BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6                   1         1             1                             1                       1   1                 00
01 10     1 1                 1 1                             1                                     1 1           1 1   1   01
02 8     1                 1   1                                   1       1   1             1           1                 02
03 9                           1         1     1       1             1       1     1                         2             03
04 4                 1               1                             1                         1                             04
05 9                             4                         1 1     1       1                                   1           05
06 14   1   1       1         1         1   1               1 1 1                     1     1       2             1         06
07 10 1                                   1   1 1             1   1       1       1                   1     1               07
08 11   1         1                 2   1               2 1   1 1                                       1                   08
09 10     1       1 1           1       1         1                           1                     2 1                     09
10 15 1             1     1       1     2               1   1         1 1 1                   1         3                   10
11 14     1     2                     1       1   1   1       1     1     1           1   1                       1     1   11
12 8                 1           1                         1                         1           1   1   1   1             12
13 14 1     2                   1   1       1                                           1 2     1   1 1     1 1             13
14 13         1         1   1             1               1 1   1   1     1                 2   1                         1 14
15 12 1                 2                             1           1     1                       2     1           1   1 1   15
16 11 1               1   1   1             1                             2     1           1               1       1       16
17 6                                           1                     2   1                       1           1             17
18 13   1                 1                       1         1     1       1       1 1       1           1       1         2 18
19 10               2                   2 1 1       1     1       1                                           1             19
20 8                                       1               1               1 1   1           1   1                   1     20
21 12   1             1 1 1           1   1         1                                     1 1           1       1       1   21
22 15             3               1       1 1     1     1 1                   1               1 1     1 1                 1 22
23 11   1                           1 1 1             1       2   1   1                     1                       1       23
24 11             1   1       1         2 1                           1 1       1                   1                     1 24
25 8       1         1       1                                 1                               2                         2 25
26 8                   1         1 1                 1       1   1       1               1                                 26
27 10         1                           2 1           1                     1   1         1               1         1     27
28 10                         1               2                 1       1 2     1               1                   1       28
29 10                                 1                           1               2           2 1 1 1       1               29
30 10     1               1                       1     1               1           1         1       1   2                 30
31 10     1             1       1 1   1                   1             1                               1             2     31
32 6       1                                           1           1       1         1                         1           32
33 11     1     1                     1               1           1   1               1   1   1   1 1                       33
34 10             1                                             1       1   1 1   1                           1       2   1 34
35 8   1                     1                                         1               1 1       1             1         1 35
36 7   1     1         1           1                                           1                 1     1                   36
37 9               1       1   1                     1     1       1                   1                     1       1     37
38 15             1   1   1   1         1             1   2         1                 1             1       2   1         1 38
39 18 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     1     1               1     1     1 1     39
40 8       1             1                     1             1                           1       1   1     1               40
41 11 1         2                   1       1   1 1 1                         1             1   1                           41
42 14             2             1         1 1                   1               1   1     1       1 1             1 1   1   42
43 7           2   1             1   1                 1                                             1                     43
44 7                 1               1             1                         1                 1         1         1       44
45 12     1   1           1                     1             1         1     1   2               1             1 1         45
46 15 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         1                               1 1     46
47 7     1       1           1                       1   1                               2                                 47
48 12       1   1           1       1     1           1                         1       1           1             2       1 48
49 3       1                   1   1                                                                                       49
50 3                 1                                                                             1                   1   50
51 17                   2                       1 1 1     1     1         1 1               1 1 1     1 1 1 1 1             51
52 7     1                                   1           1       1                         1 1                   1         52
53 10                 1 1     1                 1       1                       1 1   1                           1     1   53
54 12 1             1             2                   1 1   1     1                 1   1                       1 1         54
55 14   1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1             1 1           1                 55
56 13       1     1   1             1         1   1   1         1           1         1       1                 1     1     56
57 10       1   1         1       1                                                 1         1         3           1       57
58 10       1                     1     1       1   1     1                           1                     1           1 1 58
59 4                       2           1                                                                       1           59
60 11         1     1         1       1       1     1             1     1             1             1       1               60
61 7       1             1 1                           1                           1   2                                   61
62 13           1   1     1 1 1       2       1     1   1             1                       1               1             62
63 14           1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1       1                           1     1 63
64 12             2   1               1           1     1     1         1           1               1   1   1               64
65 16     1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1                     1               1   1     65
66 7                                               1       1         1     1       1                       1         1     66
67 8               1     1             1           1 1                           1 1                     1                 67
68 12   1             1 1           1                       1     1 1   1                   1     1   1   1                 68
69 17   1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                               1   1       1                 69
70 11                     1     1                 1 1   1     1     1 1       1         1         1                         70
71 13 1                         1           1       2                           1     1 1       1             1 2 1         71
72 13   1                   1       2             1                 1 1               1     1         1         1 1       1 72
73 11   1   1           1           1                                                   1 1   1           1     1       2   73
74 16 1   1         1       2           2     1                     1     1 1             2     1     1   1                 74
75 13 1       1 2                                 1                   1       2 1     1     1               1   1           75
76 13   1 1 1 1                             1             1                 2   1 1             1           1         1     76
77 12       1             1     1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 1                         77
78 10                                 1                 1       1   1 3               1               1           1         78
79 16 1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1     1     1                     1           79
80 12 1     1       1 1                                             1             2               1 1                   1 2 80
81 7                 1     1       1             1                                   2 1                                   81
82 15 1 2     1               1                   1   1     1         1 1                                     1     1 1 1 1 82
83 7         1                               2                 1                       1           1                   1   83
84 10                   1   1 1       1       1             1     1         1   1                         1                 84
85 12                                       1 1                 1         1       1 1       1 1       1   1   1   1         85
86 17         1         1       1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1           1   1   1       1   86
87 13 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1         1                             1     2   87
88 11                 1         1     1               2 1       1           1   1                               1     1     88
89 5               1     1   1                                   1                                           1             89
90 4                                 1     1                               1                             1                 90
91 7                           1         1       1                               1             1             1     1       91
92 6     1   1                                                 1               1                   1       1               92
93 9         1   1 1         1               1           1                         1             1                 1       93
94 11     1   1       2   1                                   1                     1                   1           1 1   1 94
95 14 2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1                     1             1       95
96 12   2                     1               1           1 1                 1 1       1 1                 1 1             96
97 12             1         1             1     2   1               1   1               2                           1   1   97
98 12         1                                   1       1                   2 1   1             1     1     1     1   1   98
99 11         1 1                                                           1         1   1     1         2       1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng