BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                 2 1   1       1                 1                 1               1                   1             1 00
01 9                               1             1 1           1           2           1         1               1         01
02 11           1           1     1     1           1     1 1       1     1                                       1   1     02
03 13 1                       1             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1           03
04 18           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2   04
05 8             1   1                                               1                       1 1 1         1     1         05
06 10       1       1   2 1                 1         1                                                         1 1 1       06
07 11                           1             1 1 1     3     1                 1                     1           1         07
08 13     1         1 1                   1 1                     2         1             1   1               1   2         08
09 15           1 1       1           1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1     09
10 9     1                       1 1                         1   1                             1     1   1     1           10
11 10           1             1     2                               2         1             1             1             1   11
12 15 2             1   1                     1           1         1   1               1 1 2                     1   1   1 12
13 5                   1                     1                           1 1       1                                       13
14 10             1         1     1                   1                                 1                 2   1 1     1     14
15 12   1         1               1 1         1       1               1       1                 1                   1 1   1 15
16 15       1         1         1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1           16
17 12     2                           1           1     2   1     1 1                   1         1           1             17
18 9                 1                     1                   1               1   1             2       1       1         18
19 14                 1   1     1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1   2 19
20 15 1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                   1 20
21 6                           1     1                     1         1                         1                 1         21
22 7             1                       1           1                 1                   1             2                 22
23 13             1           1                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1       23
24 16 1               1         1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1 24
25 8           1                       2       1               1                 1                         1             1 25
26 4                               1                               1   1       1                                           26
27 14       1 1         3       1 1                             1                   1 1 1       1   1   1                   27
28 11   1                   1     1     1   1     1 1   1   1                         1                 1                   28
29 8                                                   1           1   1   1 1       1               1               1     29
30 13     1         1                 1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1     30
31 16   1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1     31
32 17 1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1 32
33 11 1         1           1                     1 1           1     1       1           1   1                           1 33
34 9     2                 1             1         1 1                                       1                     1   1   34
35 16   1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1         35
36 9 1       1           1               1 1             1                                         1   1   1               36
37 5   1               1                 1       1         1                                                               37
38 6       1 1 1                                                                     1                   1             1   38
39 9             1     2             2     1           1                       1                       1                   39
40 11               1     1         1   1     1           1   1     1               2   1                                   40
41 10                       1             1 2     1                           1           1         1         2             41
42 7     1   1                               1               1                                 1   1 1                     42
43 7               1 1   1               1               1                           1                               1     43
44 10                       1                   1           2   1 1           2       1             1                       44
45 14       1 1   2             2     1     1   1               1 1       1           1                 1                   45
46 8     1 1                   1                   1         1                 1             1     1                       46
47 11     1               1             1 1               1                     1                     1       1 1       1 1 47
48 9 1       1   1                   1                                         1         1   1         1             1     48
49 11 1                       2         1       1                                             1   1   2             1   1   49
50 10           1           1       1       1                           1       2   1   1                       1           50
51 9 1           2 1                         1     1                           1     1                     1               51
52 12   2                     1           1         1         2           1         1 1                       1           1 52
53 16     1   2                                 1     1                             3     1 2                   1     1 3   53
54 10   2                     1 1                                 1   2       1                               1           1 54
55 8         1       1         1               1                   1   1                           1       1               55
56 11 1     1               1         1       1             1           1               1     1           1         1       56
57 11           1 1     1                                     1 1 1 1 1   1                 1           1                   57
58 9               1         1           1                     1 1       1     1                             1 1           58
59 13 1         1             1           1           1     1                     1   1   2       1           1         1   59
60 13     1                                                     1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     60
61 11     1                         1             1     1     2                   1     1                           1   1 1 61
62 3                                                                                       1 1                   1         62
63 10           1   1   1     1   1     1                                   1     2       1                                 63
64 11       1               1 1   1               2       1               2                     1                   1       64
65 9                     2             1         1                         1           1         1   1                 1   65
66 9   1   1                   1                                   1               1                               1 1   2 66
67 7     1 1               1                             1       1                   1                             1       67
68 8 1                   1                       1         1         1 1 1                   1                             68
69 9                     1               1 1                           1   1                   1       2           1       69
70 7       1 1             1           1           1                 1         1                                           70
71 18   1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1       71
72 9                                 1             1                                 1   1 2         1       1       1     72
73 9   1         2                             2         1               1               1             1                   73
74 15   1     1     1         1   1 1             2             1   1             1 1         2                 1           74
75 4                 1             1           1                                                         1                 75
76 11           1     1   1                           1                 1                   1   1         1   1   1     1   76
77 13           1     1               1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1     77
78 12   1 1   1         1 1           1       1                                   1 1                     1     2           78
79 9   1                     1 1               1             1       1               1         1           1               79
80 11 1                 1     1   1                               1         1 1                       2   1       1         80
81 10 1       1                                         1                                       1     1   1     2 1 1       81
82 11       1                     1                   1     1       1         1     1     1           1   1             1   82
83 12       1               1     1 1 1         1               1   1               1             1         2               83
84 16   1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1                                 1       1 84
85 10       1               2       1   1     1                   1           1       1             1                       85
86 8                       1 1     1         1     1           1             1                     1                       86
87 9                     1       1         1       1         1               1     1               1       1               87
88 14               1 1                 1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1               88
89 12             1 1           1         1             1 1   1         1   2               1                 1             89
90 9 1           1 1                                                                   1         1             1   2   1   90
91 10 1             1     1     1       1           1                                   1               1   1           1   91
92 11       1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                       92
93 12           2                 1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1       93
94 8                     1                       1                   1   1     1               1       1           1       94
95 10               1     1     1     1                 1                         1     1           1     1 1               95
96 8           1                             1           1                       1         2 1     1                       96
97 13   1     1     1             1               1   1                     1     1   1         1 1                     1 1 97
98 9               1                       1         1   1     1   1 1                     1                       1       98
99 13                   1     1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng