BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10             1                   1                       1 1                       1   1           2     1 1           00
01 9       1       1                 1             1 1                 2                                     1       1     01
02 20   1                     1   1 1           1     3   2 1 1             1               1 1     1         2           2 02
03 9                               1       1             1 1             1                         1 1       2             03
04 14       1           1   1   2   1       2                                   1   1           1   1         1     1       04
05 9                                               1           1               1         1     1     2           1 1       05
06 9       1           2           1                                   1   1       1         1                 1           06
07 8                     1               1             3                                     1   1     1                   07
08 17     1   2 1   1 1                     1             1 1   1                 1 1 1 1       1         1   1             08
09 12           1           1       2                         1           1           1 1                       1 1 1     1 09
10 6                       1                   1 1                             1       1     1                             10
11 7     1     1         1 1   1                                 1               1                                         11
12 14 1 1                       1     1 1 1         2                 1                 1             1           2 1       12
13 9     1           1                       1               1   1         1         1           1               1         13
14 11   1                   1               1     1             1                 1 1 1   2       1                         14
15 9           1       1     1   1                   1     1   1                                     1   1                 15
16 8 1 1             1                                   1   2       1                                   1                 16
17 6                                     1           1                                   1   1   1           1             17
18 13                           2       1   1   1   1         1                 1     1             1           1     2     18
19 9         2     1                     1     1           1       1                     1                           1     19
20 11                         1       1   2           1             1                                     1     2 1 1       20
21 6                                       1                   1       1 1                                     1   1       21
22 13 1                           1 1               1     1           1     1                     1 1 1         1       2   22
23 8   1   1                 1 1           1                                 1             1           1                   23
24 10 1     1   1                     1   1                 1             1                 1         1         1           24
25 5       1     1                                     1                                           1                 1     25
26 13     1                 1 1   1 1                                 1         1 1                     1 1 1     2         26
27 5 1                 1       1             1                                                     1                       27
28 6 1                                           1                           1     1     1                         1       28
29 4                     1               1                                       1       1                                 29
30 12 2         1                         1     1     1           1     1 1       1   1               1                     30
31 12             1     1         1             1 1     1     1   1   1         1       1 1                                 31
32 16         1     1           1       1 1   1                         1 1                 2     1         2 2         1   32
33 9         1             1 1   1                                     2                 1                             1 1 33
34 13           1         1           1 1     1           1       1 1       1       2     1 1                               34
35 10     1     1         1           1                       1             1                           1 1 1   1           35
36 14           1 1   1             1   1             1       1   1 1       1   1                 1       1   1             36
37 16     1 1         1     1             1     1   2                       1   1 1     1     1   1         1           1   37
38 7       1                   1             1                                                         1       2       1   38
39 13 1       1         1 1                           1 1   1                 1       1             1 1               1   1 39
40 14       1       1           1 1 1   1           1   1       1           1                                         1 2 1 40
41 7                                 1                               1                 1 1           1 1                 1 41
42 7             2   1             1       1 1               1                                                             42
43 13   1           1                               1       1       1 1           1   1     1   1   1       1 1             43
44 11                                         1         1 1           1         1     2       2       1               1     44
45 18           1 2                             1       1 1       2 1     2   1 1 1       1 1     1 1                       45
46 12     1                 1 1             1   2             1         2           1               2                       46
47 12             1   1     1                                           1         1               2     2 1       1     1   47
48 11               1     1                         2     1 1         1             1   1           1             1         48
49 5               1   1                                   1 1                 1                                           49
50 12     2       1   1 1 1 1                 1     1                             1                         1             1 50
51 13     2                   1                                       1   1         1 1     1           1       1   2     1 51
52 9               1   1 1               1                                   1   1             1           1         1     52
53 9     1     1     1                 1                     1                     1         1   1     1                   53
54 6                     1                     1       1                                       1           1             1 54
55 18                   1       2 1   2       1               1 1   1     2               1       1     1 1     1       1   55
56 9 1 1       1                 1 1                           1   1           1                         1                 56
57 9                     1   1         1   1               1                   1 1   1           1                         57
58 19   1   1                   1     1 1   1   1               1 1     3           1 1 1       1     1   1         1       58
59 13         1                                 1           1     1     2   1 1 2             1                 1 1         59
60 12         1             1                         1 3 1                           1       1           1   1   1         60
61 11   2   1                           1         1   1     1                             1 1                         1 1   61
62 11   1                                   1     1               1 1   1     1               1   1     2                   62
63 6                   1       1         1                 1                                               1       1       63
64 11   1           1     1     1 1       1                     1                             1           1 1     1         64
65 7                             1 1                 2   1   1                           1                                 65
66 13                 1       1 1           1     1       1       1 1             1             1   2     1                 66
67 17       1 1 1                             1   2             1         1   3 1           1       1 1               1 1   67
68 11       1 1   1         1     1       1     1                   1 1           1                           1             68
69 5                                                   1 1                 1           1                                 1 69
70 16             1           1       2   1           1     1         2 1   1         1         1       1   1     1         70
71 7                     1 1     1                                 1         1               1                     1       71
72 9             2       1       1 1                     1                 1                       1                   1   72
73 9   1 1                         1                 1               1                   1   1 1               1           73
74 6   1                                     1         1                                       1     1   1                 74
75 12         1     1                 1           1           1           1                 1         1       1   2       1 75
76 8 1 1             1   1                 1                     1 1                           1                           76
77 9     1                   2               1   1                                               1         1     1 1       77
78 8 1                 1     1                                       1           1   1 1                               1   78
79 5             1 1                   1                         1                                 1                       79
80 11   1             1 1     1         1   1                     1       1   1                 2                           80
81 13 1   1   1               1   1   1                         1   1           1               1     1     1       1       81
82 8                 1                                             1         1         1   1             1         1 1     82
83 10         1   1     1           1   1                                           1           1       1 1 1               83
84 11               3     1           1       1 1       1             1                                                 1 1 84
85 13       1 1     1 1     1                       1 1             1       1       1 1               1                   1 85
86 10 1         1 1 2       1 1               1                 1                   1                                       86
87 15     1           1     1                 1 2   1       1     1 1     2   1         1             1                     87
88 16 1       1 1       1 1           1           1     1           1     1   1   1         1 1         1             1     88
89 7 1 1       1                                 1                         1       1   1                                   89
90 13                 1               1     1 1 1 2             1           2             1                 1           1   90
91 15       1 1           1                 1         1   1     1               1         1 1     1         1         1 1 1 91
92 15 1   1 1                             1             1     1 2                   1       1 1   1                 1 1   1 92
93 15   1         1             1 1     1           2     1       1                 1   1                 1 1     1 1       93
94 9     1     1                 1     1 1                       1           1   1                                       1 94
95 12         1         1           1   2                   1         1                     1 1 1                     1 1   95
96 8       1               1                     1 1                                   2                       1     1     96
97 10                 1 1           1                     1           1       2                               1 1   1       97
98 8       1   1     1                           1                                   1         1                     1   1 98
99 11 1                       1   1     1     2   1         1             1 1                                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng