BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                   1     1   1       1                                               1   1   1           1 1           00
01 12     1                     1       1 1 1                       2       1             1 1       1                   1   01
02 9       1             1             1               1                 1           1               1   1   1             02
03 10       1                     1       1             1         1       1         1         1             1           1   03
04 5                         1                 1         1                     1                                 1         04
05 7                                         1 2                     1                         1                 2         05
06 10 1         1       1             1             1     1                     1     1         1                       1   06
07 10                             1           1   1 1     1           1               1                   1   1       1     07
08 11       1 2 1           1                       1             1                                   1 1 1   1             08
09 7                             1     1     1 1                     1                                   1 1               09
10 8                       2       1             1           1 1                         1             1                   10
11 12                     1   1 1       1                   1           1 1     2                     1                   2 11
12 11         1     1   1                 1 1                   1         1       1   1     1                     1         12
13 10           2   1     1     2             1       1                                     1           1                   13
14 13             1                 1 1                         1 1                               1   1 1   1   1 1     1 1 14
15 7     1                                   1                                 1       2 1                 1               15
16 6             1   1                               1                       1               1                         1   16
17 12   2       1                                               1   1     1   1       1       1               1 1 1         17
18 10               1       1 1                     1     1 1                 1       1       1                         1   18
19 10                     1           1       1     1   1                 1           1       1         1           1       19
20 12         2           1       1           1                 1   1               1           2         1           1     20
21 11   1               1         1     1   1   1                 1     1     1                               1       1     21
22 11         1                   1   1     1                         1       1   1           1             1   1         1 22
23 13   2   1         1     1                   1         1             1   1   1           1   1   1                       23
24 11 1               1 1           2           1       1               1                       1 1 1                       24
25 9           1     1       1           1     1 1           1                                       1                   1 25
26 18               2         1 1               1     1 1 1     1                       1 3     1 2     1 1                 26
27 13                       1       1 1           1     1   1           1   1           1   1             1     1     1     27
28 11   1     1   1                   1                 1                                       1   1   2   1 1             28
29 10             1                             1 1             1     1         1 1               1           1 1           29
30 16                                 1 1         1         1   1 2   1     1               1 1 1       1         1 1   1   30
31 11             1           1                     1   1       2         1 1           1                 2                 31
32 14     1           1     1         1   1           1     1 1   1 1   1               1 1                             1   32
33 14 1                           1                       1 1   2 1             1   1     1     2                 1 1       33
34 10 1     1                   1   1             1           1     1         1                     1       1               34
35 10                   1       1   1                 1               1   3   1     1                                       35
36 11     1             1     1           1   1           1       1 1   1                 1                         1       36
37 8   1       1   1               1   1     1   1     1                                                                   37
38 14     1 1   1               1           1   1             1                 1   1             1           1     1 1   1 38
39 13       1   1     1     1   2           1                               1                         1 1   1           1 1 39
40 8   1   1         1   1   1   1                                                               1               1         40
41 7           1     1                   1 1       1     1                                                         1       41
42 13       1   1       1   1 1       1   1 1                               1     1           1               1     1       42
43 12     1       1         1 1 1           1   1               1               1         2                     1           43
44 11   1 2   1             1                             1           1       2                                     1 1     44
45 10         1 1   1 1   1                                   1   1         1           1                 1                 45
46 10                     1               2                     1                   1 1                       1     1 1   1 46
47 11 1 1                                         1       1       1 2       1       1                       1       1       47
48 10           1     1 1   1       1     1                 1             1               1 1                               48
49 10 2   1   1     1 1                                                                 2                             2     49
50 9                         1         1       1           1                                 1       1 1       1       1   50
51 6       1                                   1             2                                                 1         1 51
52 10       1 1                   1       1                     1       1           1       1 1                     1       52
53 8 1     1     1 1 1                                 1                         1     1                                   53
54 8 1                           1 1                   1                         1                     1 1               1 54
55 7     1 1                 1       1                     1               1 1                                             55
56 8 1 1                         1     1   1           1                                                   1           1   56
57 10             1 1   1             1 1   1                                           1               1         1       1 57
58 2                                                         1                             1                               58
59 12                         1             1 1       1             1         1 1               1   1   2           1       59
60 11 1                   1 1       1                     1   1       1           1       1                     2           60
61 21             1             1 2         1     1   1       2       1       1 1 2 1       1 1   1   1                 2   61
62 17 1 1   1 1 1       1           1 1       1         1 1   1             1     1                 1 1                   1 62
63 12 2   1   1           1                         1               1     1               1   1                 1         1 63
64 13                     1   1   1           1                     1           2   1 1             1             1       2 64
65 11                 1                               1                 1             2 1           1 1 1         1 1       65
66 11       1       1                         1   1 1                       1 1         2                             2     66
67 11                       1           1     1       1 1           1                             1           1     1 1   1 67
68 14       1 1           1           1 1 1   1 1       1                                   1   2     1       1             68
69 8     1       1                                   1   1         1         1                             1 1             69
70 10     1                     1                           1         1 1           2         1                         1 1 70
71 10     1         1     1               1         1                               1 1     1 1           1                 71
72 9                   1   1           1             1                             1   1                 1       1   1     72
73 5                                   1   1                                   1                     1               1     73
74 14   1                       1       1   1 1     1                               1   1 1       1 2       1   1           74
75 17         1   1       1   1                   2                     1           1   1 1       1   1       1 1 1   1 1   75
76 11   1               1       1       1                         1       1     1     1     1                 1         1   76
77 17 1         1     1         1   1               1   1   1     1   1 1 1 1       1                       1   1   1       77
78 6             1                 1                             1                   1     1               1               78
79 12               1           1 2   1     1       1     1         1   1         1   1                                     79
80 13               1 1 1                   1   1     2   1           1   1     1 1                           1             80
81 11   1 1       1     1           1         1             2           2                   1                               81
82 10             1 1               1       1   1                           1                       1     1 1       1       82
83 8 1     1                                     1 1             1         1                         1   1                 83
84 9           1 1                                   1               1     1 1           1         2                       84
85 12 1 1               1 1   1     1                 1                       1                   1 1 1           1         85
86 16                 1 1       1   1               1   1     2       2   1   1             1     1 1                 1     86
87 7                     1 1                             1               1           1     2                               87
88 14                                                     1   1         1 1 1                   1 1     1 1 1   2   2       88
89 11 1   1   1                                                     2 1 1           1   1         1 1                       89
90 11           1   1       1                   1           2                     2                   1   1 1               90
91 9       1             1               1                       2   1                           1               2         91
92 6     1                           1                 1                         2             1                           92
93 17             1           1         1     1   2 1 1     1 1     1       1                   1 1   1         1     1     93
94 5     1                             1         1   1                                                                 1   94
95 10   1           1 2   1               1                 1   1                 1                   1                     95
96 10               1       1             1                             1             1       1         1   1 1       1     96
97 13           1       1             2           1 1         1                   1   1       1           1             1 1 97
98 9   1     1                       1                     1     1           1 1                   1             1         98
99 10         1   2               1                 1 1         2                             1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng