BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12                                   1 1 1 1   1   1   2                                     1     1       1 1           00
01 8   2                                     1       1     1                                 1   1 1                       01
02 13           1     1             1                                             1       1   1 1   2   1         1 1 1     02
03 17     1   1               1       2   1     1             1 1     1   1   1 1   1                 1       1     1       03
04 10       1         1               1               1 1     1   1                                   1   1           1     04
05 10 1 1         1   1                   1               1         1               1                   1         1         05
06 13       1         1     1   2 1                               1   1             1                 1 1               2   06
07 12                             1     1 1 1       1       1                 1         1 1                           1 1 1 07
08 8                     1                   1         1 1 1             1       1                                       1 08
09 10 1           1                                     1           1 1             2               1               2       09
10 14                 1 1     1   1   1 1 1                     1 1   1                   2   1             1               10
11 9     1         1                               1               1 1 1         1                               1     1   11
12 13 1           1     1 1                 1     1       2 1 1               1       1   1                                 12
13 12         1     1                           1           1       1       1                 1 1         1         1 2     13
14 7     1           1                             1             1 1                 1                               1     14
15 9                           1         1 1   1           1                                 1       1             2       15
16 11 1           1     1                                         1       1               1   1   1 1   1         1         16
17 8               1                                 1     1       1                     1   1   1       1                 17
18 11 1       1   1   1       1               1                       1       1   1       1           1                     18
19 11           1         1                                                                 1   3 2         1       1 1     19
20 13         1 1     1   1   1     1                     1                 1 1   1               1       1   1             20
21 9     1         1               1                 1     1           1               1             1   1                 21
22 5   1   1                                 1                           1                                       1         22
23 10             1         1           1   1     1 2                 1           1           1                             23
24 17         1         2 1       1               1             1     1   1 1                       1           2 1 1     2 24
25 5                         1                               1                       1           1                     1   25
26 9   1     1 1               1 1   1       1                   1                                             1           26
27 13     1       1     1 1       1           1     1           1 1           1                                       2   1 27
28 9                                   1     1   1   1                                     2       1               1     1 28
29 15     1                 1   2         1     1   1       1           1       1   1             1     1 1             1   29
30 21   1 1                 2 1 1 1 1   1             1       2               1     1       1       1   1   2           2   30
31 8                 1               1                                   1         1 1         1                 1     1   31
32 5             1                         1     1                                           1                   1         32
33 12             1       1     1                     1       1   1   1       1   1             1             1 1           33
34 10                         1     1               1     1                     1 2             1 1           1             34
35 13 1   1 1     1 1                   1               1     1             1         1             1     1 1               35
36 12         1                       1         1               1 1     1       1 1 1 1 1                             1     36
37 12           1     1       1 2     1   1 1                               1             1           1         1           37
38 11   1 1                       1           1           1       1               1 1               1           1         1 38
39 14 1                     1                       1               2     1 1 1 1                 2     1 1 1               39
40 8       1                       1                 1                   1 1     1               1             1           40
41 10         1 1                       1       1     1                           1     1               1         2         41
42 16 1     2   1           1     1           1               1           1 1   1       1       1 1                     2   42
43 13   1 1           1 1               1       2 1   1                     1               1                   1     1     43
44 9                                         1     1                   1                   1 1         1 1   1   1         44
45 11 1     2   1             1               1 1       1         1                                           1       1     45
46 8 1                                   1           1       1         1                 1   1                         1   46
47 8     1     1                       1   1                     1                     1         1               1         47
48 6     1           1     1                                                   2                               1           48
49 7         1                     1 1                               1   1                               1   1             49
50 19 1             1       1                   1   1     1         1       1 1           1 1   1   1   2 2         1 1     50
51 16   1                         1 1 1         1               1       2               1             1     2 1     1 1 1   51
52 12     1   1         2     2 1                             1   1 1 1               1                                     52
53 10     1                               1                           1   1   1         2     1 1                   1       53
54 5                     1     1                 1                 1                                                     1 54
55 7   1             1 1             1                     1               1                     1                         55
56 7     1 1     1             1           1                                   1                 1                         56
57 7 1                   1           1               1                   1 1                                     1         57
58 10   1   1 1             1 1             1                             1                   1       1         1           58
59 6                                         1               1     1                       1   1   1                       59
60 10   1         1           1                 1 1     1 1     1   1                   1                                   60
61 10                             1     1       1         1 1                   1           1           1   1           1   61
62 15           1                 1 1 1   1       1   1         1         1       1     1       1     1   1   1             62
63 8                           1   1             1                     1     1   1         1               1               63
64 16       1   1   1                   1   1   1       1       1                     1       1       1   1 1 1 2           64
65 4                                         1           1                 1                       1                       65
66 15 1 1                         1 1     1   1   1 1 1                 1   1 1     1                   1           1       66
67 10 1                           1                     1     1 1     1 1             1 1                                 1 67
68 11                   1       1       1       1           1   1               2           1                 1           1 68
69 6                   1   1       1           1             1     1                                                       69
70 9   1                           1                       1               1       1                         1   1   1   1 70
71 7         1 1               1                       1 1     1                                             1             71
72 10   2           1                 1                 2         1                         1               1     1         72
73 11                     1       2       1           1                       1     1             1               1 1     1 73
74 19               3       2         2           1         1   1   1     1     1     1   1     1     1   1 1               74
75 6               1                   1                               1                                   1   1   1       75
76 4                   1               1                                                     1 1                           76
77 11     1       1 1     1                         1             1     1                   1                 1 1       1   77
78 12 1         1 1           1               1                     1 1     1     1     1         1               1         78
79 16                   2 1         1       1           2         1       2       1   1 1 2                 1               79
80 12                 1     1                                   1     1     1 1 1                       1 1   1 1         1 80
81 12       1 2             2 1 1   1             1                     2                 1                                 81
82 6               1         1     1                                           2                                       1   82
83 6             1                         1       1       1 1                       1                                     83
84 13       1 1     1   1                   1           1     1           1           1 2                   1             1 84
85 8             2   1                                               1 1           1         1                       1     85
86 8               1         1         1                 1           1                 1 1             1                   86
87 16       1 1 1 1       1                       1 1   1                   1               1           1   2   1   1   1   87
88 9   1           1   1   2                     1                           1           1             1                   88
89 14                                       1       2       1     1             2       1       1   1 1 1                 2 89
90 14                 2             1         1       1       1               1   1   2             2 1           1         90
91 7         1 1                   1     1                     1                   1 1                                     91
92 10 1   1           1                   1   1             1           1                             1               1   1 92
93 6           1         1     1                                                     1     1 1                             93
94 20 2     1             1   1           1 1     1     1     1   1                 1     1   1 1   2 1         1       1   94
95 8         1           1           1         1       1 1                           1                             1       95
96 12                             1     1       1     1   1 1       1                       2                 2           1 96
97 11   1   1   1       1 1       1                             1   1 1 1           1                                       97
98 10       1       1                 1   1 1     1       1                   1     1       1                               98
99 14     1     1         1             1 1 1       1   1       2                                     1   2           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng