BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 09/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11                       1 1     1                         1     1   1       1       1   1           1       1           00
01 13                                 1         1       1           1     1     2   1 1     1         1     1             1 01
02 14     1 1       1   2     1     1 1   1               1                             1             1   1   1             02
03 19 1 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1                   1       1             1     1 03
04 7         1                     1   1                         1                     1                   1   1           04
05 12                           2 1   1 1     1     1 2 1                     1                             1               05
06 13       1 1           1 1     1       1     1           1       1 1                           1   1                 1   06
07 8     1       1                           1                   1               1   1                       1   1         07
08 10           1     1         1               1   1         1               1 1             1         1                   08
09 6                           1       1                 1         1                 1     1                               09
10 4                 1                                         1                 1             1                           10
11 4                                             1     1                                       1           1               11
12 13     1   1               1                   1               2 1   1 1                     1           1           1 1 12
13 5                   1                               1   1                       1                             1         13
14 13   1   1           1     1                   1     1     1 1           1         2                           1   1     14
15 8       2               2                                                                         1             2 1     15
16 10                   1         1             1               1     1 1   1   1                   1                 1     16
17 7                                 1                           1 1 1                             1 1 1                   17
18 8                     1           2                                                   1     1   1               1 1     18
19 12 1                   1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1                         1       19
20 11       1           1 1           1 2             1         1                                       1       1     1     20
21 11         1                 1     1       1       1           1   1 1 1                 1               1               21
22 8                 1                 1                               1                   1                         1 1 2 22
23 16 1           2   1               1               1 2 1   1       1 1         1     1       1         1                 23
24 16     1       1 2 1                 1                 1 1       1     1   1           1   1         1         1     1   24
25 14 1       1                               1       1                   1       2         1 1         1 1     1     1   1 25
26 11     1           1                         1           1                 2     1     1           1   1         1       26
27 10   1             2   1 1           1                     1 1             1                                 1           27
28 8                   1   1                       1 1             1                     2               1                 28
29 7             1               1                                       1                     1       1   1 1             29
30 7                   1         1     1   1                       1               1   1                                   30
31 11 1                 1                 1       1 1                           1                 1           1   1 1 1     31
32 16                                   1 2       2   1   1 2                     1         2 2                       1 1   32
33 11   1   1               1     1 1       1                                 1       1   1           1                 1   33
34 7                               1     1 2                                 1 1           1                               34
35 4 1       1                                                                         1 1                                 35
36 14                         1 1             1 1   1 1                       1     1 1             1       1 1     1     1 36
37 14     1             1     1           1       2   1 1                   1   1     1                 1       2           37
38 10                     1 1 1               1 1 1                   2 1             1                                     38
39 9       1   1       1           1                                 1         1                   1               1     1 39
40 13 1 1                   1   1                       1                     1           1 1     1   1           1 1     1 40
41 11   1 1                                       2         1       1                       1           1   1   1 1         41
42 9       1 1           1   1                                               1       1                   1   1         1   42
43 4 1                                       1                   1                                             1           43
44 14     2                   1         1 1 1         1   1                             1   1   1             1     1 1     44
45 14 1     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1                                 1               45
46 9   1           1           1       1                           2                   1                 1             1   46
47 4   1                                           1               1                                         1             47
48 12           1               1 1     1     1               1                 1                             2 1 1   1     48
49 11           1   1                             1     1                 1 1 1               2           1     1           49
50 15 1                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   1               1               50
51 7   1                             1     1                                   1 1       1               1                 51
52 11 1                           1 1             1       1   1 1       1                     1 1 1                         52
53 10             1                               1       1             1                       1   1   1         2       1 53
54 9         1               1     1                         1             1   1   1                   1           1       54
55 6           1   2         1 1                                                       1                                   55
56 20       1 1           2     1   1 1           1               1   2 1                     1   2   1       1 1 1       1 56
57 11                         1   1                   1     1                             1     1 3     1     1             57
58 7 1       1                           1                 1     1                 1                                 1     58
59 12     1               1     1                 1               1     1           1   1   1   1 1           1             59
60 9   1       1     1   1                                   1                             1     1 1                   1   60
61 14                       2         1 1   1           1           1 1   1 1                 1   1 1                     1 61
62 12   1           1                           1   1 1 1       1           1         1       1     1         1             62
63 11         1     2                       1       1           1                   1 1         1     1             1       63
64 11   1             1                   1                   1                       1       1     1     1 1   1     1     64
65 13                   1                     1               1     1 1     1     1 1       1   1   1               1 1     65
66 6         2                               1                                       1               1         1           66
67 9           1                   1 1     1       1       1               1           1                               1   67
68 5                               1               1                       1 1                           1                 68
69 15     2           2     1 1 1       1 1     1             1                   1     1       1           1               69
70 12       1   1   1     1         1     1     1   1 1                       1                   1 1                       70
71 13           1 1             1 1         1   1   1           2                     1               1   1   1             71
72 10                     1       2         1 1         1                     1   1     1       1                           72
73 18       1     3   1                 1   1 1     1     1               1           1 1     1                   3       1 73
74 13   1       1       1       1             1       1     1   1       1               1 1               1   1             74
75 11       1                 1           2         1             1           1         1     1   1               1         75
76 12 2         1 1           1             1 1             1         1         1                 1                   1     76
77 12       1               1     1       1 1   1           1                   1           1                     2     1   77
78 17     3             1       1   2     1             1 1     1     1   1       3         1                               78
79 7 1                 1 1                                 1                                       1 1               1     79
80 13         1   2   1       1 1                                               1   1 1   1                           2 1   80
81 8           1                                       1       1 1   1                               1     1   1           81
82 17         1           1               1   1       1   1   1       2   1     1 1                     1 2 1           1   82
83 9                             1           1     1     1               1 1                       1   1 1                 83
84 11               2     1                     1     1         1 1       1               1   1           1                 84
85 13   1   1         1             1           1   1   1       1       1   1   1                   1   1                   85
86 8             1         1         1                             1       1         1                 1               1   86
87 7           1   1     1       1                                               1                             1         1 87
88 14                               1 1             1       1           1 1 1             1       1 2       1     1 1       88
89 15 1 1         1     1                   1   1         1             1       1 1 1         1       1                 2   89
90 10       1   1             1     1             1 1           1           1                 1                 1           90
91 12     2       1                   1                         1   1       1             1     1 1           1     1       91
92 13           1   1 1   1   1                 1                           1             1     1     1             1   1 1 92
93 14 1 1     1 1 1         1     1   1                                           1 2                 1   1     1           93
94 5   1             1                               1           1                 1                                       94
95 7                       1     1         1                                       1           1       1     1             95
96 9         2       1                     1 1               1   1           1                             1               96
97 8   1         1               1               1     1                 1                                         1     1 97
98 9               1                                       1 1 1     1                   1       1     1               1   98
99 9 1   1     1                                                 1               1                 1       1             2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng