BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13       2           1         1                       1             2     1   1     1                       1 1 1       00
01 8   1   1       1     1           1   1                                                         1                 1     01
02 15   1           2 1   1         1   3             1                                 1             1 1     1   1         02
03 9           1                               1                         1     1     1                   1 2         1     03
04 19       1   1             1           1       1               3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 04
05 13         1       1               1       1   1     1     1 2                 1 1           1               1           05
06 7           1       1         1     1                                     1   1                     1                   06
07 17       1 1     1 2         1     1 1     2           1   1                     1                     1       1 1 1     07
08 17 1 2           1   1   2           1       1               1         1 1                 2     1               1     1 08
09 11                                   1       1   1 1         2             1           1   2   1                         09
10 11                     2     1 1                               1             1         1     1                 1     1 1 10
11 12 1                           1                         1 1 1   1         1         1 1           1 1       1           11
12 9               1           2                   2         1                   1                           2             12
13 8             1       1           1           1 1                                       1     2                         13
14 10                                       1 1     1       1     1       1         1             1             1         1 14
15 15 2       2                             1     1   1                 1     1     1     1           1     1 1   1         15
16 13     1     1               1                 1     2         1     1 1 1         1           1     1                   16
17 9   1                                                                       1     2 1                   2           1 1 17
18 9     1       1   1             1     1 1               1         1                           1                         18
19 10             1     1                   1     1           1               1         1     1                     1 1     19
20 12     1                 3 1                             2 1   1                                   1   1           1     20
21 14       1       1   1 2 1   1     1         1 2                                           1   1 1                       21
22 10     1     1 1           2 1 1     1         1                                           1                             22
23 5                       2         1                       1                                     1                       23
24 9     1                       1         1                           1       1                 1       1       1 1       24
25 8         1       1 1               1                             1 1         1                                 1       25
26 9   1                                 1                           1 1 2                 2                             1 26
27 7           1                               1                               1                   1 1       1         1   27
28 13         1                             2   1   2 1       1       1         1                     2   1                 28
29 5                                                     1         1       1   1               1                           29
30 9   1   1         1   1                       1                                       1       1       1   1             30
31 10         1                       1               1 1       1                 1     1     1         1             1     31
32 8                                                     1 1       1     1 1       1               1   1                   32
33 13             1 1 1       2           1             2   1                             1               1 1 1             33
34 10         1   1 1             1                                     1           1         1 1       1   1               34
35 7 1         1                 2       1                   1                         1                                   35
36 12       1                   1 1           1 1           1             1             1     1     1       1   1           36
37 16   1   1           1 1   1             1       1         1 1       1   1         1         1             1 1       1   37
38 9   1               1           2                                                             1 1         1     1   1   38
39 13   1                 1 1 1 1   2 1     1               1       1                                 1     1               39
40 8                     2         1                           1     1           1                               1   1     40
41 12   1                     1                 1               1     1           1           1         1 2   1       1     41
42 11             1 1 1                   1       1             1         1           1   1             1           1       42
43 12       1   1           2       1         1       1               1           1   1               1           1         43
44 9                                 2   1               1               1 1 1 1                   1                       44
45 13     1 1       1 1                     1 1                   2                   2   1               1         1       45
46 16                               1     1       1   2   2   1   2             1           1 1         1   1   1           46
47 6       1           1 1                                     1                               1     1                     47
48 17 1 1     1   1     1       1             1             1 1 1         1         1       1       1         1         2   48
49 14 1       1         1   1 1     1           1                 1 1                   1       2         1             1   49
50 6                                       1                   1                   1           1                     1   1 50
51 10     1     1                 1                           1                 1     1 1           1     1       1         51
52 9       1                     1       1           1   2                       1         1             1                 52
53 13                       1 1           1     1             1   1         2 1   1         1   1               1           53
54 11                   1                     1 1                         2   2         1   1                   1         1 54
55 4                                                                         1                 1             2             55
56 7     1             1             1             1                               1                     1           1     56
57 14   1 1       2             1   1     1             1             2   1   1                       1             1       57
58 8                           1 1   1               1                 1                               1               1 1 58
59 13 1       1   1     1   1       1           1                                               1     2 1 1             1   59
60 6         1                                                     1                       1                   1       1 1 60
61 9               1                       1       1   1                             1                               2 1 1 61
62 13   1       2 1   1                 1           1 1   1   1   1     1   1                                               62
63 11             1                   1           1   1 1   2 1       1   1                   1                             63
64 12 1     1   3                         1   2           1                                     1   1           1           64
65 11             1   1                       1   1       1     2           1               1               1     1         65
66 14 1                             1                             1 3 1         1   1   1         1             1 1     1   66
67 6                                         1     1     1         1                         1 1                           67
68 5                       1                         1                             1               1                   1   68
69 13 1   1             1 1         1   1               1           1       1             2   1             1               69
70 8 1           1           1           1 1         1               1                                                   1 70
71 9           1             1 1           1           1   1     1 1                       1                               71
72 10                                                 1     1         1 1     2           1             1     1     1       72
73 7   1       1 1   1         1                                                     1               1                     73
74 7     1     1 1         1         1                                                             1       1               74
75 10   1       1                       1   1           1             1       1     1 1           1                         75
76 9                                           1                         1       2 1         1   1 1   1                   76
77 12 1                 1 1             2           1                           1           1 1       1             1     1 77
78 11         1                 2                           1   1                       1         1               1 2 1     78
79 10                     1     1         1       1       1                       1         1               1 1     1       79
80 13                             1     1   1       1 1     1     1           1   1 1                             1       2 80
81 11         1       1                   1         1               1       1   2   1 1                         1           81
82 16                       1 2                       1             1       2         1         1 1 2     1 2           1   82
83 11                 1                         1         1                 2     1 1   1 1 1                     1         83
84 13 1           1 1           1             2                     1   1                 1 1           1             2     84
85 15   1           1         1       2   1     1                   2   1   1                                 1 1   1     1 85
86 6     1                                   1         1     1                           1                               1 86
87 12 1   1 1                                   1 1       1         1 1 1   1                                     1 1       87
88 6   1 1   1         1   1                                                               1                               88
89 8       1                       2   1     1           1     1               1                                           89
90 10         1               1   1 1         1       1       1   1                               1             1           90
91 11 1     1         1                   1     1   1       1                           1 1                   1   1         91
92 8         1     1 1   1                                                     1 1             1           1               92
93 8 1   2                                         1                 1                 1                             1   1 93
94 12       1                 1       1           1 1   1   1                             2           1 2                   94
95 11               1   1         1 1                   1               1       1         1       1         1           1   95
96 10         1     1                           1       1               1           1   1     1               1         1   96
97 14 1   1               1             1   1           1 1               1         1 1         1       1 1     1           97
98 13     1                           1     1     1     1             1       1 1     2                           2   1     98
99 14               1 1           2     1                                                   2   1 1 1 2         1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng