BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11   1 1 1   1                 1             1                                 1         1                       1     2 00
01 7   1 1                               1               1 1                     1                                     1   01
02 7                 1           1                 1       1                       1               1               1       02
03 5                           1                               1           1         1                         1           03
04 13           1           1                     1 1 1       1             1   1       1         1     1             1   1 04
05 10                         1           1     1                               1     1     1   1     1         1         1 05
06 6                                   1         1               1             1                                     1 1   06
07 15       1 1 1               2                           2             1       1                 2   1 1         2       07
08 16 1       1       1             1       1 1 1     1 1               1       1   1       1 1       1                   1 08
09 13   1 1           1       1   2 1                               1         1 1   1             2                         09
10 10     1               1           1                       1             1 1 1             2         1                   10
11 7             1       1 1 1   1     1                                                                     1             11
12 15       1             1               2   1               1     1                     1         1 1     2 1 1 1         12
13 13     1             1                     1                 1                   1   1     1         1 1 1 2 1           13
14 8   1           1     1   1                       1   1                                 1                             1 14
15 17 1       1       1 1       1     1 1       1       1 3                           1       1       1   1               1 15
16 9               1   1   1                     1 2             1                                 1                     1 16
17 11       1                 1   1               1 1       1         1 1                     1       1 1                   17
18 7 1                           1                               1               1 1                                 1   1 18
19 8 1 2           1         1                                                     1 1                       1             19
20 14     1 1         1 1                       1     1     1   1       1   1                               1     1 1 1     20
21 14 1   1                             1 1           1     1               2           1   1       1 1       1       1     21
22 7 1                   1 1               1               1                 1       1                                     22
23 11         1                                   1     1       1     1           1         1   1             1   1       1 23
24 11       1                                 1         1 1     1                             1     1   1 1   1         1   24
25 10         2               1             1             1                               1     1     1             1 1     25
26 12             1         1 1     1         1   1       1           1   1                             1 1       1         26
27 7       1         1     1                             1       1                       1                             1   27
28 10       1         1       1     1 1 1 1                                   1 1               1                           28
29 11                 1 1 1                 2           1     1           1               1   1               1             29
30 7                                       1                           1               1   1     1       1             1   30
31 11   1     1 1                                       2     1 1 1     1     1                                   1         31
32 9         1     1 1 2                       1 1                                 1                           1           32
33 9                     2                         1                               1       1 2   1                     1   33
34 21   2 1         1     1     1   1 1         1           1   1   1         2   1   1   2               1     1     1     34
35 9     1       1 1         1       1             1                                       1         1         1           35
36 8     1           1   1                 1                               1           1 1               1                 36
37 9         1           1 1                 1     1   1           1         1                                         1   37
38 11               2       1   1     1                       1           1         1       1                 1           1 38
39 14 1         1 1     1                 1   1   1 1     1   1     1                         1   1     1                   39
40 11         1 1       1 1         1   1         1                 1             1             1 1                         40
41 9                   1 1                 1                                     1       1                     1 1   1 1   41
42 9 1 1     1   1                                     1             2           1                               1         42
43 12         1   1                     1 1                       1         1 1     1                   1           2 1     43
44 14   1       1                     1             2   1     1 2                         1 1       1           1   1       44
45 10       1                                         1   1     1                 1             1         1   1     1   1   45
46 11                 1           1               1                       1     1     1     1           1     1     1     1 46
47 11         1     1     1                             1     1               1     1   2                   1 1             47
48 18             2   1           1             1       1         2 1   1               1         1 1   1 1     1       1 1 48
49 12 1                     1       2           1   1   1   1                           1 1           1     1               49
50 11           2       1       1                                   1                 1   1     2   1                 1     50
51 11         1         1         1                   1       1     1       1               2                       1 1     51
52 10 2                       1       1       1             1         1                 1   1                     1         52
53 13         1   1 1                   2           1                 1   2                             1 1         2       53
54 11   1 1         1                       1         2                                         2   1   1                 1 54
55 7           1                     1   2                           1   1                                             1   55
56 6                       1               1         1 1                             1                     1               56
57 5 1   1                   1                                       1                                   1                 57
58 16     1 1       1 1           1   1 1 1   1                               1       1             1         1   1   2     58
59 10       1       2   2                                   1 1       1         1   1                                       59
60 13                 1     1               1     2             1     1     1     1           1       1 1   1               60
61 15   1       1           1         1       2           2   1                           1         1           1   1 1 1   61
62 13               1           1         1   1 1               1           1                   2 1     1 1 1               62
63 16   1               1       2 2     1   1       2         1     2     1                                     1   1       63
64 14 1         1         1     1   1                     1   1     1                     1       1   1   2               1 64
65 9     1                                     1               1         1     1           1 1                   2         65
66 6                                                             2     1           1     1                             1   66
67 12 1           1           1                                         1   1 1 1 1   1                 1       1     1     67
68 6           1                     1                                                       1 1 1       1                 68
69 10                   1       1   2           1 1             1         1     1                                         1 69
70 11         1                                         1     1     1                   1                   1 1 1 1   1 1   70
71 13 1 1         1                   1 1     1       1                 2           1   1             1           1         71
72 6                     1                 1           1                   1                               1   1           72
73 6           1                     1             1                 1                         1           1               73
74 13                                     1       1         1           1     1       3         1         1 2           1   74
75 17   1 1           1         1       1 1     1 1               1   2   1             2       1                 1       1 75
76 15 1       1   1           1   1 1     2                               1       2             1 1   1               1     76
77 8           1   1                       1   1 1               1         1   1                                           77
78 7             1                       1                             1 1   1     1             1                         78
79 4                                                             1                       1       1                 1       79
80 13     1       1                 1 1 1                   1     2 1 1             1               1               1       80
81 8                             1     1           1 1       1         1 1                   1                             81
82 5 1                                                         1             1                     1 1                     82
83 10                 1               1 1                 1 1     1 1   1 1                                             1   83
84 8           1 1                 1                           1       1   1                               1   1           84
85 11   1         1 1       1         1                             1                   1             1     1   1         1 85
86 10           1             1 2   1     1     1                 1                                 1     1                 86
87 10       1       1             1         1   1     1         1     1       1               1                             87
88 6                               1                                     1 1     1           1             1               88
89 12                       1           1     1       1           1   1 1     1   1 1 1             1                       89
90 15     2 1     1           1     1       1   2         1 1       1                   1       1                       1   90
91 14                   1 1     1 1 1                   2           1     1               1       1   1           2         91
92 8         1       1                             1 1   1                     1       1   1                               92
93 6       1                                 1       1                         1         1                       1         93
94 10             1                     1     2   2         1                     1               1                   1     94
95 14                       1         1               2               1 1   1         1 1   1                 3         1   95
96 14       2           1 1 1   2 1         1             1 1               1                                   1 1         96
97 12 1     1               1 1               1               1               1 2   1 1               1                     97
98 11       1   1     1                                                 1       1 1   1   1       1   1 1                   98
99 11   1                   1 1             1                 1 1                             1   1 1   1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng