BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10       1                                       1             1     1     2         1                         3         00
01 7   1   1                                             1   1 1                 1                                 1       01
02 12       1 1   1         1   1       1     1                                               1   1     1         1       1 02
03 18   1                 1         1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   03
04 10           1                 2 1               1                             1 1     1                 1   1           04
05 13       1   1                   1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1         05
06 16         2           2                                       1         1       3       1 2               1   1 1     1 06
07 8 1                                                   1                 1         1                   1     1     2     07
08 8                                                 1 1   1               1   1                       1         1     1   08
09 9   1 1                           1           1     1                               1       1           1       1       09
10 16         1   1     1             1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1           10
11 9                                     1 1         2   1     1               1     1 1                                   11
12 16   1 1   1   1   1     1       1   1         1                       1             2                       1 2     1   12
13 11                 1 1   1   1           1             1       1 1         1                 1         1                 13
14 11               1           1 1     1                                 1       1     1                 1 1       1     1 14
15 14 2     1 1   1         1             1   1                                       1   1         1   1     1 1           15
16 10 1   1       1   1 1         1   1       1                                   1                                     1   16
17 6                                   1                 1           1       1 1         1                                 17
18 12 1   1         1               1       1                       1                         1     1     2 2               18
19 14           1 2           1     1 1               1       1     1 1                             1       1             2 19
20 10   1   1             1 1           1         1                         1       1       1           1                   20
21 9               2               1         1 2                           1   1                             1             21
22 11     1     1     1 3     1               1       1     1       1                                                       22
23 10   1       1                         1                         1 1 1     1 1                                     1   1 23
24 9     1                       1         1       1             1   1                 1 1               1                 24
25 7   1       1   1                                             1                 1                       1       1       25
26 9 1 1       1     1     1       1   1     1                 1                                                           26
27 9   1             1         1             1   1                                   1       1 1   1                       27
28 11                   1     1                   1             1                     1   1 1     1 1           1     1     28
29 11 1       1                                 1       1     1 2               1         1                     1       1   29
30 10   1   1             1             1                                 1         1                   1       1     1 1   30
31 8                           1   1               1     1                       2                   2                     31
32 10           1         1               1               1   1 1   1                   1         1         1               32
33 12   1     1     1         1                       1         1         1         2                 1       1     1       33
34 9                                                       1   1 1             1     1 1       1     1 1                   34
35 11                     1   1 1 1   1             1       1               1   1       1                   1               35
36 14       1           1   1   1 1                                 1 2 1           1             1               1   1 1   36
37 4                 1                                                           1         1   1                           37
38 15           1 1 2     1   2         1                                   2         1         1   1     1         1       38
39 13                           1 1                     1       1     1       1       1     1         2 1       1         1 39
40 8                 1                                   1   1         1       1 1               1       1                 40
41 10       1           1           1         1               1                           1                   2 1   1       41
42 14       1   1                 1         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1         42
43 9 1   1                           1               1 1 1   1                           1                             1   43
44 15 1           1   1                     1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1           44
45 8 1                   1 1                   1               1         1                   2                             45
46 16                 1 1           1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2     46
47 10 1           1           1       1 1                   1 1                               1               1     1       47
48 9                 1     1                 1               1             1           1 1           1   1                 48
49 15       1     2 1     1         1     1             1                     1 1       1           1 1   1               1 49
50 10             1       1     1         1                 1             1                   1             1     1       1 50
51 11   1           1   1                   1   1       1 1       1                     1   1                             1 51
52 7     1                               1       1           1                   1                   1                 1   52
53 5                                 1                 1             1                   1 1                               53
54 18           2     1           1 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                         54
55 11   1 1                     1   1         1           1             1         1               1     1             1     55
56 19 1     3       1       1           1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   1 56
57 13             1 1                 1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 1 57
58 9               1                       1               1         1 1           1                     1     1       1   58
59 16     1                   1                       2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1     59
60 8                 1     1     1                                       1   1           1 1                         1     60
61 14                 1 1 1         2   1   1     1       1               1         1 1               1                 1   61
62 8                         2   1     1             1                                                       2 1           62
63 6     1                               1                 1                 1   1                                       1 63
64 14                 1 1             1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1             64
65 13     1                       1             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               1 65
66 11   1 1                   1 1         1       1                                             1 1     1   1       1       66
67 10         1 1                               2 1               1     1                         1     1           1       67
68 11                   1 1     1           1         1           1   1       1               1   1                 1       68
69 9                         1             1         1                   2             1         1     1         1         69
70 9                       1           1           1             1 1     1       1             1             1             70
71 14 1           1             1           1         1   1 1 1                                               1         1 4 71
72 12 1     1                     1           1           2             1 1           1   1     1             1             72
73 11 1 1     1     1           1           1               1                   1         1 1     1                         73
74 11   1     1             1                     1     1           1   1     1     1 1               1                     74
75 11 1       1                   1                     1     1         1 1         2       1   1                           75
76 10       1               1   1   1       1       1             1       1                         1       1               76
77 7                                     1                               1       2           1 1                   1       77
78 13 1   1       1           1       2     1   1     1                 1                   1         1       1             78
79 9           1               1                       1       3                           1                   1       1   79
80 9     1               1     1 1               1       1 1                                               1       1       80
81 9 1                                   1       1 1                       1 1               2   1                         81
82 5                       2         1                         1                               1                           82
83 7         1             1                     1           1   1                         1       1                       83
84 14     1   1   1 1   1                 2       1 1               1 1                 1                   1   1           84
85 12       1       1         1           1           1       1       1     1       1       1       1   1                   85
86 14   1     1 1       3             1 1 1             1   1   1       1                                           1       86
87 7               1         1       1                     1                                 1           1   1             87
88 6         1                                   1   1           1     1                         1                         88
89 12             1                 1           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1   89
90 10     1 1 1 1         1   1                                     1                                         1     1 1     90
91 9           1   1                                     1 1       1                                   1     1     1   1   91
92 14         1       1               1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1           92
93 6   1                         1     1                                                             1   1             1   93
94 12                     1                         2   1         1   1 1       2           1       1       1               94
95 9                 1     1                   1           1     1       1   1           1           1                     95
96 5           1               1                                         1                               1           1     96
97 10                     1   1                     1               1             1                 1                 3 1   97
98 8                     1       1               1 1       1               1               1                     1         98
99 8     1           1               1         2           1   1                                   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng