BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11         1         1 1     1   1 1 1     1 1                             1                       1                     00
01 6                 1       1             1                           1                   1 1                             01
02 7                                                                               1         1 1         1 1       1 1     02
03 10 1                 1                             1                                   1         1         1 1 1   1   1 03
04 8                       1                     1 1                       1         1 1               1               1   04
05 9         1     1     1                       1         2       1     1                                 1               05
06 12     1   1       1     1             1           1                   1 1                       1   1             1 1   06
07 11           1     1           1 1                             1                 1   1 1       1   1             1       07
08 14 1   1     1         1   1               1       1 1 1   1   1                             1           1             1 08
09 7       1       1     1     1 1                                                 1 1                                     09
10 6 1                                                         1 1                 1                   1 1                 10
11 9           1   1   1               1                                     1   1     1 1 1                               11
12 8             1 1                                                       1     1     1   1                       1   1   12
13 15     1   1     2 1         1           1               1   3     2                   1   1                             13
14 9                         1 1 1                                 2                               1     1       1   1     14
15 16   1 1             1   1       1     1 1           1 1               1 1                       1   2             2     15
16 13 1               1     1                   1     1             1   2 1       2 1 1                                     16
17 6     1                         1           1   1             1                         1                               17
18 3                   1                                                             1                       1             18
19 12     1 2     1 1                   1       2     1                                             1 1         1           19
20 12     1       1             1     1       1             1   1   1   1 1       1                                   1     20
21 11   2     1                           2             1           1           1   1           1                       1   21
22 6           1                 1           1                                           1         1 1                     22
23 8     1                                             1           1           1   1   1           1           1           23
24 9                 1     2                       1   1 1 1         1                                             1       24
25 15       1 1   1 1         1   1     1 1                               1                   2     1   1       1       1   25
26 7               1                                     1     1 1           1                   1                 1       26
27 5                       1                                           1       1       1                         1         27
28 8           1       1     1     1 1             1     1 1                                                               28
29 5                                         1   1           1   1                                         1               29
30 9       1           1 1                 1                     1 1                   1     1       1                     30
31 9           1                             1   1 1                                             1 2       1   1           31
32 10     1 1                 1       1     1                 1   1   1       1           1                                 32
33 10   1                             1               1         1               1         1     1     1           1   1     33
34 14   2       2               2         1       1   1                             1     1       1       1   1             34
35 13     1       2       1     1         1   1     1                               2     1                     1       1   35
36 8 1     1             1                     1                                   1   1     1           1                 36
37 9         1             1         1         1           1               1                     1       1         1       37
38 10 1                       1   1               1   1 1                       1       2         1                         38
39 16   1     2       1         1           1   1         1     1 1             1           1           1   1         1   1 39
40 11           1 1       1         1             1                 1 1             1             1             1 1         40
41 14 1 1                             1                       1     2                   1 2 1 1   1               1 1       41
42 10   1       1       1 1                 1     1 1                                         1                       1 1   42
43 10         1   1   1                 1           2               1                           2               1           43
44 15 1 1   1                             1             2           1       1         1     1             1 1 1     2       44
45 11         1             1             1               1                   1       2             1       1   1     1     45
46 10 1                                             1   1 1 1           1   1   1       1                         1         46
47 5 1                                                                               1       1     1             1         47
48 7           1   1                                       1 1     1       1                                             1 48
49 9                                   1             1     2                     1   1           1     1                 1 49
50 11               2                 1                   1   1               1     1             1       1 1   1           50
51 15         1       2           1   1     1 2             1   1 1     1             1                   1       1         51
52 11                 1   1   1 1   1               1         1       1 1                                 1     1           52
53 9         1   1     1         2           1                   1           1               1                             53
54 12 2                 1       2             1                   1         1   1       1   1                           1   54
55 10                         1     1         1   1     1     1                 1       1                     1           1 55
56 15           1   1       1                   1 1       1     1           1       1       2           1 1           1 1   56
57 12 1   1                             1 1 1   1 1                                     1         1   1     1 1             57
58 16             1       1         1 1                   1     1     1     1     1       1 1   1     1     1   1       1   58
59 12       1 1   1 1   1                             1                 1     1           1             2           1       59
60 15                 1     1   1           1           1                   1 2   1           1   2           1   1       1 60
61 4                         1                         1       1                                             1             61
62 13         1     1             1 1 1     1                 1           1     1             1 1   1             1         62
63 10                 1         1 1                     1                 1                   1       1 1 1             1   63
64 12           2 1       1               1 2                                 1 1     1                     1     1         64
65 5   1                                                       1             1   1       1                                 65
66 10     1 1           1         1     1                             1           1                       1             2   66
67 19             1         1         2 2   1     1     1     1 1 1 1     1           1   1         1       1             1 67
68 11 1               1                         1   1 1                 1     1   1   1           1   1                     68
69 11                               1         1     1                   1     1         1   1     1         1       2       69
70 14     1       1       1       1 1     2           1                       1     1       1     1                   1   1 70
71 8 1                                         1         1           1                       1       2                   1 71
72 6     1                       1                         1             1                           1   1                 72
73 16     1           1                       1 1 1     1 1 1 1 1 1   1                 1           1         1       1     73
74 14   1                 1 1       1   1     1               1       1 1                       1 1         1     1       1 74
75 15                         1   2     1   1 1 2 2   2                                                 1 1           1     75
76 14                       1 2 1             1               1       1             1 1               1 1       2         1 76
77 12       2           1                             2                   2       2             1             1       1     77
78 10 1       1                                           1 1           1       1                             1     3       78
79 17       1         1   2 1   1         2 1     1       1           1   1 1   1               1               1           79
80 14               1 1 1             1 2             1       1   1 1 2                               1                 1   80
81 9             1       1                             1             1         1 1           1               1           1 81
82 15   2         1             1           1       1   1 1                       1         1   1     1 2               1   82
83 4                                           1                                   1       1 1                             83
84 10       1   1       1     2     1                 1       1                       1   1                                 84
85 10 1                         1     1 1       1 1                 1   1                                         1   1     85
86 11       1   1           1 1   1     1 1         1         1                       1               1                     86
87 19   1   1   1         1             1       1             1 1 2     1 1   2   1           1   1           1           1 87
88 12                   1     1     1     1 1       1                 1     1                   1         1 1 1             88
89 6                                 2                 1                       1                               1 1         89
90 11     1   1             1       1                                       1             1     1             2       1   1 90
91 7   1       1                       1                 1     1                                                   2       91
92 14   2 1 1       1   1           1 1                           1 1                           1       1 1               1 92
93 21             1   1                       1     1       1         1 2 1 2 1 3         1           1         1 1     1 1 93
94 13 1                     1                             1   1           1       1     1   1   1       1 1   1   1         94
95 6       1       1                                       1                               1   1             1             95
96 5         1                                             1                                       1                   2   96
97 4             1                       1                                                         1             1         97
98 9                         1                     1                   1 1 1       1       1   1           1               98
99 15     1             1         1 1             1             1         1       1   2             1       1   1   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng