BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1 1   1 1                                   1             1     1   1   1               1 2                   1     00
01 14   1       1 1   1                             1       1 2       1       1           1       1     1 1                 01
02 14 1   2         2           1   1       2                         1               1         1       1                 1 02
03 6   1   1         1                         1     1     1                                                               03
04 12 1     1                         1   1           1   1   1       1               1 1   1                       1       04
05 3                                   1                               1           1                                       05
06 12             1             1     1           2                       1     1       1     1       1   1       1         06
07 3                                                                                     1   1     1                       07
08 12               1           2             1       1               1     2   1     1               1         1           08
09 12 1       1           1       1                             1 1           1   1   1                 1       1 1         09
10 15 1             1         1     1     1 1       1   1                 1   1   1 1               1             1     1   10
11 10                           1               1         1       1 1 1     1                           1     2             11
12 11             1         1       1       1       1             1                   1 1   1   1                   1       12
13 18 1   2         1     1 1 1           1   1 1       1             1   1       1               1 1     2                 13
14 9             1                 1           1       1     1     1                                       1         1   1 14
15 7                                                           1             1       1   1         1                 2     15
16 14 1       1                         1       1             1     1 1       2     1           1   1               1   1   16
17 7       2                               1   1                       1   1             1                                 17
18 8   1             1 1                                                           1     1 1         1                 1   18
19 8 1   1                       1 1           1                     1                                           2         19
20 7                               1 1                     1   1   1     1           1                                     20
21 10                 1                   1                               1 1   1         1           1             1 1 1   21
22 9   1   1                             1             1 1                     1                               3           22
23 10   1                     1   1     1           1 1 1               1               1             1                     23
24 9   1   1       1 1         1                   1       1                                                   1   1       24
25 11             1   1     1                         1         1 2 1                 1                   1         1       25
26 11       1 1                   1             1             1 1     1 1                     2                       1     26
27 11                 1   1 1           1                 1                   1 1 1 1 1                     1               27
28 10     1             3 1 1 1                           1                   1 1                                           28
29 10 2   1     1             1         1                       1                     1   1 1                               29
30 9                               1         1                   1           1       1       1 1       1               1   30
31 14             1               1   1 1 1             1     1       3   1 1                           1             1     31
32 12               1 1 1                 1               1 1 1 1   1         1                   1       1                 32
33 9 1     1     1                     1     1               1   1                                     1     1             33
34 14           1 1         1 2         1   1                   1     1   1     1   1   1                       1           34
35 14               1 1 1   1         1     1     1       2   1 1                 1         1         1                     35
36 12 2                           2   1                         1 1                           1   1   1     1         1     36
37 9   1 1             1 1                   1 1                       1                                         1       1 37
38 7           1           1                   1 1                                                             1   1   1   38
39 17       1 1         1 1 1                         1                   1               2 1   2 2 1 1       1             39
40 9           1               1     1   1                     1           1     1                       1             1   40
41 12   1   1     1         1               1                           1         1             1 1 1         2             41
42 13   2           1     1         1 1       1 1                         1       1     1                       2           42
43 10                   1             1   1                         1   1 1                       1           2   1         43
44 6       1   1                         1           1                       1                                     1       44
45 12   1 1             1   1     1                     1 1                                     1 1     1   1           1   45
46 11   1 1                           2                           1               2           1   1 1             1         46
47 10         1     1   1                         1           1   1 1                           1       1       1           47
48 9 1   1     1         1                       1     1                                                 1   1           1 48
49 13           1     1 1     1 1           1     1   1               1     1     1 1                     1                 49
50 9                             1 1           2 1       1                               1 1                       1       50
51 9         1               1     1       1                                             1 1     1                   2     51
52 9     1   1             2                 1             1                           1       1       1                   52
53 15       1             2             1             1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1     53
54 9       1                 1       1   1                     1               1       1           1             1         54
55 14                             1                 2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1   1 55
56 14   1       1                       1 1   2             1                       1         3           1     1   1       56
57 15             1       1 1         1     2     1 1                   1   1 1               1           1   1         1   57
58 13       1     1   1       1   1   1 1     1             1     2             1                         1                 58
59 9                   1 1                           1 1           1                 1       1                           2 59
60 10                   1                               1           1         1   1 1 1     1               1     1         60
61 9         1               1                       1     1               1                     1       1             1 1 61
62 12   1 1                           1   1     1   2         1                                               1   1     1 1 62
63 10                 1   1       1       1         1               2                                         1   1   1     63
64 8               1                   1             1                             2                           2   1       64
65 7                               1                   1         1           1                         1               1 1 65
66 6     1 1     1                               1                                     1       1                           66
67 9                         1   1 1                                     1     1         1     1                 1     1   67
68 9         1             1 1     1                                 1                     1         1             1 1     68
69 16         1 1 1   1         2       1                   1                                   1     1       2 1     1 1 1 69
70 13           1     1                 1         2   1       1         1     1       1     1 1                         1   70
71 11     1                     1     1 1     1                   1             1   1   1   1       1                       71
72 10                     1             1               1 1 1                     1 1           1     1                   1 72
73 15 1     1 1 1   1 1         1                               1               1     1 1 1           1   1           1     73
74 16           1 1             1               1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1       2 74
75 9                 1           1             1   1   1                                           1       1 2             75
76 11                             1                 1       1           1       1       1     1       1 1 1 1               76
77 10                           1   1       1 1   2   1                                 1                 1             1   77
78 6         1                                           1       1       1 1                 1                             78
79 9                           1                 1                                     1   1       1   2   1             1 79
80 14         1                 1                     1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1       80
81 10                   2                   1   1 1 1                     1         1                               1     1 81
82 9             1                 2                             1 1                               1 2     1               82
83 12                 1         1     1   1   1             1       1       1   1 1       1                 1               83
84 9   1   1                         1       1       1   1               1                                           1   1 84
85 5                     1       1       1                                               1       1                         85
86 14     1       1 2         1     1   1                 1     1     1                     1 1             1         1     86
87 16           1       1   1 1   1               1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1           87
88 11       1 2                                     1   1                               2 1 1     1                 1       88
89 11                         1             1     1   1   1               1 1               1   1                 1     1   89
90 11   1 1       1           1           1 1         1     2                     2                                         90
91 7                 1                                             1 1 1       1   1   1                                   91
92 13 1             2     3                 2 1         1     1                                         1   1               92
93 14 1             1       1   1 1           1         1     1 1           1 1                             1   1 1         93
94 12         2   1 1                                                 1           1 1                   1   1       2   1   94
95 8                                                       1   1       1                   1       2   1   1               95
96 10 1 1                   1           1                     1           1       1   1               2                     96
97 12 1         2       1           1     1   1                     1         1     1                           1         1 97
98 9           1                               1         1         1   1   1       1 1                     1               98
99 5                                         1                                               1 1           1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng