BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13         3       1 1               1       1 1             1                       1   1               1             1 00
01 11     1     1                 1     1   1           1 2                     1           1                           1   01
02 13 1               1             1       1   1 1   1 1     1     1   1         1                                   1     02
03 16 1 1   1               1   1   1       1   1                           1         1   1 1           1     2       1     03
04 11             2               1             1                                   1 1 1       1       1     1           1 04
05 11             1                     1                               1         1   1     2 1         1 1               1 05
06 11     1           1     1 1     1 1       1                     1         1                           1       1         06
07 9     1         2 1 1                                             1                         1               1     1     07
08 7   1 1                                                                     1           1         1                 1 1 08
09 12       1           1                                     1     1 1   1                     1     1   1         2     1 09
10 16   1     1   1   1       1 1     1     1   1 1                       1                   1 1             1       1 1   10
11 10           1 2                       1             1     1           1                 1                       1 1     11
12 9               1   1                   1                     2     1 1       1         1                               12
13 11   1 1         2                                                       1       1         1     2   2                   13
14 6                   1 1                           1                             1           1     1                     14
15 11                             1                 1   1 1           1 1               2           2 1                     15
16 12     1 1       1 1       1                                             1             1     1     1     2 1             16
17 9 1     1 1                                   1 1             1     1                                 1           1     17
18 10           1 1     1     2         1                                 1                       1       1     1           18
19 9                   1         1                     1                 1         1   1             1       1 1           19
20 7         1     1                     1                   1 1                 1                   1                     20
21 8                             1                     1           1               1                           2     1 1   21
22 8               1                                   1             1   1   1                           1     1 1         22
23 12 1                       1 1   1         1   1   1                       1             1     2           1             23
24 9   1   1       2                   1 1                   1               1                     1                       24
25 13           1               1                     1         1     1         1   1   1               1   1 1     1     1 25
26 12       1   1               1           1         1                       1 1     1 1     1                 1       1   26
27 6         1                       1                                 1     1           1 1                               27
28 14                                 1     1     1   1           1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1 28
29 12                   1                 1     1     2         1     1   1     1     1           1             1           29
30 14 2           1             1       1     1     1     2                   1       1     1           1       1           30
31 14                   1 1             1 1 1 1             1 1     1 1         1           1               1   1           31
32 10                                               2 1       1 1         1   1               1                 1         1 32
33 11                     1   1 1   1                 1           1                   1   1       1         1       1       33
34 14               1                       1   1   1     1 1       1         1 1             1 1                 1 1   1   34
35 12   1           1                         1 1       1 1 1                   1     1             1       1             1 35
36 10     1     1   1     2                                         1             1                                     1 2 36
37 16                   1   1               1       1   1   1   1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1 37
38 16                 1 1 2             1 1             2     2                   1       1               1 1     1     1   38
39 8                   1 1               1     1               1 1         1               1                               39
40 11 1   1                         1           1     1       1 1       1 1                     1                 1         40
41 15   1   1   1           1       1 1 1           1                 2         1     1                 1 1           1     41
42 8                           1     2     1     1                     1             1               1                     42
43 12               1             2       1     1                       1   1       1         1       1           1   1     43
44 14             1       1   2     1             1 1             1               1   1         1     2               1     44
45 9     1 1           1       1                 1       1                     1             1       1                     45
46 9 1                                       2         1   1   1           1             1               1                 46
47 12   1             1   1 1       1 1                     1             1           1 1         1       1                 47
48 12 2                     1 2       1 1   1               1       1     1         1                                       48
49 12       1 1             1   1 1                   1             1   1   1       1 1         1                           49
50 10               1           1     1                     1               1   1                           1 1 1         1 50
51 17         1   1           1               1           1     1   1 2   1       2               1   1             2     1 51
52 8       1   1         1 1           1                   2   1                                                           52
53 8 1         1           1                           1 1                     1         1         1                       53
54 12       1                                   1       1 1   1 1   1                   3   1         1                     54
55 16             2                       1 1 2               1   1     1   1 1                 1   2         1         1   55
56 9                           1                 1         1               1             1               1 1           1 1 56
57 10 1     1                   1 1                                   1   1   1               1         1               1   57
58 10                       1 1         1 1         1                       1                 1     1               1   1   58
59 10                       1     1       1         1         2   1                                         1     1   1     59
60 8                                           1   1           1 1                         1               1         1   1 60
61 10   1   1                     1   1                                 1               1       1 1                 1   1   61
62 15         1               1     1     1 1       1 1           1     1   1                       1 1   1   2             62
63 8 1       1       1           1           1                                                   1     1   1               63
64 10                     1   1                               1                           1 1     1 1     1       1 1       64
65 14     1           1   1     1                         1 1   1 2                 1       1     1     1         1         65
66 8   1     1             1               1                           1       1                 1             1           66
67 11       1   1                     1   1   1           1           1           1                 1   1             1     67
68 6       1     1       1               1                                                           1                 1   68
69 9     1   1     1       1 1       1               1   1                                   1                             69
70 11 1                                   1       1                   1     2   1 2                 1                   1   70
71 12           1     1                           1         1 1     1 1                                 1   1     1   1   1 71
72 10                 1           1   1           1   1                                 1 1       2                   1     72
73 10   1                 1         1   1                           1     2             1       1             1             73
74 16         2         1           1 1       1     1   1                   1     1       2     1   1   1 1                 74
75 9 1               1 1                                       1 1         1 1                         1                 1 75
76 5 1     1                       1                                                                             1 1       76
77 15 1 2       1   2 1               1       1     1     1           1       1       1         1                           77
78 7   1             1 1                                 1 1                       1         1                             78
79 6     1                 1                                               1 1     1                     1                 79
80 7   1         1     1                                     1 1                             1         1                   80
81 9             1   1   1     1   1         1   1                                       1           1                     81
82 15     1               1   1                   1                   1 1     1 1       1     1         1       2 1     1   82
83 8             1                             2                               1                     1     1 1     1       83
84 7     1                                         1       1                       1 1                     1           1   84
85 5           1                               1   1   1                                                           1       85
86 7   1                                                         1                 1   1               1         1 1       86
87 7     1   1                       1         1                   1 1                         1                           87
88 9       1         1           1           1             1                                                 1 1 1   1     88
89 10   1                   1       1 1                   1       1           1                   1           1     1       89
90 9             1         1     2               1                               1             1   2                       90
91 11 1                       1 1       2     1                 1                 2                               1   1     91
92 12                 1                 1 1       1     1         2 1               1     1                         1 1     92
93 15     1     2               1 1       1 1         1     1   1                 1     1   1     1       1                 93
94 8             1             1   1                                   1                           1     1     1 1         94
95 9     1   1           1         1                 1     1       1             1                         1               95
96 11           1                 1     1         1       1                         1 1   1                   1     1   1   96
97 11       1           1   1             1 1         1 1           1                         1   1       1                 97
98 14                               1   1     1     1         1           1   1 1   1     1   2               1   1         98
99 11   1 1   1 2           1               1   1                       1       1                           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng