BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11 1     1   1   1               1 2                   1         1             1                             1           00
01 9     1       1           1       1     1 1                 1 1                             1                           01
02 9     1               1         1       1                 1   1                                   1       1   1         02
03 7                                                             1         1     1       1             1       1     1     03
04 7     1               1 1   1                       1               1                             1                     04
05 10       1           1                                           4                         1 1     1       1             05
06 14         1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1                     1   06
07 10                         1   1     1                                   1   1 1             1   1       1       1       07
08 15     1     2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1                         08
09 11 1           1   1   1                 1       1 1           1       1         1                           1           09
10 15         1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         1 1 1               10
11 15 1 1 1     1                           1     2                     1       1   1   1       1     1     1           1   11
12 9 1                   1 1   1   1                   1           1                         1                         1   12
13 11     1   1       1               1 1     2                   1   1       1                                           1 13
14 10   1                                       1         1   1             1               1 1   1   1     1               14
15 9             1       1   1         1                 2                             1           1     1                 15
16 14   1 1       2     1           1   1               1   1   1             1                             2     1         16
17 7       1   1             1                                                   1                     2   1               17
18 11                   1     1 1         1                 1                       1         1     1       1       1 1     18
19 10     1                                           2                   2 1 1       1     1       1                       19
20 8   1     1           1                                                   1               1               1 1   1       20
21 11         1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                                     21
22 11               1                               3               1       1 1     1     1 1                   1           22
23 11       1               1             1                           1 1 1             1       2   1   1                   23
24 9                                               1   1       1         2 1                           1 1       1         24
25 8 2 1                 1                   1         1       1                                 1                         25
26 11     1 1                     2                       1         1 1                 1       1   1       1               26
27 12             1 1 1 1 1                     1                           2 1           1                     1   1       27
28 10             1 1                                           1               2                 1       1 2     1         28
29 7                     1   1 1                                       1                           1               2       29
30 11 1           1       1       1 1       1               1                       1     1               1           1     30
31 12     3   1 1                           1             1       1 1   1                   1             1                 31
32 8   1         1                   1       1                                           1           1       1         1   32
33 8 1                                     1     1                     1               1           1   1               1   33
34 11     1   1     1   1   1                       1                                             1       1   1 1   1       34
35 6                 1         1         1                     1                                         1               1 35
36 8 1                           1   1   1     1         1           1                                           1         36
37 8       1                                         1       1   1                     1     1       1                   1 37
38 10                                               1   1   1   1         1             1   2         1                 1   38
39 22         1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     1     1 39
40 6           1     1                       1             1                     1             1                           40
41 13       1         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                         1           41
42 11         1       1     1                       2             1         1 1                   1               1   1     42
43 10   1   1 1                       1           2   1             1   1                 1                                 43
44 5             1                                     1               1             1                         1           44
45 11                               1 1     1   1           1                     1             1         1     1   2       45
46 18 1               2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         1     46
47 8 1 1                           1       1       1           1                       1   1                               47
48 8                                         1   1           1       1     1           1                         1       1 48
49 7     1     1     1 1                     1                   1   1                                                     49
50 3                         1 1                       1                                                                   50
51 12                         1 1     1                   2                       1 1 1     1     1         1 1             51
52 6                       1       1       1                                   1           1       1                       52
53 13   1       1   1         1       1                 1 1     1                 1       1                       1 1   1   53
54 12               1       1           1             1             2                   1 1   1     1                 1   1 54
55 15       1 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1           55
56 14                   1         3           1     1   1             1         1   1   1         1           1         1   56
57 9       1   1 1               1           1   1         1       1                                                 1     57
58 10 2             1                         1                     1     1       1   1     1                           1   58
59 6   1                 1       1                           2           1                                                 59
60 15   1         1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1     1             1   60
61 9           1                     1       1             1 1                           1                           1   2 61
62 11                                             1   1     1 1 1       2       1     1   1             1                   62
63 14   2                                         1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1       1 63
64 11                   2                           2   1               1           1     1     1         1           1     64
65 15 1           1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1             65
66 7                       1       1                                                 1       1         1     1       1     66
67 11         1     1         1     1                 1     1             1           1 1                           1 1     67
68 10     1                     1         1             1 1           1                       1     1 1   1                 68
69 15                               1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                           69
70 15       1     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 1       1         1 70
71 13 1             1   1   1   1       1                         1           1       2                           1     1 1 71
72 11                 1 1           1     1                   1       2             1                 1 1               1   72
73 9               1     1 1 1           1   1           1           1                                                   1 73
74 16 1       1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1     1 1             74
75 10                                   1       1 2                                 1                   1       2 1     1   75
76 14       1       1       1     1       1 1 1 1                             1             1                 2   1 1       76
77 10                       1                 1             1     1 1     1                                   1     1 1   1 77
78 12 1       1 1                 1                                     1                 1       1   1 3               1   78
79 16                       1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1     1     79
80 12       2                 1   1 1   1     1       1 1                                             1             2       80
81 9         1         1                               1     1       1             1                                   2 1 81
82 12 1 1                               1 2     1               1                   1   1     1         1 1                 82
83 10   1       1   1 1       1                 1                               2                 1                       1 83
84 10         1                                           1   1 1       1       1             1     1         1   1         84
85 8                         1       1                                       1 1                 1         1       1 1     85
86 14     1                     1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1                   1   86
87 13       1               1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1         1     87
88 14                       2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1           1   1         88
89 8         1 1               1   1                 1     1   1                                   1                       89
90 5                 2                                                 1     1                               1             90
91 10   1 1 1       1   1   1                                     1         1       1                               1       91
92 4                                       1   1                                                 1               1         92
93 9           1 1                             1   1 1         1               1           1                         1     93
94 10     1           1 1                   1   1       2   1                                   1                     1     94
95 14       1                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1         95
96 12         1       1   1               2                     1               1           1 1                 1 1       1 96
97 13   1         1     1                           1         1             1     2   1               1   1               2 97
98 12   1   1   1       1 1                     1                                   1       1                   2 1   1     98
99 6                             1 1           1 1                                                           1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng