BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1                     1                   1   2 2           1     1                             1   1     00
01 16 1           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1           1         1             1         1 01
02 20             1       1       1         1   2   1     1                       2   1       2     1   1   1     3 1       02
03 13 3   1             1     1                                         1           1     1       1 1           1   1       03
04 21             1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1     1         1   04
05 12 1       1         1           2                         1   1                 1             1             1   1   1   05
06 14       1   1 1         1   1 1               2                     1   1                 1   1       1             1   06
07 16                 1   1     2 1 1 1 1 1                               1         1 1 3                     1             07
08 19             2               1   1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1         2         1   08
09 21 1     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1       1       1   1       2           1 1   09
10 16     1                         1                         1 1   3           1     1 1     1 1   1         1 1   1       10
11 9                         1     1             1           1   1     1   1                 1 1                           11
12 9   2   1                                               1                       1     1 2           1                   12
13 16           1           1 1 1 1   1     1                         1       1     1       1       1           1   2 1     13
14 12       1       2       1 1             1 1                 1                             2                         1 1 14
15 21   1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1             1           1   1 15
16 18 1   1                 1             1         1 1             1   1 1                 1 1     1   1         4 1       16
17 18         1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                         1 1   1   1 17
18 15   1               1         1   1 1       1   1       1                 1         1                 1   1 1 1       1 18
19 12               1     1 1   1     1   1                                       1       1   1 1         1 1               19
20 16                 1 2     1       1                   1 1 1       1   1     2                           1     1   1 1   20
21 22         1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1             1   1     2   21
22 11       1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1                                               22
23 12     2             1   1   1             1       1         1       1 1                       1     1                   23
24 16     1 1 1           1   1 1 1                     3         1             1               1 1   2                     24
25 11   1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1                                                   1 25
26 19     1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 1           1     1   1   1   1           1 26
27 16     1   1         1 1               1   1   1 1             1   1                 1           1       1 1   1 1       27
28 7   1             1                                   1                 1       1                     1 1               28
29 18           1               1 1               2                         2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 29
30 21   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1                     1 1 1 30
31 17     1     1     1 1   1 1       1     2               1                   1                       1   1 1 1 1       1 31
32 13 2   2     2                 1                 1 1   1 1       1             1                                         32
33 19                     1   1   1     1           1   1   2 2                         1 2       1               1 1   1 2 33
34 15 1                               2             1   1   1       1               1   1         1   1 1 1 1     1         34
35 13 1           1   1     2                     1           1     1       1         1             1       1     1         35
36 16 1               1     1   1     1               1     1     1       1 1       1               1   1 1   1 1           36
37 15     1     1     1                 2   1             1 1         1           1                       1         1 1   2 37
38 18   1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1   1     1   1       38
39 17     2                 2   1           1         1     1 1 1           1               1     1       2     1       1   39
40 21   1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1     1 1 1             40
41 19   1                   1       1       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3                       1   41
42 13   2   1               1                 2   1               1         1 1 1                                     1 1   42
43 23       1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     43
44 26       1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 2 1               44
45 13             2                                   1 2       1     1 1     1 1   1                             1     1   45
46 13       1         1                 1     1                   1           2   1         1     1     1     1         1   46
47 10               1               2 1   1                         1                   1             1   1           1     47
48 12 2                       1     1                       1   1     1     1   1   1                       2               48
49 12       2             2       1         1                 1         1 1     1           1       1                       49
50 25 1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     2 1 1               50
51 14       1         1                 1 1 1               1                 2 1     1     1       1   1 1                 51
52 15 1 1 1             1   2                 1 1         1                         1   1             1         1     1 1   52
53 10                             1                 1                 1     1 1   1         1         1 1                 1 53
54 11     2       1 1     1                   1             1                   1                   1 1               1     54
55 18   1   1   2         1                       1             2         1 1   1     1   3                 1   1   1       55
56 14   1         1     1 1                     1                                   1 1 1   1         1       1   1   1   1 56
57 15     1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1               1                         1   57
58 18     1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1           1       1 58
59 19             1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1           1       1       2   1                 59
60 19                   3         1     2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1                         60
61 24         1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1                   61
62 15   1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1                     1                             62
63 9 1   1                 1   1           1       1       1 1             1                                               63
64 16     1             1                     1       1     1           1     1   1   1 1 2       1         1 1       1     64
65 16   1                   1       1   2     1 1               1 1     2       2                   1   1     1             65
66 19   1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1                   2       1     1       1   66
67 16       1     1 1 1       1   1       1   2           1         1                     1 1       1   1       1           67
68 15           1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1       1     1                       1   1       68
69 12                   1                       1   1 1                     1             2             1         1 2 1     69
70 21     1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1             1   1   1     1 70
71 23   1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1           2   2             1   1 1     1     1 71
72 17   1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     1           1       1 2   1             1   72
73 14         1 1                 1 2           1 1             1                   2   1 1       1               1         73
74 22 1             1 1   1     1                   1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1   74
75 6             1                                 1               1     1   1                                       1     75
76 20       1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 1           2 1   2   1       1 1 1         76
77 16 1       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1               1             1 1         1 1     77
78 25   1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1 78
79 11           1               1   1 1     1                 1                                 1 1 1       1       1       79
80 16 1 1 1         1     1                 1       1   1               1     1   1       1   1             1       1     1 80
81 22 1 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1       1       1 1     81
82 18           1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     1       1   1                             82
83 16 1         1       1   1 1     1         1   1     1               1           1   2       1           1           1   83
84 17 1             1                       1         1 1       1     1 1 1           1             1 1     1   1     3     84
85 13   1             1   1   1         1             1     1 1 1               1                       1   1   1           85
86 26       1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2         1 1         86
87 7         1     1     1             2                                         1                                       1 87
88 18           1 1               1           1 1 1     2         1           2   1   2                 1 1 1         1     88
89 16           1     1       1           1           1           3 1             1   2         2     1                   1 89
90 17             1   1               1   2             1     1   2       1             1   3           1   1             1 90
91 11                                     1               1           1       1     1 1               1         1     2   1 91
92 19       1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1                   1     2 1   1 2     1   1   92
93 8       1                           1       1       1             1                 2                     1             93
94 16 1 1 1   1               1     1       1 1                                         1     1 1 1           2   1 1       94
95 9 1 1             1         1 1       1                                 1             1                         1       95
96 19       2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 1               2     2               1   1 96
97 17     1 2   1 1 1         1 1                                           1     1           1 2   1           2 1         97
98 11   1                 1           1         1 1   1                 1             1     1       1     1                 98
99 18 1         1 1                         1             2             1   1 1     1         1   1         1 3     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng