BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10   1         3                                 1         2             1                   1                   1       00
01 10         1                   1                 1     1   1     1         1           1       1                 1       01
02 8           1             1                     1         1                       1                     1   1 1         02
03 7             1   1             1                       1           1                                         1       1 03
04 18             1 1   1               1         1               2   1       1   1       1           1   1   2   1       2 04
05 6         1                                     1           1       1 1   1                                             05
06 10 1       1                         1             1               1         1         1           2           1         06
07 10 1               1             1                         1   1     1 1     1                       1               1   07
08 13           1       1                             2       1   1                     1   2 1   1 1                     1 08
09 11 1                         1 1   1                         1   1       1                 1           1       2         09
10 8           1   1                   1     1                       1 1       1                         1                 10
11 10                                 1                 1   1       1 1                 1     1         1 1   1             11
12 12                             2     1   1       1                   1           1 1                       1     1 1 1   12
13 8 1                       1                           1         1   1   1           1           1                       13
14 12             1 1     1                             1 1   1 1 1       1           1                   1               1 14
15 11   1     1   1       1                   1 1         1                                   1       1     1   1           15
16 14                   2 1     1 1           1 2   1           1       1           1 1             1                       16
17 9               3   1                   1       1           1             1                                         1   17
18 10         1         1                 1                   1               1 1                             2       1   1 18
19 12           1             1       1       1       1   1                     1 1         2     1                     1   19
20 13       1             1       1   1     1   1               1   1       1                               1       1   2   20
21 7       1             1 1               1 1           1                                                               1 21
22 10                 2     2         1           1     1                           1                           1 1         22
23 12               1   1   1 1   1 1                                 1               1   1                 1 1           1 23
24 10 1   1   1             1                                           1           1     1   1                     1   1   24
25 12   1 1                                       1   1 1 1 1   1   1             1       1     1                           25
26 10   1 1     1                             1             1                           1                 1 1   1 1         26
27 13 1 1         2           2             1                   1         1 1       1                 1       1             27
28 12     1                     1   3     1   1 1         1 1                 1     1                                       28
29 9       2       1   1   1                                           1 1                             1               1   29
30 9   1   1                             1               1           1             2         1                         1   30
31 12     1 1 1                       1         1       1                 1     1 1             1     1         1           31
32 12               1   1 1                           1             1         2             1     1           1       1 1   32
33 11 1     1           1               1             1 1                         1         1             1 1   1           33
34 11 1   1                     1           1 1                                 2             1         1           1 1     34
35 14           1               1         1     1             1     1       1 2 1       1     1         1           1       35
36 5                                                                                         1 1   1             1   1     36
37 9 2             1             1                                                     1 1         1     1             1   37
38 9               1     2           1 1                     1               1           1                   1             38
39 14                       1 2                   2           1 1 1     1   1       1       1         1 1                   39
40 11               1           1     1     1                               1             1       1           1 1 1   1     40
41 7                     1                       1               2 1         1                                     1       41
42 14                 1   1     1                     1 1       1     1           2             2   1             1       1 42
43 7         2                           1       1                               1   1           1                         43
44 7       2               1 1       1       1                               1                                             44
45 11 1                 1     1         1               2     1     1                         1 2                           45
46 12     1       1   1 1                 1   1     2                                   1                 1 1             1 46
47 12   1             1                       1   1       1 1 2             1                   1   1     1                 47
48 9                                   1     1           1 1     1       1 1                     1     1                   48
49 14           2   1   1     1   1       1 1         1       1   1       1                       1   1                     49
50 13     1           1   1         1                   1             1                 2       1   1 1 1 1                 50
51 11     1             1 1 1 1                 1       1             1                 2                   1               51
52 15   1   1         1   1 1     1           1                 1     1 1         1               1   1 1               1   52
53 8     2     1                                                           1           1     1     1                 1     53
54 12     1         1       1   2   1 1 2   1               1                                           1                   54
55 16 1 1       1     1   1   2 1                   1                       1                         1       2 1   2       55
56 11                         1   1     1       2                               1   1 1       1                 1 1         56
57 10                                     1 1           1     1           1       1                     1   1         1   1 57
58 9       1                     1                                 1                 1   1                   1     1 1   1 58
59 8                           1               1                 2   1           2         1                               59
60 10   1 1         1       1   1   1 1               1                                     1             1                 60
61 8                     1     1                               1   1                 2   1                           1     61
62 9       1   1           1 1       1                   1       1                   1                                   1 62
63 12 1       3                 1   1   1                                   1 1                       1       1         1   63
64 12                 2                     1                 1     1   1             1           1     1     1 1       1   64
65 10       1 1     1                       1       1     1     1                 1                             1 1         65
66 13   1           1       1             1         2           1     1 1                           1       1 1           1 66
67 9             1     1           1   1   1                       1                     1 1 1                             67
68 14 1         1 1         2                   1                         1     1         1 1   1         1     1       1   68
69 7 2                     1               1               1 1     1                                                       69
70 10   1   1                   1                               1           1                   1           1       2   1   70
71 12             1   1           1           1 1 1   1     1       1                                   1 1     1           71
72 14                                 1 1         1     1   1             2     1 1             2       1       1 1         72
73 9   1     1                   1   1                     1             1           1 1                         1         73
74 6           1                                       1         1     1 1           1                                     74
75 12 1   1             1     1         1 1       1   2                                     1     1                 1       75
76 10                 1   1                   1     1                     1         1 1             1   1                 1 76
77 6                                           1 1     1                               1                   2               77
78 7                               1     1   1                               1     1                 1     1               78
79 7                               1     1               2                                     1 1                   1     79
80 11                 1     1           1       1           1                         1             1 1     1         1   1 80
81 13   1         1   1                       1     2                       1       1   1   1               1   1   1       81
82 7                             1             2       1       1               1                   1                       82
83 10   1       1                                   1                         2             1   1     1           1   1     83
84 8                               1                 1               1                           3     1           1       84
85 12       1   1 1           1                 1           1             1               1 1     1 1     1                 85
86 18   1 1     1     1         1         1       1   1           1   1         1   1         1 1 2       1 1               86
87 7                   1       1             1                   1                     1           1     1                 87
88 9                                     1         1                   1           1       1 1       1 1           1       88
89 13       1 1                         1 2 1     2                     1 1         1 1       1                             89
90 10     1               1       1                   1     1                 1   1                 1               1     1 90
91 15       2                     1 1 1                   1 1         1 1   1     1       1 1           1                 1 91
92 15         1 2 1   1             2       1                   1               2   1   1 1                             1   92
93 10   2                                             1 1             1               1         1             1 1     1     93
94 13                                     1           1 1 1       1     1   1   1       1     1                 1     1 1   94
95 16 1             1   1                   1               2     1 1 1         1 1         1         1           1   2     95
96 8         2                 1 1                                   1   1               1               1                 96
97 11     1       2       1         1       1     1                         1                       1 1           1         97
98 9                                 3                         1   1             1       1   1     1                       98
99 10     1                             1 1       2       1                         1                       1   1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
Ngày
/
Tháng