BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1 1                           1               1                       1                     1     1   1 1   1       00
01 12 1   1         1   1         1         1     1                 1         1                     1 1           1         01
02 9   1 1                                         1     1 1                 1             1           1               1   02
03 12                 1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1               03
04 11           1 1       1     1                   1               1       1     1           1     1                   1   04
05 13 1     1   2     1                             1     1         1 1 2                           1 1                     05
06 8 1   1       1                                                                     1 2             1 1                 06
07 10 1           2         1     1       1   1   1                                       1 1                               07
08 5                                     2                     1   1                                                   1   08
09 10                     1             2     2                       1                   2                           1 1   09
10 15         1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1           10
11 9       1                         1         1         1                             2     1 1                         1 11
12 9     1               1             1                               1                     2   1           1   1         12
13 12   1 1               1     1         1 1     1   1         1           1                                 2             13
14 13               1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1                   14
15 16         1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1 15
16 9                   1                                   1       1               2         1   1           1 1           16
17 9             1           1       1                               1 1                       1               1   1     1 17
18 9                     1   1 1     1                         1                               1       1 1         1       18
19 9         1 2             1                           1                           1                   1         1 1     19
20 14                             1   1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1 20
21 13                 1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                   21
22 10   1             1         1   1         1     1               1                         1   1 1                       22
23 15 1                   1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 23
24 11 1     1   1   1       1                         1                               1             1               1   2   24
25 8   1         1 1                           1 1     1             1                       1                             25
26 11     1     1 1     1                                   2 1         1           1       1   1                           26
27 11         1           1 1     1     1               1               1           1     1 1               1               27
28 3                                       1     1                   1                                                     28
29 10                       1         1     2                       1 2                         1     1     1               29
30 9   1                                   2       1 1                 1     1               1                         1   30
31 11   1   1         1       1   2       1                   1         1           1                   1                   31
32 9 1       1       1   1                       1                             1   1     1                   1             32
33 12             1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1                                 33
34 11         1         1           1                             1 1       2 1                   1                 1 1     34
35 16     3   1                     1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     35
36 10       1       1 1 1         1                 1     1     1                       1                                 1 36
37 11                                                 1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     37
38 13     1             1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1   38
39 11   1                       1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1           39
40 13                             1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 40
41 8       1                   1   1       1               1 1 1                       1                                   41
42 7       1                                 1                     1                                   1       2     1     42
43 18           1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2             43
44 11                     1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1       1     44
45 10     1 1         1     2 1 1     1                                         1         1                                 45
46 18   1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1 46
47 12   1             1             1     1     1           1   1                 1           1           1     1       1   47
48 15           1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1     48
49 13     1   1           2     1       1                                       1               1   1     1 2             1 49
50 9   1                       1                 1       1               1         1           1                 1       1 50
51 10 1             2                   1   2   2   1                                       1                               51
52 12       1     1           1 1   1                                   3                             1           2 1       52
53 25 1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1         53
54 14   1       1           1     1                     2                       1 1 1         1       2       1         1   54
55 16               2       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1 55
56 13                       1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1     56
57 5 1       1                   1                                 1                                     1                 57
58 14 1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1                           2                   58
59 7       1                             1           1 1 1       1                 1                                       59
60 13 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1             1               1       60
61 8   1           2             1                                       1   1   1               1                         61
62 11       1     1         1             1   1   1   1 1                 1                                         1   1   62
63 11                           1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1 63
64 12       1       1 1             1 1 1       2                 1       1                         1         1             64
65 14     1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1                   1               65
66 8   1               1                                           1                         1     2               2       66
67 11                           1   1                   1 1   1           1               1         1     1               2 67
68 6                         1                     1                                         1   1 1     1                 68
69 5 1       1                                                     1                 1                     1               69
70 11         2                                   2               2   1   1   1                             1         1     70
71 10           1 1 1 1     1                                   1     1                     1               1     1         71
72 9               1                                             1   1   1     2                                   1 1 1   72
73 6 1     1                               1                     1   1           1                                         73
74 7       1                                     1                               1         1 1           1             1   74
75 11         1 1     2                         1   1         2         1                                       1 1         75
76 8             1     1                                                           1   1     1                     1   1 1 76
77 10 1         1                     1         1 1                 1   1       1       1                     1             77
78 11       1     1     1       2   1   1     1                                       1           1               1         78
79 8             2     1                         1                               1   1                         1         1 79
80 8                         1                         1   1                       1 1   1         1       1               80
81 10                                   1         1       1 1     1             1           1         1           1     1   81
82 19     1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     82
83 11                         1                 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   83
84 6         1                               1 1                       1 1                                       1         84
85 9                     1             1         1                       1   1                       1     1     1   1     85
86 11   1   1   1                   2           1       1                   1   1       1                         1         86
87 7   2                                   1       1 1               1   1                                                 87
88 6     1             1     1             1                         1                                             1       88
89 5 1                       1       1                                                   1                       1         89
90 12                   1   2         1                         1             2     1 1         1             1       1     90
91 6 1             1   1 1           1                           1                                                         91
92 10             1     1                   1       1                       2   1   1                     1             1   92
93 11   1               1                             1   1   1           1     1   1                   2   1               93
94 14           1                       2       1                           1                       1   3     2 1   1     1 94
95 8     1                               1                                       1     1             2         1   1       95
96 6         1         1         1                                                 1       1                 1             96
97 7         1                         1     1                       1         1                 1     1                   97
98 15               1 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1 98
99 11         1           1         1     1   1             1   1 1               2     1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng