BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14     1           1   1               1   1 1                 1 2     1   1         1             1                   1 00
01 12   1   2             2       1       1           1       2   1                                 1                       01
02 10 1           1         2                                               1       1   1           2             1         02
03 19           1     1             1 1   2 1         1         1                   1 1     2     1 1 1       1   1       1 03
04 11 1                   2             1                           1             1       1     2                     2     04
05 12 1   1       1               1     1   1                 1       1     1                   1                   1   1   05
06 9               1 1     1   1                                     1   1                           1   1               1 06
07 6                           1     1                                                                             1 1 1 1 07
08 10 1 1                   1                     1   1         1 1           1               1             1               08
09 10     1                     1                 1   1           1   1     1             1               1               1 09
10 12             1     2           1               1     1   1                         1   1     1   1   1                 10
11 14           1           1             1 1                 2     1             2 1                     1       1     1 1 11
12 7               1   1                   1   1           1         1                                                 1   12
13 6               1                               1   1                   1             1 1                               13
14 13     1 1 2 1           1       1       1                     1                 1       1 1       1                     14
15 9         1                     1                     1         1 2           1         1                           1   15
16 15                         1       1       1     1       1   1 1           1   1 1       1       1       2         1     16
17 7       2                               1                     1                           1                   2         17
18 11           1 1 1             1                         1             1         1 2                 2                   18
19 12     1       1   2                     1       1   1               1               1                   1   2           19
20 11                   1             1                           1       1   1           1 1                     1     2 1 20
21 7     1   1           1                               1         1                         1         1                   21
22 8                             1                     1     1     1   1                             1 2                   22
23 9 1 1       1     1                   1     1         1                                             1           1       23
24 12           1   1       1     1                       1 1                                   1 1     1             2   1 24
25 9                                         1 1           1   1           1               1       1           1 1         25
26 5                                                   1                 1               1               1       1         26
27 11             1             1           1                         1     1 2 1   1   1                 1                 27
28 7                       2       1       1                     1                                   1   1                 28
29 8                                           1   2                         1   1   1       1               1             29
30 11                         2 1 1                                           1 2     1                 1               1 1 30
31 14   1 1   1   1         1       1     1           1         1                               1   1   2               1   31
32 15 1     1   1 1 1 2             1   1 1                                   2         1                     1   1         32
33 9 1     1                               1 1   1                 1           1     1             1                       33
34 7 2       1 1                     1                                   1                                             1   34
35 8     1         1     1 1               1                                                           1   1         1     35
36 13   1     1               1     1       2 1             1           1   1   1           1 1                             36
37 9                         1     1   2     2               1   1                                   1                     37
38 13       1 1       1                   1       3                 1     1   1 1                 1                       1 38
39 7 1   1     1                       1                               1     1       1                                     39
40 15         1   1 1             1           1                 1         1           1   1             1       1 1 2 1     40
41 11                                           1                   1 1     1 1     1   1   1   1           1         1     41
42 10                     1                       1 2         1               1     1   1     1             1               42
43 16             1                   1         2 1       1   1     1   2             1       1           1 1       2       43
44 16                 1       1         1               2     1 1           1 1 1               2           1 1 1       1   44
45 10     1               1 1   1       1               1 1                         1               2                       45
46 12               1   1     1 1                 1           1         1                         1   1 1 1           1     46
47 8                       1           1   1           1               1         1                         1   1           47
48 15   1     1   1       1       1 2         1   1             1             1             1       1 1       1             48
49 6                     1   1           1                                             1         1                 1       49
50 10   1         1             1 1     1 1     1                           1                             1       1         50
51 16         1       2         2     1 1               1         1             2                 1   1   1 1           1   51
52 14   1   1               1   1   1                 1 1             1           1 1     1       1           1     1       52
53 15             1     2                     1   1       1 1               1     1                       2     1   1 1   1 53
54 12         1 1       1           1       1     1         1               1                         1     1 1     1       54
55 9 1                                             1       1                   1       1       1             1 1         1 55
56 8   1                         1       1                                 1     1 1           1 1                         56
57 11               1   1       1       1     1         1           1   1                         1     1       1           57
58 16       1       1         1   1           1     1 2   1         1       2     1                   1   1   1             58
59 17       1 2         1 1           2       1 1               1       1 1       1             1     1                 1 1 59
60 10 1   1       1                                         1   1         1                   1         1 1               1 60
61 13 1             1   1       1                           1   1     1 2   1             1                     1   1       61
62 5           1         1                                     1                           1 1                             62
63 5                                           1     1           1                       1         1                       63
64 8         1   1                                                       1             1 1   1     1         1             64
65 16   1 1                     1 2             2             1 1     1     1   1         1                   1 1     1     65
66 13   1   1                       1                                 2 1       1     1 1       1             1       1 1   66
67 3           1                           1                                                                   1           67
68 10                     1   1                     2           1               1               2             1 1           68
69 15   1 1 1             1       1   1           1         1             1       2     1         1       1               1 69
70 7                   1                               1             1               1         1     1             1       70
71 14     1     1             1     1           1     1     1   1 1     1                 1   1                 1 1         71
72 10                   1   1     1                               1     1                 1   1           1   1           1 72
73 10   1               1     2       1                 1 1                               1             1             1     73
74 13       1                       1 1   1           1     1                       2 1 1                         1 1   1   74
75 13   1   1           1     1 1                 1             1         1       1   1 1                     1     1       75
76 12 2     1       1         1                         2                       1     1   1 1       1                       76
77 9       1 1                       1   1                           1   1         1     1         1                       77
78 17         1 1           1 1   1   1 2       1         1         1     1           1 1                       1     1   1 78
79 5               1                 1       1                                 1                                 1         79
80 5                                                     1 1   1 1                                                   1     80
81 6                                               1   1 1       1                         1               1               81
82 5                                               1         1                         1         1         1               82
83 13         1 1     1                     1   1         1             1                     1   1 1 1         1   1       83
84 14                           1           1 1     1 1     3 1 1                                   1 1     1       1       84
85 12   1 1                         1                     1           1             1 1       1   1         1 1         1   85
86 11     1             1                 1       1           1   1   1         1                     1 1         1         86
87 6 1                               1   1                                             1                   1         1     87
88 13 1         1       1 1         1 1 1 1       1               1                                     1         1     1   88
89 11 1 1                                     2   1 1     1         1   1                         2                         89
90 13           1           1                     1   1   1         2         1   1             1           1   1       1   90
91 8                         1 1 1                   1                           1 1           1                   1       91
92 11   1 1 1     1   2   1               1                                                 1       1     1                 92
93 10                           1                       1     1           2 1   2     1                       1             93
94 11           1 1 1     1   1   1                   1             1 1               1       1                             94
95 6                 1                       1 1   2                                         1                             95
96 9     1         1                   2               1                         1       1       2                         96
97 13               2   1   1         1         1     1                 1 1               1 1                   1         1 97
98 6             1   1                 1                 1                                                       1   1     98
99 12   1             1                               2       1               1     1       1 1 1             1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng