BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10       1       1                                         1 1   1           1 1 1                           1         1 00
01 7                 1                 1   1         1                 2                                           1       01
02 9                 1   1 1                             1                     1   1       1     2                         02
03 12 1 1     1 1               1 1         1               1           1               1           1   1                   03
04 11             1   1     1   1     1       1         1   1                           1       1             1             04
05 11   1                     1         1           1               1 1 1                   1       1 2                     05
06 12                             2                 1     1   2 1 1 1                   1     1                           1 06
07 11     1       1               1             1   1                       1                 2         1       1       1   07
08 8                   1     1           1                             1   1           1       1                     1     08
09 11 1   1         1     1                     1 1 1       1   1                                 1       1                 09
10 12               1 1   1 1 2                       1         1                                   1   1             1 1   10
11 6                 1                         1     1             1       1                           1                   11
12 10             1                 1                 3   1           1             1         1         1                   12
13 16     1                         1     1       1 1 2         1                 1         1 1   1   1     1     1     1   13
14 16     1     1       1   1           1     1           2     2 1       1       1                       1         1   1   14
15 12 1   1 1               1   1 1                       2     1         1           1                       1             15
16 11                           1       1         1 1         1       1             1   1       1   1             1         16
17 12   1   1     1   1           1           1   1                               1       1 1                 1 1           17
18 16                               1   1   1 1 1       1   1 1   1             1 1 1       1   1         1         1       18
19 12               1 1                   1         2       1 1     1                 1         1             2             19
20 9               1         1                 1         1     1                 1             1       1   1               20
21 7                   1   1                                 1                 1       1     1                   1         21
22 10   1 1 1 1           1 2 1                                                                               1 1           22
23 10                       1                       1               1 1     1   1     1 1   1       1                       23
24 10       1 1 1                     1   1       1                           1                       1                 2   24
25 10                 1   1             1             1       1         1       1           1         1               1     25
26 9                 1         1 1 1   1                                                                   1   2   1       26
27 13     1 1 1                   1   2 1 1                   1   1 1                                           1         1 27
28 8                   1                       1       2                               1       1         1               1 28
29 10             2 1       1 1   1                                                   1       1   1               1         29
30 17               1               1       1           1       2 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 1   30
31 13   1   1 2 1                               1               1       1       1       1               1 1     1           31
32 6 1                   1                               1                               1                 1             1 32
33 8             1                                         1   1     1 1           1         1       1                     33
34 9                               1       1       1                                 1   1   1     1   1                 1 34
35 12   1       1       2                                           1     1   1   1                 1 1             1     1 35
36 12   1 1       1   1               1     1       1         1               1     1                     1     1           36
37 9           1         1 1                   1       1         1                               1     1             1     37
38 12 1 1                       1   1             1     1       2           1           1                   1 1             38
39 6                             1   1           1       1   1                                                 1           39
40 12     1   1       1         1         1             1                             1             1 1         1 1     1   40
41 11 1                                   1       1                       1   1   1       2           1       1 1           41
42 14       1     1 1                                       2                 1 1 1               2       1 2             1 42
43 15   1           1 1       1 1     1                     2         1       1             1 1         1     1       1     43
44 7                     1         1         1 1                             1                       1       1             44
45 7           1                               1   1     1 1                               1                     1         45
46 9     1     1       1     1           1           1                                       1                     1     1 46
47 12         2 1     1                   1   1   1               1                       1       1       1               1 47
48 9     1                         1       1   1           1 1       1                                       1       1     48
49 10     1               1 1       1   1   1     1                     1   1                               1               49
50 17     1       1 1           1           1 1                           1 1   1   1   1 1   1 1 1                     1 1 50
51 5                                               1             1           1                             1 1             51
52 10   1             1     1         1                 1         1       1       1             1     1                     52
53 8                 1     1           1         1                                         1 1         1           1       53
54 14         1       1           1 1 1           1                       1     1       2       2                 1     1   54
55 8 1                       1                           1                 1                   1               1     1 1   55
56 18               1   1 1             2 1     1             1 1           1     1 1                       1   1   1 2 1   56
57 17                   3       1                 1     1 1           1   1           1           1   3   1       1     1   57
58 10                                 1                           1   1           1     1                   1 1       2 1   58
59 13 1     1 1 1               1     1   1 1                               1                 1   1       2                 59
60 10                       1                                       2 1   1     1                           1 2 1           60
61 8 1                   1                                 1         1             1       1   1                       1   61
62 6               1                     1                             1     1                     1     1                 62
63 7 1                             1           1       1                                     1     1             1         63
64 9       2     1               1         1         1                           1   2                                     64
65 6                         1   2           1                                           1                       1         65
66 9 2         1                     1 1     1                         1           2                                       66
67 10     1                       1           1     1 1         1                   1     1       1                       1 67
68 10         2               1     1     1                         1     1                             1               1 1 68
69 11   1         1     2     1           1 1                           1     1           1         1                       69
70 10               1                 1                       1 1             1         1                   1     1 1 1     70
71 14 1       1 1 1 1                         2 1       1   1       1     1             1                           1       71
72 10   1           1         1                                         2   1         1               1   1       1         72
73 17               2       2   2       1         1     1                     1       1   1       1     1         1 1 1     73
74 15 1                                 1 1           1   1 2     2       1     1               1 1         1       1       74
75 5             1                                   1       1   1                                 1                       75
76 15   1   1                 1     1 1   1       1       1         1 1     1 1 1                                 1       1 76
77 10           1                 1 1         2         1           1   1                           1               1       77
78 11   1                 1         1             1   1               1                             1           1     1   2 78
79 10   1 1     2 1     1                           1   1                           1               1                       79
80 14       2           2             1 1         1           1   1       1   1   1   1         1                           80
81 10                           1 1         1   1                     1     1     1   1 1                         1         81
82 8 1       1 1         1                 1                                             1 1                   1           82
83 12                                         4           1               1   1 1         1         1   1                 1 83
84 8 1     1                               2                           1       1               1       1                   84
85 10   1                       1                   1               1       1 2       1             1               1       85
86 7             1                                               1   1   1             1       1                     1     86
87 6       1         1   1                           1                                   1                               1 87
88 15                   1   1         1         1   1   1 1                 1               1         1   2   1       2     88
89 12     1 1                 1 1     1 1                 1         1       1     2       1                                 89
90 11         1           2     1     1   1             1                           2       1             1                 90
91 6                     1                     1                                     1     1           1           1       91
92 15 1 1 1   1               1     1   1   1                       1           1 1               1           1         2   92
93 11           1 1                                                     1     1 1   1 1   1           2     1               93
94 13 1 1   1                   1           1   1     1 1   1     1                   1     1               1               94
95 14     1   1   1       1               1       1           1   1       1               1   1 1       1       1           95
96 13                                               1       1     1   1   1 2   1     1     1 1           1       1         96
97 9                 1           1                                 1               1         1             1     1 2       97
98 5                                                         1                             1     2               1         98
99 9           1   1   1     1     1                 1               2                                       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng