BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng
00 5 1         1                                       1               1                                             1     00
01 14       1         1                   1   1                 1         1   1   1           1     1       2   1 1         01
02 10                 1     1         1                   1                                   1       1   1     1 1   1     02
03 10   1                 1           1                       1       1               1       1       1   1 1               03
04 13       1                 1                               1       1   1         1 1     1   1   1           2         1 04
05 15         1 1           1     1                                     1     2   1     2 1 1 1   1                     1   05
06 19 1                       1 2         1 2             1                   2 2         2 1           2         1   1     06
07 7     1       1           1       1                 1             1                                     1               07
08 10   1                             1       1             1             1   1     2             1   1                     08
09 12           1       2           2               1       1 1           2                                 1     1         09
10 10             1     1           1 1 1       1       1                             1               1         1           10
11 9                         1             1                   1             2       1       1     1               1       11
12 11   1     1                         1         1         2         1   1             1           1                     1 12
13 12         2     1   1 1   1   1               1                           1     1               1                     1 13
14 13                 1   1       1       1           1 1 1                             1   1               1   1 1 1       14
15 14   1 1             1   1                                     1   1     1       1   1     1                 1   2 1     15
16 10       1         1     1         1                       1         2                       1           1       1       16
17 9                       1   1 1     1                             1     2             1   1                             17
18 12         1       1                       1                 1   1       1                   1 1   1     1         2     18
19 13             1 1   1                 2                     1 1                   1     1 1       1           1 1       19
20 10             1             1     1           1 1                     1                       1 2     1                 20
21 12                                   1         1   1           1 1         1 1   1 1   1               1               1 21
22 13         1   1 1     1                 1 1 1   2                           1     1           1                 1       22
23 9                     1 1                         1     1                 1             1                 1 1         1 23
24 12           1     2                                 1   1 1 1             1               1 1             1   1         24
25 7               1     1       1             1                       1                             1   1                 25
26 13           1   1                         1       2                         1   1 2     1     1                     2   26
27 7     1                         1 1 1                                         1           1                   1         27
28 9     1 1   1           1                                 1                             1   1           2               28
29 10           1           1   1           1           2                         1                     1             1 1   29
30 12 1 1           1 1 1                   1 1 1                         1                   1     1                 1     30
31 12                           2         2     3                   1                               1     1 2               31
32 7                               1 1           1                 1       1               1                           1   32
33 17     1 1   1   1   1               1       1             2               1         1       2       1 1 1   1           33
34 7                                     1                 2               1   1 1                       1                 34
35 15 1 2         1                   1       1         1   1   1                               1   1 1 1     1           1 35
36 11         1 1     1                                         1 1 1                 1                       2   1     1   36
37 13 2                                         1               1 1       1 1     1 1     1                   1 1         1 37
38 7         1 1                       1                       1                       1         1             1           38
39 8   1     1                       1 1 1             1   1               1                                               39
40 9     1   1                                         1 1   1 1               1               1         1                 40
41 5 2                                 1                                                           2                       41
42 10           1     1     1               1             1     1         1                     1         1       1         42
43 12     1           2         1   1         1     1               1   3                                                 1 43
44 16   1 2 2         1   1                   1       2       1         2         1       1                           1     44
45 10   1           1 1   1   2             1                                   1                 1   1                     45
46 5     1       1                                                       1               1       1                         46
47 8                   2           1                                 1         1                     1 1       1           47
48 9           1   1           1                   1           1                 1         1             1             1   48
49 9                 1   1       1         1 1       1   1               1                     1                           49
50 11 1                 1           1 1         1     1           1   2             1                     1                 50
51 7   1                     1     1   1                   1                                 1             1               51
52 8       1 1     1         1 1                   1     1                             1                                   52
53 10   1                     1 1   1                             1       1     1             1                         1 1 53
54 13   1                       1   1   1         2 1               1   1         1     1       1 1                         54
55 17                 1       1 1 1             1     1     1               1                     2 2     2   1         2   55
56 10                                       1     1           1   1               1                     1   1 1         1 1 56
57 10             2         1 1     1               1 1             1                             1                     1   57
58 11     1                       1 1                               1   1         1     1 2             1               1   58
59 12     1 1                 1                   1       2         1                   2                   1           1 1 59
60 13       1         1 1                             1           1     1     1       1   1 1     1             1   1       60
61 8   1   1                               1               1                   1             1               1   1         61
62 12   1 1                               1               1   1         1                 1 1                 2 1 1         62
63 12             1 1                 1   1       1                 1       1           2   1                       1     1 63
64 4         1                                   1       1 1                                                               64
65 12       1     1                         1 1   1           2               1     2                 1               1     65
66 5                                 1 1     1                       1                               1                     66
67 12         1           1 1   1 2                     1     1     1             1             1                         1 67
68 11 1     1     1           1 1                         1         1                 1                 2     1             68
69 10                       1         1   1                       1                 1 1 1     1 1                   1       69
70 12         1   1           1           1   1     1 1 1             1         1               1             1             70
71 7                                         2   1               2                                               1     1   71
72 17 1     1       2       1 1           1       1 1       1             2 1           1                         1 1   1   72
73 8     2     1                       1                     1       1     1                             1                 73
74 9                     1 1       1                 1           1               2                                 1   1   74
75 14           1                 1 1 1   1     1             1 1     1             1     1             1     1     1       75
76 10   1   1             1       2             1 1                     1         1                                       1 76
77 12   1     1                   2         1       1 1 1                   1   1                   1     1                 77
78 12 1                         1       1           1 1   2                     1           1         1               1   1 78
79 5                     1   1       1     1                                                                 1             79
80 10   1       1                           1             1               1         2                 1 1             1     80
81 9           1           1       1   1 1     1                   1                             1                   1     81
82 13       1                   1   1                           1           1 1     1             1   2 2           1       82
83 10               1   1   1                                     1         1     1           1 1                 1 1       83
84 7                     1                                       1       1 1                     1     1                 1 84
85 17     1             2           1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   1   2           1       85
86 14 1         1       1 1 1                                 1     1                   1           1         1 2   1 1     86
87 14 1   1   1                             1     1                 1 1 1   2             1 1     1         1               87
88 13             2       1             1     1     1             1   1           1       1 1                         1   1 88
89 9 1                   1       1                             1             1 1         1                     1   1       89
90 14 1       1   1             1 1     1         1     2   1   1       1           1 1                                     90
91 17               2                     1 1 2   1 2   1             1         1                         1     1 1   2     91
92 9               1 1                         1       2 1 1         1                     1                               92
93 12 2     1     1     1                                         1 1               1 2                   1               1 93
94 9               1     1                                             1             1 1 1   1 1                     1     94
95 4     1                                                                   1             1                 1             95
96 9             1         1                         2           1   1                               2                 1   96
97 12       1 1 1             1           1     2         1     2                                           1 1             97
98 10                             1                 1       1                   1     1       1     1   1         2         98
99 4                   1                                 1               1       1                                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng