BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10 1   1             1                       1 1 1   1                 1             1                                 1 00
01 10   1     1             1         1         1 1                               1               1 1                     1 01
02 5                                       1                 1           1                 1       1                       02
03 6   1                     1       1                                 1                               1           1       03
04 15     1   1   1   1     1 1           1             1           1                     1 1 1       1             1   1   04
05 8     1     1     2                                               1           1     1                               1   05
06 9       1     1 1               2                                           1         1               1             1   06
07 15   1         2 1   1               1           1 1 1               2                           2             1       1 07
08 16               1 1 1                 1 1 1       1       1             1       1 1 1     1 1               1       1   08
09 19           2     1   2 1 1 1     1         1 1           1       1   2 1                               1         1 1   09
10 12 1 1           1           1     1           1               1           1                       1             1 1 1   10
11 10 1   1             1     1                           1       1 1 1   1     1                                           11
12 13         1 1 1 1         1       1             1             1               2   1               1     1               12
13 7 1                         1     1           1             1                     1                 1                   13
14 13 1 1   1     2 1         1                 1           1     1   1                       1   1                         14
15 16 1       1     1             1           1       1       1 1       1     1 1       1       1 3                         15
16 11     1       1 1           1                           1   1   1                     1 2             1                 16
17 12 1               1     1         1             1                 1   1               1 1       1         1 1           17
18 5                             1           1                           1                               1               1 18
19 12   1   1             2 1 1     1         1 2           1         1                                                     19
20 12           1           1                     1 1         1 1                       1     1     1   1       1   1       20
21 15 1 1         2       1     1         1   1   1                             1 1           1     1               2       21
22 12 1             1   1       1         2   1                   1 1               1               1                 1     22
23 10                 1           1     1 1           1                                   1     1       1     1           1 23
24 10     1     1       1 1     1                   1                                 1         1 1     1                   24
25 8         1   1                 1                 2               1             1             1                         25
26 12     1             1         1                       1         1 1     1         1   1       1           1   1         26
27 10       1           1           1 1 1           1         1     1                             1       1                 27
28 10                       1                       1         1       1     1 1 1 1                                   1 1   28
29 10                     1       1                           1 1 1                 2           1     1           1         29
30 5       1         1                   1                                         1                           1           30
31 13   1   1                               1   1     1 1                                       2     1 1 1     1     1     31
32 12                           1 1     1 2           1     1 1 2                       1 1                                 32
33 10             1   1   1     1     2     1                     2                         1                               33
34 18             1         1 1                 2 1         1     1     1   1 1         1           1   1   1         2   1 34
35 11   1             1           1 1     1       1       1 1         1       1             1                               35
36 13     1     1   2           1     1 1   1     1           1   1                 1                               1       36
37 11         1 1                         1           1           1 1                 1     1   1           1         1     37
38 13             1         1 1 1         1 1               2       1   1     1                       1           1         38
39 17 1       1         1 1       1 1         1         1 1     1                 1   1   1 1     1   1     1               39
40 15 1 1               1       1 1       1           1 1       1 1         1   1         1                 1             1 40
41 7       1               2                                   1 1                 1                                     1 41
42 13           2         1           1 1     1 1     1   1                                     1             2           1 42
43 10       1   1                     1               1   1                     1 1                       1         1 1     43
44 13     1       1   1                   1     1       1                     1             2   1     1 2                   44
45 8         1                 1     1             1                                         1   1     1                 1 45
46 6         1                                               1           1               1                       1     1   46
47 8                 1         1                     1     1     1                             1     1               1     47
48 13 1       2                                           2   1           1             1       1         2 1   1           48
49 12             1           1       1     1 1                     1       2           1   1   1   1                       49
50 10     1 1         1     1     1                     2       1       1                                   1               50
51 10   1                     1           1           1         1         1                   1       1     1       1       51
52 10     1     1         1                   2                       1       1       1             1         1             52
53 15   1 1 1           1     1   1                   1   1 1                   2           1                 1   2         53
54 9               1 1   1                     1 1         1                       1         2                             54
55 9     1                             1   1           1                     1   2                           1   1         55
56 6                             1 1                               1               1         1 1                           56
57 8   1           2         1               1   1                   1                                       1             57
58 12                               1       1     1 1       1 1           1   1 1 1   1                               1     58
59 9                                               1       2   2                                   1 1       1         1   59
60 13         1                 1 1   1                       1     1               1     2             1     1     1     1 60
61 10     1                                     1       1           1         1       2           2   1                     61
62 11           1               1   1   1                   1           1         1   1 1               1           1       62
63 17         1       1       1                 1               1       2 2     1   1       2         1     2     1         63
64 12       1 1           1         1         1         1         1     1   1                     1   1     1               64
65 6                   1                         1                                     1               1         1     1   65
66 5   1                           1                                                                     2     1           66
67 11             1               1     1     1           1           1                                         1   1 1 1 1 67
68 2                                                   1                     1                                             68
69 13   1           1               2                           1       1   2           1 1             1         1     1   69
70 7                     1         1       1         1                                         1     1     1               70
71 10                             1           1 1         1                   1 1     1       1                 2           71
72 9             1     1         1     1   1                     1                 1           1                   1       72
73 7               1   1       1                       1                     1             1                 1             73
74 7 1     1                                                                     1       1         1           1     1     74
75 16 1     1         1                     1   1 1           1         1       1 1     1 1               1   2   1         75
76 13     1                               1   1       1   1           1   1 1     2                               1       2 76
77 10                     1             1               1   1                       1   1 1               1         1   1   77
78 8       1       1                       1             1                       1                             1 1   1     78
79 5   1 1     1                 1                                                                       1                 79
80 15 1                     1     1     1   1     1       1                 1 1 1                   1     2 1 1             80
81 10 1       1                         1                                 1     1           1 1       1         1 1         81
82 6       1 1                             1 1                                                         1             1     82
83 11                                 1     1                 1               1 1                 1 1     1 1   1 1         83
84 11           1     1   2               1             1 1                 1                           1       1   1       84
85 8       1                           1       1         1 1       1         1                             1               85
86 10                       1           1               1             1 2   1     1     1                 1                 86
87 12 1                       1         1           1       1             1         1   1     1         1     1       1     87
88 7     1                   1           1                                 1                                     1 1     1 88
89 13                   1       1   1   1                           1           1     1       1           1   1 1     1   1 89
90 16     1     1       1   1                     2 1     1           1     1       1   2         1 1       1               90
91 12           1                   1       1                   1 1     1 1 1                   2           1     1         91
92 10                       2           1   1         1       1                             1 1   1                     1   92
93 5                               1               1                                 1       1                         1   93
94 11       1   1   1                                     1                     1     2   2         1                     1 94
95 9                     1   1                                     1         1               2               1 1   1       95
96 16   1   1         1     1                       2           1 1 1   2 1         1             1 1               1       96
97 13 1       1               1       1       1     1               1 1               1               1               1 2   97
98 7                   1                           1   1     1                                                 1       1 1 98
99 9   1     1         1                       1                   1 1             1                 1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng