BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11             1           1               1             1 1   1 1       1     1             1               1           00
01 13             1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             01
02 12       1       1             1           1 1                       1                 1     2           1     1   1     02
03 12 1 1                           1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1 03
04 11 1   1         1     1       1           1                             1                 2                         1 1 04
05 11       1                   1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1           05
06 9                       2             1           2       1                     1       1                           1   06
07 12           1                             1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1       07
08 9                 1 1   1 1 1                         1         1             1                       1                 08
09 9                             1                     1 1                 2             1                   1   2         09
10 9                     2         1                       1                         1 1         1           1         1   10
11 8 1       1                     1       2                                       1                                   1 1 11
12 15 1   1                   2     1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1 12
13 9   1   1                                   1                       1     1               1                   1 1 1     13
14 15           1       1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1 14
15 15             2   1               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   15
16 10             1       1                                                 1   1                       2         1 1 1   1 16
17 10   1 1     1           1                   1           1   1                     1                             1     1 17
18 10 1             1   1 1           1                                 1   1 1       1                     1               18
19 12 1     1   1             1   1                 1 1 1                                         1 1             1       1 19
20 10   1   1       1                   1       1             1                       1                       1 1         1 20
21 8                 1                     2                         1       1                                         1 2 21
22 16         1 1                     1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1       22
23 7                             1                   1     1                             1 1           1       1           23
24 12         1     1                               1           1 2   1         1       1     1         1           1       24
25 7       1           1         1                         1         1   1                                 1               25
26 12       1         1             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                   26
27 3                                       1     1     1                                                                   27
28 10       1     1                   2                                 1 1   1   1         1           1                   28
29 6                                                     1         1                             1       1   1       1     29
30 7         1                 1       1           1       1       1                     1                                 30
31 11                     1                       1   1             1             1         1     1 1             1 1     1 31
32 10                 1             1             1               1     1 1 2                                   1     1     32
33 10       1 2                         1       1         1     1         1                 1         1                     33
34 5                   1                   1                           1                                       1   1       34
35 5     1                                                   2     1                   1                                   35
36 10     1                     1       1   1           1 1                   1           1         1 1                     36
37 6 1                               1   1                               1                               1             1   37
38 8   1           1                 1             1 1                                       1         2                   38
39 9   1               1   1   1             1                         1     1                   1         1               39
40 7         1                                                                 1         1           1 1   1         1     40
41 5                   1                         2                             1                             1             41
42 13               1   1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1       1         42
43 12   1                 1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1       43
44 13 1   1               1 2             1   1 1           1                                 1         2       1           44
45 14     1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       1                       1               1     45
46 9   1                                   1                   1 1 1                               1     1   1       1     46
47 9           1     1             1       1 1                     1         1     1                     1                 47
48 15             1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1         48
49 11     1 2       1 2             1                                             1 1                       1   1           49
50 11         1   1             1           1 1   1                               1     1     1                   1   1     50
51 18           1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   51
52 7                                             1                           1 1     1 1       1 1                         52
53 11                       2 1 1             1         1       1       1         1                       1   1             53
54 13     1     1                   1       1       1         1           1   1   2 1               1           1           54
55 9     1     1                         1     1 2         1         1                     1                               55
56 16                           1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1         56
57 7   1     1           1                                                 2 1                     1                       57
58 6         1                                           2     1               1                         1                 58
59 13 1       1       1 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     1             59
60 20     1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1     60
61 9                 1           1                   1   1 1               1     1               1   1                     61
62 11         1   2                   1 1             2         1                             1   1             1           62
63 9         1         1   1                                           1   1                 1           1 1         1     63
64 10                 1                 1 1       1                                   1           1     1   1 1         1   64
65 10         1 1 1                     1           1             1       1             1 1                       1         65
66 15   1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1     66
67 10     1     1                     1         1       1                             1         2                 1       1 67
68 10         1                 1             1               2 1                   1             1         1         1     68
69 9                             1           1       1                 1     1 1       1       1           1               69
70 12     1         1   1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1                     70
71 12           1                               1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1         71
72 12               1     1           1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1   72
73 15     2 1   1             1   1         1   1                                             2 1           1 1       1   1 73
74 7     1                                             1                           1 1     1               1     1         74
75 7 2                               1   1             1       1                     1                                     75
76 9       1       1 1       1 1                                   1               1       1       1                       76
77 7       1                 2                     1               1                     1                         1       77
78 10 1 1   1     1     1                     1               1                                 1         1             1   78
79 13   1         1               1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1       79
80 15 1               2 1               2   1                 2       1   1               1   2     1                       80
81 13 1                       2           1     1           1           2 1               1         1             1   1     81
82 7 1                   1     1                     1             1   1                   1                               82
83 11   1   1 1   1     1     1                         1     1                   1         1                 1             83
84 20         1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1 84
85 13               1         1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1               85
86 7   1       1                               1           1                       1     1 1                               86
87 14     1               1       1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1   87
88 13   1                   1   2 2 1                                     1     1   1         1                       1 1   88
89 5 1                         1                   1                 1           1                                         89
90 8                                     1         1                 1   1 1         1   1     1                           90
91 15   1       1                   1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 91
92 15                 1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 92
93 8             1                   1       1         1   1                       1                         1           1 93
94 11               1 1     1                                 1               1 1       1             1       1 1 1         94
95 15 1 2           2                 1         1               1   1     1       1     1                 1             2   95
96 9               1               1                             1                 1   1         2   1     1               96
97 12       1   1                                   2       1     2 1 1                 1         1   1                     97
98 8               1   1                   1                                           1         1     1       1   1       98
99 13 1           1   1         1                 1       1   1 1   1       1                         1         2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng