BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 3   1                                                                             1                 1                   00
01 8                       1             1     1             1       1 1     1   1                                         01
02 10     1         1                   1                       1     1           1 1               1 1     1               02
03 9     1                           1                     1       1     1 1               1     1                   1     03
04 7         1                   1 1     1 1                                     1                                     1   04
05 6                             1     1                           1           1 1                                   1     05
06 16   1     1                 1 1 1 2     1   2                       1     1   1 1         1   1                         06
07 9           1             1                           1   1                             1   1   2                   1   07
08 15 1 1       1                           1 2       1   1     1       1         1     1         1       1   1             08
09 15               1     1                   1     1       1     1   1   1 1 1       1 1 1                             1 1 09
10 6                         1   1                 1       2                                                         1     10
11 11                   1                                     1 1   1       1       1 1     1               1   1   1       11
12 13   1                 3               1         1                         1           1   2 1           1             1 12
13 11                 1                       1 1       1   1       2         1   1 1                                 1     13
14 5         1           1                 1                 1                                                         1   14
15 12                       1         1 1   1                   1     1             1     1                   1 1 1   1     15
16 14                           2       1 1         1 1             2               1 1 1           1 1         1           16
17 11                   1     1     1     1         1                   2       1                   1             1     1   17
18 18 1   1 2 1       1   1             1   2 1   1                 1     1                       1   1       1     1       18
19 14         1         1               1 1                     1     1     2             1             2           1 2     19
20 11                           1 1           1           1                 1     1       1   1     1     2                 20
21 14   1 2     1   1         1                       1 1                               1     1 1             1   1       1 21
22 12             1 1       1   1           2     1                                 1   1   1   1     1                     22
23 8       1     1             1               1       1 2                   1                                             23
24 9         1 1             1     1                 1       1                                                   1 1     1 24
25 10   1                 1 1       2     1                           1               1     1                           1   25
26 10                         1                       2           1             1       2               1   1   1           26
27 17       1   1         1                   1         1 1           1                 1 1         1 2 2 1         1   1   27
28 11           1     1     1         1             1         1       1       1           1               1       1         28
29 14 2           1           1     1           2                             1         1 1                     2   1     1 29
30 11 1               1 1     1                   1     1   2                 1             1             1                 30
31 15   2   1 1       2                 1     1                                 1         1               1     1   1   1 1 31
32 9 1                               1           1     2         1       1                     1                         1 32
33 9           1             1       1             1   1             1                             1           1 1         33
34 10     1 1     1   1   1                                             1     1       1                             1 1     34
35 10     1                       1   1 1             1         1                         1 1     1                 1       35
36 8   1           1           1     1                   1                 1                       1                   1   36
37 3   1                                 1                                     1                                           37
38 10     1     1                     1         1 1 1               1   1                               1                 1 38
39 6     1               1       1                                           1                                 1     1     39
40 10                                 1               1           2         1     1 1       1     1     1                   40
41 11   1     1             1           1     1             1   1         1                                   1       1   1 41
42 6                 1         1         1         1         1                               1                             42
43 14                   1   1   1       2           1                 1     2       1               1   1 1     1           43
44 11 1 1         1                                             1                 2         1             1   1   1   1     44
45 9 1     2           1                             1                                   1 1             1     1           45
46 10                     1       1 2             2                 1         1             1                         1     46
47 11   1   1           1     1             1       1     1     1       1                               1               1   47
48 10         1                 2     1           2 1             1         1                             1                 48
49 8         1 1 1       1                                       1                           1               1       1     49
50 12 1         1           1               2 2                                   1                   1           1 1   1   50
51 20           1 1                   1   1 2                 1 1 1 1 1 1             1 1       2   1       1 1   1         51
52 12               1             1           1         1     2   1     1 1                       1       1     1           52
53 7               1           1                                         2                 1               1 1             53
54 10         1               1         1         1                       1       1               1   1       2             54
55 10                   1       1                           2 1       1         1   1                         1     1       55
56 10 1 1       1       2       1                         1                                 1         1                   1 56
57 10                     2               1   1 1     2                         1   1                       1               57
58 4               1                                                                         1                         2   58
59 19     1     1 1     1   1       1       1   2       1   1   1 1   1                       1   1 1     1 1               59
60 14         1   1 1       1       1                     1       2     1         1   1         1   1                   1   60
61 8                                 1                                       1           3 1             1         1       61
62 19       1 1 1   1 1 1     1             1             1 1   1     1 1 1         1           1             1   1     1   62
63 11               1 2 1       1   1                                           1   1 1           1                     1   63
64 7     1 1       1       1                         1                       1                                 1           64
65 16                 2     1       1         1                         2 1         1     1     1 1     1 3                 65
66 11                                     2                     1 1 1       1 1 2   1         1                             66
67 9         1       1           1     1         1                 1           1                               1     1     67
68 9 1 1       1                                                     1 1   1     1     1     1                             68
69 8                                 1       1                   1                 1     1     1     1     1               69
70 13       1           1         1       1                   1     1 1         1       1       2               1   1       70
71 12   1                   1                   1       1     1             1 1                 1 1     1         1 1       71
72 18 1           1 3 1       2       1           1 1   1   1 1                                             3 1             72
73 8             1                   1                   1               1     1                   1             1       1 73
74 17   1 1   1   1     2                       1       1     1           1     2 1   1                     2   1           74
75 11               1           1 1 1               1           1                     1       1 1     1                   1 75
76 12     1       1   1   1             1             1 1 1                         1     1                   1           1 76
77 12     1   1                                 1 1       1       1       1           2       1   1                   1     77
78 13           1           1           1         1             1 2         1                     2   1 2                   78
79 10               1 1     1           1               1                 1             1           1             1 1       79
80 5                                         1   1         1               1                   1                           80
81 13 1     1             1                       2     1     1     1     1                 1               1 1           1 81
82 9                               1       1                   1       1                 1 1         1 1                 1 82
83 12       1                     2                 1     1     1             2                   1 1           1         1 83
84 8     1   1         1           1                 1                   1           2                                     84
85 10 1   1       1       1                     1     1             1                                             1     1 1 85
86 9                                 1   1     1                                       1               1     1 1   1 1     86
87 6 1         1                                                   1           1             1                     1       87
88 14     1 1     1                     1           1                       1       1 1       1   1   1           2       1 88
89 7       1                     1                   1                     1     1                     1   1               89
90 7                                                   1                 1                 1       1   1             1 1   90
91 19 2   1 1         1     1 1   2     1   1       1       1                     1     2             1     1 1             91
92 9                     1   1     1                         1   1   2               1                           1         92
93 8         1         1         1 1     1     1                   1                           1                           93
94 11           1           1 1           1           1   1             1       1       1             1   1                 94
95 7   1         1             1                 1                     1               1     1                             95
96 8                                           1       1                       1     1     1 1   1         1               96
97 10               1                         1           2 1 1                                 1   1 1               1     97
98 9             2                           1     1 1         1                                     1           1 1       98
99 9 1     1               1 1 1         1                 2                                 1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng