BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10               1                                 1                       1   1         1 1           1   1         1 1 00
01 13                 2       1         1   1             1   1                       1 1 1         1     1             1   01
02 10     1                             1       1                                     2     1   1     1 1                 1 02
03 6                       1     1       2 1             1                                                                 03
04 12                                         1   1         2       1         1     1 1     1     1                 1 1     04
05 10   1                                           1             1         1 1                     1 1   1           1 1   05
06 4                       1                                                   1                                     1 1   06
07 12     1   1   1                     2           2                   1 1           1                               1 1   07
08 6                                           1                         1     1     1                       1     1       08
09 8               1   1                     1           1     1 1                                   1         1           09
10 10               1         1       1                             1     1   1             1   1         1 1               10
11 13 1                     1 1                     1       1         1   1 1               1 1         1         1   1     11
12 10 1         1       1           1   1   1       1                         1                       1         1           12
13 13     1     1       1         2     1 1 1               1   1               1                       1                 1 13
14 12               1               1   1 1 1             1           1                       1 1 1           1   1         14
15 12     1   1           1   1   1                 1     1             2                     1                     2       15
16 14       1           1 1   1   1 1     1                       1 1         1                     1     1       1 1       16
17 17 1         1   1 2             1 1   1                           1 1     1 1           1 1         1   2               17
18 17       1       1 2 2         2                             1 1         1 1   1                 1   1   1 1             18
19 9                         1                         1   1 1 1           1             1                   1       1     19
20 12       1   1     1               1 1   2     1         1 1             1   1                                           20
21 8             1     1       2                                                                 1 1           1   1       21
22 15 1     1                 1     1             1   2 1     1         1         1 1     1           1                   1 22
23 11               1       1                     1 1                     1           2                 1 1         1   1   23
24 11     1 1   1             1 2       2             1                                               1                 1   24
25 10   1             1                                           1   1         1   1   2 1                               1 25
26 8     1       1   1                         1             1                             1   1                   1       26
27 11             1         1               1         1   1                         1 1     1   1                 1 1       27
28 9   1           1               2   1       1 1                         1             1                                 28
29 11               1     1                         1                   1               1     1   1             2   1 1     29
30 10   1                                         1   1           1 1 1                 1       1                   1     1 30
31 11   1                       1                     1             1       1 1               1         1 1 1             1 31
32 11               1       1             1   2       1                       1     1     1       1                     1   32
33 9       1                   1               1             1 2               1     1                     1               33
34 9         1 1               1 1 1             1           1             1                           1                   34
35 7 1       1         1                   1   1       2                                                                   35
36 7     1               1             1           1                   2                               1                   36
37 7                             1           1                   1 1                 1   1     1                           37
38 12 1         1                 1         1         1 1             1   1     1                       1 1       1         38
39 14 1 1   1   1         1                         1   1               1         2               1 2                     1 39
40 7             1                             1   1                 1           1       1           1                     40
41 11                     1         1 1     1 1 1 1 1             1                                 1   1                   41
42 9                                               1     1         1   1 1       1 1   1             1                     42
43 15 1 2     1                               1     1           2 1         1         2 1   1           1                   43
44 5             1                 1                           1               1 1                                         44
45 10               1                         1       1   1 1       1                     1         2                 1     45
46 12                     2                 1               1         1             2   1           1           1   1     1 46
47 17       1     1             1   1     1   1         1     1         1 1       1             2         2       1       1 47
48 9             1 1       1 1     1                       1   1                                     1       1             48
49 14       1 1           1                 1       1   3       2               1   1       1 1                             49
50 9                                   1         2           1             1                 1 1           1             1 50
51 10         2               1 1 1                       1               1         1                       1           1   51
52 12       1 2       1                                 1 1   1     1   1               1           1       1               52
53 15 1               1   1   1     1           1         1       1                     1   1 1       1       1   1     1   53
54 18       1   1       2     1           1       1             1   1 1   2   1       2           1           1           1 54
55 14     1                 1       1           2               1       1               1     2     1       1   2           55
56 8             1       1   2   1                 1                               1                         1             56
57 12 2         1     1               1                       1     1           1                 1 1                 1 1   57
58 12           1 1   1                 2             1     1       2     1                       1                     1   58
59 3                         1       1                                           1                                         59
60 19                   1 1 1 1     1 1     1     2   1   1                   1           1 1     1   1         1     1 1   60
61 13     1         1 1     1             1     1               1                                           2   2     1   1 61
62 15         1     1 1 2                             3         1     1     1       1       1 1             1               62
63 7           1                 1   1                       1                                     1   1 1                 63
64 6 1                                       1                           1         1 1                       1             64
65 4                                                               1       1                         1   1                 65
66 10   1 1                         1 1                     2                     1   1                         1         1 66
67 14         1           1                   1                             1 1 1                   1   1     1   3   2     67
68 15   1 3       1 1                       1             1       1         1                 1           2       1   1     68
69 9                 1 1                                       1       1       2               1 1                     1   69
70 7 2       1                   1     1   1                                                                       1       70
71 9                       2         1                                     1 1 1                 1           2             71
72 12   1             1               1       1 1 1                                 1   1     2   1           1             72
73 9                     1                               1 1                 1     1     1           1           1     1   73
74 10                   1       1   1         1               1                                 1       1     2   1         74
75 10             1       1         1                 1       1       1                       1   1               1 1       75
76 10   1   1 1                       1                 1   1   1                 2                               1         76
77 10                   1   1   1         1                       1               1             1       1 1             1   77
78 6     1     1 1         1                             1   1                                                             78
79 6           1                     1   1                                     1 1                                 1       79
80 12   1 1 1                             1                   1               1   1     1 1 1         1         1           80
81 14                       1                 2   1     1     1   1     1           1     1   1           1         1 1     81
82 13       1       1     1     1 1           1   1       1           1 1 1   2                                             82
83 11     1   1   1 1                                   2             1     1                         1   1   1             83
84 10             1       1 1                   1     2 1         1                       1       1                         84
85 14     1 1         1 1       1               1                 1   1   1         1   1 1     1           1               85
86 12                         1   1       1             1           1       1     1         1                 1     1 1   1 86
87 8         1                       1           1                 1           1       1                                 2 87
88 9           1                       1 2               1 1                           1   1     1                         88
89 7 1     1     1         1   1               1                                                                       1   89
90 12 1         1         1   1       1   1                       1             1               1         1       1   1     90
91 15         1   1                         1   1           1 1   1                     1 1 1   1           3           1   91
92 7   1           1                                                     1 1       1             1 1                       92
93 10           1       1       1                           1         1   1               1       1                 1     1 93
94 9   1                       1                         1 1       1   1         1       1     1                           94
95 15                           1 1   2     1                     1 1 2                         1     1         1 2   1     95
96 8   1 1   1                                 1                     1   1                           1         1           96
97 8                                 1       1     1   1               1                             1     1   1           97
98 11 2     2     1             1             1                                       1 1   1           1                   98
99 13   2       1           1     1     1 1       1 1                                               1   1       2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng