BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12   1   1         1 1           1   1         1 1 1                           1               1                       1 00
01 14           1 1 1         1     1             1   1         1   1         1         1     1                 1         1 01
02 12           2     1   1     1 1                 1 1                                         1     1 1                 1 02
03 7                                                             1   1   1 1   1   1                   1                   03
04 14   1     1 1     1     1                 1 1           1 1       1     1                   1               1       1   04
05 17 1 1                     1 1   1           1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2       05
06 5     1                                     1 1   1       1                                                             06
07 10           1                               1 1           2         1     1       1   1   1                             07
08 8     1     1                       1     1                                       2                     1   1           08
09 8                           1         1                           1             2     2                       1         09
10 15   1             1   1         1 1                   1                       3 1         1   1     1 1         1       10
11 10 1               1 1         1         1   1       1                         1         1         1                     11
12 7   1                       1         1           1               1             1                               1       12
13 12     1                       1                 1 1               1     1         1 1     1   1         1           1   13
14 17                   1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1     14
15 12                   1                     2           1                                 2       1 1     2           1 1 15
16 8   1                     1     1       1 1                     1                                   1       1           16
17 12   1 1           1 1         1   2                       1           1       1                               1 1       17
18 12 1 1   1                 1   1   1 1                             1   1 1     1                         1               18
19 9 1             1                   1       1         1 2             1                           1                     19
20 9 1   1                                                                   1   1   1   1           2 1                   20
21 11                       1 1           1   1                   1         1   2                           1           1 1 21
22 11       1 1     1           1                   1             1         1   1         1     1               1           22
23 13           2                 1 1         1   1                   1 1                         1       1   1 1   1       23
24 7                           1                 1     1   1   1       1                         1                         24
25 12     1   1   2 1                               1         1 1                           1 1     1             1         25
26 11                 1   1                   1       1     1 1     1                                   2 1         1       26
27 13         1 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1               1               1       27
28 5 1             1                                                                   1     1                   1         28
29 14             1     1   1             2   1 1                       1         1     2                       1 2         29
30 10             1       1                   1     1                                   2       1 1                 1     1 30
31 15 1 1               1         1 1 1             1   1         1       1   2       1                   1         1       31
32 9   1     1     1       1                     1       1       1   1                       1                             32
33 14     1     1                     1                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                 33
34 10 1                           1                       1         1           1                             1 1       2 1 34
35 8                                                 3   1                     1                                     1 1 1 35
36 9                             1                     1       1 1 1         1                 1     1     1               36
37 9           1   1     1                                                                       1   1   2     1     1     37
38 11     1                       1 1       1         1             1               1   1 1                   1 1           38
39 12       2               1 2                     1                       1                     1       1   1       1   1 39
40 10       1       1           1                                             1                 1       1 1           1 1 1 40
41 9                         1   1                     1                   1   1       1               1 1 1               41
42 7       1 1   1             1                       1                                 1                     1           42
43 17 1         2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1   43
44 9     1 1                                                         1 1                 1             1   1     1       1 44
45 12               1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1                                         45
46 15         2   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1               46
47 13       1             2         2       1       1             1             1     1     1           1   1               47
48 11                           1       1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1           48
49 10     1   1       1 1                             1   1           2     1       1                                       49
50 9 1                 1 1           1             1                       1                 1       1               1     50
51 11         1                       1           1             2                   1   2   2   1                           51
52 11             1           1       1                 1     1           1 1   1                                   3       52
53 19             1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1 53
54 11   1       2           1           1           1       1           1     1                     2                       54
55 14             1     2     1       1   2                     2       1                         1   1     1     1         55
56 10         1                         1                               1     1 1       1     1                   1   1 1   56
57 8     1                 1 1                 1 1       1                   1                                 1           57
58 13                       1                     1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1   58
59 7       1                                           1                             1           1 1 1       1             59
60 17   1           1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1     60
61 11                                 2   2     1   1           2             1                                       1   1 61
62 14 1       1       1 1             1                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1     62
63 9                         1   1 1                                       1         1         1   1               1   1   63
64 13         1 1                       1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1     64
65 12 1                         1   1                 1     1 1                   1             1       1 1   1           1 65
66 6       1   1                         1         1               1                                           1           66
67 17 1 1 1                   1   1     1   3   2                           1   1                   1 1   1           1     67
68 8 1                 1           2       1   1                         1                     1                           68
69 7     2               1 1                     1       1                                                     1           69
70 10                                         1           2                                   2               2   1   1   1 70
71 13 1 1 1                 1           2                   1 1 1 1     1                                   1     1         71
72 10         1   1     2   1           1                       1                                             1   1   1     72
73 10   1     1     1           1           1     1     1                               1                     1   1         73
74 7                     1       1     2   1           1                                     1                             74
75 13                   1   1               1 1           1 1     2                         1   1         2         1       75
76 5       2                               1                 1     1                                                       76
77 11       1             1       1 1             1         1                     1         1 1                 1   1       77
78 8                                                   1     1     1       2   1   1     1                                 78
79 7     1 1                                 1               2     1                         1                             79
80 10   1   1     1 1 1         1         1                               1                         1   1                   80
81 11         1     1   1           1         1 1                                   1         1       1 1     1             81
82 12   2                                             1 1                 2         1     1         1 1   1             1   82
83 12 1                         1   1   1                                 1                 1   1 1         1 2     1       83
84 7               1       1                             1                               1 1                       1 1     84
85 10         1   1 1     1           1                               1             1         1                       1   1 85
86 14 1     1         1                 1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   86
87 9     1       1                                 2                                   1       1 1               1   1     87
88 8             1   1     1                         1             1     1             1                         1         88
89 3                                             1                       1       1                                         89
90 12     1               1         1       1   1                   1   2         1                         1             2 90
91 13             1 1 1   1           3           1             1   1 1           1                           1             91
92 10 1       1             1 1                               1     1                   1       1                       2   92
93 9               1       1                 1     1               1                             1   1   1           1     93
94 8       1       1     1                                 1                       2       1                           1   94
95 8                     1     1         1 2   1     1                               1                                     95
96 5                           1         1               1         1         1                                             96
97 7                           1     1   1               1                         1     1                       1         97
98 14           1 1   1           1                             1 1       1       1 1     1 1       2           1           98
99 12                         1   1       2               1           1         1     1   1             1   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng