BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12             1             2     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1               00
01 6                                                       1                 1                 1 1   1       1             01
02 8         1                                 1             1 1     1   1                           1           1         02
03 11   1                         1     1     1                   1 2         1           1           1                   1 03
04 20     1               3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1             04
05 22 1   1     1     1 2                 1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1   05
06 4                                 1   1                     1                       1                                   06
07 12 2           1   1                     1                     1       1 1 1               1     1     1                 07
08 13   1               1         1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                     08
09 13   1   1 1         2             1           1   2   1                                   1   1                     1   09
10 11                     1             1         1     1                 1     1 1 2   1           1                       10
11 15               1 1 1   1         1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1   11
12 10       2         1                   1                           2                   1               1         1   1   12
13 6     1 1                                       1     2                                                   1             13
14 16 1     1       1     1       1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         14
15 14     1   1                 1     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1     15
16 13     1     2         1     1 1 1         1           1     1                               1                   1 1     16
17 12                                   1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1 17
18 4               1         1                           1                                                               1 18
19 12     1           1               1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                 19
20 12               2 1   1                                   1   1           1     1           1     2 1                   20
21 8   1 2                                           1   1 1                                       1             1         21
22 7     1                                           1                                 1   1         1   1         1       22
23 7                 1                                     1                       1       1   1                         2 23
24 9                           1       1                 1       1       1 1           1 1                           1     24
25 5                         1 1         1                                 1         1                                     25
26 10                         1 1 2                 2                             1     1                             1   1 26
27 9   1                               1                   1 1       1         1                       1 1           1     27
28 12   1   2 1       1       1         1                     2   1                                       1 1               28
29 9             1         1       1   1               1                                         1           1 1   1       29
30 10     1                                       1       1       1   1             1           1               1 1   1     30
31 12         1 1       1                 1     1     1         1             1     1               1         1 1           31
32 10             1 1       1     1 1       1               1   1                             2                             32
33 10           2   1                             1               1 1 1                   1                 1 1             33
34 13                           1           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1     34
35 3                 1                         1                                       1                                   35
36 12 1 1           1             1             1     1     1       1   1                         1 1                 1     36
37 11       1         1 1       1   1         1         1             1 1       1   1                                       37
38 12                                                     1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       38
39 11               1       1                                 1     1                 2   1   1   1       1               1 39
40 7                   1     1           1                               1   1       1                                   1 40
41 15   1               1     1           1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   41
42 9     1             1         1           1   1             1           1                         1         1           42
43 11 1       1               1           1   1               1           1                     1             1     1   1   43
44 8             1               1 1 1 1                   1                             1   1                             44
45 8 1                   2                   2   1               1         1                                               45
46 18     1   2   2   1   2             1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       46
47 8                   1                               1     1                     1     1     1         1       1         47
48 14 1             1 1 1         1         1       1       1         1         2                   1     1               1 48
49 11   1                 1 1                   1       2         1             1           1         1           1         49
50 8                   1                   1           1                     1   1                       2     1           50
51 13                 1                 1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1       51
52 11         1   2                       1         1             1                 1 1             1   1       1           52
53 13   1             1   1         2 1   1         1   1               1                     2   1                         53
54 12 1 1                         2   2         1   1                   1         1                 1                     1 54
55 5                                 1                 1             2                     1                               55
56 7       1                               1                     1           1                 1           1 1             56
57 10           1             2   1   1                       1             1           1       1 1                         57
58 9         1                 1                               1               1 1                           1   1 1   1   58
59 10   1                                               1     2 1 1             1               2       1                   59
60 8                       1                       1                   1       1 1 1       1                           1   60
61 15       1   1                             1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1 61
62 11       1 1   1   1   1     1   1                                                                   1         1   1   1 62
63 15     1   1 1   2 1       1   1                   1                             1   1                 1 2       1       63
64 9 2           1                                     1   1           1               1                         1       1 64
65 12 1   1       1     2           1               1               1     1                   1                 1     1     65
66 16                     1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2   66
67 11 1     1     1         1                         1 1                             1         1     1     1 1             67
68 12         1                             1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1     68
69 10           1           1       1             2   1             1                       1       1       1               69
70 7         1               1                                                   1 1       1         1     1               70
71 10           1   1     1 1                       1                                             1             2 2         71
72 13         1     1         1 1     2           1             1     1     1                       1     1 1               72
73 8                                         1               1                         1 1           1     1         2     73
74 6                                                       1       1                   1               1     1           1 74
75 8           1             1       1     1 1           1                                                 1     1         75
76 14   1                         1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2       76
77 9       1                           1           1 1       1             1     1                                   1   1 77
78 11               1   1                       1         1               1 2 1       1                         1       1   78
79 11     1       1                       1         1               1 1     1                             1     1     1 1   79
80 11       1 1     1     1           1   1 1                             1       2 1                                       80
81 11       1               1       1   2   1 1                         1                                         1 1     1 81
82 13         1             1       2         1         1 1 2     1 2           1                                           82
83 11   1         1                 2     1 1   1 1 1                     1           1                                     83
84 10 2                     1   1                 1 1           1             2     1                                       84
85 15   1                   2   1   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1     85
86 8 1         1     1                           1                               1   1   1                               1 86
87 15   1 1       1         1 1 1   1                                     1 1                   1               1 1 1   2   87
88 7                                               1                                       1           2   1     1     1   88
89 9 1           1     1               1                                             1           1     1 1               1 89
90 7 1       1       1   1                               1             1                         1                         90
91 9   1   1       1                           1 1                   1   1                       1   1                     91
92 9                                   1 1             1           1                   2             1   1 1               92
93 8       1                 1                 1                             1   1 1   1         1                         93
94 13     1 1   1   1                             2           1 2                     2                   1 1               94
95 9           1               1       1         1       1         1           1     1                                 1   95
96 11   1       1               1           1   1     1               1         1               1 1           1             96
97 11           1 1               1         1 1         1       1 1     1                   1                           1   97
98 14     1     1             1       1 1     2                           2   1       1   1       1     1                   98
99 12                                               2   1 1 1 2         1     1               1               2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng