BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9               1               1                       1                     1     1   1 1   1       1                 00
01 12 1         1         1     1                 1         1                     1 1           1         2         1       01
02 10                             1     1 1                 1             1           1               1       2 1           02
03 12   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1                         1       03
04 11   1     1                   1               1       1     1           1     1                   1   1       1         04
05 8                             1     1         1 1 2                           1 1                                       05
06 6                                                                 1 2             1 1                   1               06
07 8     1     1       1   1   1                                       1 1                                               1 07
08 7                   2                     1   1                                                   1           1 1       08
09 11   1             2     2                       1                   2                           1 1   1                 09
10 17               3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1 10
11 8               1         1         1                             2     1 1                         1                   11
12 8   1             1                               1                     2   1           1   1                           12
13 11   1     1         1 1     1   1         1           1                                 2             1                 13
14 11   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1                                     14
15 15                         2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                   15
16 11 1                                   1       1               2         1   1           1 1                     1   1   16
17 11       1       1                               1 1                       1               1   1     1   1 1   1         17
18 12   1   1 1     1                         1                               1       1 1         1               1     1 1 18
19 11       1                           1                           1                   1         1 1     1   1 2         1 19
20 15           1   1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1               1   20
21 14         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2     21
22 10         1   1         1     1               1                         1   1 1                         1     1         22
23 17   1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1           23
24 9     1                         1                               1             1               1   2       1         1   24
25 6                         1 1     1             1                       1                                         1     25
26 9 1                                   2 1         1           1       1   1                                           1 26
27 11   1 1     1     1               1               1           1     1 1               1                         1       27
28 5                     1     1                   1                                                         1       1     28
29 11     1         1     2                       1 2                         1     1     1                       1         29
30 10                     2       1 1                 1     1               1                         1             1   1   30
31 10       1   2       1                   1         1           1                   1                     1       1       31
32 7   1                       1                             1   1     1                   1                         1     32
33 13 2       1   1           1   1 2 1     1                           1                                               2   33
34 11 1           1                             1 1       2 1                   1                 1 1           1           34
35 13             1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                 35
36 7 1         1                 1     1     1                       1                                 1                   36
37 13                               1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1             37
38 13 1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1               38
39 11         1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1                       1     39
40 18           1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 40
41 10         1   1       1               1 1 1                       1                                       1       1 1   41
42 9                       1                     1                                   1       2     1         1     1 1     42
43 20     1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2   43
44 14   1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   44
45 8     2 1 1     1                                         1         1                                       1           45
46 14     1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1                   46
47 13             1     1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1         47
48 14       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1             48
49 13   2     1       1                                       1               1   1     1 2             1         1       1 49
50 10         1                 1       1               1         1           1                 1       1             2     50
51 7                 1   2   2   1                                       1                                                 51
52 11       1 1   1                                   3                             1           2 1                 1       52
53 23   1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                           53
54 13     1     1                     2                       1 1 1         1       2       1         1         1           54
55 16     1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1   55
56 16     1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1             1       2 56
57 6           1                                 1                                     1                 1       1 1       57
58 10           1   1   3         1             1         1                           2                                     58
59 6                   1           1 1 1       1                 1                                                         59
60 12   1 1     1         1       1       1             1           1             1               1                 1   1   60
61 6           1                                       1   1   1               1                                 1         61
62 10     1             1   1   1   1 1                 1                                         1   1         1           62
63 13         1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 1         63
64 11             1 1 1       2                 1       1                         1         1                 1       1     64
65 13               1             1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1           65
66 8 1                                           1                         1     2               2                 1       66
67 12         1   1                   1 1   1           1               1         1     1               2             1     67
68 8       1                     1                                         1   1 1     1                     1       1     68
69 4                                             1                 1                     1                           1     69
70 9                           2               2   1   1   1                             1         1                       70
71 6     1                                   1     1                     1               1     1                           71
72 10                                           1   1   1     2                                   1 1 1         2           72
73 5                     1                     1   1           1                                           1               73
74 6                           1                               1         1 1           1             1                     74
75 8                         1   1         2         1                                       1 1                         1 75
76 8 1                                                           1   1     1                     1   1 1         1         76
77 10               1         1 1                 1   1       1       1                     1               1 1             77
78 9 1       2   1   1     1                                       1           1               1                           78
79 8 1                         1                               1   1                         1         1         1 1       79
80 11       1                         1   1                       1 1   1         1       1                   1         1 1 80
81 11                 1         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1               81
82 20       2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1 82
83 14       1                 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1   1       83
84 7                       1 1                       1 1                                       1                   1     1 84
85 12   1             1         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1         1     85
86 10             2           1       1                   1   1       1                         1         1     1           86
87 7                     1       1 1               1   1                                                       1   1       87
88 8 1     1             1                         1                                             1         1     1     1   88
89 6       1       1                                                   1                       1                 1       1 89
90 13 1   2         1                         1             2     1 1         1             1       1       1               90
91 8 1 1           1                           1                                                                     1   3 91
92 10 1                   1       1                       2   1   1                     1             1       1             92
93 12 1                             1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1           93
94 15                 2       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1             1 94
95 8                   1                                       1     1             2         1   1                 1       95
96 6 1         1                                                 1       1                 1                           1   96
97 8                 1     1                       1         1                 1     1                   1       1         97
98 14       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       1           98
99 11   1         1     1   1             1   1 1               2     1                                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng