BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9         1             1   1     1     1               1       1           1 1                                         00
01 10                     1                   1                       1       1 1   1             1 1               1     1 01
02 9                   1           1 1       1 1                                 1 1                     1           1     02
03 9     1     2       1                   1         1     1           1                                       1           03
04 13     1     1           1 1           1     1   1       1     1         1 1         1 1                                 04
05 14     1 1               1                         1 1                 2 1         1             1 1       1 1   1       05
06 16       1       1           1                       1     1 1       1 1     2 1 2 1           1           1             06
07 11             1     1                 1       1           1 1           1           1               1     1           1 07
08 14   1                 1 1       1 1       1 2             1                 1     2       1                 1           08
09 11   1   1         2     1 1                           1           1     1                         1         1           09
10 13           1       1 1               1       1     1 1 1 1                   1       1               1   1             10
11 8                 1 1             1                                     2                           1   1       1       11
12 8                                 1             1 1               1       1   1                             1         1 12
13 15 2   2                             1   1 1     1             1         1           1   1             1   1         1   13
14 12   1                         2   1 1         1               2                               1   2                   1 14
15 10 2 1                                   1       1   1         1 1             1               1                         15
16 16   1     2 1                       2 1               2 1       1                         1   1       1     1   1       16
17 10       1           1         1       1   1     1                       1                         1             1   1   17
18 9       1     1                         1     1                           1             1         1     1         1     18
19 11   1       1 1                   1 1       1   1             1                 1                     1           1     19
20 6   1                                   1                       1                   1             1       1             20
21 9             2     1 1             1     1                         1                     1 1                           21
22 9       1     1 1                         1                   1               1     1             1           1         22
23 10           1               1     1 1       1 1                   1       1 1                               1           23
24 6 1                                   1                         1                           1       1     1             24
25 15     1   1 1     1     1               1         3                             1   1     1       1       1           1 25
26 12             1       1   2     1   1               1 1               1                   1     1   1                   26
27 4                         1                               1                   1                       1                 27
28 13                       1                     1 1         1 1             2   1           1       1 1 1   1             28
29 3             1                                                                               1     1                   29
30 10     1       1                     1 2 1 1                                     2           1                           30
31 7         1   1                       1         1             1                           1     1                       31
32 16             1         1 1               1     1     1 2     1 1   1         1     1           1       1             1 32
33 9         1       1                     1             1                       1                         2       1   1   33
34 19               1 1   1   1     1 2         1   1       1           1   1     1   1         1         2     1   1       34
35 6 1       1             1                               1                     1 1                                       35
36 11                     1 2 1   1                 1     1   1                                               1 1     1     36
37 16             1 1       1             1 1 1               1       2     1   2             1         1   1   1           37
38 12       1 1     1     1   1       1                   1                       1       1             1   1           1   38
39 10                           1   2                       1         1                 1     1 1           1             1 39
40 10               1                     1         1   1           1 1       1                 1   1               1       40
41 12     1 1           1       1                         1                   1 1     1   1       1   1             1       41
42 10   1                                                   1   1 1     1 1             1       2               1           42
43 9   1           1   1     1                 1                   1           2                         1                 43
44 10   2               1       1           1       1                 1                 1 1                             1   44
45 9   1                     1         1                     1   1       1   1                               1           1 45
46 16       1                   1   1     2   1   1                       2 1   1           1 1                       1 2   46
47 10       1                   2           1           1                 1 1   1                                 1     1   47
48 14                         1   1 1   1     1                           1           1     1 1   1     1   1     1       1 48
49 7                                                       1       1         1                                   1 1     2 49
50 10         1 1 1         1     1                                 1       1       2                     1                 50
51 15   1             2     1     1 1           1 1                     1         1     1     1       1     1       1       51
52 8                           1       1               1             1     1     1     1   1                               52
53 9 1                                             1       1   1 1     1     1                     1     1                 53
54 5   1                                         1     1                   1             1                                 54
55 15 2         1         1                   1       2     1   1       1     1 1                     1           1 1       55
56 16       1 1           1 1   1                 1 1 1 1             1 1 1           1     1                 1         1   56
57 9     1               1         2                     1   1     1                   1             1                     57
58 9 1               1   1       1             1 1                                                     2             1     58
59 14         1     1   1                       2   1 1                     1       1     2   1               1         1   59
60 8         1         1   1     2     1                                                   1                   1           60
61 7                 1   1                     1                                     1   1                       1   1     61
62 11 1 1   1   2                         1                         1                       2 1     1                       62
63 18     1   1                 1     1     1     1     1 1     1     1       1           1     1 1           1   1     2   63
64 15 1     1       1 1               1           1                   1 1           1           1       1       1 1 1 1     64
65 12     1         1                 1 1     1                   1                   1   1   1 1       1           1       65
66 8             1               1       1                   1           1     1                               1       1   66
67 4 1   1             1                                                                   1                               67
68 7   1                 1     1           1                                               1     1                 1       68
69 10                           1   1   1                       1   1 1 1                 1 1                   1           69
70 12 1                   1         1         1       1   1                                   1 1 1         1       1     1 70
71 12     1   1     1   1   1                                   1 1       1             1               1   1   1           71
72 15                   1       1 1   1               2 1       1     2             1 1 1   1                           1   72
73 7           1             1 1                                                   1 1                     1     1         73
74 9 1   1 1                                             1       1                   1                       1   1       1 74
75 9     1                 1 1               1   1 1           1                                         1             1   75
76 11               1 1         1         1     1           1                 1       1   1     1     1                     76
77 11                               1           1     1         1                           1       1           1 2 1 1     77
78 10                         1                 1             1         1                       1       2 1               2 78
79 6       1                     1             1       1         1                       1                                 79
80 12     1                   1     2               1       1                       1           1 1         1         1 1   80
81 12   1                           1   1   1         1 1                 1       1                 1       1 1       1     81
82 9     1       2 1     1           1                                 1 1                               1                 82
83 14   1     1 1     1                   1               1     1 1                   1     1     1   1             1 1     83
84 12         1           1     1 2     1             1       1           1   1       1 1                                   84
85 6                 1                                 1                       1             1     2                       85
86 17     1         1 1           1 1                   1       1   3 1                   1           1       1 1 1   1     86
87 8                         1                           1   2               1                                   1   1 1   87
88 13           1 1 1   1         1             1           1           1     1         1 1 1                     1         88
89 11           1     1                           1                             1 1       1       1     1         1   1   1 89
90 7 2                                                       1                       1     1     1       1                 90
91 11               1   1             1           1       1 1   1   1     1           1         1                           91
92 8                 1 1               1   1           1           1                               1     1                 92
93 14       1                     1               1                     1           1   1       1   2 1 1   1         1   1 93
94 14 1     1     1 1         1             1         1       1 1       1   1                     1 1       1               94
95 11         1                           1 1             1   1 1                           1 1   1       1           1     95
96 9           1     1   1                   1                         1 1         1               1                 1     96
97 7       1                         1               1           1   1                                           1       1 97
98 9           1   1                                   1       1           1                     1 1       1 1             98
99 8         1                               1   1                             1         1     1                 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng