BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9             1                       1                     1     1   1 1   1       1                           1       00
01 14   1     1                 1         1                     1 1           1         2         1       1       1 1     1 01
02 12           1     1 1                 1             1           1               1       2 1                           2 02
03 8                   1                           1         2   1     1                         1               1         03
04 9           1               1       1     1           1     1                   1   1       1                           04
05 8           1     1         1 1 2                           1 1                                                         05
06 8                                               1 2             1 1                   1                           1   1 06
07 6 1   1   1                                       1 1                                               1                   07
08 9 2                     1   1                                                   1           1 1                     1 1 08
09 12     2                       1                   2                           1 1   1                   1 1           2 09
10 18         1   1     1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1   2 10
11 7       1         1                             2     1 1                         1                                     11
12 9                               1                     2   1           1   1                               1 1   1       12
13 9 1 1     1   1         1           1                                 2             1                                   13
14 9 1   1 1       2   1         1   1                             1                                                       14
15 15       2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                                     15
16 11                   1       1               2         1   1           1 1                     1   1     1               16
17 10                             1 1                       1               1   1     1   1 1   1                     1     17
18 10                       1                               1       1 1         1               1     1 1 1           1     18
19 13                 1                           1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 19
20 16 1   1           2 1                     1       2 2                         1   1               1       1         2   20
21 14                       1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1       21
22 8     1     1               1                         1   1 1                         1     1                           22
23 16             1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1       23
24 13             1                               1             1               1   2       1         1   1   1   2       1 24
25 9       1 1     1             1                       1                                         1         1         1 1 25
26 10                   2 1         1           1       1   1                                           1           1     1 26
27 8               1               1           1     1 1               1                         1             1           27
28 7   1     1                   1                                                         1       1       1         1     28
29 11   2                       1 2                         1     1     1                       1               1       1   29
30 10   2       1 1                 1     1               1                         1             1   1                     30
31 8 1                   1         1           1                   1                     1       1         1               31
32 7         1                             1   1     1                   1                         1             1         32
33 9       1   1 2 1     1                           1                                               2                     33
34 9                         1 1       2 1                   1                 1 1           1                             34
35 12                                 1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                                   35
36 6           1     1     1                       1                                 1                           1         36
37 15             1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1     37
38 12   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1             38
39 13             1       1   1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1         39
40 19           1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1               1 40
41 8   1               1 1 1                       1                                       1       1 1                     41
42 10     1                     1                                   1       2     1         1     1 1                 1     42
43 18 1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1         43
44 14     1             1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1               44
45 3                                       1         1                                       1                             45
46 12             1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1                                     46
47 14 1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1                         2 47
48 14         1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1   1         48
49 10                                       1               1   1     1 2             1         1       1       1           49
50 10         1       1               1         1           1                 1       1             2             1         50
51 9   2   2   1                                       1                                                     1     1 1     51
52 9                               3                             1           2 1                 1               1         52
53 22 1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1           53
54 12               2                       1 1 1         1       2       1         1         1                 1           54
55 18             1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   55
56 14   1     1                   1   1 1     1                   2 1             1             1       2               1   56
57 5                           1                                     1                 1       1 1                         57
58 10 3         1             1         1                           2                                               1   1   58
59 6 1           1 1 1       1                 1                                                                           59
60 9   1       1       1             1           1             1               1                 1   1                     60
61 5                                 1   1   1               1                                 1                           61
62 13 1   1   1   1 1                 1                                         1   1         1           1     1 2         62
63 15 1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1           63
64 11       2                 1       1                         1         1                 1       1       1     1     1   64
65 13           1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1                         1   65
66 10                           1                         1     2               2                 1         1       2       66
67 12               1 1   1           1               1         1     1               2             1       1     1         67
68 9           1                                         1   1 1     1                     1       1     1           1     68
69 8                           1                 1                     1                           1     1 1         1 1   69
70 11         2               2   1   1   1                             1         1                       1           1     70
71 6                       1     1                     1               1     1                               1             71
72 12                         1   1   1     2                                   1 1 1         2                 1       1   72
73 8   1                     1   1           1                                           1                     1     1 1   73
74 6         1                               1         1 1           1             1                                       74
75 8       1   1         2         1                                       1 1                         1                   75
76 9                                           1   1     1                     1   1 1         1                       1 1 76
77 11       1 1                 1   1       1       1                     1               1 1                   1   1       77
78 6     1                                       1           1               1                           1 1               78
79 9         1                               1   1                         1         1         1 1           1         1   79
80 12               1   1                       1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1           80
81 11         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1                   1             81
82 19     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1             82
83 14       1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1   1                     1   83
84 11     1 1                       1 1                                       1                   1     1 1       1 1     1 84
85 13         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1       85
86 9       1       1                   1   1       1                         1         1     1             1               86
87 11   1       1 1               1   1                                                       1   1       2           1 1   87
88 8   1                         1                                             1         1     1     1       1       1     88
89 4                                                 1                       1                 1       1                   89
90 11                       1             2     1 1         1             1       1       1                     1     1     90
91 7                         1                                                                     1   3       1   1       91
92 11   1       1                       2   1   1                     1             1       1             1       1         92
93 11             1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1                             93
94 14       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1       94
95 9 1                                       1     1             2         1   1                 1                     1   95
96 4                                           1       1                 1                           1                     96
97 12     1                       1         1                 1     1                   1       1         1   1     1 2     97
98 13     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       1                 1   1       98
99 11 1   1             1   1 1               2     1                                               1       1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng