BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 08/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 20           1       1       1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     1                           2 00
01 10           2                 1                       1 2   1           1   1                         1                 01
02 9   1         1                                           2           1 1                     1 1           1           02
03 7                 2                                                                 1   1       1   1   1               03
04 14 1   1   1 1 1 2         2                   1       1             1         2                                         04
05 10   1     1 1                         1                 1     1           1                   2                       1 05
06 16         1     1     1 1                 1           1               1 2 1       1   1       2                   2     06
07 11   1                       1                           1                 1 1 1         1 2       1     1               07
08 11                                                   1     1                       1           1 2   1 2   1       1     08
09 9                         1         1         1                     1 1       1                 1 1       1             09
10 5 1           1             1                                 1                                             1           10
11 4                                                                                     2                   1 1           11
12 16 2   1                       1   2   1 1 1           1             1   1   1 1                       1     1           12
13 14     1               1                         1   1 1   1 2           1   1                             1     1 1 1   13
14 9 1                 1                           1               1   1           1           2                   1       14
15 9 2 1   1           1               1     1                                                       1 1                   15
16 16     1                   1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       1   1             1   1       16
17 12   1 1                           1                 2                             1 2 1 1                   1 1         17
18 12   1         1         1           1 1 1                       1   1                 1   1           1       1         18
19 13                                   1                 1         2 1                 1         1   1   1         2   1 1 19
20 9                 2   1 1                           1                                     1         2           1       20
21 12                     1 1   1           1     1 1 1                   1           1 2                         1         21
22 16                         1       1 2   1 1 1         2 1     1                             1       1 1       1   1     22
23 8     1                   1       1           1   1                                               1   1           1     23
24 11   1 1 1           1 1                       1                   1   1   1                           1           1     24
25 14 1         1   1                       1     1 1         1                             1       3       1 1   1         25
26 14   1               1               1       1   1   1                     1       1 1         2           1   1 1       26
27 7             1       1     1 1                                           1               1           1                 27
28 6     1       1                                     1               2                       1                           28
29 15     1 1   1                                         1     1             1       1   2 1   1     1       2     1       29
30 9                                     1       1               1               1             2 1         1     1         30
31 9             1 1             2 1 1               2                                                         1           31
32 4       1         1                                                                           1           1             32
33 13                         1 2 2 1 1       1         1                                     1         1         1     1   33
34 13                   1     1       2 1     1       1         1                                           1     1 1   2   34
35 12                 2             1 1 1   1                 1   1                   1 1   1                       1       35
36 14                   2 1 2 1             1 1 1         1             1                   1               1     1         36
37 11     1                                     1                         1     1   1     2               1           1 2   37
38 13                                 2   1           1     1 1   1         1     1         2           1 1                 38
39 11   1   1         1           1                     1                   1       1     1     1       1 1                 39
40 7       1                                   1             1         1             1                 1       1           40
41 16   1                               1     2 1                       2         1   2     1 1     1   1   2               41
42 10                   1                             1   1   1         1           1     1         1   1     1             42
43 11             1 1     1                                           1 1 1                 1 1       1 1   1               43
44 8                 1 1                       1     1         1         1 1                                             1 44
45 4                               1                   1       1                                               1           45
46 12               1 1             2   1                                     1     1                       1 1         3   46
47 9       1 1           1         1                         1   1                   1   1                     1           47
48 10     1                   1 1             1       1                   1 1   1             1                           1 48
49 14   1 1   1     1 1           1 1       1       1             2         1                       1       1               49
50 6                                                               1               1   1         1         1         1     50
51 8   2             1         1             1     1               1                                 1                     51
52 9         1         1   1   1         1               1       1             1                                   1       52
53 7                   1         1                                 1 1       1     1               1                       53
54 16 1               1   1             2   1 1 1     1     1               1                         2           2     1   54
55 8 1 1                       1                 1                     1           1   1                       1           55
56 13         2     2                   1       1 1                     1     1               1   1 1           1           56
57 8       1   1                       1               1   1   1                                             1           1 57
58 9                                             1           2   1           1   1     1       1   1                       58
59 10             1       1               1 1                 1             1         1 1             1         1           59
60 10             1   1       1     1       1         1             1         1                         1   1               60
61 16           1 1             1 1     1 2       2 1   1                       1           1   1                     1 1   61
62 5                                     1         1                             1                             1     1     62
63 9           1       1 1                 1         1         1   1                                           1       1   63
64 10     1 1               1             1             1             1   1                           2                 1   64
65 12       3     1                           1     1               1 1               2       1 1                           65
66 9 1     1 1       1       1                                     1 1             1               1                       66
67 15             1     1           2       1     1     1     1 1           1 1     1 1                               1 1   67
68 9                       2                     1   1               1             1                   1   1   1           68
69 10 1 1     1             1           1           1             1       1                               1         1       69
70 8       1                                                 1         1       1               1 1           1 1           70
71 13 1                       1               1       1     1 1   1                     1               2 1   1   1         71
72 14               1           1           2               1       2     1   1   1     1 1           1             1       72
73 8       1     1           1   1                           1                           1   1                           1 73
74 19       2             1 1 1 1   1           1         1       1 1                       2 1         1 1   1   2         74
75 8             1           1     1       1           1   1   1                                                   1       75
76 12     1               1 1                                       2 1     1     1   1   1                 1           1   76
77 8           2     1         1 1                 1             1                                         1               77
78 8                 1           1                 2                                         1     2 1                     78
79 10 1 1                       1   1     1     1           1   1                           1                         1     79
80 12       1   1                               3                     1 1     1         1   2                     1         80
81 9 1           1 1     1   1             1     1           1       1                                                     81
82 12     2   3             1                       1                 1   1         2                                     1 82
83 8             1 1                     1                     2           1                   1             1             83
84 8 1                 1         1   1                         1                               1           1             1 84
85 15                                 1       1         1             1   1     1 1 1     1               1   1     1 3     85
86 6                               1                 1   1 1                               1     1                         86
87 11 1                   1       1             1     1     2               1 1                                   1       1 87
88 12         1 1             1       1                         1     2       1     1                 1             1     1 88
89 6               1                     1                       1   1     1                               1               89
90 13   1 1   1 1   2   1                                   1         1         1     1         1             1             90
91 7                                         1                 1 1             2       1                               1   91
92 14           1       1   1         1       1 1 2       1               2     1             1                     1       92
93 11           1           1   1     1                                   1   1 2                   1               1     1 93
94 11     1     1         1               1     1   2 1   1                                   1                       1     94
95 9                 1   1                       1     2                 1     1         1               1                 95
96 8   1                             1               1     1                                   1 1   1               1     96
97 15 1       1     2       1       1               1                             1     1             1           1     1 3 97
98 7                   1   1   1 1             1                                                 1                       1 98
99 12         2   1                 1   1                         1               1       1     2               1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng