BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13                 1                   1   2 2           1     1                             1   1                 1 1 1 00
01 14     1     1       1         1   1 1           1 1 1 1           1         1             1         1                   01
02 20   1       1         1   2   1     1                       2   1       2     1   1   1     3 1         1               02
03 14 1     1                                         1           1     1       1 1           1   1       1   2   1 1       03
04 21             1   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1     1         1           1   1     04
05 15 1           2                         1   1                 1             1             1   1   1               3   2 05
06 15     1   1 1               2                     1   1                 1   1       1             1   1   1   1   1     06
07 16   1     2 1 1 1 1 1                               1         1 1 3                     1                   1           07
08 22           1   1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1         2         1   1         1 1 1 1 08
09 18 1     2 2                 1         1 1           1   1       1       1   1       2           1 1           1         09
10 20             1                         1 1   3           1     1 1     1 1   1         1 1   1           1 1     1 1 1 10
11 11       1     1             1           1   1     1   1                 1 1                           1       1         11
12 10                                     1                       1     1 2           1                         1 1 1     1 12
13 19     1 1 1 1   1     1                         1       1     1       1       1           1   2 1       2   1 1         13
14 10     1 1             1 1                 1                             2                         1 1         1         14
15 18           2               1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1             1           1   1       1           15
16 19     1             1         1 1             1   1 1                 1 1     1   1         4 1         1       2       16
17 19               1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                         1 1   1   1   1           1 1 17
18 16 1         1   1 1       1   1       1                 1         1                 1   1 1 1       1     1     1       18
19 14   1 1   1     1   1                                       1       1   1 1         1 1                   1 1         1 19
20 16 2     1       1                   1 1 1       1   1     2                           1     1   1 1         1           20
21 23   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1             1   1     2   1         1 1     21
22 9           1   1               1   1   1       1   1 1                                                   1             22
23 11 1   1   1             1       1         1       1 1                       1     1                                   1 23
24 15   1   1 1 1                     3         1             1               1 1   2                         1         1   24
25 12       1   1   1       1   1 1                 1                                                   1 1       2       1 25
26 17                       1       2   1 1 1                 1           1     1   1   1   1           1   1 1 1   1       26
27 17 1 1               1   1   1 1             1   1                 1           1       1 1   1 1             2 1         27
28 7                                   1                 1       1                     1 1                           2     28
29 21         1 1               2                         2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 1   2         1   29
30 22   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1                     1 1 1 1 1     1     1 1 30
31 18 1   1 1       1     2               1                   1                       1   1 1 1 1       1       2 1 1       31
32 8           1                 1 1   1 1       1             1                                             1             32
33 19   1   1   1     1           1   1   2 2                         1 2       1               1 1   1 2                   33
34 16               2             1   1   1       1               1   1         1   1 1 1 1     1                 1   1     34
35 13     2                     1           1     1       1         1             1       1     1         1 1             1 35
36 15     1   1     1               1     1     1       1 1       1               1   1 1   1 1               1             36
37 16                 2   1             1 1         1           1                       1         1 1   2   1       1 1 1   37
38 20     1               1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1   1     1   1       1     1     1 1   38
39 18     2   1           1         1     1 1 1           1               1     1       2     1       1     1         1 1   39
40 23 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1     1 1 1                   2   2 1 2   40
41 22     1       1       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3                       1       1 1   1     1 41
42 10     1                 2   1               1         1 1 1                                     1 1                     42
43 22 1       1     1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     1       1   1     43
44 28         1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 2 1                 1       1   1   44
45 12                               1 2       1     1 1     1 1   1                             1     1   1                 45
46 14                 1     1                   1           2   1         1     1     1     1         1       2           1 46
47 10             2 1   1                         1                   1             1   1           1                 1     47
48 10       1     1                       1   1     1     1   1   1                       2                                 48
49 12   2       1         1                 1         1 1     1           1       1                                 2       49
50 22 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     2 1 1                                 50
51 16                 1 1 1               1                 2 1     1     1       1   1 1                       1 1   1   1 51
52 13 1   2                 1 1         1                         1   1             1         1     1 1         1           52
53 12           1                 1                 1     1 1   1         1         1 1                 1   1           1   53
54 10   1                   1             1                   1                   1 1               1             2   1     54
55 18   1                       1             2         1 1   1     1   3                 1   1   1         2 1     1       55
56 13 1 1                     1                                   1 1 1   1         1       1   1   1   1       1           56
57 15 1   2         1   1     1 1         1       1     1   1               1                         1         1       1   57
58 19     1 1       1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1           1       1   1             1 58
59 21 2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1           1       1       2   1                     1         1 1 59
60 20 3         1     2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1                                         1 60
61 22         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1                               1 1   61
62 13       1 1 1   1 1                   1       2 1 1                     1                                   1       1   62
63 9     1   1           1       1       1 1             1                                                         1     1 63
64 17 1                     1       1     1           1     1   1   1 1 2       1         1 1       1         1     1       64
65 16     1       1   2     1 1               1 1     2       2                   1   1     1                   1           65
66 18 1 1       1       1     1 1       1     1     1       1                   2       1     1       1       1   2         66
67 16       1   1       1   2           1         1                     1 1       1   1       1           1 1 2             67
68 13           1   1 1     1       1   1 1         1   1       1     1                       1   1                         68
69 12 1                       1   1 1                     1             2             1         1 2 1                       69
70 22     1 1     1 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1             1   1   1     1 2               1 70
71 22 1 1     1   1   1     1       2                 1 1           2   2             1   1 1     1     1       1     1 1   71
72 12       1     1     1                                     1           1       1 2   1             1             1 1     72
73 14           1 2           1 1             1                   2   1 1       1               1                 1     1   73
74 23   1     1                   1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1         2       1 1 74
75 6                             1               1     1   1                                       1             1         75
76 20 1 1   1   1   1                 1     1                 1           2 1   2   1       1 1 1         1 1         1     76
77 17       1                 1             1 1 1   1   1               1             1 1         1 1     1 1   1   2       77
78 23   1         1       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1             2 2   78
79 11         1   1 1     1                 1                                 1 1 1       1       1         1               79
80 15   1                 1       1   1               1     1   1       1   1             1       1     1 1   1         1   80
81 20 1       1   2           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1       1       1 1       1 1             81
82 19   1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     1       1   1                             1 1               82
83 16 1   1 1     1         1   1     1               1           1   2       1           1           1   1 1               83
84 16                     1         1 1       1     1 1 1           1             1 1     1   1     3                     1 84
85 13   1   1         1             1     1 1 1               1                       1   1   1           1 1               85
86 23             1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2         1 1                 2         86
87 6   1             2                                         1                                       1     1             87
88 16           1           1 1 1     2         1           2   1   2                 1 1 1         1                       88
89 14       1           1           1           3 1             1   2         2     1                   1                   89
90 19               1   2             1     1   2       1             1   3           1   1             1 1   1   1       1 90
91 15                   1               1           1       1     1 1               1         1     2   1 2 1       1       91
92 20       1 1           1             1     1 1 1   1   1                   1     2 1   1 2     1   1   1             1   92
93 10                 1       1       1             1                 2                     1             1   1         1   93
94 15       1     1       1 1                                         1     1 1 1           2   1 1               2       1 94
95 11         1 1       1                                 1             1                         1                 1 1 1 2 95
96 17         1       1             2 1             1 1     1 1               2     2               1   1   1       1       96
97 11       1 1                                           1     1           1 2   1           2 1                           97
98 13   1           1         1 1   1                 1             1     1       1     1                 1 1   1           98
99 19                     1             2             1   1 1     1         1   1         1 3     1   1     1       2     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng