BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14             1 2 1             1               1       1         1                     1 1       1   1   1   1         00
01 14     2       1               1     1       1                             1   1 1           1         1     2         1 01
02 16 1                                 1     1 2 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1 02
03 14 1         1       1       1       1 1 1           1           1 1         1       1     1 1                           03
04 16 1     2       1                 1       1       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1       04
05 16       1   1             1   1   1   2                         1     1   1   1 1             1                 1   1 1 05
06 18 1   1 1 1           1       1 1 1         1             2 1           1         1 2     1                   1         06
07 21       2 1           1       1         1 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1   07
08 10                   1   1                         2       1                 1 1       1 1   1                           08
09 13 1       1 1 1   1                 1                   1     1                           1 1   1   1         1         09
10 13   1       1 1 1   1   1       1       3       1           1     1                                                     10
11 20 1                         2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1       11
12 12           1     1     1 1 1       1         2   1                               1       1             1               12
13 13         1     1     1                 1 2 1   1   1               1               1       1                       1   13
14 15         1                   2 1                 1   2         1   1 1     1         2                     1         1 14
15 14             1 1       1   1                                       1       2   2 1       1     1 1   1                 15
16 20 1         1         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1   1             2     1       1         16
17 16 1 1       1           1     1           1 1 1   1 1       1                     1             1                   1 2 17
18 14                 1             1 1           1     1 1       1           1         1         2     1   1           1   18
19 17   2   2               2     1             1           1   1                           2     1       1 1 1       1     19
20 13     1             1     1                               1 1           1           1 2   1             1 1   1         20
21 15     1   1               1                         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     21
22 17 1         1     1 2 1   1                           1 1         1                       2     2 1     1       1       22
23 14           1                   1 1             1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1 23
24 18         1   1   1         1     1                   1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1       24
25 17           2   1 1 1 1     1   1                     2                 1     1 1 1           1         1           1   25
26 22       1 1 1   2   1           1   1     1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1   26
27 9   1       1     1   1     1                                 1                   1   1                   1             27
28 15 1       1                     1       1     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1   28
29 22   1       1     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1     29
30 16 2 1 1 1               1   1                   1                       1                     2     2 1 1             1 30
31 12     1 1     1       1   1                               1 1 1           1                           1 1             1 31
32 13                                       1             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1 32
33 23     2           2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1           33
34 14       1       1     1                               1         1 2 1 1         1                       1       2 1     34
35 15           1   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1                   1     1               35
36 16   2 1   1           2           1   2 1               1   1   1             1   1         1                           36
37 18   1           1   3     1     1     1               1   2           1 1 1                       1           1   2     37
38 11     2   1             1   1                                             1             1   1       1 1               1 38
39 11           1   1                 1               1       1   1 1   1                         1     1     1             39
40 16       2                       1 1 1     2 1                 2 1             1                     1     1     1 1     40
41 16 1     1             2             1   2             1     1         1         1     1     1   1 1             1       41
42 20   1 1           2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1             1           1             2 1         42
43 18     1         1         1 1               1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1 43
44 14     1       1 1 1                           1         1 2   1 1                         1             1       1     1 44
45 12       2               1                 1       1                     1 1 1         1 1       1 1                     45
46 11           1     1   1     1             1               1 1                                     1       1   1   1     46
47 15     1   1                                 1                 1 1       3         2         2 2           1             47
48 18       1     1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           48
49 21 1 1           1     1     1 1                 1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1 49
50 13   1       1 1     1             1 1                                     1           1 1   1         1             1 1 50
51 13           1 2             1 2           1                   1   1               1     1                     2         51
52 14     1           1                   1         1               1   1           1         1     1   1   2   1 1         52
53 16   1       1                   1   1               1                       1   1       3         1       1   1     2 1 53
54 19     1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                   54
55 21             1 3       1     1       1     1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1 55
56 16 1 2 1     1                                                       1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     56
57 19       1       2       2                           1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1     57
58 20 1 1                 1 1       1           1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       58
59 15           1             2         1   1 1                       1 1                   1               1     1   1 1 2 59
60 8 1                                                   1 1                           1 1                   1         2   60
61 17   1         2   2 1   1         1     2   1                                   1   1   2                   1 1         61
62 13     1 1 1       1                                 1   1       1 1                   2             1     1   1         62
63 20                   1 1 1 1   1       2     1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1               63
64 18   1     2   1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1                       1                 2     64
65 16     1       1     1     1 1 1         1   1 1           1                         1   1           1   1 1     1       65
66 16     1                     1   1 1               1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1 66
67 19 1   1     1               1           1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1       1 1     1 1       67
68 23   1             1   1 1         1   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1   68
69 16             1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     69
70 8     1   1           1 1           1 1       1                                   1                                     70
71 19   1   1     1     2         1     1       1   2 1   2             2   1         1             1           1           71
72 17                   1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 2       1             1         1       72
73 17                     1 1           2   2 2                           1       1   1                 2   1   1   1     1 73
74 13 1           1           1 1                                   1         1       1 1         1 1     1   1         1   74
75 13   1           1                   1             1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1   75
76 18     1           1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1       76
77 11 1                       1       1               2   1   1               1         1           1     1                 77
78 20   1     1               1                     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2     78
79 21 1 1         1 1       1     1   2 1   1           2     2                             1           2 1   1   1     1   79
80 12 1       1       1 1 1                                 1     1             1 1                   1             1   1   80
81 20 1         1                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1 81
82 13 1           1             1                         2             1     1   1 1 1 1               1               1   82
83 12 1       1 1         1                   1   1               1               1     1                     1 1   1       83
84 19 1                     1   1         1   1       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1 84
85 9                 1     1 2                 1   1           1               1                   1                       85
86 11                                     1           1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   86
87 18       1   1             1       2 1     1 1   2       2             1       1   1 1                     1       1     87
88 16       1     1   1 1     1 1   1             1     3             1         1               1         1   1             88
89 10   1 1       1         1                             1                   2                         1   1     1         89
90 21       1   1   1           1 2           1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 90
91 13         1             1         1 1         1   1         1     1     1                 1 2                 1         91
92 17   1   1       1               1   1   1         1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1 92
93 18   1             1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1               1     1                 1   93
94 17     1       1         1             3             1   1       1 1     1           1         1           1 1     2     94
95 21         2           1   1             1 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1   95
96 15         1             1     1       2       2       1 1           1       1       1             1           1       1 96
97 19 1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1           1                     1         97
98 29         2         2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 98
99 16       1                 1   1 1 1     1                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng