BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11 1   1                           1 1 1     1         1 1 1     1                 1                                     00
01 14             1       1 1       1               1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1     01
02 11 2     1                 1                   1       1   1               1 1       1 1                                 02
03 10       1     1                       1         1     1     1                   1 1           1             1           03
04 15               1   1     1           2 2       1       2 1           1 1                                     1 1       04
05 9                                     1     1                           1       1     1 1       1       1 1             05
06 8   1 2                             1                   1       1                     1                             1   06
07 11   1             1 1                 1     1                               2       1   1                             2 07
08 10         1 1     1 1   1       1               1   1                       1                         1                 08
09 6             1             1     1                                       1                                 1   1       09
10 10   1   1                       1             1         1 1                 1             1                   1 1       10
11 10                               1                   1             1 1                       1   1   1 2       1         11
12 8           1   1                                       1           1 1                 1     1 1                       12
13 10         1       1                     1           1 1                         1           1   1 1         1           13
14 7 1                         1     1                       1         1   1                         1                     14
15 10 1                   1         1               1   1 1       1               1                       1             1   15
16 4             1   2           1                                                                                         16
17 13             1                     2             1 1         1   1               1 1             1       1         1 1 17
18 7                       1     1                             1 1       1         1 1                                     18
19 15 1         1 1         1         1 1 1                               1 1     1       1           1         1     1   1 19
20 10             1         1 1             2   1           1               1 1                 1                           20
21 13 1 1         1       2                   1                   1           1   1             1       1   1         1     21
22 11 1                   1     1   1                           1           1 1 1                   1         2             22
23 14           1   1   1 1             1             1 1     1       1             1     1   2                     1       23
24 11       1   1 1 1                 1                                     1   1                         1           1   2 24
25 10       1                 1               1   2     1   1 1                     1   1                                   25
26 16 1   1     1     1                     1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1       26
27 9         1         1                     1           1         1               1       1   1                 1         27
28 12           1       1               1           1       1 1 1           1         1         1     1           1         28
29 8               1       1                         2                                       1 2                   1       29
30 7             1 1           1         1                                                                       1     1 1 30
31 12   1           1             1   1         1       1               1 1         1     1       1       1                 31
32 8                         1                                         2     1       1       1       1                 1   32
33 18     1     1     1 1 2         2                 2 1     1             2   1   1         1               1             33
34 13     1 1       1 1               1         1 1                                 2 1           1       1       1         34
35 10     1         1           1           1 1 1   1           1                                 1       1                 35
36 10           1       1                                 1           1                     2 1   2           1             36
37 13     1     1   1   1           1 1               2                               1             1     1     1 1         37
38 7                       1     1         1                     1   1           1                     1                   38
39 8               1                 1                     1     2                   1                 1           1       39
40 5                                         1 1 1                   1                                               1     40
41 9             1                   1       1 1 1             1     1                                             1 1     41
42 12       1       2             1   1 1                       1         1   1               1           1             1   42
43 16             1             1       1         1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1 43
44 7                                     1   1                         1                 1     1         1               1 44
45 12         1                     1                 1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1 45
46 10   1   1             1   1           1                   1 1               1               1     1                     46
47 13 1       1       1   1 1   1     1             1 1                                   1                   1         1 1 47
48 20 1       1 2 1           1 2                     1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1     48
49 12   1   1       1   2         1                                   1       1 1     1           1                   1     49
50 9 1                                                                       1               1   1     1       1 1   1 1   50
51 13     1             1             1           1 1               2         1                         1     1 1   1 1     51
52 8                       1                                   1                   1   1       1     1 1               1   52
53 10   1                 1 1 1   2                                                   1 1             2                     53
54 8       1                               1                               1   1 1         1             1       1         54
55 9 1 1     1                   1 1                                     1   1         1                     1             55
56 12 1   1             1                   2             1 1       1   1                 1 1                     1         56
57 12           1 1             1 1     1   1 1               1     1                     1       1     1                   57
58 9     1                       1   1   1                       1                     1     1       1 1                   58
59 8   1         1 1 2                                     1             1                                           1     59
60 9 2       1   1           1   1       1       1 1                                                                       60
61 22               3           2   1   1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2   61
62 8                               1   1       1                     1   1                   1 1             1             62
63 3                                           2   1                                                                       63
64 15                       2                         1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1         64
65 15                         1 1           1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1                     65
66 14   1   1             1       1     1         2                               1                     2   1   1     1 1   66
67 11                       1       1       1       1         1   1             1       1             1       1           1 67
68 13                   1   1 1               2                         2 2   1 1                     1       1             68
69 8       1               1             1               1       1             1                           1     1         69
70 14                           1                         1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2     70
71 13   1   1 2                   1     1                       1 1 1           1     1               1             1       71
72 10       1 1 1     1           1                               1                         1   1             1   1         72
73 12                           1     1     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                             73
74 9   1     2         1                   1         1 1       1                 1                                         74
75 13   1 1   1           1   1       1                               1           1       1   1   1     1                 1 75
76 11 1               1                 1                       1         1                 1       1       1 1     2       76
77 12         1       1               1       1     1   1                 1   1 1   1       1           1                   77
78 8                   1     1         1                   1               1         1                                   2 78
79 6   1         1             1       1                   1                                                       1       79
80 13         1               1                       1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1       80
81 10     1   1               1                           1                 1       1 1               1                 1 1 81
82 6   1 1     1                                 1                                               1 1                       82
83 13           1         1                   1                   2 1       1     1             1   1       1       1   1   83
84 9     1                 1   1 1                 1               2   1               1                                   84
85 8       1                 1                           1       1             1       1           2                       85
86 10                 1         1                             1       1 1         1         1     1       1         1       86
87 8                       1                           2       1     1             1                             1   1     87
88 10   1                     1     1               1     1           2                 1         1         1               88
89 15         1 1         1   1     2                             1 1     1             2             1         1 1   1     89
90 8                                                           1 1 1                 1           1 1     1 1               90
91 9                 1                   3           1 1             1     1                                   1           91
92 17     1               2 1         1                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1   92
93 13       1         1                     1 1 2   1 1                                     1     1         1   1         1 93
94 16   1 1             1         2       1 1 1   1                               1         2               2       1     1 94
95 8       1         1                   1                         1         1               1                         2   95
96 7                   1           1         1   1     1                                               1     1             96
97 6       1                           1         1       1             1                                       1           97
98 9 1         1 1                           1 1           1                       1         1     1                       98
99 8     1               1                                         1         1 1                           2         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng