BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8   1                 1               1               1               1       2                     1                   00
01 14 1         1     1       1 1             1         1         1                     1   1       1     1   1 1           01
02 12             1 1             1 1                       1     1     1                     1         1     1       1   1 02
03 6         1                             1           1           1                   1         1                         03
04 18               1   1   1     1   1 1   1       1               2     1     1   1 1   1                           1 2   04
05 12       1           1         1               1   1                     1 1 1                     1         1 1   1     05
06 11                     1     1           1       1           1       1               1     1               1 1 1         06
07 8         2                   2       1         1     1                                               1                 07
08 9 1 1           1 1     1       1                                             1         1                       1       08
09 13   1 1       1 3 1 1                                     1         1             1                   1               1 09
10 9     1                         1                           1 2             1       1         1   1                     10
11 15   1 1                         1     1     2   1           1 1 1                     1       1               1 1     1 11
12 13 1       1                     1     1           1   1     1         1                 1               1 1 1       1   12
13 10     2           1       1 1       1                               1 1                           1           1         13
14 10                 1 1 1     1 1     1                           1           1               1         1                 14
15 12           1                         1           1   1       1     1 1 1     2   1                         1           15
16 8                       1                     2   1                           1             1 1         1               16
17 13 1                   1 1             1                   1     1     1     1 1 1       1                   1   1       17
18 9 2   1           1         1             1   1                         1                                   1           18
19 22       1       1 1 1                     1 1 2 1         1                     1 2 1     1 1 1     2           1   2   19
20 11       1 1   1                       1         1                   1             1             1         3             20
21 11         1                         1     1           1           1   1 1             1             2             1     21
22 10   1                             1       1               1       1     1 1   1   1           1                         22
23 14         1 1 1 1               1   1 1                   1                     1       1       1         1 1       1   23
24 8             1     1               1     1         1                             2                               1     24
25 12 1         1 1 1       1                                           2                   1       1   1 1           1     25
26 11                     1           1     1 1 1     1                   2                           2       1             26
27 11               1 1     1           1   1                 1           1       1             1 1             1           27
28 12   1       1 1 1 1         1                 1 1     1             1                                 1   1             28
29 9                                       1     1                   1                   2   1                   2     1   29
30 7       1                           1       1   1       1                         1                     1               30
31 8                           1               1             1       1       1           1         1                 1     31
32 4                   1                                                   1 1         1                                   32
33 9         1 1   1 1                                           1 1                     1     1           1               33
34 13       1   2   1                   1       2                 1       1   1                           1               2 34
35 9 1 1             1   1                                                       1 1   1         1                   1     35
36 16 1                   1             1       1     1 1   1               1 1       1   1     1       1 1         1   1   36
37 8         1               1               1         1                           1         1                 1   1       37
38 23   1 1       1           1       1   1   1       1   1 1   1 1             1 1   1         1 1   3         1 1     1   38
39 10                   1                                     1       1     1   1         1                 2   1     1     39
40 9           1               1                         1             1                         1 1   1   1   1           40
41 8 1 1   1         1             1                   1           1     1                                                 41
42 9 2                   1             1     1                     1                     1   1                 1           42
43 7 1                   1                             1       1                                       1 1       1         43
44 10               1         1     1 1               1   1           1         1 1         1                               44
45 8         1         1         1   1   1   1               1                                               1             45
46 15                     1       1 1   1         1   1 1       1       1           1 1     1 1                     1     1 46
47 12   1         1                                     1             1                 3         1 1   1   1     1         47
48 7             1         1           2                             1               1           1                         48
49 11       1 1             1     1                 1     1         1                     2                   1 1           49
50 12           1         1 1       1                       1               1             1               1       1 1   1 1 50
51 4                         1                                               1       1                           1         51
52 10         1   1         1   1       1   1                   1     1                                     1         1     52
53 13       1                               1         1       1 1 1         1   1     1         1             1         2   53
54 8 1 1                                             1   1 1                 1                                 1       1   54
55 7         1                   1           1       2   1                       1                                         55
56 15                       1 1 1     1         1     1     1       1           1   1   1       2         1         1       56
57 17 1                             1 1       1         1 1     2     1             1   1   1 2         1         1       1 57
58 12     1     1     1       1             1     1 1                   1                         1 1 1           1         58
59 15     1               2                             1                 1 1   1   1       1   2     1               1 1 1 59
60 9                       1     1                     1       2           1                       1                 1   1 60
61 7                       1 1           1     1                 1     1           1                                       61
62 9       1           2         1                               1     1               1       1                     1     62
63 7   1                     1 1 1                                                 1       1                     1         63
64 6                                             1 1             1 1           1                         1                 64
65 6   1         1                   1     1                 1                                 1                           65
66 6                             1                           1     1     1                               1   1             66
67 15     1     1     1             1 1             1   1                     1         1     1 1 1   1 1   1               67
68 11                         1 1 1             1       1               1                                           2     3 68
69 16   1                             2         1 1     1   1                 1 1 1   1     1 1     1   1   1               69
70 10       2     1     1       1                 1       1                                   1           1       1         70
71 17     1         1           1         1 1   1 1   1     1   1 1         1               1         1     1         1 1   71
72 10                                                       1   1     2   1   1     1     1         2                       72
73 11     1       1                                   1               1   2 1   1                             1       1 1   73
74 17     1             1   1   1                           1       1   1     1   1     2           1 1   1 1   1         1 74
75 10               1       1     1         1     1 1     1             1     1                                   1         75
76 11 1   1       1                   1   2   1   1         1                                     1                       1 76
77 7           1 1     1           2                             1                                 1                       77
78 15 1               1 1             2     1 1 1   2 1                     1               1           1 1                 78
79 11     1   1               1                   1                   2   1     1   1     1                   1             79
80 14       2 1                           1               1                   1         1         1     1           4     1 80
81 10   2                                                   2 1         1       1         1           1   1                 81
82 12             1     1 1                             1   1     1           1   1       1   1   1                 1       82
83 14                 1             1       2   2       1   1   1                           1         2     1         1     83
84 5   1       1                   1                               1                         1                             84
85 15       1   1         2   1 1     1 1           1         1 1                       1   1 1                           1 85
86 12                                   1 2 1                               1       3       1       1           1 1         86
87 8       1       1 1           2                                                                     1   1       1       87
88 13                       1           1 1   1 1             1 1     3         1   1 1                                     88
89 14   1 1   1 1     1 1     1               1                   1 1                     1       1                 1 1     89
90 11                       1       1       1                       1                         2 2   1     1               1 90
91 7         1                                               1     1                                 1     1 1       1     91
92 4                         1     1                         1                 1                                           92
93 12     2 1   1           1 1                     1                         1   1         1       1                   1   93
94 6         1                       1                 1                                     1 1           1               94
95 8             1             2                         1                 1 1                             1     1         95
96 6                     1   1                     1     1 1                 1                                             96
97 6       1   1   1                         1             1                                                 1             97
98 10 1     1             1           1     1                               1     1                 1 1 1                   98
99 7                   1     1                   1   1       1   1                                                     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng