BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1     00
01 13 1                 2     1                 1     1         1                 1           1 2           1       1       01
02 11 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1                                     1 02
03 11 2                           1           1       1 1             1       1                           1     1 1         03
04 8           1                           1                 1 1                       1           2       1               04
05 16 1               1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1         05
06 8       1     1             1                                         1         1     1                           2     06
07 6 1   1           1           1                                                                             1       1   07
08 13     1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                               1     08
09 4                                                                       1       1   1                           1       09
10 15               1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     1                   10
11 8                             1       1   1         1                 1         1       1                         1     11
12 10       1         1                             1       1     1       1       1                 1           2           12
13 15                                 1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2 13
14 9           1     1     1   1 1                                     1   1                                 2             14
15 9 1                         1     1       1                               1                                     1 1   2 15
16 8                         1 1 1   1           1 1                                           1 1                         16
17 18   1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                     17
18 15     1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1                 18
19 20       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1 19
20 12 1     1                                   1   1         1             1     1     1   1         1 1       1           20
21 8                     1   1               1                           1     1 1                         1 1             21
22 11   1       1             2                             1                   1     1         1 1         1         1     22
23 11                     1 1                             1         1                   1     2       1 1           1 1     23
24 12     1 1                                 1 2     1 1                               1             1                 1 2 24
25 8                                 1           1 1   1     1                           1               1 1               25
26 8               1                       1         2                       1                     1               1     1 26
27 14 2                       1       1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 1 27
28 8 1 2                                                         1     1           1                   1     1             28
29 12   1     2 1           1                       1       1       1                         1       1       2             29
30 11                                   1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1   30
31 10             1     1       2 1                           1   1               1 1                                     1 31
32 13         1                 1 2       1           1         1                 1     1         1         1     1 1       32
33 13     1               1   1     1   1   1               1   1           1                       1             1 1   1   33
34 9   1                                             1         1         2       1           1 1                     1     34
35 13           1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2                   1         35
36 10   1 1               1     1                   1                 1                 1 1               1             1   36
37 10                         1                         1         2         1 2                     1 1             1       37
38 11   1         1                 1     1 1     1 1   2     1                                       1                     38
39 10         1 1   1   1         1         1               1         1               1                         1           39
40 12     1 1                 1 1                             2                         1           1   1 1   1       1     40
41 9 1                         2                                                         1 3               1 1             41
42 11                     2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                                     42
43 9                     1         1   1 1           1                       1           1                   1     1       43
44 9       1   1           1   1           1     1             1       1                                                 1 44
45 7                           1             1         1         1     1                                     1   1         45
46 14                     1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1           46
47 7         1     1               1                     1                       1         1                 1             47
48 9         1     1                             1     1                       1                       1   1 1         1   48
49 9                 1                     1               1                           1 2               2     1           49
50 12         1 1                 2                         1       1               1               1 1     1   1         1 50
51 14 1               1               1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         1 51
52 12     1           1     1         1 1             1       1       1 1                     1           1     1           52
53 6                         1     1     1                                                                           1 2   53
54 10       1       1 1   1               1             1   1       1             1   1                                     54
55 8                                           1     1   1     1               1             1           1     1           55
56 9             1 1   1                 1                                   1   1                   1           1 1       56
57 9   1                               1   1     1                 1 1           1               1 1                       57
58 14         1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       1         2 1       58
59 12       1     2                     1               1 1 1     1           1                       1         1   1       59
60 13         1                     1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1   60
61 18         1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   61
62 7               1       1           1     1                       1       1                                           1 62
63 4                 2                                                       1                           1                 63
64 9       1       1 1               1                     1                         1           1                   1 1   64
65 7             1                                 1     1   1                       1             1                   1   65
66 13           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1             66
67 11     1                         1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1             67
68 10                           1   1                   1                         1   1           1 1   1           2       68
69 8 1     1               1                         1 1                                                         1 2       69
70 5     1       1       1                                                                                       1       1 70
71 13   1             1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1                               71
72 13         1         1             1     1       2   1                                 1 1   1           2           1   72
73 8           1 1                                             1         1                         1 1               2     73
74 9               1         1     1                     1               2                     1           1   1           74
75 8   1             1                     1 1   1           1                   1                     1                   75
76 7                                                             1   1       1         1             1   1 1               76
77 7       1               1     1                         1     1           1                                   1         77
78 12           1                 1 1   2         1 1                                 1             1   1   1     1         78
79 7         1         1                             1           1         1   1   1                                       79
80 11           1   1   1 1 1 1                           1                     1                         2               1 80
81 14       1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1         81
82 9                                 1 1       1                 1         1         2 1                                 1 82
83 10   1   1                       2           1   1                               1   1       1             1             83
84 14 1   1             1                 1   3 1                 1     1                         1 2     1                 84
85 14   1             1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1                   85
86 12       1   1                   1     2       1               1     1       1         1     1                   1       86
87 12   1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2                           1           87
88 9     1         1                                     1   1         1       1               1       1             1     88
89 6                 1       1               1                         1                     1 1                           89
90 9                         1         1       1                     1                   1         1   1 1     1           90
91 9   1     1                                 1 1 1   1   1                       1               1                       91
92 14           1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1               92
93 11   1   1           1   1               1             1     1       1                 1       1   1                     93
94 10     1           1               1                                 2                   1   1 1                     2   94
95 11   1   1       2           1     1                               1               1         2           1               95
96 15 2   1     1     1     1             1               1                 1           1   1 1 1       1             1     96
97 14                     1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1               1     97
98 9           1   1           1 1                                         1     1                       1 1   1           98
99 11   1 1       1                         1   1 1       1                                   1                   1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng