BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10       1                       1                     1     1   1 1   1       1                           1       1     00
01 13   1                 1         1                     1 1           1         2         1       1       1 1     1       01
02 13     1     1 1                 1             1           1               1       2 1                           2   1   02
03 9             1                           1         2   1     1                         1               1             1 03
04 11     1               1       1     1           1     1                   1   1       1                           1 1   04
05 8     1     1         1 1 2                           1 1                                                               05
06 8                                         1 2             1 1                   1                           1   1       06
07 4   1                                       1 1                                               1                         07
08 7                 1   1                                                   1           1 1                     1 1       08
09 10                       1                   2                           1 1   1                   1 1           2       09
10 19   1   1     1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1   2 1     10
11 8 1         1                             2     1 1                         1                                     1     11
12 10                         1                     2   1           1   1                               1 1   1           1 12
13 7   1   1         1           1                                 2             1                                         13
14 7 1       2   1         1   1                             1                                                             14
15 16 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                                         1 15
16 13             1       1               2         1   1           1 1                     1   1     1               1   1 16
17 12                       1 1                       1               1   1     1   1 1   1                     1       1 1 17
18 10                 1                               1       1 1         1               1     1 1 1           1           18
19 14           1                           1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1     19
20 14           2 1                     1       2 2                         1   1               1       1         2         20
21 14                 1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1             21
22 7     1               1                         1   1 1                         1     1                                 22
23 17       1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1         1   23
24 14       1                               1             1               1   2       1         1   1   1   2       1     1 24
25 10 1 1     1             1                       1                                         1         1         1 1 1     25
26 10             2 1         1           1       1   1                                           1           1     1       26
27 8         1               1           1     1 1               1                         1             1                 27
28 6   1                   1                                                         1       1       1         1           28
29 9                     1 2                         1     1     1                       1               1       1         29
30 9     1 1                 1     1               1                         1             1   1                     1     30
31 8               1         1           1                   1                     1       1         1                 1   31
32 8   1                             1   1     1                   1                         1             1           1   32
33 9 1   1 2 1     1                           1                                               2                           33
34 9                   1 1       2 1                   1                 1 1           1                                   34
35 13                           1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                                       1 35
36 6     1     1     1                       1                                 1                           1               36
37 16       1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1         1 37
38 11                   1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1                 1 38
39 14       1       1   1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1           1   39
40 19     1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1               1       40
41 7             1 1 1                       1                                       1       1 1                           41
42 9                     1                                   1       2     1         1     1 1                 1           42
43 16           1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1               43
44 14             1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1               1     44
45 5                                 1         1                                       1                             1 1   45
46 12       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1                                           46
47 14 1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1                         2   1   47
48 16   1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1   1           1 1 48
49 12                                 1               1   1     1 2             1         1       1       1           1 1   49
50 10   1       1               1         1           1                 1       1             2             1               50
51 9 2   1                                       1                                                     1     1 1       1 1 51
52 9                         3                             1           2 1                 1               1               52
53 20       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1               1 53
54 12         2                       1 1 1         1       2       1         1         1                 1                 54
55 19       1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   1     55
56 13   1                   1   1 1     1                   2 1             1             1       2               1         56
57 5                     1                                     1                 1       1 1                               57
58 7     1             1         1                           2                                               1   1         58
59 5       1 1 1       1                 1                                                                                 59
60 8     1       1             1           1             1               1                 1   1                           60
61 5                           1   1   1               1                                 1                                 61
62 11   1   1 1                 1                                         1   1         1           1     1 2               62
63 14     1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1                 63
64 11 2                 1       1                         1         1                 1       1       1     1     1         64
65 13     1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1                         1         65
66 10                     1                         1     2               2                 1         1       2             66
67 13         1 1   1           1               1         1     1               2             1       1     1             1 67
68 9     1                                         1   1 1     1                     1       1     1           1           68
69 8                     1                 1                     1                           1     1 1         1 1         69
70 12   2               2   1   1   1                             1         1                       1           1       1   70
71 7                 1     1                     1               1     1                               1             1     71
72 13                   1   1   1     2                                   1 1 1         2                 1       1     1   72
73 7                   1   1           1                                           1                     1     1 1         73
74 6   1                               1         1 1           1             1                                             74
75 8 1   1         2         1                                       1 1                         1                         75
76 9                                     1   1     1                     1   1 1         1                       1 1       76
77 12 1 1                 1   1       1       1                     1               1 1                   1   1       1     77
78 5                                       1           1               1                           1 1                     78
79 12   1                               1   1                         1         1         1 1           1         1   1 2   79
80 12         1   1                       1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1                 80
81 11   1       1 1     1             1           1         1           1     1     1                   1                   81
82 18         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1                   82
83 14 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1   1                     1         83
84 10 1                       1 1                                       1                   1     1 1       1 1     1       84
85 13   1                       1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1             85
86 10 1       1                   1   1       1                         1         1     1             1               1     86
87 12     1 1               1   1                                                       1   1       2           1 1       2 87
88 8                       1                                             1         1     1     1       1       1         1 88
89 4                                           1                       1                 1       1                         89
90 12                 1             2     1 1         1             1       1       1                     1     1     1     90
91 7                   1                                                                     1   3       1   1             91
92 10     1                       2   1   1                     1             1       1             1       1               92
93 12       1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1                                 1 93
94 15 1                           1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1           1 94
95 8                                   1     1             2         1   1                 1                     1         95
96 4                                     1       1                 1                           1                           96
97 12                       1         1                 1     1                   1       1         1   1     1 2       1   97
98 13 1       2           1             1                 1       1         1   1       1                 1   1       1     98
99 10             1   1 1               2     1                                               1       1   1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng