BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10 1 1           1   1         1 1 1                           1               1                       1                 00
01 11         1     1             1   1         1   1         1         1     1                 1         1                 01
02 11 1   1     1 1                 1 1                                         1     1 1                 1             1   02
03 8                                             1   1   1 1   1   1                   1                           1       03
04 13 1     1                 1 1           1 1       1     1                   1               1       1     1           1 04
05 15         1 1   1           1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2                       05
06 7                           1 1   1       1                                                                     1 2     06
07 11                           1 1           2         1     1       1   1   1                                       1 1   07
08 6                   1     1                                       2                     1   1                           08
09 10           1         1                           1             2     2                       1                   2     09
10 16 1   1         1 1                   1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1       10
11 12 1 1         1         1   1       1                         1         1         1                             2     1 11
12 8           1         1           1               1             1                               1                     2 12
13 11             1                 1 1               1     1         1 1     1   1         1           1                   13
14 17   1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                     14
15 16   1                     2           1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1 15
16 10         1     1       1 1                     1                                   1       1               2         1 16
17 10 1 1         1   2                       1           1       1                               1 1                       17
18 9         1   1   1 1                             1   1 1     1                         1                               18
19 8                   1       1         1 2             1                           1                           1         19
20 12                                                         1   1   1   1           2 1                     1       2 2   20
21 15       1 1           1   1                   1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 21
22 9           1                   1             1         1   1         1     1               1                         1 22
23 13             1 1         1   1                   1 1                         1       1   1 1   1             1     1   23
24 8           1                 1     1   1   1       1                         1                               1         24
25 8                               1         1 1                           1 1     1             1                       1 25
26 13 1   1                   1       1     1 1     1                                   2 1         1           1       1   26
27 14 1   1                 1 1           1           1 1     1     1               1               1           1     1 1   27
28 3                                                                   1     1                   1                         28
29 13   1   1             2   1 1                       1         1     2                       1 2                         29
30 10     1                   1     1                                   2       1 1                 1     1               1 30
31 14   1         1 1 1             1   1         1       1   2       1                   1         1           1           31
32 9       1                     1       1       1   1                       1                             1   1     1     32
33 13                 1                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1     33
34 9             1                       1         1           1                             1 1       2 1                 34
35 9                                 3   1                     1                                     1 1 1   1             35
36 10             1                     1       1 1 1         1                 1     1     1                       1       36
37 7     1                                                                       1   1   2     1     1                     37
38 12             1 1       1         1             1               1   1 1                   1 1           1             1 38
39 12       1 2                     1                       1                     1       1   1       1   1 1         1     39
40 10           1                                             1                 1       1 1           1 1 1   1     1       40
41 10         1   1                     1                   1   1       1               1 1 1                       1       41
42 4           1                       1                                 1                     1                           42
43 15 1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         43
44 8                                                 1 1                 1             1   1     1       1           1     44
45 13         2                 1     1 1         1     2 1 1     1                                         1         1     45
46 16         1           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2   46
47 14     2         2       1       1             1             1     1     1           1   1                 1           1 47
48 12           1       1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       48
49 9 1 1                             1   1           2     1       1                                       1               49
50 9   1 1           1             1                       1                 1       1               1         1           50
51 11                 1           1             2                   1   2   2   1                                       1   51
52 10         1       1                 1     1           1 1   1                                   3                       52
53 23 1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 53
54 12       1           1           1       1           1     1                     2                       1 1 1         1 54
55 16   2     1       1   2                     2       1                         1   1     1     1           1   1     1   55
56 10                   1                               1     1 1       1     1                   1   1 1     1             56
57 7       1 1                 1 1       1                   1                                 1                           57
58 13       1                     1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1                   58
59 7                                   1                             1           1 1 1       1                 1           59
60 16 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1         60
61 12                 2   2     1   1           2             1                                       1   1   1             61
62 12 1 1             1                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1                     62
63 11         1   1 1                                       1         1         1   1               1   1       1 1         63
64 11                   1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1                     64
65 15           1   1                 1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1       65
66 5                     1         1               1                                           1                         1 66
67 15         1   1     1   3   2                           1   1                   1 1   1           1               1     67
68 8   1           2       1   1                         1                     1                                         1 68
69 6     1 1                     1       1                                                     1                 1         69
70 10                         1           2                                   2               2   1   1   1                 70
71 11       1           2                   1 1 1 1     1                                   1     1                     1   71
72 10   2   1           1                       1                                             1   1   1     2               72
73 8           1           1     1     1                               1                     1   1           1             73
74 10     1       1     2   1           1                                     1                               1         1 1 74
75 13   1   1               1 1           1 1     2                         1   1         2         1                       75
76 6                       1                 1     1                                                           1   1     1 76
77 12     1       1 1             1         1                     1         1 1                 1   1       1       1       77
78 9                                   1     1     1       2   1   1     1                                       1         78
79 7                         1               2     1                         1                               1   1         79
80 9 1         1         1                               1                         1   1                       1 1   1     80
81 11   1           1         1 1                                   1         1       1 1     1             1           1   81
82 15                                 1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1     82
83 11           1   1   1                                 1                 1   1 1         1 2     1                       83
84 6       1                             1                               1 1                       1 1                     84
85 7     1           1                               1             1         1                       1   1                 85
86 14 1                 1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1       1       86
87 7                               2                                   1       1 1               1   1                     87
88 7 1     1                         1             1     1             1                         1                         88
89 4                             1                       1       1                                                   1     89
90 13     1         1       1   1                   1   2         1                         1             2     1 1         90
91 11 1   1           3           1             1   1 1           1                           1                             91
92 10       1 1                               1     1                   1       1                       2   1   1           92
93 10       1                 1     1               1                             1   1   1           1     1   1           93
94 6     1                                 1                       2       1                           1                   94
95 10     1     1         1 2   1     1                               1                                       1     1       95
96 7           1         1               1         1         1                                                 1       1   96
97 8           1     1   1               1                         1     1                       1         1               97
98 13 1           1                             1 1       1       1 1     1 1       2           1             1             98
99 15         1   1       2               1           1         1     1   1             1   1 1               2     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng