BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12 1     1             1               1                 1         1   1                                 1   1   2 1     00
01 12 1   1                   1     1   1             1   1         1         1                   1   2                     01
02 7               1     2           1     1   1                         1                                                 02
03 10     1   1                 1         1         1   1             1     2                                           1   03
04 14 1                 2                         1 1 1               1   1     1               1           1     2       1 04
05 9               1       1           1 1                     1     1                   1                           1 1   05
06 11         1       1                           1         1   1               1     1     1         1       1           1 06
07 13 1                 1       1 1           1                   1 1               1         1       2     1     1         07
08 8       1                       1                           1 2                   1           1   1                     08
09 10 2             1                   1   2           1                       1                   1         1             09
10 14           1 1         1           1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1 10
11 10         1                                   1 1     1       2                                 1   2 1                 11
12 12             1   1   1   1                 1 1 1                           1   1             1                   1 1   12
13 10   1               1                   1 1 1       1 1         1                             1               1         13
14 12           1                   2   1         1 1         1               1               1                     1   1 1 14
15 13               2 1           1 1   1         1   1           2         1       1                       1               15
16 16 1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1         16
17 11           1                             1     1               1         2       1   1 1                     1       1 17
18 8 1 1       1                     1               1                   1 1                                         1     18
19 10                       1 1             1       1             1           1 1 1             1       1                   19
20 9           1                       1 1         1                                             2     1     1     1       20
21 9   1                                         1 2               1     1       1   1         1                           21
22 15                 1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                                 22
23 11               1 1           1       1                                 1   1         1         1               1   1 1 23
24 9     1       1     1         1           1           1   1                               1                         1   24
25 7                                 1               1     1                       1 1                 1   1               25
26 6     1 1   1         1       1                                     1                                                   26
27 7                                                       1   1                         1 1   1       1                 1 27
28 10   1   1         1           1                             1                                   1         2   1       1 28
29 13                       1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1             29
30 5               1                                                           1     1         1   1                       30
31 13       1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                                             1         31
32 13 2                                   1     1                                   1   2         1 1 1         2   1       32
33 11                 1         1                       1           1             1     1 1         1       1           2   33
34 7                                     1   1             1                     1         1 1     1                       34
35 9             1                                               1     1         2   1       1                 1 1         35
36 15   1           1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   36
37 7                               1             1       1                             2         1             1           37
38 8                   1         2                     1                 1                   1           1           1     38
39 8   1                   1         1                 1   1 1                           1                   1             39
40 10     1         1           1 1   1         1                               1       1             1             1       40
41 7     1                             1                                     1       1 1                             2     41
42 7                       1       1       1                               1                   1       1       1           42
43 22   1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 43
44 13                   1         2       1           1 1                     1                         2   1       1 1 1   44
45 10   1                       1               1                           1     1       1             1 1 1         1     45
46 16                         1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                             46
47 10   1     1                     1                         1           1           1 1                   1   1 1         47
48 8 1   1   1 1 1               1         1                                                             1                 48
49 9       1 1                       1   1                           1   1   1                             1             1 49
50 10       1     1     1                   1   1             1         1                         1       1 1               50
51 14     1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                 51
52 15   1 1     1 1       1 1                                   1     2             1     1     1     1   1   1             52
53 14       1                       1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         1       53
54 14   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1                         1     1             54
55 7                 1                               2 1         1                       1               1                 55
56 14     1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1                       56
57 10 2 1                     1                       1   2 1                           1                         1         57
58 9     1                         1                         1               1             1 1           1           1 1   58
59 13     1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1                             1       59
60 18       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1 60
61 15 1     1               1   1                             1         1     1     1   3                 1   1 1     1     61
62 8                   1   1             1                                           1     1       1   1           1       62
63 9 1                 1           1 1         1           1                               1                   1     1     63
64 12           1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1         64
65 5             1 1                       1               1                                               1               65
66 4                                     1     1               1 1                                                         66
67 17           1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1 67
68 11         1             1         1         1       1                   1     1 1   1       1         1                 68
69 9   1 1       1       1           1                                                             1     1 1     1         69
70 6           1             1 1                                     1               1                               1     70
71 16   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 1             1           1 71
72 12   1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         72
73 14                   2 1           1 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1 73
74 14         1 1     1               1     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1     74
75 5           1                                                 1                     1                         1 1       75
76 10         1       1       1                                                 1   1       1     1                 1   2   76
77 9               1                         1           1           2 1                 1     1   1                       77
78 12                     1         1             1     1             1 1       1           1         1 1             1   1 78
79 7               1 1         1             1                         1                                       1     1     79
80 10               1   2     1                           1   1     1         1                                 1         1 80
81 10               1         1             1   1           2   1           1           1               1                   81
82 4                 1                                         1                 1 1                                       82
83 5       1         1                 1                       1                                                   1       83
84 11               1     1     1 1           1 1   1         1             1           1                   1               84
85 15   1     1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2                         1 1   85
86 11         1     1 1                                         2 1                 1         1       1   1 1               86
87 10   1         1             1         1   1   1                             1               1 1         1               87
88 12     1   1         1                       1 1           2         1         1                             1       1 1 88
89 5       1                                                         1                     1   1             1             89
90 10 1         1   1     1                                   1 1               1     2                       1             90
91 12 1   1             1             1       1     1 2   1             1 1                                       1         91
92 11       1 1 1     1                             1 1                         1           1   3                           92
93 8         1                         1           1           1                           1     2   1                     93
94 13   1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1       1                                 94
95 12       1     1                 1             2                     1 2 1     1                             1       1   95
96 16         1   1         2   1     1                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1   96
97 8             1         1   1                                       1                               1 1   1     1       97
98 12             1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1                         98
99 8 1                         1         2               1                         1                                   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng