BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 14 1     2         2       1       1                             1         1                     1 1     2           1   00
01 18     1         1 1         1         1 1       1     1 1                   1   1 2 2 1           1           1         01
02 11 1       1       1           1 1                     1     1               1           1                       1 1     02
03 11           1       1   1         1 1                 1       1 1                     2                   1             03
04 9   1   1           1                   1               1                       1                               1 1   1 04
05 10       1     2     1                         1           1                 1                 1       1       1         05
06 13   1 1           1           1                 1 1                 1         2   1                 1               1 1 06
07 11 2       1       1         1         1                                             1 1   1         1       1           07
08 11       1               2 1                                         1           1   1     1     2         1             08
09 12               2             1   1       1                     1 1   1     1             1 1                 1         09
10 10           1   2                                     1 1           1                   3             1                 10
11 11             1         1   2         1         1 1                                               1 1 1 1               11
12 11         1         1   2                                   1       2             1       1 1                     1     12
13 13         1             1 1   2             2                 1 1         1             1       2                       13
14 11       1                                 1         1         1         1       1               1         1 2   1       14
15 11       1     1           1               1       1                 1   1                   1           1   1         1 15
16 14       1 1     1         1                   1   2             1       1                   1         1       1   2     16
17 11           1   1         1                     1         1       1         1                     1         1   1     1 17
18 11   1   1           1         1           2             1         2             1                     1                 18
19 10                             1     1               1   1 1 1   1                                         3             19
20 11 1 1                 1         1   1   1     1       1   1 1                                             1             20
21 12   1         1         1                       1       1   2               1           1 1     1                     1 21
22 9                               1                       1 1   1                           1 1     3                     22
23 10       1           1                                             1 1 1 1   1         1       1               1         23
24 13     1               1             1           1 1   1                       2   1   1 1     1 1                       24
25 10 1 1                 2 1       1   1 2                                 1                                               25
26 6                             1                             1     1               1                   1 1               26
27 8     1         1             2   1           1           1                                       1                     27
28 7                         1             1 1 1       1                                 1                               1 28
29 7                                     1     1       2     1       1                   1                                 29
30 9     1           1 1                   1                   1 1                                             1 1   1     30
31 4         1                                           1   1                             1                               31
32 13           1   1           1     1 1 1                           1         1 2     1       1                         1 32
33 8     1     1         2                                     1                             1                 1   1       33
34 14   1       1   1                       1     1     1                 1   1           1 2     1       1       1         34
35 6           2       1   2                                       1                                                       35
36 10         1             1             1 1                   1       1 1               1                   1           1 36
37 9     1   1           1   1                                           1         1                   1 1             1   37
38 16       1     2 1     1     1   2               1         1 1                     1     1     1       1           1     38
39 16                           1 1       1     1 1 2               1 1         1                           1   2   1 1   1 39
40 8                                 1         1       1           1   1             2                         1           40
41 8   1 1             1     1       1                                         1 1     1                                   41
42 13                 1   1           1 1 1                 1                 1           1       1     1 1 1   1           42
43 8 2 1                                         1   1         1       1                           1                       43
44 8 1               1           1         1   1                                     1       1                           1 44
45 12 1   1             1                 1                     1     1     1 1       1   1                   1         1   45
46 12 1     1             1                     2   1           1   1   1           1             1     1                   46
47 11                       1             1           1           2       1       1 1       1   1                 1         47
48 12     1 1         1         1           1                                 1                 1     1   1         1 1 1   48
49 8                     1                         1 1                       1                 1 1 1   1                   49
50 16   1                               1           1               1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1     50
51 9 1 1                       1               1             1 1               1 1     1                                   51
52 9         1                                                   1         1 1                   1       1   1     1     1 52
53 12 2                         2 1     1         1     1                   1           1   1                         1     53
54 17       1 1           1   2       1   1             1 1     1 1             1             1   1     1               1 1 54
55 14     1                               1   1     1 1 1     1   2 2           1     1   1                                 55
56 11                           1 1                               1 1 1         1   1                       1 2     1       56
57 7                         1                     1     1   1             1       1                                 1     57
58 14   2       2 1       1     1     1   1                             2               1   1             1                 58
59 10         1       2       1     1                       2                 1       1                 1                   59
60 7                           1                       1 1           1         1 1                         1               60
61 12 1 1 1       1   1     1           1             1                       1         1           1                   1   61
62 6                               1             1           1                                   1 1   1                   62
63 19 1           1 1   1             1   1     1 1     1     1   1     1 1           1 2                     1 1   1       63
64 3       1         1 1                                                                                                   64
65 7             1   1                       1             1                                 1     1           1           65
66 10     1     1                 1     1   1                     1         1       1                     1         1       66
67 8   1               1                                             1     1 1                           1 1   1           67
68 6             1                 1                             1           1         1                         1         68
69 11       1           1 1     1   1             2 1     1 1                                     1                         69
70 14   1 1   1             1               1   1                   1       1 2 1 1       1                               1 70
71 7           1               1           1     1                               1   1       1                             71
72 12                               1       1 1           1 1   1         1           1       1             1       1   1   72
73 7                                             1 1                   1         1                     1               2   73
74 10     1         1         1               1       1 1             1           1                     1         1         74
75 16       1   1       1           3 1                         1             1           1         1   1   1     1   1 1   75
76 15   1               1 1 1                 1   1         1                       1   2     2     1   1           1       76
77 9                                   1               2                           1           1   1   1     1     1       77
78 9                       1 1                         1                             1     1 1           1       1       1 78
79 9 1         1                   1         2             1                 1   1                               1         79
80 12 1                             1 2   1 1         2   1   1                     1                   1                   80
81 8             1                                         1             1         1           2           1           1   81
82 7             1                           1   1       1                                     1     1     1               82
83 17     1     1                             2 2     1       1       1 1   2       1             1       1         1   1   83
84 12         1     1             1     1                 1       1       1 1                 1                 1     1 1   84
85 10       1                       1   1         1 1 1     1               1                 1   1                         85
86 12                 1               1 1                                   2                             1   1 1 1   1 1 1 86
87 7                 1         1 1                       1               1                                 1         1     87
88 8             1                             1                     1         1         1           1         1   1       88
89 10         1                     1     1               1         1     1                       1 1 1           1         89
90 9     1     1 1     1     1             1                                     1     1                     1             90
91 8           1     1 1     1                     1                         1                   1         1               91
92 12                             1     2       1                       1 1                 1     1         1       1   1 1 92
93 13         2     1         1       1         1           1 2                     1       1       1   1                   93
94 12   1         1                     1             1                 1 1                   1               1 1 1   1   1 94
95 14     1       1 1           1     1       1 1 1   1           1       1                                         1   1 1 95
96 11           1         1                 1                       1     1     1               2       1         1     1   96
97 11                                                     1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     97
98 12         1     2     1 1         1       1         1                                 1           3                     98
99 10         1           1                 2           1           1 1           1   1               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng