BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11                                           1                           1         3 2   1   1     1     1               00
01 21 1   1 2     2   1         1     1   1   1       1                   1 1       1     1           1 1 1         1     1 01
02 10   1               1                     1   1                     1                   1   1       1             1 1   02
03 8                   1       1     1     1                         1   1                 1                     1         03
04 12         2               1 1       1 1   1                     1   1                         1   1                 1   04
05 15   1   1     2   1         1 2         1 1             1     1                               1   1         1           05
06 11 1                 1   1           1         1       3                             1       1 1                         06
07 12               1   1     1   1 1   1                                   1                 2       1           2         07
08 15     1 1       2       1           1                 1             1         1           1 1         1 1           1 1 08
09 16 1                               1         1                     1       2       1   1           1     1 1       1 3 1 09
10 6                     1     1                     1                                 1       1             1             10
11 14       1     1 1 1       1                     1       2     1 1         1               1             1 1             11
12 10       1           1 1             1                     1               2 1                         1       1         12
13 12   1                       1                       1           1               1   1 1     1       1     2           1 13
14 10 2   1             1       1           1                         1     1                       1                     1 14
15 5                               1                         2                           1                         1       15
16 6     1               1             1                         1         1           1                                   16
17 9     1             1 1   1     1           1                                 1     1                 1                 17
18 15           1 1       1                       2                   1 1   1       1       1   1         2   1           1 18
19 8                                         1   1   1                       1                       1         1       1 1 19
20 16 1               1   2             1 1     1           1           1       1           2 1                 1 1   1     20
21 11             1 1   1 1                       1 1               1 1                 1       1                 1         21
22 9   1                             1       1       1                               1 1           1 1     1               22
23 11     1             1                       1         1                   1           1       1               1 1 1 1   23
24 4                                     1         1                                               1                 1     24
25 11                     1               1                                         2         1     2     1         1 1 1   25
26 9                                   1                               1   1     4         1       1                       26
27 18       1           1   1 1       1     1 1 1         1 1                   2     1 1     1 1                       1 1 27
28 13         2                                     1 1 1                 1   1                   1         1       1 1 1 1 28
29 5   1                 1       1                                     1                             1                     29
30 9                 1       1         1                                 1 1 1       1       1                 1           30
31 8       1             1             1               1                 1     1     1             1                       31
32 2                                   1                                                       1                           32
33 15         2 1       1         1     1 1   2 1               1                                                 1 1   1 1 33
34 15         1       1           2                     1 1     2       1 1           1                         1   2   1   34
35 9         1   1                             1       1           1           1                         1 1             1 35
36 13   1 1 1     1       1         2   1               1         1     1       1                         1                 36
37 6                       1                   1       1   1                 1                                   1         37
38 13   1         1     1         1           1 1 1             1   1                 1                     1 1       1     38
39 11                 1           1     1       1     1                 1   1 1           1   1     1                       39
40 11               1 1     1         1                     1     1           1                 1 2                 1       40
41 10                 1             1               1               1           1 1                       1 1   1         1 41
42 9     1                               1             1     1                     1         1         1 2                 42
43 8 1         1         1                                     1       1       1                 1       1                 43
44 9       1               1     1                           1               1   1               1     1               1   44
45 5                                               1                       1     1       1                       1         45
46 10 1     1 1             1 1     1                                               1       1 1     1                       46
47 10   1   1                     1   1                                         1             1       1 1   1         1     47
48 10                 1         1           2                     1   1             1               1   1             1     48
49 10 1         1     1         2                             1     1                                   1       1 1         49
50 11           1 1 1                     1             1             1               1 1           1 1             1       50
51 8         1                           2 1                   1 1             1 1                                         51
52 12               1       1                   2     1         1               1 1 1         1                   1   1     52
53 7                             1                       1               1             1 1           1         1           53
54 15   1     1 2   1         1         1         1 1             1             1       1             1   1 1               54
55 7                       1 1       1   1       1                   1                                           1         55
56 10   1         1   1     1     1         1             1           2 1                                                   56
57 7               1                                       1       2                     1 1             1                 57
58 9           1   1                                   1         1   1                 1                     1     1     1 58
59 7           1                           1     1 1               1                                   1     1             59
60 12   1 1     1 2 1                 1           1           1         1         1     1                                   60
61 3           1                   1                     1                                                                 61
62 10 1   2               1                   1                         1         1         1     1             1           62
63 8                       1                                 1       1   1               1   1   1         1               63
64 12     1                 2   1               1   1   1       1           1   1           1     1                         64
65 9     1     1                   1               1         1     1               1                       1         1     65
66 6               1                 1   1                   1   1                                 1                       66
67 14         2       1         1                         1   1             1   1       1       2             1     1     1 67
68 8   1             1 1                         1         1       1                       1       1                       68
69 8                       1         1       1     1 1               1                   1                 1               69
70 12 1     1 1     1   1       1 1           1                                                 1               2     1     70
71 16                               1     1 1       1       1     1   1 1             2     1       2   1     1         1   71
72 13 1   1               1 1       2         1     1   1   2         1                   1                                 72
73 13         1   1               1   1     1             1 1 2                           1         1         1       1     73
74 9           1 1 1                             1   1                   1                       1   1       1             74
75 11   1                     1                         1       2 2       1 1         1                                 1   75
76 8         1               2     1                             1                                       1   1       1     76
77 11                 1   1                           1             1     1           1         1     1 1           1 1     77
78 16   1                         1   1     1 1       1   1 1   1                 1         2 1   1       1               1 78
79 10       1   1   1         1                             1 1               1                         1     1   1         79
80 12       1                                     1 1 1         2     1     1     1                             2 1         80
81 15       1               1               1   1             1 1     1   1   1 1             1       1 1   2               81
82 9                   1     2                 1       1             1     1       1                                 1     82
83 14 1         1   1                     4 1     1 1                     1         1                   1                 1 83
84 10                         1 1                 1                 2       1         1             1       1       1       84
85 11   1                     1 1         1           1         1             1             1 1                 1   1       85
86 8 1                 1       1           2                       1         1 1                                           86
87 19   1                                   1 1     1 1     2     2       1 1       1     2   1 1               1       1 1 87
88 7     1                       1   1       1       1                                   1 1                               88
89 16                   1 1         1 1 1       1 1       1 1                             1             1   1 1   1 1     1 89
90 9           1   1 1               1                       1               1 1                 1     1                   90
91 11   1         1   1       1     1   1         1       1   1         1                                         1         91
92 15 2   1 1 1           1         1 1                           1               2 1             1   1 1                   92
93 17 1   1     1     1         1   1   1   1                           2 1               1       1           2 1   1       93
94 13           1 1         2   1     1               3         1                       1           1             1         94
95 11                                                     1     2   1     1 1       1           2 1                   1     95
96 13   1 1   1                   1             1       1 1   1   1       1       1 1 1                                     96
97 10 1     1           1                           1                     1           1                 1       1   1   1   97
98 10                                         1         3 1                         2                 1   1     1           98
99 4                               1               1                                   1   1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng