BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 06/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13 1               1                 1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1             00
01 12     1     1   1             1   1         1         1                   1   2                     1     1             01
02 8 2           1     1   1                         1                                                 1       1           02
03 9       1         1         1   1             1     2                                           1                 1     03
04 12                         1 1 1               1   1     1               1           1     2       1             1       04
05 10   1           1 1                     1     1                   1                           1 1         1     1       05
06 9                         1         1   1               1     1     1         1       1           1                     06
07 12       1 1           1                   1 1               1         1       2     1     1                   1         07
08 8           1                           1 2                   1           1   1                       1                 08
09 9               1   2           1                       1                   1         1                 1 1             09
10 13   1           1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1                 1   10
11 11                         1 1     1       2                                 1   2 1                                 1 1 11
12 12 1   1                 1 1 1                           1   1             1                   1 1         1       1     12
13 10                   1 1 1       1 1         1                             1               1                   1   1     13
14 14           2   1         1 1         1               1               1                     1   1 1 1         1   1     14
15 15         1 1   1         1   1           2         1       1                       1                         1   1   3 15
16 16         2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                   1   1     16
17 12                     1     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1                 17
18 9             1               1                   1 1                                         1         1 2           1 18
19 13   1 1             1       1             1           1 1 1             1       1                               1   1 1 19
20 9               1 1         1                                             2     1     1     1       1                   20
21 10                         1 2               1     1       1   1         1                                   2           21
22 16     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                                           3         22
23 11         1       1                                 1   1         1         1               1   1 1         2           23
24 7         1           1           1   1                               1                         1             1         24
25 9             1               1     1                       1 1                 1   1                         1     1   25
26 5 1       1                                     1                                                   1                 1 26
27 9                                   1   1                         1 1   1       1                 1   1 1               27
28 7         1                             1                                   1         2   1       1                     28
29 13   1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1                                 29
30 5                                                       1     1         1   1                             1             30
31 12   1 1             1 1     1   2   1     1 1                                             1                 1           31
32 14                 1     1                                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 32
33 12       1                       1           1             1     1 1         1       1           2               1   1   33
34 8                 1   1             1                     1         1 1     1                               1           34
35 12                                         1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1     35
36 15     1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1     36
37 8           1             1       1                             2         1             1                       1       37
38 7         2                     1                 1                   1           1           1                         38
39 8   1         1                 1   1 1                           1                   1                     1           39
40 10       1 1   1         1                               1       1             1             1                       1 1 40
41 8               1                                     1       1 1                             2     1         1         41
42 9   1       1       1                               1                   1       1       1                   1     1     42
43 22 1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1   43
44 12         2       1           1 1                     1                         2   1       1 1 1                       44
45 12       1               1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1   45
46 18     1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1         46
47 9           1                         1           1           1 1                   1   1 1             1               47
48 4         1         1                                                             1                                 1   48
49 8             1   1                           1   1   1                             1             1               1     49
50 12                   1   1             1         1                         1       1 1                     1 2       1 1 50
51 14     1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         2           51
52 14 1 1                                   1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1         52
53 16           1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1       53
54 14     1           1             2     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1   54
55 9                             2 1         1                       1               1                     1 1           1 55
56 13 2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1                                       1   56
57 7     1                       1   2 1                           1                         1                             57
58 8           1                         1               1             1 1           1           1 1                       58
59 9     1   1     1               1 1         1 1               1                             1                           59
60 17 2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1                 60
61 13   1   1                             1         1     1     1   3                 1   1 1     1                         61
62 12   1             1                                           1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   62
63 8           1 1         1           1                               1                   1     1             1           63
64 11   1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1                             64
65 4                   1               1                                               1                 1                 65
66 7                 1     1               1 1                                                                     2     1 66
67 17 2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1               67
68 12   1         1         1       1                   1     1 1   1       1         1                   1         1       68
69 7 1           1                                                             1     1 1     1                       1     69
70 7     1 1                                     1               1                               1       1         1       70
71 13     1     1       1                     1       1   1 1             1 1             1           1     1 1             71
72 13               1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1       72
73 15 1           1 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1   2               1 73
74 11             1     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1                         74
75 5                                         1                     1                         1 1                       1   75
76 9     1                                                 1   1       1     1                 1   2           1           76
77 9                     1           1           2 1                 1     1   1                       1                   77
78 13 1         1             1     1             1 1       1           1         1 1             1   1                 1   78
79 6       1             1                         1                                       1     1                   1     79
80 12     1                           1   1     1         1                                 1         1     1 2           2 80
81 10     1             1   1           2   1           1           1               1                                     1 81
82 4                                       1                 1 1                                                       1   82
83 5               1                       1                                                   1       1     1             83
84 11 1     1 1           1 1   1         1             1           1                   1                             1     84
85 12   1   2     1                             1 1               1   1 2                         1 1                       85
86 11                                       2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1   86
87 9       1         1   1   1                             1               1 1         1               1                   87
88 11                       1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1                 88
89 7                                             1                     1   1             1                 1       1 1     89
90 11 1                                   1 1               1     2                       1               1             1 2 90
91 11             1       1     1 2   1             1 1                                       1         1         1         91
92 7                           1 1                         1           1   3                                               92
93 7               1           1           1                           1     2   1                                         93
94 11       1       1 1 1           1               1   2     1       1                                     1               94
95 11           1             2                     1 2 1     1                             1       1               1       95
96 16   2   1     1                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1         96
97 9   1   1                                       1                               1 1   1     1       1   1               97
98 15   1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1                             2     2         98
99 11       1         2               1                         1                                   1 1     1 1     1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng