BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6                               1                               1     1                         1       1   1           00
01 12       1     1       2   1 1         1                       1             1             1               1     1       01
02 10       1       1   1     1 1   1                     1       1 1                 1                                     02
03 9       1       1   1 1                                   2                 1           1                 1             03
04 16     1   1   1           2         1 1       1         1   1       1     1         1                       1   1   1   04
05 13 2 1 1 1   1                     1                 1 1       1           1                                 1     1     05
06 14   2 1           2         1   1           2                 1     1                                         1     1 1 06
07 13                     1                       1 1     1 1 1       2                 1                     1         2 1 07
08 7           1   1                                               1           1               1       1                 1 08
09 7                     1     1                 1   1                                       1                       2     09
10 11               1         1             1           2                                       2         1 1 1           1 10
11 11       1     1               1         1     1                         1       1                   1 1 1   1           11
12 9 1           1                     1                       1                         1                         1 1 1 1 12
13 11             1                     1             1       1   1   1   1         1                   1 1 1               13
14 15 1   1               1   1 1 1                                 1   1       1                           1 1   1     2 1 14
15 12 1     1                 1   2 1       1                                       1   1                   1       1     1 15
16 7         1           1       1                                                                 1           1       1 1 16
17 12   1   1                               1 1           1     1       2         1       1       1         1               17
18 8         1 1   1     1         2                               1                   1                                   18
19 12     1 1       1           1 1                 1                                               1 1 1 1   1   1         19
20 11           1 2     1                               1   1     1     1                         1   1               1     20
21 15   1               1               1     1                           1     1 1     1 1     1         1 1 1         2   21
22 8           1                 1               1                         1                   1       1   1             1 22
23 6     1                 1 1         1           1                                                 1                     23
24 12       1 1             1   1             1           1   1       1           1         1                   1     1     24
25 13               1   1                     1   1     1               1   1           1         1   1   1         1   1   25
26 14     1     1                     2           1             1   1     1     1 1 1         1         1       1           26
27 8       1                   1         1                     1                 2           1                   1         27
28 8     1   1           2                                 1       1                     1         1                       28
29 11                 1             1 1         1 2                 1       1       2           1                           29
30 11       1     1                 1           1               1         1   1 1   1                   1         1         30
31 9             1     1 2               1                     1                                         1   1   1         31
32 9     1                           1         1           1       1 1   1                 1       1                       32
33 17 1       2       1 1 1   1                 1       1       1 1         1         1 1         2                     1   33
34 8                   1                                             1         2       1 1               1             1   34
35 16         1   1 1 1     1           1 1           1   1 1           1 1   1             1           1     1             35
36 12                       2   1     1                 1                                   1         1 1       1     1   2 36
37 9   1                   1 1         1                 1             1                             1             1 1     37
38 6 1         1             1             1                 1                                                         1   38
39 11                                                   2   1     1   1           1       1 1         1     1       1       39
40 10         1         1                       2                     1     1   1                         1 1 1             40
41 13             2                       1 1 1 1           1                       1     1 1       1     1       1         41
42 12         1         1       1         1           1                       1     1       1   1   1                 2     42
43 6                                   1                 1 1                             1                       1   1     43
44 9   1                           1               1     1                   1     1   1                       1       1   44
45 8           1   1                                                             1     1 1             1 1         1       45
46 7   1       1                                   1             1                     1                 1         1       46
47 16               1 1       1           1           1 1 1 1       2 1             1 1         1 1 1                       47
48 7     1             1             1                   1                                                 1       2       48
49 9         1                               2                     1       1     1     1         1                     1   49
50 12                   1                   1           2   1 1         1           1         1       1         1 1         50
51 10       1             1                   1     1       1 1       2                     1                 1             51
52 12 1                                       2   1   1     1         1 1     1         1                       1     1     52
53 13       1                         1 1             2 1         1                   1   1           1       1 1 1         53
54 7 1       1 1                                 1     1                   1                                             1 54
55 12           2 2     2   1         2                       1                                           1     1           55
56 16                 1   1 1         1 1         1 1         1 3     1       2       1             1                       56
57 9           1                     1             1                     1 1                   1             1           2 57
58 12 1 2             1               1             1       1           1           1 1           1     1                   58
59 9 2                   1           1 1   1       1 1           1                                                         59
60 12   1 1     1             1   1             1                     1   1                   2       1             1       60
61 13       1               1   1         1 1       1                             3       1       1       1     1           61
62 11   1 1                 2 1 1                     1                                       2   1                   1     62
63 11 2   1                       1     1   1             1   1                                 1 1                 1       63
64 11                                     1 1 1             1   1             1 2             1                   1 1       64
65 8               1               1                       1             1     1 1         1   1                           65
66 6               1                         1                   1                                 1   1     1             66
67 7         1                         1 1     1                             1                       1                 1   67
68 7                 2     1               1                     1                   1             1                       68
69 13 1     1 1                   1             2 1           1                   1   1             1         1           1 69
70 6         1             1                       2                               1           1                           70
71 17                           1     1   1   2 1 1 1   1 1   1           1 1               1   1 1   1                     71
72 17 1                         1 1   1               1 1     1 1 1       1 1 1       1     1       2                   1   72
73 14                   1                     1 1             1   1       1 1 1     1     2       2                       1 73
74 7                             1   1   1   1                                                       1     1     1         74
75 12   1             1     1     1         1             1           1               2                   1 1     1         75
76 6                                   1 1           1                 1                     1                 1           76
77 8             1     1                           1   1     1     1   1 1                                                 77
78 15     1         1               1   1 1     1     1         1         1   1           1   1         1         1       1 78
79 8                       1                       1               1                   1               1     1 1     1     79
80 11               1 1             1         1 1 1     1   1                     1       1                 1               80
81 10           1                   1       1                         1           1           1   1       1 1       1       81
82 12           1   2 2           1                                                   1     1         1   1       1 1       82
83 9       1 1                 1 1       1   1               1                                     1 1                     83
84 8           1     1                 1             1                                 1           1   1             1     84
85 17   1     1   1   2           1                                       1 1   1     2   1 2     1 1             1         85
86 16 1           1         1 2   1 1           1               1           2   1       1 1     1       1                   86
87 12   1 1     1         1                 1         1                   1         2 1       1             1               87
88 12   1 1                         1   1 1               1         1 1 1         1         1                   1           88
89 8   1                     1   1               1   1         1                                     2                     89
90 7                                               1 1                 1                         2             1     1     90
91 10                   1     1 1   2                             1   1               1         1                     1     91
92 3     1                                                                                   1         1                   92
93 7                   1               1   1                           1     1 2                                           93
94 17 1 1   1 1                     1                         1 2   2         2           1   1                   1   1   1 94
95 8     1                 1                     1       1       1 1                           1         1                 95
96 12               2                 1           1                         2         1       1 1       1     1   1         96
97 15                     1 1               1       1             1     1   1     1   1     1 1     1 1     1       1       97
98 9       1     1   1         2         1                 1                 1         1                                   98
99 12                                       1         1   2               1     1   1   1   1   1             1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng