BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15           1   1   1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1                   1   00
01 17 1           1               1   1   2     2 1               1           1         1     1       1         1   1 1     01
02 21       1   1 2 2 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1         1   2   1     1     02
03 14                     2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1                                 03
04 13   1     1                       2   1           1       1               1   1             1   1               1 1     04
05 17       1       1 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2                         1 05
06 18 1     1           1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1               2             06
07 20 1       1                   1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1                     07
08 18 1       1                     1 1   2             1 1                   2               1   1   1 1 1 3               08
09 21       1         1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2                 1         1 1 09
10 16   2 3       1       1 1         1         1   1 1     1         1                         1                         1 10
11 12                     2 1 1 2           1           1                                 1     1             1           1 11
12 12   1         1 2       1   1               1       1           2   1                                               1   12
13 16     1                                     1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1                   13
14 13       1             1               1         2   1               1       2       1 1             1 1                 14
15 21 1       2         1   1     2         1   1               1   1       2   1             2               1 1 1 1   1   15
16 19 2 2 1     1     1 1       1       2         1       1       1   1                 1             1         1 1         16
17 19 1 1 1   1             1   2       2   1               1             1   1                   1   1       1 1 1   1     17
18 20 1 1           1   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       1   1       1   18
19 13         2   1     1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   1                     19
20 14         1       1   1 1         1 1                                         1 2     1       1                   1 1 1 20
21 20         1     1   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 1   1 1       1       21
22 19 1         1   1 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1               1   1   1 22
23 14                     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1             1       1         23
24 19   1 2           1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1                     3       24
25 16             1             1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1   1 1           25
26 20 1   1         1         1         1         1   1   1           1   3 1 1                           1       2   1 1 1 26
27 12     1                                       1   1       1       1   1         1 1               1   1   1 1           27
28 14 1     1 1                   1         4   1     1         1   1             1                                   1     28
29 15       1       1               1   2   1     2       2                 1               1 1               2             29
30 22     1     1       1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     30
31 16                   1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1     2               1   31
32 20         1 1       1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1                 1 1   1 1   32
33 13 1 1       1                                                                     1   1   1     1           1   1   2 2 33
34 7             1                                               1                               2             1   1   1   34
35 10       1                         2                           1           1   1     2                     1           1 35
36 16           1           1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1               1     1   36
37 11         1                   1                         1         1     1     1                 2   1             1 1   37
38 12 1                       1               1                     1   1               1               1 1   1     1 1   1 38
39 19         1         2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1           1         1     1 1 39
40 20         1           1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 40
41 18 1   1             1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1       2                 1 41
42 13   1     1                   1     1         1   1             2   1               1                 2   1             42
43 14                             1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1         1         1     43
44 18           2 1       1           1 1     1                         1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 44
45 13               1           2           1     2   1   1                   2                                   1 2       45
46 10                       1 1 1           1     1             1       1         1                 1     1                 46
47 10                     1               1                 2   1               1               2 1   1                     47
48 15       1   1   1                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1                       1   48
49 17       1     1       1     2   1   1           1 1       1         2             2       1         1                 1 49
50 20   1             1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2       50
51 16   1       1 1 2                       2 2           1             1         1                 1 1 1               1   51
52 15 1 1                   1   1       1           1             1 1 1             1   2                 1 1         1     52
53 9   1                     2     1               1   1       1                             1                 1           53
54 14       2         1             1       1   1       1             2       1 1     1                   1             1   54
55 16     1 1   1                 1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1                       1             55
56 16           1 1     1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1                     1               56
57 21     1 2               1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   1     1 1         1   57
58 14                   1         1         1         1               1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1 58
59 22         2 1           1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1   59
60 15     1             1     1     1                                               3         1     2     1 1     2       1 60
61 20   1             1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 61
62 19     1 2     1   1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1   62
63 18   1             1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1           1       1       1 1 63
64 8             2                                         1         1             1                     1       1     1   64
65 16   1   1   1     1       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2     1 1               65
66 23 1 1 1 1           1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     66
67 18                 1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2           1     67
68 18 1   3       1   1 1       1   1                                       1 1               1   1 1     1       1   1 1   68
69 10   1 2         1                 1             1                               1                       1   1 1         69
70 20                               2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 2 2             70
71 22 1 1     1       1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2         71
72 18   1   1   1                       1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1                     72
73 19         1 2       1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2           1 1             73
74 12     1                     1           1                 1   1             1 1   1     1                   1     1   1 74
75 15             1 1           2   2 1 1     2   1 1         1               1                                 1           75
76 19             1   1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1 76
77 15 1     1             1         2     1           1       1   1       1   1 1         1                 1             1 77
78 21         1   1 1 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 78
79 11                   1         1       1       1           1             1               1   1 1     1                 1 79
80 14       1 1       1 1 1                                 1     1 1 1         1     1                 1       1   1       80
81 23 1 1   1 1 1     1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2           1 1 1     2     81
82 19   1     1           1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       2 2           1 1     82
83 24       1   1   2   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1         1   1     1       83
84 9     1         1       1                 1                   1             1                       1         1 1       84
85 11                 1                 1         1                 1             1   1   1         1             1     1 1 85
86 17   1   1 1 1     1     1                                           1 2 1   1               1 1         1 1 1       1   86
87 14   1   1   1         1         1 1             1 1   1               1     1     1             2                       87
88 13               1         1           1               1 1               1 1               1           1 1 1     2       88
89 10             1 3                             1                         1     1       1           1           1         89
90 13 1                     1 1   1       1           1                       1   1               1   2             1     1 90
91 9 1 1   1     1             1   1                       1                                         1               1     91
92 17 2       1   2 1   1   1     2                 1         1         1                 1 1           1             1     92
93 12             1               2       1 1         1     1 1         1                           1       1       1       93
94 15 1           1   1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1       1 1                 94
95 13     1     1 1       1 1 1                             1     1 1             1         1 1       1                     95
96 15           1           1 1         1             1       1         2       1 1         1       1             2 1       96
97 18 1           1   3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1                               97
98 18     1     1               1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1         1 1   1         98
99 17     1   1 1   1     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                         1             2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
Ngày
/
Tháng