BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11     1                       1   1         1 1           1   1         1 1 1                           1               00
01 14         1   1                       1 1 1         1     1             1   1         1   1         1         1     1   01
02 9                                     2     1   1     1 1                 1 1                                         1 02
03 7         1                                                                             1   1   1 1   1   1             03
04 16 1         2       1         1     1 1     1     1                 1 1           1 1       1     1                   1 04
05 14   1             1         1 1                     1 1   1           1 1     1   2     1                             1 05
06 5                               1                                     1 1   1       1                                   06
07 14   2                   1 1           1                               1 1           2         1     1       1   1   1   07
08 7                         1     1     1                       1     1                                       2           08
09 10         1     1 1                                   1         1                           1             2     2       09
10 13                   1     1   1             1   1         1 1                   1                       3 1         1   10
11 13   1       1         1   1 1               1 1         1         1   1       1                         1         1     11
12 7   1                         1                       1         1           1               1             1             12
13 11           1   1               1                       1                 1 1               1     1         1 1     1   13
14 14         1           1                       1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1     14
15 10   1     1             2                     1                     2           1                                 2     15
16 8                 1 1         1                     1     1       1 1                     1                             16
17 12                     1 1     1 1           1 1         1   2                       1           1       1               17
18 13               1 1         1 1   1                 1   1   1 1                             1   1 1     1               18
19 12       1   1 1 1           1             1                   1       1         1 2             1                       19
20 9 1         1 1             1   1                                                                   1   1   1   1       20
21 8                                                 1 1           1   1                   1         1   2                 21
22 16 1   2 1     1         1         1 1     1           1                   1             1         1   1         1     1 22
23 11 1 1                     1           2                 1 1         1   1                   1 1                         23
24 7     1                                               1                 1     1   1   1       1                         24
25 12                 1   1         1   1   2 1                               1         1 1                           1 1   25
26 8             1                             1   1                   1       1     1 1     1                             26
27 13     1   1                         1 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1             27
28 5 1                         1             1                                                                   1     1   28
29 13   1                   1               1     1   1             2   1 1                       1         1     2         29
30 12 1   1           1 1 1                 1       1                   1     1                                   2       1 30
31 15     1             1       1 1               1         1 1 1             1   1         1       1   2       1           31
32 10     1                       1     1     1       1                     1       1       1   1                       1   32
33 13             1 2               1     1                     1                       1     2       1   1           1   1 33
34 7 1           1             1                           1                       1         1           1                 34
35 7       2                                                                   3   1                     1                 35
36 10   1                   2                               1                     1       1 1 1         1                 1 36
37 5                 1 1                 1   1     1                                                                       37
38 13     1 1             1   1     1                       1 1       1         1             1               1   1 1       38
39 10   1   1               1         2               1 2                     1                       1                     39
40 7   1                 1           1       1           1                                             1                 1 40
41 9 1 1             1                                 1   1                     1                   1   1       1         41
42 11   1     1         1   1 1       1 1   1             1                       1                                 1       42
43 18   1           2 1         1         2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1       43
44 6               1               1 1                                                         1 1                 1       44
45 16     1   1 1       1                     1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1               45
46 14           1         1             2   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1                       46
47 15       1     1         1 1       1             2         2       1       1             1             1     1     1     47
48 9           1   1                                     1       1                   1     1       1   1               1   48
49 16   1   3       2               1   1       1 1                             1   1           2     1       1             49
50 10 2           1             1                 1 1           1             1                       1                 1   50
51 13         1               1         1                       1           1             2                   1   2   2   1 51
52 13       1 1   1     1   1               1           1       1                 1     1           1 1   1                 52
53 15         1       1                     1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       53
54 15 1             1   1 1   2   1       2           1           1           1       1           1     1                   54
55 12               1       1               1     2     1       1   2                     2       1                         55
56 8   1                               1                         1                               1     1 1       1     1   56
57 9             1     1           1                 1 1                 1 1       1                   1                   57
58 16     1     1       2     1                       1                     1   1   1 1                 1   1   3         1 58
59 3                                 1                                           1                             1           59
60 19 2   1   1                   1           1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1 60
61 10               1                                           2   2     1   1           2             1                   61
62 16     3         1     1     1       1       1 1             1                 1     1         1             1   1   1   62
63 7             1                                     1   1 1                                       1         1         1 63
64 12                         1         1 1                       1               1       1 1             1 1 1       2     64
65 9                   1       1                         1   1                 1     1 1                   1             1 65
66 7           2                     1   1                         1         1               1                             66
67 13                           1 1 1                   1   1     1   3   2                           1   1                 67
68 10         1       1         1                 1           2       1   1                         1                     1 68
69 8               1       1       2               1 1                     1       1                                       69
70 5                                                                   1           2                                   2   70
71 11                           1 1 1                 1           2                   1 1 1 1     1                         71
72 8 1                                 1   1     2   1           1                       1                                 72
73 10         1 1                 1     1     1           1           1     1     1                               1         73
74 8             1                                 1       1     2   1           1                                     1   74
75 13     1       1       1                       1   1               1 1           1 1     2                         1   1 75
76 8       1   1   1                 2                               1                 1     1                             76
77 10                 1               1             1       1 1             1         1                     1         1 1   77
78 10         1   1                                                               1     1     1       2   1   1     1       78
79 7                               1 1                                 1               2     1                         1   79
80 9             1               1   1     1 1 1         1         1                               1                       80
81 13 1     1     1   1     1           1     1   1           1         1 1                                   1         1   81
82 13 1       1           1 1 1   2                                             1 1                 2         1     1       82
83 10       2             1     1                         1   1   1                                 1                 1   1 83
84 9     2 1         1                       1       1                             1                               1 1     84
85 11                 1   1   1         1   1 1     1           1                               1             1         1   85
86 14       1           1       1     1         1                 1     1 1   1   1   1                   2           1     86
87 8 1                 1           1       1                                 2                                   1       1 87
88 9         1 1                           1   1     1                         1             1     1             1         88
89 3                                                                       1                       1       1               89
90 10                 1             1               1         1       1   1                   1   2         1               90
91 15           1 1   1                     1 1 1   1           3           1             1   1 1           1               91
92 9                         1 1       1             1 1                               1     1                   1       1 92
93 8           1         1   1               1       1                 1     1               1                             93
94 11         1 1       1   1         1       1     1                                 1                       2       1     94
95 12                 1 1 2                         1     1         1 2   1     1                               1           95
96 7                     1   1                           1         1               1         1         1                   96
97 9   1   1               1                             1     1   1               1                         1     1       97
98 11                                     1 1   1           1                             1 1       1       1 1     1 1     98
99 11 1 1                                               1   1       2               1           1         1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng