       1         1     1       86
87 13             1   1     1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2                   87
88 10         1   1     1     1         1                                     1   1         1       1               1       88
89 7                   1                 1       1               1                         1                     1 1       89
90 6                                             1         1       1                     1                   1         1   90
91 13     2             2   1     1                                 1 1 1   1   1                       1               1   91
92 14       1                       1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2             92
93 14   1   1         1     1   1           1   1               1             1     1       1                 1       1   1 93
94 9         1               1           1               1                                 2                   1   1 1     94
95 13         1 1       1   1   1       2           1     1                               1               1         2       95
96 16 1     1           1 2   1     1     1     1             1               1                 1           1   1 1 1       96
97 14           1                             1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1 97
98 6                               1   1           1 1                                         1     1                     98
99 10             1     1   1 1       1                         1   1 1       1                                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng