BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11           1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1   1                       00
01 12   1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1                   01
02 8                       1                 1     2           1     1   1                         1                       02
03 10           1                   1   1                 1         1         1   1             1     2                     03
04 10                           1                 2                         1 1 1               1   1     1               1 04
05 11   1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     1                   1       05
06 11     2       1                     1       1                           1         1   1               1     1     1     06
07 13     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1               1         1   07
08 8         1         1             1                       1                           1 2                   1           08
09 10       1 1                 2             1                   1   2           1                       1                 09
10 11           1                         1 1         1           1         1         1   1   2                         1   10
11 6                                   1                                   1 1     1       2                               11
12 12                 2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1   1             12
13 9                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1                             13
14 12         1     1     1               1                   2   1         1 1         1               1               1   14
15 16 1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1       1             15
16 13                           1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1         2   16
17 11           1   1                     1                             1     1               1         2       1   1 1     17
18 8                       1   1 1       1                     1               1                   1 1                     18
19 12   1 1 1                                         1 1             1       1             1           1 1 1             1 19
20 5             1                       1                       1 1         1                                             20
21 10                     1       1                                         1 2               1     1       1   1         1 21
22 19       1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1       22
23 9     1     1                             1 1           1       1                                 1   1         1       23
24 13   1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1                               1   24
25 8           1         1   1                                 1               1     1                       1 1           25
26 9         1     1         1     1 1   1         1       1                                     1                         26
27 7 1     1                                                                         1   1                         1 1   1 27
28 7                       1 1   1   1         1           1                             1                                 28
29 13         1         1                             1       1   1       1                 1 2   1     2                 1 29
30 7   1       1       1                     1                                                           1     1         1 30
31 15 1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                             31
32 11 1               1     1 1 2                                   1     1                                   1   2         32
33 10         1     1         1                 1         1                       1           1             1     1 1       33
34 7                       1                                       1   1             1                     1         1 1   34
35 10             2     1                   1                                               1     1         2   1       1   35
36 14       1 1                   1           1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1   36
37 6                         1                               1             1       1                             2         37
38 8   1 1                                       1         2                     1                 1                   1   38
39 8                       1     1                   1         1                 1   1 1                           1       39
40 8                               1         1           1 1   1         1                               1       1         40
41 7 2                             1                             1                                     1       1 1         41
42 10   1   2 1       1                               1       1       1                               1                   1 42
43 14             1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               1 43
44 8           1                                 1         2       1           1 1                     1                   44
45 9                 1 1 1       1                       1               1                           1     1       1       45
46 19               1 1 1                               1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2   46
47 8                   1         1     1                     1                         1           1           1 1         47
48 10           2       1       1   1   1 1 1               1         1                                                     48
49 7                                 1 1                       1   1                           1   1   1                   49
50 8 1                               1     1     1                   1   1             1         1                         50
51 17   1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1             51
52 13 1                           1 1     1 1       1 1                                   1     2             1     1     1 52
53 12       1       1       1         1                       1   1             1   1     1           1         1       1   53
54 15   1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1                   54
55 10 2         1         1                     1                               2 1         1                       1       55
56 13               1               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     56
57 9                           2 1                     1                       1   2 1                           1         57
58 9         2     1               1                         1                         1               1             1 1   58
59 13     1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1           59
60 16   1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                           60
61 14     1   1 1               1     1               1   1                             1         1     1     1   3         61
62 8     2         1                             1   1             1                                           1     1     62
63 8                       1   1                 1           1 1         1           1                               1     63
64 11 1                                   1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1   64
65 7   1             1       1             1 1                       1               1                                     65
66 10 1     1       2     1   1                                     1     1               1 1                               66
67 14       1                             1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     67
68 13             2 1                   1             1         1         1       1                   1     1 1   1       1 68
69 7     1                 1     1 1       1       1           1                                                           69
70 10 1   1   1 1 1                       1             1 1                                     1               1           70
71 16 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 1 71
72 13   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1             72
73 11                                             2 1           1 1       1   1     1             1             1       1   73
74 11       1                           1 1     1               1     1               1     1           1           1     1 74
75 5       1       1                     1                                                 1                     1         75
76 7                   1               1       1       1                                                 1   1       1     76
77 10   1               1                     1                         1           1           2 1                 1     1 77
78 9             1                                 1         1             1     1             1 1       1           1     78
79 9 1   1 1     1                           1 1         1             1                         1                         79
80 12             2       1   1               1   2     1                           1   1     1         1                   80
81 13           1           2 1               1         1             1   1           2   1           1           1         81
82 7     1             1   1                   1                                         1                 1 1             82
83 6       1     1                   1         1                 1                       1                                 83
84 13 1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1             1           1         84
85 16         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2     85
86 9           1                       1     1 1                                         2 1                 1         1   86
87 12   1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                             1               1 87
88 10                         1     1   1         1                       1 1           2         1         1               88
89 6   1                 1           1                                                         1                     1   1 89
90 12   1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1               1     2           90
91 15     1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1                       91
92 14 1                   1   1       1 1 1     1                             1 1                         1           1   3 92
93 7       1   1                       1                         1           1           1                           1     93
94 14             1               1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1       1       94
95 13               1   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     1               95
96 12                 1                 1   1         2   1     1                           1 1   2                 1       96
97 11   2       1     2 1 1                 1         1   1                                       1                         97
98 11                                       1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2       98
99 11 1       1   1 1   1       1                         1         2               1                         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng