BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1           00
01 13         1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1                 1     1       01
02 18         1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1         02
03 15           1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1           1       1 1     03
04 7 1                       1                           1   1 1             1                           1                 04
05 11       1                                         1     1       1               1 2   1     1               1 1         05
06 7                           1 2                       1               1     1             1                             06
07 10 1             1               1       1 1   1                 1   1           1           1                           07
08 15       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1           1         1             08
09 7 1         1   1     1     1           1         1                                                                     09
10 11 1     1         1         1                             1                   1   1 1             1             2       10
11 15       1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1     11
12 8       1             1                       2                       1         1                             1       1 12
13 13         1 1         1 1 1     1                       1   1                                   1     1 1       2       13
14 7                                   1               1                     1     1     1   1 1                           14
15 13 1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1               15
16 8                       1                           1                                   1 1 1   1           1 1         16
17 11 1                                   1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                   17
18 14                       2                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       18
19 17             2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1   19
20 11     1     1   1             1             1 1       1         1     1                                   1   1         20
21 8     1                             1 1     1             1                         1   1               1               21
22 12 1                           2 1     2   1                       1       1             2                             1 22
23 15   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1                             1   23
24 13         1         1                 1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1     24
25 11       1           3 1                             1         1                                 1           1 1   1     25
26 7 1             1                           1                                 1                       1         2       26
27 9         1   1                                 1 1             2                       1       1         1             27
28 9                         1   1   1         1       1 1         1 2                                                     28
29 13   1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1                       1       1 29
30 10         1     1   1   1   1     1                     1                                         1         1     1     30
31 13 2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 1                           31
32 14             2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1       32
33 14   1       1             2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1               1 33
34 5                                           1 1           1       1                                             1       34
35 10             1   1   1                         1                         1 1                 2   1       1             35
36 14   1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1         36
37 4           1                                 1                                         1                         1     37
38 15     1 1 1                     1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     38
39 11           1       1                             1         1           1 1   1   1         1         1               1 39
40 6                       1 1                                         1 1                 1 1                             40
41 7     1               1   2                                     1                         2                             41
42 11           1 1           1             1 1       1                                 2               1               1 1 42
43 11   1                               1 1           2 1                               1         1   1 1           1       43
44 11             1           1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1           44
45 7                   1                         1 1   1                                     1             1         1     45
46 16     1 1                         1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1 46
47 9 1                     1                   1             1 1           1     1               1                     1   47
48 11 1               1       1             1 1   1 1                       1     1                             1     1     48
49 7   1                           1             1           1                     1                     1               1 49
50 7   1                                                   1               1 1                 2                         1 50
51 12 1 1     1               1   2                                 1               1               1 1     1           1   51
52 8                       1                                 1         1           1     1         1 1             1       52
53 12     1 2   1                     1 2                 1   1                             1     1     1                   53
54 13                   1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1 54
55 7                           1       1 1       1                                                           1     1   1   55
56 6                                 1   1                                     1 1   1                 1                   56
57 9         1   1                       1                     2     1                               1   1     1           57
58 15   1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 58
59 14   1 1             1           1 1                 1       1         1     2                     1               1 1 1 59
60 8                                     1   1     1 1                     1                     1     1               1   60
61 19   1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1 61
62 6                                 1                   1                       1       1           1     1               62
63 6       1 1                         1             1                             2                                       63
64 9                       1     1       1     1                         1       1 1               1                     1 64
65 9                 1 1               1           1       2                   1                                 1     1   65
66 11   1     1                   1               1                           1 1             1 1     1     1   1           66
67 9                           1                   1       1           1                         1     1   1 1 1           67
68 9     1           1         1                   1   1         1                           1   1                   1     68
69 8                 1 1                                         1 1     1               1                         1 1     69
70 7     2                               1                 1           1       1       1                                   70
71 5           1                                                     1             1 1                     1               71
72 13     2     1                                       1   1   1           1         1             1     1       2   1     72
73 12               1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                                           73
74 10     1           1   1 1     1         1                                     1         1     1                     1   74
75 8     1       1                         1                         1             1                     1 1   1           75
76 11 1     2             2         1 1 1 1 1             1                                                                 76
77 13               1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1                         1 77
78 13 1               1       1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 1         78
79 14     1 1       2 2               2     2     1                         1         1                             1       79
80 13   2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1                           1   80
81 11         1     1     1             1                                 1     1 1                   1   1     1     1     81
82 6                                 1         1           1                                       1 1       1             82
83 12               1             1         1 1               1 1     1   1                       2           1   1         83
84 12     1     1     1                   1                         1   1             1                 1   3 1             84
85 13                       1             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                       85
86 13       1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   1     2       1           86
87 11           1             2                             1   1     1 1 1           1                           1       1 87
88 13 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1                                     1   88
89 6                             1       1                       1                 1       1               1               89
90 5                     1 1                                                               1         1       1             90
91 14     1 1         1                             2             2   1     1                                 1 1 1   1   1 91
92 11 1                         1     1               1                       1 1         1           1   1             1 1 92
93 12   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1               1             1   93
94 7   1 1 1                                           1               1           1               1                       94
95 13 1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1     1                       95
96 15                   1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1   96
97 9                     1                   1           1                             1 1 1     1           1   1         97
98 6           1               1                                             1   1           1 1                           98
99 10                                 1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng