BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10           1       1   1             1                       1 1 1   1                 1             1                 00
01 10     1               1     1             1         1         1 1                               1               1 1     01
02 5                                                         1                 1           1                 1       1     02
03 6   1                 1                     1       1                                 1                               1 03
04 13                       1   1   1   1     1 1           1             1           1                     1 1 1       1   04
05 7                       1     1     2                                               1           1     1                 05
06 7                         1     1 1               2                                           1         1               06
07 13                     1         2 1   1               1           1 1 1               2                           2     07
08 16       1       1                 1 1 1                 1 1 1       1       1             1       1 1 1     1 1         08
09 17     1                       2     1   2 1 1 1     1         1 1           1       1   2 1                             09
10 12       2         1 1 1           1           1     1           1               1           1                       1   10
11 12               1 1 1   1             1     1                           1       1 1 1   1     1                         11
12 13 1                         1 1 1 1         1       1             1             1               2   1               1   12
13 9               1 1 1                         1     1           1             1                     1                 1 13
14 13                   1 1   1     2 1         1                 1           1     1   1                       1   1       14
15 16                   1       1     1             1           1       1       1 1       1     1 1       1       1 3       15
16 11           1           1       1 1           1                           1   1   1                     1 2             16
17 12 1       1         1               1     1         1             1                 1   1               1 1       1     17
18 3                                               1           1                           1                               18
19 16           1 1 1 1   1   1             2 1 1     1         1 2           1         1                                   19
20 12         1   1               1           1                     1 1         1 1                       1     1     1   1 20
21 16 1     1         1 1 1         2       1     1         1   1   1                             1 1           1     1     21
22 13       1       1   1             1   1       1         2   1                   1 1               1               1     22
23 9             1                     1           1     1 1           1                                   1     1       1 23
24 11   1                   1     1       1 1     1                   1                                 1         1 1     1 24
25 11         1   1   1         1   1                 1                 2               1             1             1       25
26 12     1         1       1             1         1                       1         1 1     1         1   1       1       26
27 10     1                   1           1           1 1 1           1         1     1                             1       27
28 10 1         1                             1                       1         1       1     1 1 1 1                       28
29 10       1                               1       1                           1 1 1                 2           1     1   29
30 5               1         1         1                   1                                         1                     30
31 11                 1   1   1                               1   1     1 1                                       2     1 1 31
32 14   1       1                                 1 1     1 2           1     1 1 2                       1 1               32
33 12         2                     1   1   1     1     2     1                     2                         1             33
34 16 1               1             1         1 1                 2 1         1     1     1   1 1         1           1   1 34
35 13   1           1     1             1           1 1     1       1       1 1         1       1             1             35
36 15   1         1 1       1     1   2           1     1 1   1     1           1   1                 1                     36
37 10             1             1 1                         1           1           1 1                 1     1   1         37
38 12                               1         1 1 1         1 1               2       1   1     1                       1   38
39 19 1 1         1     1       1         1 1       1 1         1         1 1     1                 1   1   1 1     1   1   39
40 14                 1 1 1               1       1 1       1           1 1       1 1         1   1         1               40
41 10 1 1       1     1       1               2                                   1 1                 1                     41
42 13   1   1   1                 2         1           1 1     1 1     1   1                                     1         42
43 8 1                       1   1                     1               1   1                     1 1                       43
44 13                       1       1   1                   1     1       1                     1             2   1     1 2 44
45 10 1             1 1         1                 1     1             1                                         1   1     1 45
46 5                 1         1                                               1           1               1               46
47 10       1 1 1                       1         1                     1     1     1                             1     1   47
48 9                   1       2                                           2   1           1             1       1         48
49 13         1                     1           1       1     1 1                     1       2           1   1   1   1     49
50 11     1       1         1 1         1     1     1                     2       1       1                                 50
51 9   1                 1                     1           1           1         1         1                   1       1   51
52 9                       1     1         1                   2                       1       1       1             1     52
53 14 1           1       1 1 1           1     1   1                   1   1 1                   2           1             53
54 9                                 1 1   1                     1 1         1                       1         2           54
55 8                 1     1                             1   1           1                     1   2                       55
56 7           1                                   1 1                               1               1         1 1         56
57 8       1             1           2         1               1   1                   1                                   57
58 13         1     1                                 1       1     1 1       1 1           1   1 1 1   1                   58
59 7                                                                 1       2   2                                   1 1   59
60 13     2       1             1                 1 1   1                       1     1               1     2             1 60
61 13 1       1       1     1                                     1       1           1         1       2           2   1   61
62 13     2   1                   1               1   1   1                   1           1         1   1 1               1 62
63 16       1 1                 1       1       1                 1               1       2 2     1   1       2         1   63
64 12     1                   1 1           1         1         1         1         1     1   1                     1   1   64
65 6   1   1                             1                         1                                     1               1 65
66 4           1   1     1                           1                                                                     66
67 7             1                 1               1     1     1           1           1                                   67
68 3           1                                                         1                     1                           68
69 12           1         1           1               2                           1       1   2           1 1             1 69
70 7       1                               1         1       1         1                                         1     1   70
71 12   1   1 1   1                                 1           1 1         1                   1 1     1       1           71
72 11   1       2                   1     1         1     1   1                     1                 1           1         72
73 10 2       2                       1   1       1                       1                     1             1             73
74 6             1     1     1                                                                     1       1         1     74
75 13                 1 1     1         1                     1   1 1           1         1       1 1     1 1               75
76 11     1                 1                               1   1       1   1           1   1 1     2                       76
77 7                                       1             1               1   1                       1   1 1               77
78 8 1   1         1         1       1                       1             1                       1                       78
79 5               1     1 1     1                 1                                                                       79
80 12 1                 1                     1     1     1   1     1       1                 1 1 1                   1     80
81 11     1   1       1 1       1                         1                                 1     1           1 1       1   81
82 8   1         1   1       1 1                             1 1                                                         1 82
83 9           1 1                                     1     1                 1               1 1                 1 1     83
84 11           1   1             1     1   2               1             1 1                 1                           1 84
85 12 1 2     1 1             1                           1       1         1 1       1         1                           85
86 12 1     1       1                         1           1               1             1 2   1     1     1                 86
87 11     1             1                       1         1           1       1             1         1   1     1         1 87
88 5   1                   1                   1           1                                 1                             88
89 10             2                       1       1   1   1                           1           1     1       1           89
90 17         2             1     1       1   1                     2 1     1           1     1       1   2         1 1     90
91 11       1                     1                   1       1                   1 1     1 1 1                   2         91
92 11     1         1                         2           1   1         1       1                             1 1   1       92
93 4                                                 1               1                                 1       1           93
94 12 1   1                   1   1   1                                     1                     1     2   2         1     94
95 8       1         1                     1   1                                     1         1               2           95
96 18     1 1       1     1   1         1     1                       2           1 1 1   2 1         1             1 1     96
97 14   1 1     1 1     1       1               1       1       1     1               1 1               1               1   97
98 4                                     1                           1   1     1                                           98
99 11   1   1             1     1         1                       1                   1 1             1                 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng