BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19     1 1                 1         1       1   1 2               1   2               3 1     1 1     1 1               00
01 15 1     1           1       1 1     1         1       1                   1       1     1     1 1           1   1       01
02 26 2   1     1   1   1     1             3         1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1   02
03 18     2     1 1   1 1                 1     1   1 1       1     1   1       2                         1 1 1             03
04 11     1                                   1                 1           1                 1 1         1               4 04
05 22     1         1   2               1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1   05
06 18 1       1 1 1   1           1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1         1                       1 06
07 10                           1   1 2 1               1                                 1       1                 2       07
08 14   1       1     1     1       1             1         1     1   1           1         1   1   1                   1   08
09 19 1         1   1             1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1     09
10 16           1   1 1 2               2 1         1   1   2                       1       1         1   1                 10
11 13 1 1                             1 1                 1     1                     1 1 1 1       1             1     1   11
12 17       1     1   2 1     1     2     1       2               2   1           1                           1       1     12
13 12   1 1   1     1                                     1     1         1                     2 1   1           1         13
14 15       1 1 1 2 1 1   1                         1             1 1     1     1 1                                     1   14
15 16 1         1 1 3 1 1 1   1 1   1 1                                                         1             1         1   15
16 13               1         1               2               1 1 1     1             1       1       1 1         1         16
17 6                       1   1                                           1       2                           1           17
18 15       1           1         2             1           1             1       1 1                 2       1 1 1   1     18
19 18     1   1           1           3         1   1     1 1 1             1           1 1           1 1   1   1           19
20 20         1             1 1       2         1   1             1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1     20
21 14             2 1               1   1   1 2                     1   2               1               1   1               21
22 15     2         1   1       2       1                           1     2 1     1 1                     1             1   22
23 15   1   1   1         1             1 1       1               1         1           1           1     1 2     1         23
24 15 1 1   2 1   2 1               1     1 1                 1                                             1       1 1     24
25 20 1   3   1               1 1                 1     1   1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         1 25
26 10             1     1                 1 1       1                                       1             1   1         2   26
27 10                       1   1       1                         1   1   1   1               1 1         1                 27
28 16   2   1   1 1 1                     1   2           1 2               1 1                   1           1             28
29 12                                       1 1               1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1             29
30 20   2   1         1     1 1 2 1 1                                         1       1 3 1     1               1       2   30
31 13 1     1   1     1       1                                 1           1                   1         1 1 1 2           31
32 14       1             1 2   1                                     1               1         1   2 1   1     1     1     32
33 12                   1 1                                                   1   2 3         1 2     1                     33
34 19     1 1 1   1       2                               1   2       1               1     1 1     2   1           2   1   34
35 16   1       1 1 1             1 1 1 1           1         1         1             1     1 1           1 1               35
36 13   1             1                 1 1   1   1                       1                 1         1 1       1   1 1     36
37 21 1   1     1 1               2 1               1       2     1 3 2           2 1   1   1                               37
38 14     1             1                 1   1                   1 1   1             1     1     2               1       2 38
39 14 2                       1 3                       1         1               1             1 2 1                     1 39
40 19         1           1 2 1             2 1             1   1   1       2 1 1               1       1     1     1       40
41 10     1                 1 1 1             1                   1                         1   1                 1 1       41
42 22         2               1   1     1         1 1     2 3   1                       2       1   1         3       1 1   42
43 17       1     1         2                   1                 1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1   43
44 17   1 1           2             1                         1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 1 44
45 20   1   1   1       1         1         1           1     1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1 45
46 21   1   1 1 1       1   2   1 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1                         1     1   46
47 15         1           1           1   1     1 2     1     1     1           1                         1     1 1     1   47
48 14     1       1         2   1 1       1     1             1       1 1                   1               2               48
49 13                             1   1   1         2                   1           1     1     1       2 2                 49
50 15         1     1   1   1     1       1     1 1   1         1     1   1                                           1 1 1 50
51 20   2         1         1 1   1 1           1                           1   1   1 1   1     2       1 1       3         51
52 18   1   1           1     1                 1 1       1     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1   52
53 9           1         1           1                                       1 1     1             1 1               1     53
54 16                   1     1       1 1       1                 1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1           54
55 8       1                     1                     1               1         1     1           1                 1     55
56 12                 1       1               2     1               1 1         2     1                               1   1 56
57 14                     1 1   1                           1     1   2 2                 1     1       1 1       1         57
58 18 1   1     1     1             1       1         1     1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1       58
59 19       1   2             1   1       1             1 2 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1     59
60 24         1     1     1 1             1           1           2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1 60
61 13   1 1         1 1               1       1   2                         1             1             1             1   1 61
62 20                 1   1     1       1       1 1     1           1       1   1 1         1 2       3   1     1 1         62
63 16           1       1 1 1   1               1   1 1       1           1             1     1     1     1     1     1     63
64 10                         1   1                     1     1 1       1                   1         1       1   1         64
65 17   1             1       1 1       1               1             1         4         1 1     2           1           1 65
66 13                   1                                   1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1       66
67 12                                 1               1 2   1       1         1   1                     1   1       1   1   67
68 27         1       1 1 1     1             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1                           1   68
69 9                                                   1     1 1     1   1 1     1                     1     1             69
70 20 1   1 3       1   1 1           1     1             1   1       1 2         1               1   1         1 1         70
71 16 1 1           1         1 1 2   1                   1 1   2           1       1   1                   1               71
72 13   1         1 1                         1       1           1       1     1     1             1 1             1 1     72
73 13                 1   1                   1       2 1   1         1     1           1               2                 1 73
74 11           1   1             1               1   1             1   1         1 1                         1     1       74
75 13   2 1           1         1         1 1   1             1 1   1                             2                         75
76 13 1               1   1 1       1   1       1         1     1 1     1       1                                   1       76
77 19 2           1   1             1             1 1 2     1                 1       2           1     1   1           1 2 77
78 21   1     1           1 1 1     2       1 1     1         1 1   1     1 1       1           1 2           1           1 78
79 10   1       2                     1     1       1   1                   1           1             1                     79
80 14         2                   1 1   1         1       1   1                           1         2     1 1 1             80
81 13 2         1   1         1   1 1           1       2   1                 1                                   1         81
82 19   1                       1           1 1     1         1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   1 82
83 13         1       1                     1       1 1               1 2             1 1                       1     1 1   83
84 23 2     1             1           1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     1 84
85 20     1   1       1         1   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1     1       1             1     1   85
86 20         1   1     1 1           1 1   1   1             2     1             1 1       2 1     1         1   1 1       86
87 15       1 1     1 1 1 1             1         1 1     1         1 1               1       1       1                     87
88 14         1             2 1       1 1 1           1                 1         1 1 1                             1 1     88
89 15                   1 1       2 1   1   1     1                   1   1             1 1       1         1       1       89
90 17             2 1               1     1     1     1   1             1   1 1       1   1                   1     1   1 1 90
91 21 1         2 1       1   2     1     2 1     1   2         1                 1                 1   1 1         1     1 91
92 19   1                                   1 1 1   1         1 1   2       1   1   3       2             2         1       92
93 18 2                                     1   1   1 2 1 1       1 1         1         1   1             1 2 1             93
94 21       2 1         1           2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2                         2       1 94
95 12     1     1         1                           2 1                 1     1             2 1                     1     95
96 17             1         1           1 1     1 1                             1 1 1         2   1         1   1   1 1   1 96
97 15 1                       1       1           1       1 1 1       1             1   1 1 1             1     2           97
98 23     1   2   2 1             1   1 1           1 1 1   1                 2               2     1         2 2       1   98
99 21     1 1       1 1   1 1   1     1       2                           2   1       2     1           1             2 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng