BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 6             1                         1                 1                                               2         1   00
01 13                   1         1         1 1     1                     1 1     1   1     1       1       1   1           01
02 11                         1                     1     2         1               1     3   1 1                           02
03 6 1   1         1         1                                           1                                     1           03
04 9 1                         1                           2       1           1                               1 1   1     04
05 16 1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   1 2       1                             1     1     05
06 16       1             1       1 2 2   1   2           1                   1     1         1                 1     1     06
07 10       1             1 1 1                 1     1           1 1   1     1                                             07
08 11         1 1             1 1                                     1       1         3           1             1         08
09 11   1   1             1                                       1   1     1 1     2                     1     1           09
10 6                   1                 1 1 1                                     1 1                                     10
11 12               1 1                 2       1 1               1                                     1   1   2     1     11
12 3   1       1                                                                                                   1       12
13 8                     1                       1               1                           1     2           1   1       13
14 17 1   1     1 1     1 2               1 1           1                 1         3       1 1         1                   14
15 16               1         1   2       1     1   2                   1                     2           1 1       1 1 1   15
16 13       1             1 1       1     1     1 1       2                                                 1 2   1         16
17 13 1                                       1 1     1 1               1     1               1             1     1 1 2     17
18 11           1 1 2                                       2                         1     1                   1 1       1 18
19 13     1                     1 1           2         1         1   1     1                   1             1 1     1     19
20 15   1 1     1 1             1   1       1       1 1                     2           1 1                 1             1 20
21 9 1     1     1 1               1         1       1 1                                   1                               21
22 9     1       2           1     1                                   1     1     1               1                       22
23 6                       1                                       1   1         1                 1       1               23
24 4   1                                                                       1     1               1                     24
25 10                                 1 1   1   1                 1 1               1   1           1     1                 25
26 11       1     1 1     1     1               1 1       1                                 1           1   1               26
27 16               1                   1     1 1                       1       2     1 1       1   1 1 2 1       1         27
28 9       1 1       1 1               1         1 1 1                                       1                             28
29 14                 1     1     1   2 1       1                         2       1         1     1                       2 29
30 10                                 1     1       1     1     1   1             1   1   1               1                 30
31 14 1 1       2                   1     1             2                 1 1               1                 1   1 1       31
32 12               1     1             1               1                 2     1                 1     1 1   1   1         32
33 11     2   1                     1               2                                 1   1                 2           1   33
34 13                                                     1 1                       1 1 1     2             1 1 1       2 1 34
35 8                       1         1               2                                         1     1   1         1       35
36 10 1 1   1                           1   1 1         1                         1                       1             1   36
37 10                 1                       1   1           1                   1       3         1                 1     37
38 13 1 1     1         1                         1         1     1               1         1     1     1 1 1               38
39 14 1         1 1               1         1   1             1                 1 1       1         1   1 2                 39
40 19           1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1               1   2   1 1 1                           40
41 11               1           1 1     1   1 1     1           1     1                         1                       1   41
42 6                       1                                           1       1             1       1 1                   42
43 7                                                                   2       1 1             1             1     1       43
44 11   1               1     2             1     1                 1       1 1       1                                   1 44
45 14           1     2               1 1       1 1     1       1           1                     1     1         1       1 45
46 16         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                       1             1     46
47 6         1 1 1                                                         2     1                                         47
48 8     1         1   1         1         1           1   1                                                         1     48
49 8   1       1           1       1                 1               1           1                           1             49
50 7                                     1           1     1                   1     1                     1           1   50
51 19 1       2       1   1     1       2 1           1   1     1       1     1 1     1           1           1       1     51
52 13 1       2 1   1 1   1               1     1                 1         1                 1                           1 52
53 11   1 2           2   1       1               1         1       1                   1                                   53
54 5     1 1 1             1                   1                                                                           54
55 8               1 1 1                                 1 1                   1               1               1           55
56 18         1               1 1         1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1                   1       56
57 16   1   1               1           1 1 1               1           1     1       3   1     2                     1     57
58 7     1                 1                               1 1   1 1                               1                       58
59 12             1 1           1 1 1               1         1 1       1               1                     1         1   59
60 13             1           1 1                                     1   3         1 1     1   1 1                     1   60
61 11           1                     1                               1               1     1     1   2 1 1               1 61
62 8           1                 1                 1                   1                           1   1     1     1       62
63 9     1                 1             1 1               1 1                                     1     1       1         63
64 14 1           1           1 1   1           1       1       2               1   1     1             1         1         64
65 5   1   1                           1                                         1                                       1 65
66 10               1       1                             1   1                                       1   1 1   1         2 66
67 6                     1 1         1 1               1                         1                                         67
68 6                 1                           1   2                                       1       1                     68
69 7                 1                   1                                   2       1                       1         1   69
70 10   1               1           1 1           1     1                       1                 1   1   1                 70
71 7                     1   1   1                                                       1     1 1                     1   71
72 15 1     1 1             1 1                       1       1     1           1           1     3         1   1           72
73 8                     1             1 1   1   1                   1       1   1                                         73
74 11     1               1           1     1                 1 1   1 2             1           1                           74
75 14   1 1       1                               2   1       1     1         1             1           2             1   1 75
76 13                             1 1 1   1                   1     1 1       1               1     2   1               1   76
77 11   1             1     1         1 1           1 1 1                               1   1   1                           77
78 8                             1 1                                       1   1                   1               2     1 78
79 12                               1                           1 3 1             1 1     2           1             1       79
80 9                   1       1             1                                         1       1 1   1             1 1     80
81 9             1     1                                               1   1           1   1 1   1   1                     81
82 8   1           1   2     1   1                                   1           1                                         82
83 10                                         1           1   1         1 1                 1     1           1           2 83
84 12                               1 1     1       1                       1 1           1 1               1 1     1   1   84
85 8       1                                               2   1   1 1                             1         1             85
86 16       1       1 1                               1   1     2     1 1       2       1         1         1     1     1   86
87 11   2         1             1                   1         1   1   1                                       1     1     1 87
88 11 1   1             1             1                       1       1                           1   3         1           88
89 12 1         2               1   1                           1             1                           1 1   1 1     1   89
90 10         1           1   1 1         1               1               2             1       1                           90
91 8                                 1                 1     1 1                   1             1   1               1     91
92 13 1       1         1     1                           1   1 1     1     1           1                       1   1     1 92
93 16         1                 1                         1     1 2 1 1                 1 1 1   1   1             1 1 1     93
94 9           1                               1 1     1                   1             1           1           1 1       94
95 8       1           1     1             1             1             1                               1 1                 95
96 7       1       1       1                                                       1 1                                 2   96
97 10       1 1       1       1 1             2         1                                             1           1         97
98 9       1 1                 1                                             1   1           1                   2   1     98
99 7 1   2             1                           1         1                                           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng