BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
11
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14 1         1               1               1           1 1             1             1 1     1       1   1     1 1     00
01 21       1 1   1       2 1     1     1 1 1                 2           2         1 3       1     1         1             01
02 17                 1 3     1 1       1             1 1             1                   2 1 1 1   1           1           02
03 8                     1   1           1                     1 1         1       1               1                       03
04 18           1 1   1 1 1 1       1       1       2                 1           1     2               1 1 1   1           04
05 14             1         1           1   1 1   1         2                     1   1             1 1     1             1 05
06 16                   1         1                 1               1   1 1     1     1   1 1       3             1   1 1   06
07 19 2 1 1 1               1 1   1   2                 1   1     1             1         1   1 2 1                         07
08 16   1 1   1 1 1           1     1       1       1 1             1     1     1           1     1                     1   08
09 22 1 2 2         1   1             1 1         2     1             1     2     2     1         1                   1 1 1 09
10 15           2     1             1                 1   2         1     1               1           1 1     2     1       10
11 18     1 1       1 1                                 1 1 1 1     1   1             1   1   1   1         1       1   2   11
12 14         1                               1 1       1 1         1         1           1     1 1       2         1     1 12
13 17   1 1   1             2     1           1     2     1     1         1       1 1       1     1         1               13
14 11           1     1                         1       1     1 1   3                   1                       1           14
15 6       1     1       1                                     1       1                                 1                 15
16 14       1                             1   1       1           1 2       1       1 1     1   1               1         1 16
17 19                 1         1     1 1                   1     1       1 1     2     1 3   1 1             1       1   1 17
18 20 1       1       2         1 1     2           1           1             1   1                 1 1 2 1   1         2   18
19 14         1   1                 1 2     1                   1     1     1       1           1 1         1       1       19
20 19 1             1       1           1       2 2 1     1             1   1       1 1       1 1   1   1       1           20
21 15       1   1       1           1               1 1   1 1     1       1         1     2                         1   1   21
22 18 1 1 1 1     1             2   1     1   1       1           1         1     1 1                 1         1         1 22
23 15   2 3 1                       1     1 1   1                           1           1                     1 1   1       23
24 13         1     1 1 1             2     1 1       1                           1     1                 1     1           24
25 18 1     1 1   1           1   1       1 1 2         1     1       1                       1       1       2       1     25
26 18 2     1   1       1 1         1       1       1 1               1   1                     1     3       1       1     26
27 13             1   1               1   1             1                       1   1           1 1   1   1 1     1         27
28 12         1                     1             1               1       1   1           1 1   1   1       1       1       28
29 15         1     1         1       1       2 1 1     1         1                       1           2           1     1   29
30 16   1 1   1     1     1       1   1 1                   1           1       1       1                 1   1 1       1   30
31 9           1           1             1                                       1           1 1           1     1       1 31
32 14                       1           1             1             1     1 1 1 1 1       1       1   1   1             1   32
33 15               1                     1       1   1 1 1         2 1 1           1                   1           1 1   1 33
34 10 1     1             1                                   1                 1             1           2 1             1 34
35 11             1 1   1     1   1                                                                 1 1 1       1 1     1   35
36 23         1   1     1 1     1 1       1   1     1       1         2       2       1 1   1   1 2         1 1     1       36
37 15             1 1           1         1   1       1   1     2                       1       1         1   2         1   37
38 15           1               1                       1           1         1   1 1         1     1     1 1   2 1   1     38
39 17                       1         1   1 1     1     1         1 1             1 1     1   1 2             1     1   1   39
40 6             1 1   1                                         1                             1                 1         40
41 14             1     1                   1                     1         1   1         1   2     2     1 1           1   41
42 13         1             1   1   1   1                             1           1     1       1       1 1         2       42
43 13                                 1   1 1   1           1   2         1                 1   1 1                     1 1 43
44 12                         1             1   2             3       1 2   1                 1                             44
45 23   1 1   1   1 1 1     2   1 1     1             1       2       2         1         1         2     1 1         1     45
46 15                 1 1 1           1 1               1 1   1             1       1     1           1   1 1         1     46
47 18 1     1                         1 1     3   1 1     1 1 1   1           1 1       1               1             1     47
48 16 1               1           1   1           1     1 2   1             1   1   2 1                           1 1       48
49 16   2 2     1                   1     1     1     1         1                 1           1   2             1         1 49
50 20 1 1       1   1     1     1         1         1           1       1     1 2   1     1     1 2   1           1         50
51 15                 1   1         2             1 1     1   1     1       1         1             1   1       1 1         51
52 16           2   1           1     1 1       1   1       1     1     1     1     1       1                           2   52
53 20       1             1 1 1                   1         1 1   1 1   2   1         2     1 1               1   2     1   53
54 17                   1         1 1               1 1           2 1   2       1 1     2             1           1     1   54
55 17   1     1 1   1       1 1 1           1               1   1             1     1 1             1                     3 55
56 17   2 2       1             1 1 1               1   1 1 2                       1 1                         1         1 56
57 16               1 1 1 1                       1   1       1   1         1           1                 1 1 1   2       1 57
58 18 1               1               1 2           1   1       1   1     2 1 1                   2     1             1   1 58
59 18   1 1 1   1         1         1     1 1           1 1   2 1         1     1             1         1               1   59
60 11           1   1 2               1 1                     1                             1       1           1   1       60
61 13   1 1 1 1             1     1         1   1                               1           1               1   1     1     61
62 18 1       1         1       1   1           1       1             2 1     1 1           2     1   1 2                   62
63 13       2           1     1   1 1         1   1               1           1       1                         1       1   63
64 20 1         1   1         1   1 1       1 1           1     2   1     1                 1       1 1 1     2           1 64
65 20       1     2   1               1   1     2         1 1           1 1     2       1 1       1 1       1     1         65
66 19 1             1     1 1               2 1 1         1       1 2       1 2 1       1                 1     1           66
67 19   1 1   1 1 1           1           1 1     1     1                     1 1 1 1       1 1                   1   1 1   67
68 21 2     1     2             1   1   1 1       1   1       1 2       2               1       1 1         1       1       68
69 20             1   1 1 1 1       1               1   1             2 1 1                           1 2 1 1         1 1 1 69
70 16   1 1       1 1 1                       1     1 1         2     1     1   1       1                 1   1             70
71 19   1 1     1         1   1 1   1           1       1 1             1     1   1   1     1     1 1   1         1         71
72 14       1 2         1       1                   1           1           1     1   2       1               1     1       72
73 12       1       1   1       1       1 1   1         1                                       1       2                 1 73
74 15       1   1             1       1     1       1       1 2   1 1     1                         1   1             1     74
75 17             1     1 1 1     2                       1           2   1 1     1         1 1       1     1   1           75
76 16           1 1                                     1 1             1       1 1     2   1 1 1         1   1   1   1     76
77 16   2 2   1               2       1   1   1                       2 1           1 1               1                     77
78 11                           1   1 1   1           2           2   1                               1         1           78
79 14       1   1                       1       1         1                       1   2   1 2   1           2               79
80 21       1       1       1   1   1   1     2 1     3     2                       1       1     1     1 1         1 1     80
81 20 1               1     1   3                     1         1     1   1       1       1   2           1 1 1 1 1 1       81
82 17           1         1   1 1             1 1 1 1       1 1         1     1       2   1   1                         1   82
83 21       1 3             2       1 1   1     2   2               1     1         1   1           1             1 1     1 83
84 16       1 1 3 1           1                 1                 1           2   1 1             1             1     1     84
85 17                     1           1   1     1     1         1   1       1           1 1 1   1     1     1 1   1       1 85
86 21 1             1 1 1     2         1       1 1 2               1     1 1                         2 1         1   3     86
87 12   1 1                   1                             1             1   1   1       1 1                   1     1 1   87
88 9 1                   2                       1       1           1 1               1                             1     88
89 19                 1 1 1       2               1     1       1 2         1 2 2                               1 1 1   1   89
90 13 1                   1       1         1     2       1                   1 1           1 1     1                 1     90
91 15         1       1 1 1           1     1             1             1 1           1                     1       1     3 91
92 19             1 1         1     1         1   1         1   1             1       2     1   1   1   1 1 1 1   1         92
93 22   1 1 1       1 1     1     2       1 1 1   1   1       2                 1   1             1   1           1 1 1     93
94 15 1       1     1             2                     1   1     1         1 1                         1     1 1   1     1 94
95 13 1                 1 1       1 1       1 1         1           1 1 1                                   1   1           95
96 14   1 1         1       2 2         2             1                             1   1           1   1                   96
97 21 1             1   1     1   1       1       1         1   1     1 1 1       1 1         2         1     1     2 1     97
98 18   1 1                   1       1 1   2   1 1   1     1     1       1             2       1                   1     1 98
99 12                 1     1   1       1 1             1 1 1                                     1   1   1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
11
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng