BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8                 1   1     1       1 1     1   1                                             1                         00
01 11         1 1               1     1   1                 1             2         1                   1         1         01
02 8                               1 1 1       1         1 1                     1                           1             02
03 10     1               1                               1 1       1       1         1   1         1         1             03
04 7       1                     1                       1     1 1                   1                         1           04
05 9                   1       1   1                                       1         1               1 1 1 1               05
06 13       1       1       1   1                                         1                 1             1       1 2 2   1 06
07 17       1               1     1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1             07
08 9 1                       1                           1     1                 1           1 1             1 1           08
09 14     1 1           1 1     1 2 1       1                         1     1           1   1             1                 09
10 8           1         1   1                             1   1           1                           1                 1 10
11 8 2                                             1                 1                             1 1                 2   11
12 9       1                 1                           1       3                 1   1       1                           12
13 11           1 1 1         1             1 1             1     1   1   1                               1                 13
14 16       1 1       1     1         1 1               1               1             1   1     1 1     1 2               1 14
15 12   1       1   1     1                                   1           1       1                 1         1   2       1 15
16 11           1                             1   1       1       1         1               1             1 1       1     1 16
17 11 1 1                           1         1 1   1 3           1                   1                                     17
18 9   1         1             1                             1                 1               1 1 2                       18
19 5       1                                                         1                   1                     1 1         19
20 13               1   1 1 1                                 1 1                   1   1 1     1 1             1   1       20
21 14             1         1   1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1       21
22 11 1 2                               1                                 1     1         1       2           1     1       22
23 9       1                     1     1             2   1 1             1                                 1               23
24 4       1                                         1       1                         1                                   24
25 7               1             1           1     1                   1                                             1 1   25
26 13                           1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1           26
27 9   1         1           1 1   2                   1                                           1                   1   27
28 14           3                                     1     1             1 2   1           1 1       1 1               1   28
29 14             1   2       1                 2       2                                             1     1     1   2 1   29
30 5     1           1                                   1                 1                                         1     30
31 18 1   1   2     1 1 2           1   1 1                                         1 1 1       2                   1     1 31
32 7   1 1                                 1                       1                               1     1             1   32
33 10     1   1 1                                   1                   1     1           2   1                     1       33
34 5                   1 1         1                         1             1                                               34
35 10                   1   1 1     1                           2             1 1                           1         1     35
36 11               1     1 1                 1   1     1           1                 1 1   1                           1   36
37 9                                     1       1           1           1   3   1                   1                     37
38 10         1               1   1           1                   1     1             1 1     1         1                   38
39 14     1       1             1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1         39
40 19   3           1         1   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1   1 40
41 13   1 1           1       1               1     1                     1   1 1                   1           1 1     1   41
42 6         1 1         1   1             1                                                               1               42
43 4                   1               1                             1         1                                           43
44 13                   1       1           4     1     1     1                         1               1     2             44
45 12             1   1                                     2       1           2               1     2               1 1   45
46 9                                     1 1     1                     1           1         1                   1     1 1 46
47 11           1         1           2   1                     1                   2         1 1 1                         47
48 14 1         1     2           1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1         48
49 13                             1                 3       1           1       3       1       1           1       1       49
50 10               1 1     1         1       1                     1 1   2                                               1 50
51 15 1   1       1 1                 1       1                                       1       2       1   1     1       2 1 51
52 15     1 1       1     1         1         1                           1           1       2 1   1 1   1               1 52
53 17 1     1       1           1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1         53
54 10             1       1     1                 1               1     1                 1 1 1             1               54
55 14     1                       2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1                   55
56 13                       1             1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1         1 56
57 12         1           1 1                     1     1               2               1   1               1           1 1 57
58 9                                           1         2   1             1     1 1     1                 1               58
59 13     1           1                       1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1       59
60 6           1           1                                     1                               1           1 1           60
61 8 1     1     1                                   1         1 1                             1                     1     61
62 8       1               1   1 1   1                           1                             1                 1         62
63 17   1           1   1     2   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1             1 63
64 17         1                                 3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1       64
65 9     1 1                           1       1 1                           1         1   1                           1   65
66 5       1                 1                                                     1               1       1               66
67 10                             1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 1   67
68 10       1       1         1       1 1             1   1             1           1                 1                     68
69 11   1           1           1   1 1   1             1           1 1                               1                   1 69
70 13 1         1       1               1   1     1         1           1     1         1               1           1 1     70
71 9             1     1       1     1               1       1                                           1   1   1         71
72 15         2   1     1   1         1     1           1         1             1     1     1 1             1 1             72
73 8           1                       1 1                       1               1                       1             1 1 73
74 9 1                   1                     1                 1   1       1           1               1           1     74
75 8                               1 1         1                   1             1     1 1       1                         75
76 9         1         1                                   1   1                 1                               1 1 1   1 76
77 16 1           1         2   1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 1   77
78 9   1 2         1                                   1                           2                             1 1       78
79 3                     1                                         1                                               1       79
80 12   1               2                 1         1       2   1     1       1                         1       1           80
81 8 1 1       1                 1         1                                     1               1     1                   81
82 9           1         1                           1                                 1           1   2     1   1         82
83 10     1       2                 1           1   1         1     2       1                                               83
84 7                       1                     1     1                         2                                 1 1     84
85 10   1   1         1 1   1 1                                       1   1   1             1                               85
86 9                                 1   1     1               2   1                       1       1 1                     86
87 14 1             1 1           1                     1     1 1             2 1       2         1             1           87
88 11   1                 1                       1     1   1 1           1           1   1             1             1     88
89 10 1   1           1                                               1         1     1         2               1   1       89
90 10         1                               1 1     1       1                               1           1   1 1         1 90
91 8         1       1   1   1             2       1                                                                 1     91
92 13 1       1                                   1         1 2 1                 2   1       1         1     1             92
93 5             1                       1 1                                                 1                 1           93
94 14     1     1   1       1       1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                           94
95 11         1                     1     1             1             2     1     1         1           1     1             95
96 9                   1               1 1     1   1                 1                     1       1       1               96
97 11       1     1                     1   1                                   1   1       1 1       1       1 1           97
98 10             1   2                             1             1       1       1         1 1                 1           98
99 16 1       2               1 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng