BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 4   2                       1                                                 1                                         00
01 13     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1                               2         1               01
02 12                     2         1         1   1             1       1             1   1     1             1   1         02
03 13 1 1           1     1 1   1           1                             1         1             1     1     1   1         03
04 8             1                                                   1 1           1   1   1 1         1                   04
05 10     1                           1                             1           1             1 1 2 1                   1   05
06 10     1     1 1   1                   1         1                                             1   1     1 1             06
07 10 1 1             1   1       1         1             1                 1 1               1                             07
08 9   1       1                             1                 1   1                 1       1                     1     1 08
09 12           1                                 1 1 1                           1   1   1   1   1     1 1               1 09
10 11 1           1                       1             1   1               1 1   1                         1       1   1   10
11 14   1     1       1     1               1 1                 2   1             1             1     1   1       1         11
12 10     1           1                                 1   1 2           1             1           1             1         12
13 10       2 1                       2     1           1               1                 1                         1       13
14 13       1             2   1 2 1                           1     1           1     1               1               1     14
15 20 1           2           1       2 1       1               1         2       2   1         1   1   1 1     1 1         15
16 13     1   1 1     1             1           1       1   1 1       1             2                             1         16
17 9                 1                 1           1                     1   1                 1   1     2                 17
18 5                           1                                     1           1                       1               1 18
19 6         1                                     1                                       1         1         1     1     19
20 13                 1   2           1   1     1           1 1               1                     1   1 1               1 20
21 10               1   1       1                         1       1               2       1                           1   1 21
22 13 1     2       2             1               1           1     1   2       1                     1                     22
23 16     1   1               1         1     1             1   1 1             2 1     1 1   1                   1     1   23
24 10                             1       1 1 1     1 1 1                                   1                     1 1       24
25 11       1   1       1 1 1 2 1                     1                                                           1     1   25
26 9               1                                   1 1                         2           1   2     1                 26
27 13       1       1                   1 1         2                       1     1   1           1 1   1 1                 27
28 17           1       1         1   1           1               1       1         1             1 1 1 1       3       1 1 28
29 11       1 1               1                       1           1       1 1 1               1                     1     1 29
30 5                                     1 1     1                   1                                               1     30
31 11   1                                   1   1     1       1 1         1 1         1                             1 1     31
32 8                               2 1       1                             1       1                       1         1     32
33 7   1         1                         1           1                         1     1                       1           33
34 10   1                     2               1   1   1           1                 2                           1           34
35 8                 1           1   1   2                                           1 1       1                           35
36 8                         1                   1         1     2                         1               1     1         36
37 11                       1                 1       1   1           1       1 1   1       1                 1           1 37
38 14         1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 1       1           1                           1 38
39 15 1               1   1   1     1   1                       1     1       1         2             1       1 1   1       39
40 7             2     1       1               1       1             1                                                     40
41 8 1   1         1       1       1         1                                                   1                       1 41
42 11                                           1         1           2     1       1     2           1     1   1           42
43 7       1               2           1           1     1                           1                                     43
44 10   1     1     1               1             1   1         1 1                         1     1                         44
45 12 1         1       2         1       1                         1           1         1     1 1                       1 45
46 10                   1               1   1 1   1                     1 1   1                       1           1         46
47 8         1               1     1       1                                           1     1     1         1             47
48 11   1       1         1   1           1   1                     1 2                         1         1                 48
49 12       1 1                               1         1         1 1         1         1     1     1   1     1             49
50 6           1       1                                                                 1 1       1       1               50
51 8 1   1                 1     1         1           1       1   1                                                       51
52 11       1       2                               1     1               1   1   1     1       1 1                         52
53 8 1                                                   1                 1             1       2             1   1       53
54 9         1 1         1         1                             1                         1       2     1                 54
55 7                   1   1                                         1                                     1   1     1 1   55
56 10                                                     1 1 1             1 2       1       1                         1 1 56
57 13     2                 1     1                       1       1   2         1   1                             2 1       57
58 12     1                           1             1       2                     1 2     1             1     1         1   58
59 15           1   1   1           2     1           1               1                     1   2         1       1     1 1 59
60 10             1   1               1   1       1                   1                     2                   1     1     60
61 9               1               1                           1     1 1                               1       1       1 1 61
62 7                             1         1         1   1       1             1                                     1     62
63 7             1       1                             1                                       1   1   2                   63
64 9                                 2   1                         1           1         1 1           1       1           64
65 14     2       1   2     1         1             2 1                                       1             1 1       1     65
66 10 1   1                   1 2             1 1   1 1                                                         1           66
67 13                   1                         1     1                   1   1             2       1   1         1 1 1 1 67
68 7                                       1   2     1                                                   1           1 1   68
69 7                                               1       2     2       1             1                                   69
70 9         1 1       1                       1                   1   1       1                             1       1     70
71 17 2       1     1     1       1         1               1     1 1     1   1       1               1   2     1           71
72 9   1         1             1             1             1           1                 1 1                             1 72
73 13   1                       1       1 1   1           1     1           1         2                       3             73
74 10                 1               1 1 1     1       1                   1               1   1     1                     74
75 14   1       1                   1     1     1           1 2 1         1     1       1       1                   1       75
76 9                               1 1   1 1         1         1                     1     1               1               76
77 8                   1       1 1               1           1     1   1                                   1               77
78 14 1       1           1             1           1         1               1       1 1                     1     2   1 1 78
79 9                 1               1 1     1                           1 1 1       1       1                             79
80 12       1   1 1 1         1                   1     1   1                           1         1           1     1       80
81 12         1 1 1                   1             1   1         1     1                 1                 1     1   1     81
82 10 1           1                         1                 1 1   1           1       1               1 1                 82
83 14       1       2 1                                     1           1     1 1     1                 1   1 1 1 1         83
84 9       1               1 1               1       1                     1                     1   1           1         84
85 9 1     1                 1                                                     1   1             1     1         1 1   85
86 13     1                 1 1   2     1           1                                     1 1     1 1       1   1           86
87 11       1                           3   1             1 1               1 2                         1                   87
88 12 1 1         1                               1     1     2 1                                   1   1     2             88
89 12   1 1               1               1 1         2           1       1     1               1                   1       89
90 10   1         1         3                   1 1                                                               1   1 1   90
91 12           1       1   1                     1   1         1       2   1     1         2                               91
92 8   1                                       1               1   1               1         1 1     1                     92
93 13                           1               1 1       2                               1   1 1     1     1           3   93
94 10       1         1   1     1 1 2                         1         1   1                                               94
95 11 1                         1 1 1                   1 1 1 1                 1                                   1 1     95
96 10             1                     1                           1     1       1   1               1     1       1 1     96
97 17     1   2       1 1       1 1             1                     1 2 1 1   1         1                 1             1 97
98 14           1       2           1         1 1         1                       1     2 1         1     1         1       98
99 11     1                 1     1             1         1         2               1         1       1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng