BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10 1       1     1             1               1                 1         1   1                                 1   1   00
01 13   1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1                   1   2             01
02 8     1                 1     2           1     1   1                         1                                         02
03 9             1   1                 1         1         1   1             1     2                                       03
04 13         1                 2                         1 1 1               1   1     1               1           1     2 04
05 8   1                   1       1           1 1                     1     1                   1                         05
06 10                 1       1                           1         1   1               1     1     1         1       1     06
07 16   1 2   1                 1       1 1           1                   1 1               1         1       2     1     1 07
08 9 1             1                       1                           1 2                   1           1   1             08
09 10         2             1                   1   2           1                       1                   1         1     09
10 13                   1 1         1           1         1         1   1   2                         1     1         1 1   10
11 10                 1                                   1 1     1       2                                 1   2 1         11
12 11     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1   1             1                 12
13 11     1     1               1                   1 1 1       1 1         1                             1               1 13
14 10   1               1                   2   1         1 1         1               1               1                     14
15 14   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1       1                       1       15
16 16         1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1 16
17 10                   1                             1     1               1         2       1   1 1                     1 17
18 8     1   1 1       1                     1               1                   1 1                                       18
19 10                               1 1             1       1             1           1 1 1             1       1           19
20 8                   1                       1 1         1                                             2     1     1     20
21 10   1       1                                         1 2               1     1       1   1         1                   21
22 17 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                         22
23 8                       1 1           1       1                                 1   1         1         1               23
24 9   1         1       1     1         1           1           1   1                               1                     24
25 9   1   1                                 1               1     1                       1 1                 1   1       25
26 7       1     1 1   1         1       1                                     1                                           26
27 6                                                               1   1                         1 1   1       1           27
28 11     1 1   1   1         1           1                             1                                   1         2   1 28
29 14 1                             1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1     29
30 6 1                     1                                                           1     1         1   1               30
31 14 1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                                             1 31
32 14     1 1 2                                   1     1                                   1   2         1 1 1         2   32
33 10       1                 1         1                       1           1             1     1 1         1       1       33
34 8     1                                       1   1             1                     1         1 1     1               34
35 10 1                   1                                               1     1         2   1       1                 1 1 35
36 14           1           1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1   36
37 8       1                               1             1       1                             2         1             1   37
38 7                           1         2                     1                 1                   1           1         38
39 9     1     1                   1         1                 1   1 1                           1                   1     39
40 9             1         1           1 1   1         1                               1       1             1             40
41 5             1                             1                                     1       1 1                           41
42 7                               1       1       1                               1                   1       1       1   42
43 19           1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 43
44 10                           1         2       1           1 1                     1                         2   1       44
45 11 1 1       1                       1               1                           1     1       1             1 1 1       45
46 17 1                               1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                     46
47 11 1         1     1                     1                         1           1           1 1                   1   1 1 47
48 9 1       1   1   1 1 1               1         1                                                             1         48
49 8               1 1                       1   1                           1   1   1                             1       49
50 10               1     1     1                   1   1             1         1                         1       1 1       50
51 15     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1         51
52 15           1 1     1 1       1 1                                   1     2             1     1     1     1   1   1     52
53 14     1         1                       1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         53
54 15       1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1                         1     1     54
55 8   1                     1                               2 1         1                       1               1         55
56 14             1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1               56
57 10         2 1                     1                       1   2 1                           1                         1 57
58 7             1                         1                         1               1             1 1           1         58
59 12             1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1                             59
60 17       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         60
61 14         1     1               1   1                             1         1     1     1   3                 1   1 1   61
62 7                           1   1             1                                           1     1       1   1           62
63 9     1   1                 1           1 1         1           1                               1                   1   63
64 12                   1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1 64
65 6       1             1 1                       1               1                                               1       65
66 6   1   1                                     1     1               1 1                                                 66
67 16                   1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1           67
68 11                 1             1         1         1       1                   1     1 1   1       1         1         68
69 10     1     1 1       1       1           1                                                             1     1 1     1 69
70 5                   1             1 1                                     1               1                             70
71 16       1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 1             1     71
72 12           1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1 72
73 13                           2 1           1 1       1   1     1             1             1       1             1   1   73
74 13                 1 1     1               1     1               1     1           1           1     1     1   1   1     74
75 4                   1                                                 1                     1                         1 75
76 8 1               1       1       1                                                 1   1       1     1                 76
77 10 1                     1                         1           1           2 1                 1     1   1               77
78 10                             1         1             1     1             1 1       1           1         1 1           78
79 6                       1 1         1             1                         1                                       1   79
80 11   1   1               1   2     1                           1   1     1         1                                 1   80
81 13     2 1               1         1             1   1           2   1           1           1               1           81
82 6 1   1                   1                                         1                 1 1                               82
83 4               1         1                 1                       1                                                   83
84 11                       1     1     1 1           1 1   1         1             1           1                   1       84
85 14   1       1     1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2                       85
86 11                 1     1 1                                         2 1                 1         1       1   1 1       86
87 12 1     1   1         1             1         1   1   1                             1               1 1         1       87
88 11       1     1   1         1                       1 1           2         1         1                             1   88
89 6   1           1                                                         1                     1   1             1     89
90 12   1   1 1         1   1     1                                   1 1               1     2                       1     90
91 13   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1                                       1 91
92 13   1   1       1 1 1     1                             1 1                         1           1   3                   92
93 8                 1                         1           1           1                           1     2   1             93
94 13           1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1       1                         94
95 13 1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     1                             1   95
96 14                 1   1         2   1     1                           1 1   2                 1           1     1   1   96
97 9 1 1                 1         1   1                                       1                               1 1   1     97
98 12                     1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1                 98
99 7 1       1                         1         2               1                         1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng