BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13     1             1                   1 1                 1         1       1   1 2               1   2               00
01 15       1       3 1                 1     1           1       1 1     1         1       1                   1       1   01
02 22     1 1         1               1 2   1     1   1   1     1             3         1 1       1       1 1     1   1   1 02
03 21   1 1 1       1   1           1       2     1 1   1 1                 1     1   1 1       1     1   1       2         03
04 12 1 1       1 1 1 1   1       1         1                                   1                 1           1             04
05 20   1   1   1                           1         1   2               1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   05
06 21               1       1 1   2     1       1 1 1   1           1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1 06
07 11             1   1     2 1                                   1   1 2 1               1                                 07
08 19 1       1 1     1 1   2     1 1     1       1     1     1       1             1         1     1   1           1       08
09 19         1       1   1           1 1         1   1             1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1   09
10 16       1         1       1                   1   1 1 2               2 1         1   1   2                       1     10
11 11           1     1     1           1 1                             1 1                 1     1                     1 1 11
12 17               1                 1       1     1   2 1     1     2     1       2               2   1           1       12
13 15 2   1   1 1         1     1   1     1 1   1     1                                     1     1         1               13
14 20 1 1 1   2                     1         1 1 1 2 1 1   1                         1             1 1     1     1 1       14
15 15                   1             1 1         1 1 3 1 1 1   1 1   1 1                                                   15
16 12       1           1 1                           1         1               2               1 1 1     1             1   16
17 12             1   1   1 2   1     1                       1   1                                           1       2     17
18 12   1                 1     1             1           1         2             1           1             1       1 1     18
19 21   1 1       1     1 1 1     1 1       1   1           1           3         1   1     1 1 1             1           1 19
20 16             1           1                 1             1 1       2         1   1             1 1 1       2 1   1     20
21 15   1               1         1                 2 1               1   1   1 2                     1   2               1 21
22 18 1               1             1 2     2         1   1       2       1                           1     2 1     1 1     22
23 17     1   1 1   1   2           1     1   1   1         1             1 1       1               1         1           1 23
24 16 1 1 1                           1 1 1   2 1   2 1               1     1 1                 1                           24
25 18     1           1 1     1         1   3   1               1 1                 1     1   1   1     1 1   1             25
26 10       1     1   1   1           1             1     1                 1 1       1                                     26
27 8     1                                                   1   1       1                         1   1   1   1           27
28 22       1 1           3     1   2     2   1   1 1 1                     1   2           1 2               1 1           28
29 9   1       2   1                                                         1 1               1   1                     1 29
30 19     1 1         1           1       2   1         1     1 1 2 1 1                                         1       1 3 30
31 11 1   1                   1 1       1     1   1     1       1                                 1           1             31
32 13   1                   1     1 2 1       1             1 2   1                                     1               1   32
33 13       1 1         1   1       1                     1 1                                                   1   2 3     33
34 17     1   1 1   1         1     1       1 1 1   1       2                               1   2       1               1   34
35 18       1 3           1   1           1       1 1 1             1 1 1 1           1         1         1             1   35
36 15 1       1 1         1   3     1     1             1                 1 1   1   1                       1               36
37 23                           1 1 1   1   1     1 1               2 1               1       2     1 3 2           2 1   1 37
38 11       1     1               1         1             1                 1   1                   1 1   1             1   38
39 12                         1   2     2                       1 3                       1         1               1       39
40 23         1   1   1     2       1 2         1           1 2 1             2 1             1   1   1       2 1 1         40
41 12     1     1 1       1   1     1       1                 1 1 1             1                   1                       41
42 18     1     1               1               2               1   1     1         1 1     2 3   1                       2 42
43 15 1           2 1   1                     1     1         2                   1                 1   1       1 1   1     43
44 17     1 1       1   1             1   1 1           2             1                         1 1         1 1 1       1 1 44
45 20           2         1     1   1 2   1   1   1       1         1         1           1     1             2 1       1 1 45
46 20                         1           1   1 1 1       1   2   1 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1 46
47 13             1   1                         1           1           1   1     1 2     1     1     1           1         47
48 18         1   1 1 1   1   1   1         1       1         2   1 1       1     1             1       1 1                 48
49 8                     1                                         1   1   1         2                   1           1     49
50 15   1                         1   1         1     1   1   1     1       1     1 1   1         1     1   1               50
51 16   1   1               1     1       2         1         1 1   1 1           1                           1   1   1 1   51
52 17   1     1   1           1     1     1   1           1     1                 1 1       1     2       1     1   1       52
53 12 2 1   1   1                 1               1         1           1                                       1 1     1   53
54 12       1         1     1   1                         1     1       1 1       1                 1                 1 1   54
55 9             1   1     1                 1                     1                     1               1         1     1 55
56 12               1     1                             1       1               2     1               1 1         2     1   56
57 15   2 1     1       1 1                                 1 1   1                           1     1   2 2                 57
58 18       1   1 2             2       1   1     1     1             1       1         1     1 1 1             1   1       58
59 19       1     1 1 1         1 1           1   2             1   1       1             1 2 1     1 1   1                 59
60 14                           1               1     1     1 1             1           1           2 1     2   1     1     60
61 18   3 2     1             1   2       1 1         1 1               1       1   2                         1             61
62 14                   1 1       1                     1   1     1       1       1 1     1           1       1   1 1       62
63 14               1   1           1             1       1 1 1   1               1   1 1       1           1             1 63
64 11         1                 1 1 1 1                         1   1                     1     1 1       1                 64
65 16       1   1   1 1               1   1             1       1 1       1               1             1         4         65
66 6     1                   1                           1                                   1   1                     1   66
67 12 1                           2 1                                   1               1 2   1       1         1   1       67
68 26 2               1                         1       1 1 1     1             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         68
69 11               1 1         1     1                                                   1     1 1     1   1 1     1       69
70 22     2   1         2   1           1   1 3       1   1 1           1     1             1   1       1 2         1       70
71 19   1           1   1             1 1 1           1         1 1 2   1                   1 1   2           1       1   1 71
72 13             1             1   1 1   1         1 1                         1       1           1       1     1     1   72
73 16 1 1 1   1         1         1                     1   1                   1       2 1   1         1     1           1 73
74 11     1               1                       1   1             1               1   1             1   1         1 1     74
75 18         1   1 1       2     1   1   2 1           1         1         1 1   1             1 1   1                     75
76 14             1             1       1               1   1 1       1   1       1         1     1 1     1       1         76
77 16           1 1                 1   2           1   1             1             1 1 2     1                 1       2   77
78 20 1 1                     1 1         1     1           1 1 1     2       1 1     1         1 1   1     1 1       1     78
79 19 1       1     2 1 1   1 1 1 1       1       2                     1     1       1   1                   1           1 79
80 18   2   1   1     1     1   2     2         2                   1 1   1         1       1   1                           80
81 15                         1     1 1 2         1   1         1   1 1           1       2   1                 1           81
82 15 1                 1                 1                       1           1 1     1         1         1   3 1   2       82
83 13       1   1       1                       1       1                     1       1 1               1 2             1 1 83
84 21   1   1     1             2       2     1             1           1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         84
85 21     1 1 1       1     1               1   1       1         1   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1   85
86 18 2           1     1 1                     1   1     1 1           1 1   1   1             2     1             1 1     86
87 20   1         1 1   1 1 1 1               1 1     1 1 1 1             1         1 1     1         1 1               1   87
88 22 1     2 2 1 1     1 1           1         1             2 1       1 1 1           1                 1         1 1 1   88
89 16 1       1 1           1   1                         1 1       2 1   1   1     1                   1   1             1 89
90 18       2       1     1   1 1                   2 1               1     1     1     1   1             1   1 1       1   90
91 18           1   1                   1         2 1       1   2     1     2 1     1   2         1                 1       91
92 19 1   1   1         1           1     1                                   1 1 1   1         1 1   2       1   1   3     92
93 15 1                   1             2                                     1   1   1 2 1 1       1 1         1         1 93
94 20 1                       1               2 1         1           2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2 94
95 15 1       1   1         1     1 1 1     1     1         1                           2 1                 1     1         95
96 10               1                               1         1           1 1     1 1                             1 1 1     96
97 15   1       1   1     1   1         1                       1       1           1       1 1 1       1             1   1 97
98 19           1     1       1 1           1   2   2 1             1   1 1           1 1 1   1                 2           98
99 21     1           1     2 1 1           1 1       1 1   1 1   1     1       2                           2   1       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng