BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13     1           1 1         1                 1     1                   1                 1             2 1   1   1   00
01 14           2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1                         1   1           01
02 15     1         1                                     1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   02
03 15       1   1                 1       1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2           03
04 8         1             1                     1                       1                           1   1 1             1 04
05 9   1 1         1       1 1                         1                                         1     1       1           05
06 12 1         1 1 1         1 1         1                                 1 2                       1               1     06
07 10   1                 1                       1             1               1       1 1   1                 1   1       07
08 12                                           1       1     2               1 2               1   2     1         1       08
09 11                 1                       2 1 1         1   1     1     1           1         1                         09
10 7                                 1       1   1     1         1         1                             1                 10
11 14             1               1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                 11
12 10       1 1 1                     1     1           1             1                       2                       1     12
13 13       1   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1                       1   1               13
14 8             1 1   1               1   1                                       1               1                     1 14
15 12                   1           1             1                     2           1 1 1     1       1       1 1           15
16 5   1                           1   1                               1                           1                       16
17 13                 1 1     1   1           1   1                                   1         1                 1 1   1 2 17
18 7 1                                                                 2                 1       1 1               1       18
19 17                 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   19
20 15         1           1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1         1     1     20
21 10     1 1     1             1               1     1                             1 1     1             1                 21
22 14               1 3                 1         1                           2 1     2   1                       1       1 22
23 14                                       1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1               23
24 9                                           1         1         1                 1 1 1                 1       1 1     24
25 12   1     1     1     1           1                 1           3 1                             1         1             25
26 7     1           1         1 1               1             1                           1                               26
27 12 1       1 1                       1     2           1   1                                 1 1             2           27
28 10         1                                                           1   1   1         1       1 1         1 2         28
29 13   1                 1     1                   1   1 1     1   1       1                                     1     2 1 29
30 12     1 1         1                 1 1               1     1   1   1   1     1                     1                   30
31 16         1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                                   1     1                 31
32 12       1           1   1                                 2       1                       1 1 1 1       1           1   32
33 10                   1                   1       1       1             2                 1 1             1       1       33
34 6             1 1                                                                       1 1           1       1         34
35 10     1                   2       1 1                     1   1   1                         1                         1 35
36 16           1   1         1 1     1             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1       36
37 7   1       1                         1 2               1                                 1                             37
38 12   2             1         1     1               1 1 1                     1   1           1                 1         38
39 8                               1     1                 1       1                             1         1           1 1 39
40 11           1     1   1       1 1 1   1                             1 1                                         1 1     40
41 10                       1   1     1 1       1     1               1   2                                     1           41
42 7                           1                           1 1           1             1 1       1                         42
43 10 1                                 1     1 1   1                               1 1           2 1                       43
44 13     1 1   1     1           1   1                       1           1 1     1 1                                 1   1 44
45 6   1                               1                           1                         1 1   1                       45
46 11             1                           1       1 1                         1     1   2     2     1                   46
47 11       1         1   1     1   1             1                     1                   1             1 1           1   47
48 13     1               2               1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1   48
49 10       1     1 1               1   1     1     1                           1             1           1                 49
50 11 1     1 1     1   1           1       1       1                                                   1               1 1 50
51 10       1                 1   1               1 1     1               1   2                                 1           51
52 8   1 1     1           1               1                           1                                 1         1       52
53 13     1   1                             2         1 2   1                     1 2                 1   1                 53
54 7                                                               1 1         1   1                   1 1           1     54
55 7           1           1       1                                       1       1 1       1                             55
56 5         1   1       1                                                       1   1                                     56
57 11 1           1     1                 1 1             1   1                       1                     2     1         57
58 11   1                     1                     1       1             1     2     1         1     1                 1   58
59 11                               1 1 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     59
60 11         1                   1         1 1 2                                     1   1     1 1                     1   60
61 13     1               1       1         1       1             2         1       2   1             1                 1   61
62 6               1     1       1       1                                       1                   1                     62
63 7             2                   1                 1 1                         1             1                         63
64 10     1       1         1                 1 1                       1     1       1     1                         1     64
65 13   1 1 1             1       1   1   1                       1 1               1           1       2                   65
66 15         1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1               1                           1 66
67 7           1             1     1                                       1                   1       1           1       67
68 10 1   1                               1 1         1           1         1                   1   1         1             68
69 8                     1   1               1                   1 1                                         1 1     1     69
70 9 1   1   1       1                               2                               1                 1           1       70
71 4       1                                   1           1                                                     1         71
72 12               1       1   1   1           1     2     1                                       1   1   1           1   72
73 14       1                 1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 73
74 8                                   1       1     1           1   1 1     1         1                                   74
75 7 1 1                               1             1       1                         1                         1         75
76 18 2 1             1 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                     76
77 17 1     1 1 1   1 1     1                                   1     2                   1         1 2   1   1       1     77
78 8                         1                   1               1       1                   1       1   1               1 78
79 14 1                     1                         1 1       2 2               2     2     1                         1   79
80 11 1         1             1       1             2         2         1                               1                 1 80
81 12   1 1               1     1   1   1   1             1     1     1             1                                 1     81
82 6               2         1                                                   1         1           1                   82
83 10 1           1                                             1             1         1 1               1 1     1   1     83
84 9                               1     1     1     1     1     1                   1                         1   1       84
85 9           1                     1     1                           1             1 1     1   1               1         85
86 11         2                                         1   1     1         1       1                 1     1         1   1 86
87 14 1   1       1         1         1       1             1             2                             1   1     1 1 1     87
88 15       1       1   1                       1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1       88
89 7 1 2                           1                                         1       1                       1             89
90 6                       1 1 1     1                               1 1                                                   90
91 14               1 1     1   1       1             1 1         1                             2             2   1     1   91
92 5                                             1                         1     1               1                       1 92
93 14                   2           1     2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1     93
94 9         1     1   1         1                 1 1 1                                           1               1       94
95 14 1                 1 1     1       1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1     95
96 18   1   1 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1 96
97 7       1           1   1                 1                       1                   1           1                     97
98 6                   1 1               1                 1               1                                             1 98
99 8             1               1           1                                   1                     1     1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng