BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1                   1       1 1   00
01 19     1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1     01
02 14               1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1                   02
03 13                       1       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1           1       03
04 17     1 1     1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1   04
05 16               1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                                       1 1     3 05
06 13             1         1           1       1                   1   1           2 1   1                   1       2     06
07 21   2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1     1     1 07
08 13                               2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1                 08
09 16   1         1           2       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     1 1       09
10 10                         1       1                 1 1     1       1             1   1         1         1             10
11 11       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         1                         11
12 16       1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2           1 12
13 8                   1           1         1               2                     1 1                         1           13
14 19           1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1     1     14
15 11 1   1                             1   1       1           1   1 1                 1   1                 1             15
16 23     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1   16
17 16                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1               17
18 12   1   1           1         2 1                 1       2   1           1                                           1 18
19 19     1 1 1       1                             1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 2 19
20 12       1 1   1                               1                       1               3 1   1 1             1           20
21 16 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           1 21
22 19 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   1         22
23 19         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1   23
24 11     2     1   1                                                     1   1 1 1           1     1       1               24
25 14       1           1       1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1               1     25
26 18 1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1           26
27 15         1             1 1                   1                     1       1           2   3   1     1         1   1   27
28 13       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1                 1                 1   28
29 9 1             1 1           1                   1 1                   2                                   1           29
30 13   2 1 1             1 1               1     1                       1         1               1           1         1 30
31 15     1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1         1   31
32 23   1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       1     2   32
33 13 1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1       1         2                     33
34 17       1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2           34
35 14 1     1                         1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 1     1   35
36 13                           1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1           1 1     36
37 11 1           1   2                             1       1                           1 2             1           1       37
38 15   1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1                               1 38
39 19   1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2       1       39
40 12   1     1     1 1               1                     1         1     1               1             1   1           1 40
41 14 1             1       1 1                     1       1 2                       1             1     1       1 1 1     41
42 17           2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1             42
43 19 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1   43
44 16       1       1     1                   1   1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1   44
45 10 1                     1   1                 1                             1   1   1 1 1   1                           45
46 15 1       1   1   1         1     1           1                     1                   1 1       1 1         1     1 1 46
47 14         1               1         2         1 2 1   1           1               1 1                           1   1   47
48 20           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1         48
49 22 1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1             49
50 16     1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1         1   1 50
51 13             2                       1     1   1               2           1       1           1   1       1   1       51
52 21   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1         1     52
53 13 1       1   1     2 1         1             1                   1               3                               1     53
54 13   1                               1     2             1 1     1                   2                     1     1 1 1   54
55 19 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   1 55
56 24 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1   56
57 16         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1             57
58 18 1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1           2           1     1   1   1       58
59 16       1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1                             1   2         1 59
60 12         1         2         1           1           1             1         1               1         1     1       1 60
61 14           1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1           61
62 15   1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1     62
63 13       1                     1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 1       1 63
64 12                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1                         1   64
65 25   1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           1 1       65
66 18           2   1     1                       1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     1 66
67 14     1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1         1         1   1           1     67
68 20   1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1       68
69 14                 1     1         1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1             69
70 14                               1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1           1     70
71 20           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1       71
72 15     1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1               72
73 22   2   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1                 73
74 21     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 1 74
75 28     1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1     75
76 16           1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1   76
77 13     1                                   1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1         77
78 13     1   1       2                   2             1       1   1                         1     1                 1   1 78
79 19   2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1                 79
80 21 1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 1 80
81 15 1       1           1     1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1             81
82 15   1               1   1   1     1         1 1                       1           2             1     1   1   2         82
83 17         1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 1         83
84 13   1 1         1     1           1         2     1           1         1                         1               2     84
85 13                       1       1       1       1     1 1       1             1   1         1                 1     1 1 85
86 18       1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1                 86
87 17         1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1         1     87
88 14     1   1                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1         1     88
89 13   1   1     1           2         1     1 1           1           1   1                         1             1       89
90 21 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1             2   1 1 90
91 12             1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1                 91
92 17       1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 2         92
93 15 1                 1           1       2               1               1 1               1       1 1   1     1     2   93
94 15         1 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     1           1       2     94
95 21     1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2   1       95
96 16 1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1       1       96
97 15             1             1       2             1     1           1   1   1         1           1     1           1 2 97
98 18 3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     1 2                       98
99 19 1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1                     1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng