BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1                     1                               2 1   1       1                 1                 1           00
01 7                       1                                               1             1 1           1           2       01
02 14 1 1     1           1               1             1           1     1     1           1     1 1       1     1         02
03 13           1 1   1   1               1 1 1                       1             1 1                   1             1 1 03
04 18     1         1 1         1   1     1 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 1 04
05 9       1         1   1 1   1           1             1   1                                               1             05
06 9               1   1                           1       1   2 1                 1         1                             06
07 14       1 2                 1       1                               1             1 1 1     3     1                 1   07
08 9 1                                           1         1 1                   1 1                     2         1       08
09 14           1           1         1                 1 1       1           1   1     1     2               1         1 1 09
10 16 1     1   1   1           2   1 1 1 1 1     1                       1 1                         1   1                 10
11 12     1   1   1           1           1             1             1     2                               2         1     11
12 11           1 1     1                     2             1   1                     1           1         1   1           12
13 7 1 1               1                                       1                     1                           1 1       13
14 10   1       2                     1 1 1               1         1     1                   1                             14
15 11   1               1 1                     1         1               1 1         1       1               1       1     15
16 10                   1             1   1         1         1         1                       1   1           1   1       16
17 12         1                         1   1     2                           1           1     2   1     1 1               17
18 10           1     1     1   1 2                           1                     1                   1               1   18
19 10         1                     1                         1   1     1 1                   1     1           1       1   19
20 16 1     1 2   1                           1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             1 20
21 12 1     1   1 1   1             2     1                             1     1                     1         1             21
22 7       1       1               1                     1                       1           1                 1           22
23 10                 1     1                             1           1                       1         3 1     1           23
24 12                         1   1           1               1         1     1   1           1 1             1 1 1         24
25 11     1                   1           1 2           1                       2       1               1                 1 25
26 9     1         1       1       1   1                                   1                               1   1       1   26
27 12 1                           1     1 1         1 1         3       1 1                             1                   27
28 11                           1     1         1                   1     1     1   1     1 1   1   1                       28
29 8                   1     1 1                                                               1           1   1   1 1     29
30 11 1           1   1     1     1               1         1                 1                               1     1 1     30
31 18             1       1   1 1 1             1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1 31
32 20 1     1     1   1 1 1         1         1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     1 32
33 13   1       1         1     1       1     1         1           1                     1 1           1     1       1     33
34 7                                 1           2                 1             1         1 1                             34
35 14             1                             1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1     35
36 11   1     1         1     1 1             1       1           1               1 1             1                         36
37 6     1                                     1               1                 1       1         1                       37
38 6               1 1             1               1 1 1                                                                   38
39 13 1   1       2       1                               1     2             2     1           1                       1   39
40 10   1                             1                     1     1         1   1     1           1   1     1               40
41 8               1 1                                             1             1 2     1                           1     41
42 6                 1                   1       1   1                               1               1                     42
43 6           1                                           1 1   1               1               1                         43
44 14 1     1             1             1   2                       1                   1           2   1 1           2     44
45 17 1       1 1                   1     1         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1         45
46 11       1           1 1     1       1         1 1                   1                   1         1                 1   46
47 12             1           1       1 2 1       1               1             1 1               1                     1   47
48 8                         1       1 1     1       1   1                   1                                         1   48
49 7         1                   1           1                       2         1       1                                   49
50 8     1                                             1           1       1       1                           1       2   50
51 12           1   1 2 1                     1           2 1                         1     1                           1   51
52 9                       1                   2                     1           1         1         2           1         52
53 8               1       1               1     1   2                                 1     1                             53
54 9                               1           2                     1 1                                 1   2       1     54
55 11     2         1   1     1                       1       1         1               1                   1   1           55
56 10               1 1         1             1     1               1         1       1             1           1           56
57 12                       1   1 1                     1 1     1                                     1 1 1 1 1   1         57
58 11   1     1   1                   1                     1         1           1                     1 1       1     1   58
59 14         1 1 1   1 1               1 1   1         1             1           1           1     1                     1 59
60 10                       1                     1                                                     1 2     1 2 1     1 60
61 9   1   1                                     1                         1             1     1     2                   1 61
62 3       1                 1   1                                                                                         62
63 12   1                 1 1                           1   1   1     1   1     1                                   1     2 63
64 15   1   1     1       1       1 1               1               1 1   1               2       1               2         64
65 8                       1     1   1                           2             1         1                         1       65
66 9         1           1     2   1           1   1                   1                                   1               66
67 10     1 1       1     1           1           1 1               1                             1       1                 67
68 10 1                       1   1           1                   1                       1         1         1 1 1         68
69 6                           1                                 1               1 1                           1   1       69
70 12     1             2           1       1       1 1             1           1           1                 1         1   70
71 16 1       1                       1         1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1       71
72 8           1     1     1     2 1                                         1             1                               72
73 14   2         1 1         1   1       1     1         2                             2         1               1         73
74 16 1       1         1 1           1         1     1     1         1   1 1             2             1   1             1 74
75 5           1 1                                           1             1           1                                   75
76 6           1                                       1     1   1                           1                 1           76
77 10     1                               1             1     1               1 1           1     1           1   1         77
78 11     1                                 2   1 1   1         1 1           1       1                                   1 78
79 9     1     1             1                 1                     1 1               1             1       1             79
80 10   1           1                 1       1                 1     1   1                               1         1 1     80
81 5                 1               1       1       1                                         1                           81
82 8     1                             1           1                     1                   1     1       1         1     82
83 11 1     1 1                                     1               1     1 1 1         1               1   1               83
84 18                   1     1     1   1       1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1   84
85 16 1 1                   1 3   1     1           1               2       1   1     1                   1           1     85
86 8                   1                                           1 1     1         1     1           1             1     86
87 8   1   1                                                     1       1         1       1         1               1     87
88 12       1                     1                         1 1                 1   1           1 2 2     1                 88
89 14       2                               2             1 1           1         1             1 1   1         1   2       89
90 5             1             1             1           1 1                                                               90
91 10               1     1       1         1 1             1     1     1       1           1                               91
92 12     1                         1               1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1     92
93 12   1     1           1               1             2                 1     1 1             1 1                   1     93
94 10               1   1   1           1   1                     1                       1                   1   1     1   94
95 9               1                   1 1                 1     1     1     1                 1                         1 95
96 5                               1                   1                             1           1                       1 96
97 10                     1                 1   1     1     1             1               1   1                     1     1 97
98 13 1   2         1       1         1                     1                       1         1   1     1   1 1             98
99 12           1     1     1         1                         1     1   1             1                     1 1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng