BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/08/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8   1     1       1 1     1   1                                             1                         1                 00
01 12         1     1   1                 1             2         1                   1         1         1 1     1         01
02 11             1 1 1       1         1 1                     1                           1                     1     2   02
03 9   1                               1 1       1       1         1   1         1         1                               03
04 8           1                       1     1 1                   1                         1                           2 04
05 13 1       1   1                                       1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1 05
06 14     1   1                                         1                 1             1       1 2 2   1   2           1   06
07 18     1     1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1                 1     1       07
08 8       1                           1     1                 1           1 1             1 1                             08
09 12 1 1     1 2 1       1                         1     1           1   1             1                                   09
10 9   1   1                             1   1           1                           1                 1 1 1               10
11 8                             1                 1                             1 1                 2       1 1           11
12 8       1                           1       3                 1   1       1                                             12
13 9       1             1 1             1     1   1   1                               1                       1           13
14 15     1         1 1               1               1             1   1     1 1     1 2               1 1           1     14
15 12   1                                   1           1       1                 1         1   2       1     1   2         15
16 14                       1   1       1       1         1               1             1 1       1     1     1 1       2   16
17 13             1         1 1   1 3           1                   1                                       1 1     1 1     17
18 9         1                             1                 1               1 1 2                                       2 18
19 7                                               1                   1                     1 1           2         1     19
20 15 1 1 1                                 1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1       1 1       20
21 16     1   1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1         1       1 1     21
22 8                 1                                 1     1         1       2           1     1                         22
23 8           1     1             2   1 1             1                                 1                                 23
24 3                               1       1                         1                                                     24
25 8           1           1     1                   1                                             1 1   1   1             25
26 16         1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1   26
27 9       1 1   2                   1                                           1                   1     1 1             27
28 14                               1     1             1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1       28
29 12       1                 2       2                                             1     1     1   2 1       1             29
30 6                                   1                 1                                         1     1       1     1   30
31 14 2           1   1 1                                         1 1 1       2                   1     1             2     31
32 6                     1                       1                               1     1             1               1     32
33 9                             1                   1     1           2   1                     1               2         33
34 7 1 1         1                         1             1                                                             1 1 34
35 12 1   1 1     1                           2             1 1                           1         1               2       35
36 13   1 1                 1   1     1           1                 1 1   1                           1   1 1         1     36
37 11                   1       1           1           1   3   1                   1                       1   1           37
38 11       1   1           1                   1     1             1 1     1         1                         1         1 38
39 14         1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1         1   1             39
40 18       1   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1   1     1           2 40
41 13       1               1     1                     1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1         41
42 4   1   1             1                                                               1                                 42
43 4 1               1                             1         1                                                             43
44 15 1       1           4     1     1     1                         1               1     2             1     1           44
45 13                                     2       1           2               1     2               1 1       1 1     1     45
46 14                   1 1     1                     1           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       46
47 10   1           2   1                     1                   2         1 1 1                                           47
48 13           1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1         1           1   1 48
49 14           1                 3       1           1       3       1       1           1       1                 1       49
50 10     1         1       1                     1 1   2                                               1           1     1 50
51 13               1       1                                       1       2       1   1     1       2 1           1   1   51
52 13   1         1         1                           1           1       2 1   1 1   1               1     1             52
53 16         1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1               1         1 53
54 10   1     1                 1               1     1                 1 1 1             1                   1             54
55 15           2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1                                 1 1 55
56 17     1             1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1         1 1   1       1 1   56
57 13   1 1                     1     1               2               1   1               1           1 1 1               1 57
58 10                         1         2   1             1     1 1     1                 1                               1 58
59 12                       1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1               1         59
60 5     1                                     1                               1           1 1                             60
61 5                               1         1 1                             1                     1                       61
62 8     1   1 1   1                           1                             1                 1                 1         62
63 17 1     2   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1             1 1               1 63
64 18                         3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1     64
65 7                 1       1 1                           1         1   1                           1                     65
66 5       1                                                     1               1       1                             1   66
67 11           1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 1               1     67
68 11       1       1 1             1   1             1           1                 1                           1   2       68
69 9         1   1 1   1             1           1 1                               1                   1                   69
70 13 1               1   1     1         1           1     1         1               1           1 1           1     1     70
71 8 1       1     1               1       1                                           1   1   1                           71
72 13 1   1         1     1           1         1             1     1     1 1             1 1                       1       72
73 9                 1 1                       1               1                       1             1 1   1   1           73
74 9   1                     1                 1   1       1           1               1           1     1                 74
75 11             1 1         1                   1             1     1 1       1                               2   1       75
76 8 1                                   1   1                 1                               1 1 1   1                   76
77 17     2   1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 1           1 1 1     77
78 5                                 1                           2                             1 1                         78
79 3   1                                         1                                               1                         79
80 12 2                 1         1       2   1     1       1                         1       1             1               80
81 5           1         1                                     1               1     1                                     81
82 8   1                           1                                 1           1   2     1   1                           82
83 9             1           1   1         1     2       1                                                 1           1   83
84 9     1                     1     1                         2                                 1 1     1       1         84
85 9 1   1 1                                       1   1   1             1                                               2 85
86 11               1   1     1               2   1                       1       1 1                               1   1   86
87 12           1                     1     1 1             2 1       2         1             1                   1         87
88 10   1                       1     1   1 1           1           1   1             1             1                       88
89 7                                               1         1     1         2               1   1                         89
90 10                       1 1     1       1                               1           1   1 1         1               1   90
91 7   1   1             2       1                                                                 1                 1     91
92 12                           1         1 2 1                 2   1       1         1     1                           1   92
93 5                   1 1                                                 1                 1                         1   93
94 14     1       1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                               1 1     1     94
95 12             1     1             1             2     1     1         1           1     1             1             1   95
96 9 1               1 1     1   1                 1                     1       1       1                                 96
97 12                 1   1                                   1   1       1 1       1       1 1             2         1     97
98 7                             1             1       1       1         1 1                 1                             98
99 14       1 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1                           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng