BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6           1   1   1         1                                       1               1                                 00
01 10                         1         1                   1   1                 1         1   1   1           1     1     01
02 7   1                               1     1         1                   1                                   1       1   02
03 11     1 1       1     1                 1           1                       1       1               1       1       1   03
04 13       1   1     1       1                 1                               1       1   1         1 1     1   1   1     04
05 16     1 1                   1 1           1     1                                     1     2   1     2 1 1 1   1       05
06 18       1           1                       1 2         1 2             1                   2 2         2 1           2 06
07 8   1     1             1       1           1       1                 1             1                                   07
08 14     1     2 1       1                             1       1             1             1   1     2             1   1   08
09 12 1         1                 1       2           2               1       1 1           2                               09
10 10 1                             1     1           1 1 1       1       1                             1               1   10
11 8                                           1             1                   1             2       1       1     1     11
12 11             1       1     1                         1         1         2         1   1             1           1     12
13 12 1                         2     1   1 1   1   1               1                           1     1               1     13
14 9                                   1   1       1       1           1 1 1                             1   1             14
15 11   1                 1 1             1   1                                     1   1     1       1   1     1           15
16 8                         1         1     1         1                       1         2                       1         16
17 10               1                         1   1 1     1                             1     2             1   1           17
18 9                           1       1                       1                 1   1       1                   1 1   1   18
19 13           1 1                 1 1   1                 2                     1 1                   1     1 1       1   19
20 10           1                   1             1     1           1 1                     1                       1 2     20
21 11                 1                                   1         1   1           1 1         1 1   1 1   1               21
22 14         1       1         1   1 1     1                 1 1 1   2                           1     1           1       22
23 7           1                           1 1                         1     1                 1             1             23
24 13       1 1     1             1     2                                 1   1 1 1             1               1 1         24
25 7               1                 1     1       1             1                       1                             1   25
26 12               1             1   1                         1       2                         1   1 2     1     1       26
27 7                 1     1                         1 1 1                                         1           1           27
28 8 1                     1 1   1           1                                 1                             1   1         28
29 8                             1           1   1           1           2                         1                     1 29
30 12   1               1 1           1 1 1                   1 1 1                         1                   1     1     30
31 11 1       1                                   2         2     3                   1                               1     31
32 8                 2                               1 1           1                 1       1               1             32
33 16   1     1             1 1   1   1   1               1       1             2               1         1       2       1 33
34 8   1     1                                             1                 2               1   1 1                       34
35 15           1 1     1 2         1                   1       1         1   1   1                               1   1 1 1 35
36 8 1                         1 1     1                                         1 1 1                 1                   36
37 11   1               2                                         1               1 1       1 1     1 1     1               37
38 9 1   1         1           1 1                       1                       1                       1         1       38
39 11     1           2   1     1                       1 1 1             1   1               1                             39
40 10           1   1       1   1                                         1 1   1 1               1               1         40
41 5                   2                                 1                                                           2     41
42 12 1       1 1 1               1     1     1               1             1     1         1                     1         42
43 12               1       1           2         1   1         1     1               1   3                                 43
44 17       1         1   1 2 2         1   1                   1       2       1         2         1       1               44
45 11         1           1           1 1   1   2             1                                   1                 1   1   45
46 8       1     2         1       1                                                       1               1       1       46
47 9 1               1                   2           1                                 1         1                     1 1 47
48 7                             1   1           1                   1           1                 1         1             48
49 11     1   1                         1   1       1         1 1       1   1               1                     1         49
50 12       1     1     1                 1           1 1         1     1           1   2             1                     50
51 7         1           1                     1     1   1                   1                                 1           51
52 9             1           1 1     1         1 1                   1     1                             1                 52
53 11 1       1 1         1                     1 1   1                             1       1     1             1           53
54 17 1     1   1     1   1                       1   1   1         2 1               1   1         1     1       1 1       54
55 15 1     1   1                       1       1 1 1             1     1     1               1                     2 2     55
56 9       1 1     1                                         1     1           1   1               1                     1 56
57 12       1 1   1                 2         1 1     1               1 1             1                             1       57
58 10                       1                       1 1                               1   1         1     1 2             1 58
59 11   1         1         1 1                 1                   1       2         1                   2                 59
60 12           1             1         1 1                             1           1     1     1       1   1 1     1       60
61 6                     1   1                               1               1                   1             1           61
62 9             1       1 1                               1               1   1         1                 1 1             62
63 11           1                   1 1                 1   1       1                 1       1           2   1             63
64 5 1                         1                                   1       1 1                                             64
65 12     1                   1     1                         1 1   1           2               1     2                 1   65
66 6     1                                             1 1     1                       1                               1   66
67 12     1                     1           1 1   1 2                     1     1     1             1             1         67
68 11     1             1     1     1           1 1                         1         1                 1                 2 68
69 10       1                                 1         1   1                       1                 1 1 1     1 1         69
70 12   1                       1   1           1           1   1     1 1 1             1         1               1         70
71 5                                                           2   1               2                                       71
72 16               1 1 1     1       2       1 1           1       1 1       1             2 1           1                 72
73 8               1       2     1                       1                     1       1     1                             73
74 7                                       1 1       1                 1           1               2                       74
75 15   1   1     1               1                 1 1 1   1     1             1 1     1             1     1             1 75
76 10               1     1   1             1       2             1 1                     1         1                       76
77 14     1   1       1   1     1                   2         1       1 1 1                   1   1                   1     77
78 14   1     2 1       1                         1       1           1 1   2                     1           1         1   78
79 7       1       1 1                     1   1       1     1                                                             79
80 10 1                   1       1                           1             1               1         2                 1 1 80
81 10             2               1           1       1   1 1     1                   1                             1       81
82 14   2                     1                   1   1                           1           1 1     1             1   2 2 82
83 9             1                   1   1   1                                     1         1     1           1 1         83
84 11     1 1 1     2                       1                                       1       1 1                     1     1 84
85 18     1       1         1             2           1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   1   2 85
86 10     1             1         1       1 1 1                                 1     1                   1           1     86
87 14                 1 1   1   1                             1     1                 1 1 1   2             1 1     1       87
88 13   1 1                         2       1             1     1     1             1   1           1       1 1             88
89 10 1 1             1 1                   1       1                             1             1 1         1               89
90 15     1             1       1   1             1 1     1         1     2   1   1       1           1 1                   90
91 14 1 1                             2                     1 1 2   1 2   1             1         1                         91
92 12         1 1     1               1 1                         1       2 1 1         1                     1             92
93 14 1     1       2   2     1     1     1                                         1 1               1 2                   93
94 11 1 1         1                   1     1                                             1             1 1 1   1 1         94
95 4     1                 1                                                                   1             1             95
96 10   1 1                         1         1                         2           1   1                               2   96
97 11                 1       1 1 1             1           1     2         1     2                                         97
98 8                                               1                 1       1                   1     1       1     1   1 98
99 5       1                             1                                 1               1       1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng