BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9               2           1               1       1   1         1                       1                         1   00
01 8                           1         1                                       1     1 1       1   1       1             01
02 9                                         1     1                       1       2                   1   1   1   1       02
03 16                   2 1           1       1 1                   2 1         1 1         1   1 1   1     1               03
04 19 1     1         1 1       1 2 1     1         1             1         1             1   1     1             1 1   1 1 04
05 15         1               1                                 1         1   1 2     2     1   1   1         2   1         05
06 16     1             1   1 1     1     1   1   1           1                   1           1 1             1     1 1 1   06
07 16     1   1                   1 1     1             1   1 1     1   1   1       1           1             1     1 1     07
08 16                     1 1       1     1 2             1               1 1         2     1 1   1         1 1             08
09 8 1                       1                             1                               1           2       1   1       09
10 21   4         1 1     1 1       1         1   1 1 1   1         2                       1       1           1   1   1   10
11 12               1                             1 2     1     1         1             1     1     1         2             11
12 19         1 1       2       1 1 1 2           1 1                   1             1     1 1       2                 1 1 12
13 16 1 1           1 1         1     1 1         1     1 1                                                 1         3   2 13
14 17           1       1     1     1 1     1         1 1 1 1 1                     1               1     2       1     1   14
15 19 1           1 1 3             1         1     1         1 1 1         1   1           2         1           2         15
16 18         1 1 1 1       1 1     1               1       1                 1   2 1         2       1             2       16
17 13             1   2 1         1     1     1     1   1                     2                           1     1           17
18 13         1 1                   1         1   1           1               1 1 1                   1 1 1             1   18
19 23 1 2 2 1   1         1       1                           1         1 1 1 1   1     2     2 1   1                 1   1 19
20 12 1 2         1         1             1       1 1                           1                   1 1       1             20
21 13         2 1 1             1               1                 1         1               1   1   1             1 1       21
22 17       1   1               1 1                   1       1         1     1     1       1 1   1   1   1 1 1         1   22
23 13             1       1       1                                         2                   1 1 1       1 1 1 1   1     23
24 26     1 1     1     2       1   1   2     1 1     1 1   1   1 2   2         1       1       2 2               1         24
25 15 1       1               2 1 1         1               1       1             1   1 1     1                 2           25
26 22 2             2   1 1       1 1 1           1       1             1 1 1         2       1             1 2 1         1 26
27 15 1   1       1         1     1           1       1           1             1         1   2     1       1     1         27
28 12   1 1             1                 1 1             1     1       1   1       1                   1       1           28
29 18   1           1 1                   2       1 1 1   1       1 1     1                     1   1   1       1   1 1     29
30 14               1             1               1     1       1         1 1   1     1   1     1   1     1               1 30
31 18     1 1     1   1 1           1   1       1     1         1 1   1       1         1       1 1         1         1     31
32 12         1       1     3                         1           2 2     1                       1                         32
33 27     2 1 1 1           1 1 1 1 1   1     1             1   1   1   1   1   1   1   1 1 1         2             1 1 1   33
34 18 1 1                   1 1 1     1         1     1       1 1       1                 2       1     1   1         1 1   34
35 16       1   2                 1     1 1       1         1     1 1     1                   1 1   2               1       35
36 17       1   1       2   1     1                         1 1 2       1 1         2       1                       1     1 36
37 17       1     2       1       1     2   1       1           1 1         1       1   1 1   1             1               37
38 11               1     1                     2 2 1                               1         1                 1       1   38
39 15   1           3                           1               1               1   1 1         1 1           1 1   1 1     39
40 17       1     1                           1 1     1 1 1           1   1         1 1 1                       1 2   1   1 40
41 13   1 1     2         1 1   1     1 1             1                               2           1                         41
42 16 1     1 1 2             1                       1     1 1               1   1   1       1   1 1   1                   42
43 18       1         1   1                   1                 1 1 2           1       1   1     1   1   1   1 1     2     43
44 23       1       1 1   1 2       1     1       1 3         1                     1 1 1   1         1 1   2     1       1 44
45 18       2 1           1                                     1     1   1       2 1 1 1 1     1             1 2   1       45
46 11 1                                 1                 1           1     1 1       1 1                       1   1   1   46
47 17       1       1       1   1       1         1                 1     1 1 1 1   1       1               1   2       1   47
48 11                                           1           1     1 1 1 1 1     1                       1     1         1   48
49 15 1       1   1         1         1       1   1       1               1       1     1   1         1 1 1                 49
50 8 1                             1           2     1                             1                   1 1                 50
51 15       1 1                 1         1             1 3     1 1 1   1                     1   1                       1 51
52 22       1       1           1 1   1           2       1       1 1 1 2     2   1 1     1     1 3                         52
53 18   1 1         1     1     1   1           2   1 2 1                 1 2                     1 1           1           53
54 15   1                         1     1     1 1   1   1   1           1     1 1   1   2             1                     54
55 17         1                   1   1 1 1 1 1 1                   1 1 1     1                 1   1 1 1             1     55
56 12       1                 1             1 1   1                   1     1   1         1     1       1 1                 56
57 11         1                 1       1   1       1                       1   1     1   2                             1   57
58 21 1         1     1 1             2   2 1   1             1     1 1     1   1   1         1       1 1 1         1       58
59 10               1                 2     1   1       1     1       1                               1   1                 59
60 18     1 1                       1   2       1   1               1 2   1   1               1 1           1     1   1 1   60
61 13                             1             1                     1 2 2     1 2               2     1                   61
62 19 1       2 1           1 1       1             1         1 1                       1 1   2 1       1     1       2     62
63 12     1           1   1 1       1       1                         1             1             1               1   1 1   63
64 13               1     2 1                                     1               1     1       1         1       2   1 1   64
65 20           2   1   1 1       2 1       1 2               1   1     1             1                 2       1     1   1 65
66 7   1 1   1                         2           1                                                 1                     66
67 11 1       1               1               1                   1 1   1   1           1 1                       1         67
68 20   1         1 1     1         1 1           1 1                     1   1   1 1       3 1           1   1   1       1 68
69 18   1   1   1     1 1 1   1     1       1           1 3     1       2       1                 1                         69
70 24 1     1     2       1           1 1         2     1     1 1               1 1   1   1     1     1 1   1   1 2       1 70
71 12     1                   2       1   1         1 1         1             1                   1                 2       71
72 15             1   1     1     1       1 1                 1   1         1 1 1                   1   1 1         1       72
73 15         1                     1 1     1     1       1     1 1           2 1                     2   2                 73
74 17 1                 1                   1       1   1                       1 1       1 1 1           2 1     1     2 1 74
75 18             1   1 1   1             2           2       1     1                 1 1   1       1 1 1         1       1 75
76 11             1       1                   2             1 1 1                       1               1     1           1 76
77 21 1 1 1   1     2             1     1 1 3                                     1       2       1 2             1     2   77
78 13   2                     1   1       1           1   1           1       2                               1     2       78
79 20 1           1           1 1   1           1 1 2     1 1                     1   1 1 2               1 2       1       79
80 21           1 1       2 1           1 1     1     1 1   1 1   1   1 1   1                       1 1       1       1   1 80
81 13                   2     1                 2         1                         1   1   1       1       1             2 81
82 15   1 2 1             1           1 1     1   1     1     1   1           1       1         1                           82
83 16 2                   1                 1     1     1           1 1 1             2   2         1                   1 1 83
84 9 1 1       1                     1       1                   1                 1                     1     1           84
85 15   1             1         1 2       2             1   1 1       1           1                     1 1           1     85
86 12   1             2       1           1     1           2   1 1                                   1         1           86
87 22     2           1 1   1   1         1   1 1 1           1 1 1     1     1 1 1                   1       1 1         2 87
88 19           1             1               1       3   1 1   1     1 1         1 1   1 1         1       1         1 1   88
89 17         2 1         1 1 2 1     1     1           2           1     1 1   1                             1             89
90 13       2       1 2       1       1                                 1 1                 1   1         1       1         90
91 26     2       3   1             2   1                 1 2 1   1   1       1 1       1   1   2   1   1         1   1   1 91
92 13 1       1 1               1                     2     1         1 1 2 1                                 1             92
93 15     1     1   1                       1 1         1 1     1         1 1         1     1           1   1       1       93
94 19     1   1   1     1     2 1     1 1     1         1           2     1                                   2   2 1       94
95 18     1   1   1   1     2                           1 1 1                     1 1     1             1 1 1           1 2 95
96 19       1           2     1 2     1 1             1     1 1       1       1             1         1     1   1   1   1   96
97 25 1 1       1     1 1           1 1     1         1 1   2 2     1     1               1 1 1   2       1 2         1     97
98 15     1               1     1           3           1             1           2     1       1         1         1   1   98
99 15       1         1         1       1 1             1 1     1                     1   1         1     1 1   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng