BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9         1               1                       1                     1     1   1 1   1       1                       00
01 12     1         1     1                 1         1                     1 1           1         2         1       1     01
02 10                       1     1 1                 1             1           1               1       2 1                 02
03 11 1 1   1   1                   1                           1         2   1     1                         1             03
04 10   1                   1               1       1     1           1     1                   1   1       1               04
05 8                       1     1         1 1 2                           1 1                                             05
06 6                                                           1 2             1 1                   1                     06
07 7     1       1   1   1                                       1 1                                               1       07
08 7             2                     1   1                                                   1           1 1             08
09 12           2     2                       1                   2                           1 1   1                   1 1 09
10 18         3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1     1 10
11 8         1         1         1                             2     1 1                         1                         11
12 8           1                               1                     2   1           1   1                               1 12
13 10   1         1 1     1   1         1           1                                 2             1                       13
14 10       1     1   1 1       2   1         1   1                             1                                           14
15 15                   2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                         15
16 11                               1       1               2         1   1           1 1                     1   1     1   16
17 11 1       1                               1 1                       1               1   1     1   1 1   1               17
18 12 1 1     1                         1                               1       1 1         1               1     1 1 1     18
19 12 1                           1                           1                   1         1 1     1   1 2         1 1     19
20 16     1   1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1               1       1 20
21 15   1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 21
22 10   1   1         1     1               1                         1   1 1                         1     1               22
23 15                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                 23
24 10                         1                               1             1               1   2       1         1   1   1 24
25 7                   1 1     1             1                       1                                         1         1 25
26 8                               2 1         1           1       1   1                                           1       26
27 9     1     1               1               1           1     1 1               1                         1             27
28 6               1     1                   1                                                         1       1       1   28
29 10         1     2                       1 2                         1     1     1                       1               29
30 10               2       1 1                 1     1               1                         1             1   1         30
31 11 1   2       1                   1         1           1                   1                     1       1         1   31
32 6                     1                             1   1     1                   1                         1           32
33 11   1   1           1   1 2 1     1                           1                                               2         33
34 10       1                             1 1       2 1                   1                 1 1           1                 34
35 13       1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                       35
36 6     1                 1     1     1                       1                                 1                         36
37 13                         1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1                   37
38 13           1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1 38
39 13   1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1 39
40 19     1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1     40
41 10   1   1       1               1 1 1                       1                                       1       1 1         41
42 9                 1                     1                                   1       2     1         1     1 1           42
43 20 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1 43
44 14                 1             1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1   44
45 6 1 1     1                                         1         1                                       1                 45
46 13 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1                         46
47 13       1     1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1               47
48 15 1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1 48
49 11   1       1                                       1               1   1     1 2             1         1       1       49
50 10   1                 1       1               1         1           1                 1       1             2           50
51 8           1   2   2   1                                       1                                                     1 51
52 11 1 1   1                                   3                             1           2 1                 1             52
53 22     1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 53
54 12     1                     2                       1 1 1         1       2       1         1         1                 54
55 16                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1   55
56 15     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1             1       2       56
57 6     1                                 1                                     1                 1       1 1             57
58 10     1   1   3         1             1         1                           2                                           58
59 6             1           1 1 1       1                 1                                                               59
60 10     1         1       1       1             1           1             1               1                 1   1         60
61 6     1                                       1   1   1               1                                 1               61
62 10             1   1   1   1 1                 1                                         1   1         1           1     62
63 15   1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   63
64 12       1 1 1       2                 1       1                         1         1                 1       1       1   64
65 13         1             1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1                 65
66 8                                       1                         1     2               2                 1         1   66
67 13   1   1                   1 1   1           1               1         1     1               2             1       1   67
68 9 1                     1                                         1   1 1     1                     1       1     1     68
69 6                                       1                 1                     1                           1     1 1   69
70 10                     2               2   1   1   1                             1         1                       1     70
71 6                                   1     1                     1               1     1                               1 71
72 10                                     1   1   1     2                                   1 1 1         2                 72
73 5               1                     1   1           1                                           1                     73
74 6                     1                               1         1 1           1             1                           74
75 8                   1   1         2         1                                       1 1                         1       75
76 7                                                       1   1     1                     1   1 1         1               76
77 10         1         1 1                 1   1       1       1                     1               1 1                   77
78 10   2   1   1     1                                       1           1               1                           1 1   78
79 8                     1                               1   1                         1         1         1 1           1 79
80 12 1                         1   1                       1 1   1         1       1                   1         1 1   1   80
81 12           1         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1                   1 81
82 22 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1 82
83 14 1                 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1   1             83
84 8                 1 1                       1 1                                       1                   1     1 1     84
85 13           1         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2   85
86 11       2           1       1                   1   1       1                         1         1     1             1   86
87 9               1       1 1               1   1                                                       1   1       2     87
88 8 1             1                         1                                             1         1     1     1       1 88
89 6 1       1                                                   1                       1                 1       1       89
90 10         1                         1             2     1 1         1             1       1       1                     90
91 6         1                           1                                                                     1   3       91
92 10               1       1                       2   1   1                     1             1       1             1     92
93 11                         1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1                 93
94 15           2       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1             1       94
95 8             1                                       1     1             2         1   1                 1             95
96 5     1                                                 1       1                 1                           1         96
97 10           1     1                       1         1                 1     1                   1       1         1   1 97
98 14 1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       1                 98
99 11       1     1   1             1   1 1               2     1                                               1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng