BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12             1                     1     1   1 1   1       1                           1       1       1   1 1         00
01 14   1         1                     1 1           1         2         1       1       1 1     1         1         1     01
02 10             1             1           1               1       2 1                           2   1                     02
03 11                       1         2   1     1                         1               1             1   1   1   1       03
04 12   1       1     1           1     1                   1   1       1                           1 1   1       1         04
05 9   1 1 2                           1 1                                                                             2 1 05
06 10                       1 2             1 1                   1                           1   1             1     1     06
07 6                         1 1                                               1                         1               2 07
08 6   1                                                   1           1 1                     1 1                         08
09 11     1                   2                           1 1   1                   1 1           2                       1 09
10 16       1           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1   2 1                   1   10
11 7                       2     1 1                         1                                     1         1             11
12 13       1                     2   1           1   1                               1 1   1           1     1         1 1 12
13 5           1                                 2             1                                             1             13
14 8     1   1                             1                                                             1       1 1 1 1   14
15 10           1 1       1 1   1 1           1   1           1                                         1                   15
16 13   1               2         1   1           1 1                     1   1     1               1   1             1     16
17 14     1 1                       1               1   1     1   1 1   1                     1       1 1   1     1         17
18 9                               1       1 1         1               1     1 1 1           1                             18
19 16                     1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1       1         1   1 19
20 13                 1       2 2                         1   1               1       1         2                 1     1   20
21 15           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1                     1       1 21
22 6   1                         1   1 1                         1     1                                                   22
23 16 1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1         1           1         23
24 15                     1             1               1   2       1         1   1   1   2       1     1 1           1     24
25 9     1                       1                                         1         1         1 1 1         1       1     25
26 10       1           1       1   1                                           1           1     1           1 1         1 26
27 7       1           1     1 1               1                         1             1                                   27
28 8     1                                                         1       1       1         1             2       1       28
29 11   1 2                         1     1     1                       1               1       1         1             1   29
30 9       1     1               1                         1             1   1                     1     1     1           30
31 11       1           1                   1                     1       1         1                 1         1     1 2   31
32 10               1   1     1                   1                         1             1           1   2               1 32
33 4                         1                                               2                                         1   33
34 10 1 1       2 1                   1                 1 1           1                                             1       34
35 14         1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                                       1     1             35
36 4                       1                                 1                           1               1                 36
37 13   1     1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1         1           1       37
38 12 1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1                 1           1       38
39 13 1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1           1                   1 39
40 19         1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1               1             1       1 1 40
41 5                       1                                       1       1 1                                 1           41
42 10   1                                   1       2     1         1     1 1                 1                 1           42
43 15 1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1                                 43
44 14     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1               1       1           1   44
45 6               1         1                                       1                             1 1         1           45
46 10                     1 1   2         1     1     2       1                                                     1       46
47 13                 1           1           1     1       1     1   1 1                         2   1       1           1 47
48 13   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1   1           1 1           1       48
49 12               1               1   1     1 2             1         1       1       1           1 1                     49
50 10         1         1           1                 1       1             2             1                         1     1 50
51 8                           1                                                     1     1 1       1 1         1   1     51
52 10       3                             1           2 1                 1               1                         1       52
53 18           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1               1   1         1     53
54 12               1 1 1         1       2       1         1         1                 1                             1 1   54
55 19     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   1         1   2         55
56 12     1   1 1     1                   2 1             1             1       2               1                           56
57 7   1                                     1                 1       1 1                                   2             57
58 8 1         1                           2                                               1   1                 1 1       58
59 3 1                 1                                                                                   1               59
60 10         1           1             1               1                 1   1                             1   1 2         60
61 7         1   1   1               1                                 1                                     1           1 61
62 10         1                                         1   1         1           1     1 2               1       1         62
63 13       1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1                               1   63
64 10 1       1                         1         1                 1       1       1     1     1         1                 64
65 12 1           1 3       1                   1                   1 1                         1               1         1 65
66 14   1                         1     2               2                 1         1       2                 2 2           66
67 13         1               1         1     1               2             1       1     1             1       1     1 1   67
68 10                             1   1 1     1                     1       1     1           1                 1   1       68
69 8   1                 1                     1                           1     1 1         1 1                           69
70 11 2   1   1   1                             1         1                       1           1       1               1     70
71 8     1                     1               1     1                               1             1               1     1 71
72 14 1   1   1     2                                   1 1 1         2                 1       1     1               1     72
73 10 1   1           1                                           1                     1     1 1         1 1 1             73
74 9                 1         1 1           1             1                                               1     1   2     74
75 5       1                                       1 1                         1                                   1       75
76 10                   1   1     1                     1   1 1         1                       1 1                   1     76
77 11   1   1       1       1                     1               1 1                   1   1       1         1             77
78 6                     1           1               1                           1 1                       1               78
79 12                 1   1                         1         1         1 1           1         1   1 2             1       79
80 11                   1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1                         1         80
81 10 1             1           1         1           1     1     1                   1                       2             81
82 15           1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1                                     82
83 11 2     1                                       1     1 1   1     1   1                     1         1                 83
84 12       1 1                                       1                   1     1 1       1 1     1       1       1     1   84
85 14         1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1                 1           1 85
86 10           1   1       1                         1         1     1             1               1     1     1           86
87 13     1   1                                                       1   1       2           1 1       2 1       1     1   87
88 8     1                                             1         1     1     1       1       1         1                   88
89 8                         1                       1                 1       1                         1         1 1   1 89
90 11             2     1 1         1             1       1       1                     1     1     1                       90
91 8 1                                                                     1   3       1   1                       1       91
92 9           2   1   1                     1             1       1             1       1                                 92
93 10         1     1   1                   2   1                 1   1                                 1       1           93
94 16           1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1           1   1       1       94
95 8                 1     1             2         1   1                 1                     1                           95
96 4                   1       1                 1                           1                                             96
97 12     1         1                 1     1                   1       1         1   1     1 2       1                     97
98 13   1             1                 1       1         1   1       1                 1   1       1       2           1   98
99 10 1               2     1                                               1       1   1             1   1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng