BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10         1   1       1                   1                     1       1   1     1             1                   1   00
01 12     1     1   1   1   1                   1         1             1               1         1                 1     1 01
02 8     1       1                           1       1   1               1               1                               1 02
03 6 1               1                                   1                   1             1               1               03
04 12         1                         1           1     1   1       1 1                 1         2                 2     04
05 11                             1       1 2                             2             2   1   1   1                       05
06 15             1     1   1 1 1     2   1         1     1   1     1   1     1                         1                   06
07 8   1 1     1       1                       1                                                 1           1     1       07
08 12                                       1     1 1         1                 1 1                   3                 2 1 08
09 10           1                                                         1   1     1                 1 1         1   1   2 09
10 11     1       1   1                         1       1           1         1                       1     1 1     1       10
11 10         1     1       1     1                           1     1                             1   1           1       1 11
12 9                         1 1         1         1                     1 1                             2 1               12
13 11 1                 1           1         1       1 1             1                 1             1             1 1     13
14 13       1 1         1                 1   1         1 1 1                       1   1                         2     1   14
15 15     1   1                       1     1           1       2 1     1   2   1   1                 1           1         15
16 9                 1         1         1                   1 1                     1     1 1         1                   16
17 11       1     2   1                               1                           1           1 1 1       1             1   17
18 7   1 1 1                     1     1                     1                                                     1       18
19 9                                           1   1         1     1 1                 1     1             1         1     19
20 15   1       1             1       1       1                 2   1         1   1             1       1 1 1   1           20
21 10         1 1           1 1               1         2     1                       1   1                                 21
22 11                   1                 1       3                 1       1           1       1               1   1       22
23 6 1                             1                   1   1       1                                           1           23
24 14           1                               1   1 1   1 1             1               1 1   1 1       1   1 1           24
25 14           1             2   1               1           1   1         2     1       1                 1   2           25
26 15   1 1   1   1   1                 1     1   1                   1                         1     1 1           1 2     26
27 9                 2 1   1             1               1       1   1                                                 1   27
28 12 2     1                       1   1               1                 1   1     1       1 1                       1     28
29 9           1           1     1                       1     1   1             1       1           1                     29
30 9     1           1   2       1                                                             1 1           2             30
31 6 1         1 1       1                             1       1                                                           31
32 10           1               1       1           1 1           1 1 1 1                                 1                 32
33 9       1 1   1                                               1                 1             1     1 1               1 33
34 12 1 1             1 1                               1     1             1   2       1         1     1                   34
35 11                                   1 1 1         1           1                     1 1       1             1 1 1       35
36 6     1                                     1   1         1                                     1                 1     36
37 7                       1     1       2                             1   1                                         1     37
38 9   1   1   1   1   1                     1                 1 1 1                                                       38
39 7 1                 1               1                   2   1                                                 1         39
40 15       1 1     1 1   1                         1     1     1                   1 1     1 1 1                   1   1   40
41 15     1         1     1     1 1 1           1                   1             2       1   1       1 1               1   41
42 15               1     1 1     1                       2 1           1           1       1     1 1       1     1     1   42
43 6   1                                 1   1                                                 1       1 1                 43
44 13                               2 1       1           1 1                       1   1 1   1             1     2         44
45 15     2                             2       1     1     1   1 1           2       1 1 2                                 45
46 9                   1     1                   1             1           1               1           1 1   1             46
47 18 1     1       1         1   1 1     1 1     2   1     1   1   1       1 1                           1               1 47
48 9       1         1         1             1                     1                 1     2 1                             48
49 10 1         1           1               1             1               1           1                 1         1       1 49
50 7             1 1                 1       1                                                     1         2             50
51 7                 1       1     1                                     1         1                         1     1       51
52 8         1               1               1                               1       1       1         1   1               52
53 12               1     1                           1         1 2   1 1     1                 1     1                   1 53
54 12                   1     1   1     2                           1           1     1         1                     1   2 54
55 10 1   1                                                   1           1     1             1             1       1   1 1 55
56 10     1   1                                                 1       1     1         1       1                 1       2 56
57 5                     1                 1                 1         1                                   1               57
58 5 1           1             1                             1           1                                                 58
59 4   1         1           1                   1                                                                         59
60 15               1   1                   1   2 1   1   1 1         1 1         2                 1                 1     60
61 10   1                 1                 1   1       1         1       1                 1                     1       1 61
62 9       1 1         1                           1                                                       2   1 1   1     62
63 9                     1 1                 1                                 1         1   1     2           1           63
64 9                             1     1   1     1       1                               1         1         1       1     64
65 8 1                     1   1                 1     1                   1                   1                   1       65
66 8                     1 1         1                                       2                           1           1 1   66
67 11                             1 1 1               1           1     1         1           1       1   1 1               67
68 11 1   1 1       1     1 1                 1         1                     1   1         1                               68
69 16     1 1         1                 1 1 2               1               1 1   1   1                       1 2         1 69
70 13           1           3       1                     1 1       1 1               2 1             1                     70
71 8                 1         1                             1       1               1 1           1 1                     71
72 6                   1                       1       1     1                                               1     1       72
73 11   1         1   1 1                           1       1       1                       1     1           1         1   73
74 10                 1   1           1 1                   1     1                               1     1               2   74
75 7                                                         1       1   1         1               2     1                 75
76 9                             1 1                 1       1         1 1                   3                             76
77 16   2   1   1               1               1   1             1     1   2     1   1 1 1             1                   77
78 14             1 1           1   1   1             1     1                       1       1     3           1       1     78
79 15         1               2   1 1       1     1 1 1     1   1     1           1   1                 1                   79
80 18   1 1                         1 1       1 1   1 1                         3 1       1     2       1 1               1 80
81 15 1     1     2   1 1             1             1           1               1 1 1             1                 1   1   81
82 8   1     2     1                                                               2                   1           1       82
83 13   1                           1             1     1                                 1 1   1 1 1       1   1   1 1     83
84 12   1                   1 1                 1   1       1           1   1   1   1               1       1               84
85 9               1         1       2 1   1     1                                                             2           85
86 8       1 1   1                 1                                 2                     1             1                 86
87 13 1         1         1                             1                     1     1 2 1     1               1         2   87
88 10         1           1     1                                     1                 1     1 1                 2 1       88
89 9                               1 1     1     1       1     1 1                                       1     1           89
90 13   1               1             1       1 1                 1   1     1           1 1                       1 1 1     90
91 10       1   1   1           1     1   1             1                           1                           1 1         91
92 9 1     2     1                                               1           1 1                   1 1                     92
93 9                           1 1                               1 1   1         1       1 1                 1             93
94 13           1   2           2 1     2   1 1                                 1                     1     1               94
95 16 1               1   2 1 1       1     1   1   2   1                             1       1   1           1             95
96 12     1   1 1             1                             1           1       1                   1 1 1 1   1             96
97 14   1           1               1 1   1       1   2               2   1     2                               1           97
98 9                           1         2     1                         2 1       1           1                           98
99 12                           1 1       1           1                 1 1       1         1             1 1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
Ngày
/
Tháng