BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10 1                   1         1                                                     1   1     1       1 1     1   1   00
01 9               1                                           1     1 1         1 1               1     1   1             01
02 10 2         1               1         1                           1                                 1 1 1       1       02
03 9                 1           1 1       1   1             1 1             1               1                             03
04 5                         1                 1                 1             1                     1                     04
05 9   1 1                         1 1       1                       1                     1       1   1                   05
06 11   1               1           1   1       1 1                     1       1       1       1   1                       06
07 17       1 1     1               1     1                   1   2             1               1     1     1 1   2     1 1 07
08 4               1         1                                           1                       1                         08
09 15               3             1         1                     1           1 1           1 1     1 2 1       1           09
10 12       2                 2   1             1         1   1         1           1         1   1                         10
11 6       1                     1             1                         2                                             1   11
12 14   2 1     1 1     1           1 1           1 2   1                       1                 1                         12
13 14   1 1           3   1                 1   1                                   1 1 1         1             1 1         13
14 8   1                             1                                         1 1       1     1         1 1               14
15 12       1 1         1   1               1 1             1     1         1       1   1     1                             15
16 14 1       1   1       1                 2 1 1       1             1 1           1                             1   1     16
17 14 1   1                                   1         1     1           1 1                           1         1 1   1 3 17
18 9                     2           1                       2       1     1         1             1                       18
19 4                           1   1                               1           1                                           19
20 10     1                   1     2               1                 1                 1   1 1 1                           20
21 6   1                                                 1                           1         1   1       1               21
22 10 1           1     1     1         1       1                         1 2                               1               22
23 11     1 1     1                 1           1                   1           1                     1     1             2 23
24 11 1                   1               1 2   1 1         1         1         1                                         1 24
25 12 1         1 1 1           1     1                             1 1                 1             1           1     1   25
26 9                 1       1     1                     1           1 2                           1     1                 26
27 13 1                       1             1 1 1           1           1   1         1           1 1   2                   27
28 10     1     1 1       1       1       1                                         3                                     1 28
29 13         1     1           1                   1       1   1       1             1   2       1                 2       29
30 9                   1     1   1     1         1 1                 1       1           1                                 30
31 16               1                         1     1           1   1     1   1   2     1 1 2           1   1 1             31
32 8 1 1           1                 1                 1                   1 1                                 1           32
33 10       1   1     1         1     1       1                               1   1 1                                   1   33
34 5 1     1                                                                               1 1         1                   34
35 9         1                         1             2               1                     1   1 1     1                   35
36 10             1       1                             1 2                             1     1 1                 1   1     36
37 10           1     1 2             1                       1 1   1                                         1       1     37
38 10   1       1 1                     1                 1   1                   1               1   1           1         38
39 18 1                         1 1 2             2 1 1         1 1 1         1       1             1 1           1     1   39
40 16   1     1   1     1             1 1             1     1               3           1         1   1 1       1           40
41 14           1                           1 1   1     1 1         1 1     1 1           1       1               1     1   41
42 10                     1 1                 1 1             1                   1 1         1   1             1           42
43 11       1           1 1           1 1     1             1 1 1                           1               1               43
44 11   1               1 1                 1                                               1       1           4     1     44
45 5                 1                             1             1                   1   1                                 45
46 8   1                   1     1     1     1                                                               1 1     1     46
47 12       1         1   1 1   1                         1           1             1         1           2   1             47
48 14 1           1               1               1           1   1       1         1     2           1     1   1     1     48
49 14           1 1       1     2                     1 1     1     1 1                               1                 3   49
50 12   2           1       2                 1     1                                   1 1     1         1       1         50
51 12                       1     1         1         1 1       1         1   1       1 1                 1       1         51
52 13         1               2 1                         1   1         1     1 1       1     1         1         1         52
53 11                 1 1                 1           1     1             1     1       1           1   1         1         53
54 6                                                                 1 1             1       1     1                 1     54
55 11     1                     1       1                 1       1           1                       2     1       1 1     55
56 11       1 1 1   1           1                 1                                             1             1   1   1   1 56
57 10       1     1 1       1             1       1                               1           1 1                     1     57
58 9     1 1 1   1 1         1                         1 1                                                         1       58
59 14                   1 1       1 1   1         1             1       1     1           1                       1 1 1   1 59
60 8         1         1   2             1       1                                 1           1                           60
61 10 1       1   1   1       2                                           1     1     1                                   1 61
62 9 1 1     1 1                                                               1               1   1 1   1                 62
63 16       1           1       1     2   1                   1             1           1   1     2   1   1 1           1   63
64 9                         1                                       1 1         1                                 3 2     64
65 14                               1   1 2 1   1         1       1 1         1 1                           1       1 1     65
66 6     1                                 2               1                   1                 1                         66
67 12         1       2                   1                     2   1   1                             1   1   1           1 67
68 11                                 1       1     1   1   1                   1       1         1       1 1             1 68
69 11                 1               1             1           1 1         1           1           1   1 1   1             69
70 11           1     1           1                 1     1               1         1       1               1   1     1     70
71 11 1   1                     1         1   1             1                         1     1       1     1               1 71
72 17                 1     1 1       1     1     1 1 1 1       1                 2   1     1   1         1     1           72
73 12       1   1           1   1 1                 1     1 1           1           1                       1 1             73
74 9                                                 1         1 1 1 1 1 1                   1                     1       74
75 7 1                           1                         1     1                                     1 1         1       75
76 12     1     1     1         1 1   1           1       1 1 1                   1         1                               76
77 13                         1               1 1   1 1                   1           1         2   1     1   1           1 77
78 12     1     1               1     1   1         1   1         1         1 2         1                                   78
79 7                     1               1           1       1     1 1                       1                             79
80 14         1 1 1 1       1           1       1       1           1       1               2                 1         1   80
81 14   1 1 1       1       1             2           2                   1 1       1                 1         1           81
82 5                       1           1                                           1         1                           1 82
83 12                           1   1   1         1   1       1               1       2                 1           1   1   83
84 7                   1   1         1   1                       1                             1                     1     84
85 11                                           1 1   2   1                 1   1         1 1   1 1                         85
86 8                                   1                         2     2                                 1   1     1       86
87 10                     1                   1                 1   3     1             1 1           1                     87
88 13     1     1   1               1   1       1 1     2   1               1                 1                       1     88
89 6             1     1                                       1         1   1           1                                 89
90 10           1   1 1           1     1         1                               1                               1 1     1 90
91 14   1 1                         1   1 1               1 1                     1       1   1   1             2       1   91
92 10             2     1         1                     1     1     1     1       1                                   1     92
93 10         2               1                         1   2   1                     1                       1 1           93
94 8                     1                                                   1     1   1       1       1         1     1   94
95 7                       1               1 1 1                                 1                     1     1             95
96 12     2   1                                       1   1       1 1                       1               1 1     1   1   96
97 12       1               1     1         1       1 1     1           1       1     1                     1   1           97
98 6                                               1           1                     1   2                             1   98
99 16 1 1   1 1         1 1                   1         1                 1       2               1 1   1     1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng