BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12 1               1       1 1             1                       1   1               1             1   1     1     1   00
01 10           1     1   1           1 2                     1           1                           1                   1 01
02 14             1       1   1 1   1 1     1     1   1         1                                   1           1 1       1 02
03 14     1   1   1       1   1                           1         1   1 1           1     2       1                   1   03
04 11           1             1                                   1 1 1       1       1     1           1 1           1     04
05 10                 1                               1         1   1     2 1         1 1               1                   05
06 10     1 1     1 1       1                     1         1                           1       1           1               06
07 6 1                                             1                         1               1     1                 1     07
08 8                                                         1           1         1                 1 1       1 1       1 08
09 12 1                                     1     1 1   1                     1     1   1         2     1 1                 09
10 13       1 1     1     1   1 1                       1                   1 1             1       1 1               1     10
11 8                   1             1     1           1                 1                       1 1             1         11
12 9 1                   1                     2     1 1       1         1                                       1         12
13 10                                                     1       1         1     2   2                             1   1 1 13
14 10 1 1                           1                             1           1     1                         2   1 1       14
15 12           1                 1   1 1           1 1               2           2 1                                   1   15
16 11       1                                             1             1     1     1     2 1                       2 1     16
17 9                           1 1             1     1                                 1           1         1       1   1 17
18 9 1     2         1                                 1                       1       1     1                         1   18
19 11 1         1                     1                 1         1   1             1       1 1                   1 1       19
20 6                   1                   1 1                 1                   1                                   1   20
21 10           1                     1           1               1                           2     1 1             1     1 21
22 8                                 1             1   1   1                           1     1 1                         1 22
23 14       1 1   1         1   1   1                       1             1     2           1               1     1 1       23
24 6                 1 1                   1               1                     1                                   1     24
25 13         1                     1         1     1         1   1   1               1   1 1     1     1               1   25
26 14         1           1         1                       1 1     1 1     1                 1       1   2     1   1       26
27 6               1                                 1     1           1 1                               1                 27
28 14               1     1     1   1           1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1                   28
29 12 1                 1     1     2         1     1   1     1     1           1             1                             29
30 16         1       1     1     1     2                   1       1     1           1       1                     1 2 1 1 30
31 15 1 1             1 1 1 1             1 1     1 1         1           1               1   1                       1     31
32 12                             2 1       1 1         1   1               1                 1         1 1               1 32
33 12   1   1 1   1                 1           1                   1   1       1         1       1                     1   33
34 17                     1   1   1     1 1       1         1 1             1 1                 1 1   1   1     1 2         34
35 10                       1 1       1 1 1                   1     1             1       1             1                   35
36 9   2                                         1             1                                     1 2 1   1             36
37 19 1   1               1       1   1   1   1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1             1 1 1 37
38 17 1 2             1 1             2     2                   1       1               1 1     1     1   1       1         38
39 11 1 1               1     1               1 1         1               1                                 1   2           39
40 10             1           1     1       1 1       1 1                     1                 1                     1     40
41 13     1       1 1 1           1                 2         1     1                 1 1           1       1               41
42 8         1     2     1     1                     1             1               1                                       42
43 12           2       1     1                       1   1       1         1       1           1   1     1                 43
44 15   1   2     1             1 1             1               1   1         1     2               1       1           1   44
45 9 1       1                 1       1                     1             1       1                     1         1       45
46 13                       2         1   1   1           1             1               1                   1   1     2   1 46
47 13   1 1       1 1                     1             1           1 1         1       1                   2           1   47
48 15     1 2       1 1   1               1       1     1         1                                       1   1 1   1     1 48
49 10     1   1 1                   1             1   1   1       1 1         1                                             49
50 10         1     1                     1               1   1                           1 1 1         1     1             50
51 17       1               1           1     1   1 2   1       2               1   1             2     1     1 1           51
52 8   1 1           1                   2   1                                                             1       1       52
53 6     1                           1 1                     1         1         1                                         53
54 11                         1       1 1   1 1   1                   3   1         1                                       54
55 15                   1 1 2               1   1     1   1 1                 1   2         1         1                   1 55
56 10         1                 1         1               1             1               1 1           1 1   1               56
57 10         1 1                                   1   1   1               1         1               1         2           57
58 11     1 1         1 1         1                       1                 1     1               1   1       1             58
59 10     1     1       1         1         2   1                                         1     1   1                       59
60 11                         1   1           1 1                         1               1         1   1     2     1       60
61 8           1   1                                 1               1       1 1                 1   1                     61
62 15       1     1     1 1       1 1           1     1   1                       1 1   1   2                         1     62
63 8           1           1                                                   1     1   1                 1     1     1   63
64 11   1   1                               1                           1 1     1 1     1       1 1               1         64
65 15   1     1                         1 1   1 2                 1       1     1     1         1                 1 1     1 65
66 8     1               1                           1       1                 1             1               1       1     66
67 9               1   1   1           1           1           1                 1   1             1                       67
68 6   1               1                                                           1                 1     1           1   68
69 9     1 1       1               1   1                                   1                               1   1   1       69
70 12                   1       1                   1     2   1 2                 1                   1         1         1 70
71 10                           1         1 1     1 1                                 1   1     1   1   1                   71
72 12           1   1           1   1                                 1 1       2                   1       1 1   1         72
73 11   1         1   1                           1     2             1       1             1             1 1               73
74 14 1           1 1       1     1   1                   1     1       2     1   1   1 1                                   74
75 9 1                                       1 1         1 1                         1                 1 1               1 75
76 5             1                                                                             1 1         1         1     76
77 9               1       1     1     1           1       1       1         1                                 1           77
78 6 1                                 1 1                       1         1                             1                 78
79 6     1                                               1 1     1                     1                     1             79
80 8 1                                     1 1                             1         1                   1     2           80
81 10   1     1   1         1   1                                       1           1                           1   1   1   81
82 15   1   1                   1                   1 1     1 1       1     1         1       2 1     1           1         82
83 8                         2                               1                     1     1 1     1                   1     83
84 10                             1       1                       1 1                     1           1     1 2     1       84
85 4                         1   1   1                                                           1                         85
86 8                                           1                 1   1               1         1 1           1 1           86
87 6               1         1                   1 1                         1                           1                 87
88 8           1           1             1                                                 1 1 1   1         1             88
89 9     1       1 1                   1       1           1                   1           1     1                         89
90 8     1     2               1                               1             1   2                                         90
91 11       1 1       2     1                 1                 2                               1   1             1         91
92 13                 1 1       1     1         2 1               1     1                         1 1               1   1   92
93 13         1 1       1 1         1     1   1                 1     1   1     1       1                     1             93
94 9         1   1                                   1                           1     1     1 1         1             1   94
95 9   1         1                 1     1       1             1                         1                           1 1   95
96 11           1     1         1       1                         1 1   1                   1     1   1                   1 96
97 11 1   1             1 1         1 1           1                         1   1       1                         1         97
98 14             1   1     1     1         1           1   1 1   1     1   2               1   1                           98
99 7     1               1   1                       1       1                           1                               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng