BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 25 1 2               1   2               3 1     1 1     1 1               1     1         2       1 1 2       1   1 1   00
01 13       1                   1       1     1     1 1           1   1               1                 1   1         1 1   01
02 23   1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1           1       1         2     1     1     1 02
03 13 1 1       1     1   1       2                         1 1 1               1                     1                 1   03
04 14             1           1                 1 1         1               4     1     1     1                       1 1   04
05 18       2 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1   1 1           1           1               1   05
06 15             1 1   1   1             1         1                       1 2   1                   1   1 1 1   1         06
07 11     1                                 1       1                 2           1   1           1     1     1         1   07
08 13         1     1   1           1         1   1   1                   1   1   1 1               2                       08
09 21   1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1             1         1 1 1 1 1     2   1         09
10 14 1   1   2                       1       1         1   1                 1 1             1 1                 2         10
11 17       1     1                     1 1 1 1       1             1     1       2       1   1     1   1 1               1 11
12 10               2   1           1                           1       1           1                 1     1     1         12
13 17       1     1         1                     2 1   1           1         1 2 1   1         1 1                 1 1     13
14 15 1             1 1     1     1 1                                     1   1   1   1     2         1 1               1   14
15 16                                             1             1         1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1 15
16 10           1 1 1     1             1       1       1 1         1               1                                       16
17 9                         1       2                           1                 1 1   1       1             1           17
18 14         1             1       1 1                 2       1 1 1   1                   1   1   1       1               18
19 16 1     1 1 1             1           1 1           1 1   1   1               1 1 1 1           1                       19
20 17 1             1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1         1                   1             1       20
21 12                 1   2               1               1   1                 1       1 1       1     1 1                 21
22 14                 1     2 1     1 1                     1             1   1         1       1 1     1             1     22
23 14               1         1           1           1     1 2     1                 1             1       1   1 1     1   23
24 15           1                                             1       1 1     1       1       1 2 1       1 2   1       1   24
25 20     1   1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         1     1 1     1       1       1         2 1     25
26 14 1                                       1             1   1         2   1     1 1     2   1         1   1             26
27 11               1   1   1   1               1 1         1                       1                     1   1       1     27
28 13       1 2               1 1                   1           1             1                       1       2   1   1     28
29 17           1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1                   1 1   1               2             1 1 29
30 20                           1       1 3 1     1               1       2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         30
31 18             1           1                   1         1 1 1 2                     2   1 1   1   1           2   2     31
32 17                   1               1         1   2 1   1     1     1       2     1           1     1         1 1 1     32
33 12                           1   2 3         1 2     1                                 1   1                             33
34 20       1   2       1               1     1 1     2   1           2   1       1         1 1     1           1     2     34
35 14 1         1         1             1     1 1           1 1                 1         1 1     1   1     1               35
36 12                       1                 1         1 1       1   1 1                 1 1           1 1 1               36
37 19 1       2     1 3 2           2 1   1   1                               2                         1               1 1 37
38 14               1 1   1             1     1     2               1       2               1   2               1           38
39 17     1         1               1             1 2 1                     1 1   1       1       1     1 2   1         1   39
40 15         1   1   1       2 1 1               1       1     1     1         1 1         1                   1           40
41 10               1                         1   1                 1 1         1       1             1           1       1 41
42 22 1     2 3   1                       2       1   1         3       1 1           1 1 1         1           1       1   42
43 21               1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1             1 2 1   1   1               1     2 43
44 21           1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 1 1       1 3     1     1               2       44
45 18     1     1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1               1               1         1 1   45
46 15 1   2       1 1       1             1                         1     1           1 2 1 1                   1           46
47 12     1     1     1           1                         1     1 1     1     2   1                   1                   47
48 19           1       1 1                   1               2                 1           1 3 1   2 1   1   3             48
49 20 2                   1           1     1     1       2 2                       2   1         1 1               1 3   1 49
50 17   1         1     1   1                                           1 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2 50
51 19                         1   1   1 1   1     2       1 1       3         1 1 1 1   1   1                           1   51
52 24       1     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 52
53 11                           1 1     1             1 1               1         2   1     1   1                           53
54 19               1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1             1       1     1   1   1   1         2       54
55 14     1               1         1     1           1                 1           1 1         2 1   1         1   1       55
56 14 1               1 1         2     1                               1   1                     2 1       2         1     56
57 20         1     1   2 2                 1     1       1 1       1         1 1           1     1     1   1   1 1       1 57
58 18   1     1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1             1           2             1 1     1     58
59 23     1 2 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1         1   1   2       1   1     1 1 1 1         59
60 20   1           2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1                             1                 60
61 10                         1             1             1             1   1                   1 1         1   1         1 61
62 18     1           1       1   1 1         1 2       3   1     1 1                                         1 1 1 1       62
63 15 1 1       1           1             1     1     1     1     1     1     1   1         1                         1   1 63
64 13     1     1 1       1                   1         1       1   1                       1 1               1     2       64
65 19     1             1         4         1 1     2           1           1   1     1   1         1       1     1 1       65
66 22         1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1                   1 1 2 1                   2 1 2   66
67 16   1 2   1       1         1   1                     1   1       1   1                 1 1   1       1               1 67
68 23 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1                           1   1     1           2       1     1   1         68
69 12     1     1 1     1   1 1     1                     1     1                         1         1                   1   69
70 16       1   1       1 2         1               1   1         1 1         1       1     1       1   1 1                 70
71 12       1 1   2           1       1   1                   1                         1           1 1               1     71
72 14   1           1       1     1     1             1 1             1 1             1                     1 1           2 72
73 21   2 1   1         1     1           1               2                 1     1 1       1 3 2           2             1 73
74 10   1             1   1         1 1                         1     1               1       1       1                     74
75 13           1 1   1                             2                         1     1   1         1     1       1   1   1   75
76 10       1     1 1     1       1                                   1             1           1             1   1         76
77 17 1 2     1                 1       2           1     1   1           1 2       1             1   1       1             77
78 16 1         1 1   1     1 1       1           1 2           1           1           1             1     1           1   78
79 10 1   1                   1           1             1                             1   1             1     1       1     79
80 15       1   1                           1         2     1 1 1                   2             1   1           1   1   1 80
81 14     2   1                 1                                   1             1                 1 1         2 1 2   1   81
82 18 1         1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   1 1                                   1     1   82
83 16 1 1               1 2             1 1                       1     1 1             1       1     1     1         1   1 83
84 20 1       1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     1   1         2               1 1   1         1 84
85 15 1 1   1               1   1 1 1   1     1       1             1     1   1             1                             1 85
86 20           2     1             1 1       2 1     1         1   1 1         1 1       1         2         1     1     1 86
87 12 1     1         1 1               1       1       1                       2                         1       2         87
88 14   1                 1         1 1 1                             1 1       1       1                 1         1   3   88
89 12                   1   1             1 1       1         1       1                             1 1 1 1 1               89
90 19   1   1             1   1 1       1   1                   1     1   1 1   1       1           1       1   1     1 1 1 90
91 15   2         1                 1                 1   1 1         1     1           1 1       1 1         1   1         91
92 19 1         1 1   2       1   1   3       2             2         1                     1       1   1 1                 92
93 23 1 2 1 1       1 1         1         1   1             1 2 1                 1       1   1 1       1       1   1 1   1 93
94 16     2 1               1 1   1 1 1   2                         2       1 1 1                                   1       94
95 11   2 1                 1     1             2 1                     1                                     1           1 95
96 17                             1 1 1         2   1         1   1   1 1   1     2     1             1     1   1           96
97 12       1 1 1       1             1   1 1 1             1     2                                                     1   97
98 18 1 1 1   1                 2               2     1         2 2       1       1       2             1                   98
99 14                       2   1       2     1           1             2 1 1 1         1     1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng