BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15   1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         00
01 19           1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1 01
02 16       1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1             02
03 15 1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2         03
04 14   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1           1     1       1 04
05 17 1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1               05
06 14         1         1 2     1                   1         1           1       1                   1   1           2 1   06
07 19 1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1           07
08 15             1 1       1 1   1                                   2     1         1 1                 2 1             2 08
09 14                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1       09
10 8   1                                                       1       1                 1 1     1       1             1   10
11 16           1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1 11
12 14                   1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1 12
13 10     1               1       1                       1           1         1               2                     1 1   13
14 21 1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1             14
15 17     1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1                 1 15
16 21         1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1     16
17 16                   1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         17
18 15           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1           18
19 11                         2     1       1 1 1       1                             1   1                         1   1   19
20 10         1           1 2   1             1 1   1                               1                       1               20
21 21 1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1   21
22 19   1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1           22
23 17     1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1 23
24 15       1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 1       24
25 15         1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                                 1 25
26 16           1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   26
27 8                   1   1                   1             1 1                   1                     1       1         27
28 17     1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1     28
29 16   1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1                   2             29
30 13         1                     2     2 1 1             1 1               1     1                       1         1     30
31 11           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1     31
32 23   2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       32
33 15 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1     33
34 19 1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 34
35 12       1   1   1                   1     1                         1       1           1                     1 1 2     35
36 12 1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 1         1           36
37 10       1 1 1                       1           1   2                             1       1                           1 37
38 16           1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     38
39 17 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1   39
40 10 1             1                     1     1     1 1               1                     1         1     1             40
41 14       1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                       1   41
42 16     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     42
43 22   1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                   43
44 11 1                         1             1       1     1                   1   1         1               1     1   1   44
45 13         1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                             1   1   1 45
46 8                                   1       1   1   1         1     1           1                     1                 46
47 22 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1               1 1 47
48 18 1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1   48
49 25       1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2 49
50 17           1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1 50
51 12   1               1     1                     2                       1     1   1               2           1       1 51
52 24 1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                 52
53 17             1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1               3   53
54 15   1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1                   2 54
55 19 3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 1 55
56 20     1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1   56
57 22   2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1   57
58 17     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1           58
59 15   1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1           59
60 10                     1 1                   1         2         1           1           1             1         1       60
61 14                 1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1                         1       61
62 17 1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1     62
63 16 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       1         1         63
64 12         1                       1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1       64
65 22                     1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1           65
66 16       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1             66
67 16     1           1     1   1 1 1       1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1       67
68 26       1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1         68
69 20 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2         1 69
70 10                   1                                             1   1   1                     1         1   1 1   1 1 70
71 18     2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1       71
72 18     1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1         72
73 21       1       1   1                 2   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1     73
74 20 1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 74
75 22                 1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1   75
76 18 1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1         1       1 2   1 76
77 9           1         1           1     1                                   1   1             2         1               77
78 19 1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1                     78
79 15                         1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1 79
80 13             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1         80
81 15 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1         1 81
82 16     1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                       1           2   82
83 15               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1     83
84 15         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1             84
85 11             1                   1                       1       1       1       1     1 1       1             1   1   85
86 17       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1     86
87 18       1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1 87
88 13   1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1         88
89 13           2                         1   1     1           2         1     1 1           1           1   1             89
90 20   1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       90
91 14   1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1                     91
92 17 1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1           92
93 12   1       1 1               1     1                 1           1       2               1               1 1           93
94 15 1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1               1   1 1   94
95 19       1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1     95
96 14     1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       96
97 13 1         1 1           1                     1             1       2             1     1           1   1   1         97
98 19   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                   98
99 19     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng