BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 5                                           1   1 1     1                           1                                   00
01 7           2         1               1                                                 1               1             1 01
02 7   1     1             1   1           1     1       1                                                                 02
03 12           1     1     1   1           1 1     1         1   1     1                                 1 1               03
04 14 1   1 1         1                               1     1   1         1       1                 2             1 1   1   04
05 14       1 1 2 1                   1       1                   1     1   1               1                   1       1 1 05
06 10           1   1     1 1             1       1           1               1           1   1                             06
07 6       1                                       1                                             1         1 1       1     07
08 10       1                     1     1   1               1       1                                     1       1 1     1 08
09 10   1   1   1     1 1               1                                                   1 1 2                           09
10 8                     1       1   1   1   1             1         1         1                                           10
11 9         1     1   1       1                                                   1         1         2 1                 11
12 7 1           1             1                                 1           1                 1                         1 12
13 13   1                         1                 1               1 1 1 1   1   1 1                   1       1     1     13
14 8               1               1       1                               1     1 1                               1   1   14
15 17         1   1   1 1     1 1                   1                                   2   1   2       1     1   1 1   1   15
16 8                           1                             1       1                 1 1           1       1         1   16
17 7         1   1     2                         1 1                                       1                               17
18 5                   1               1                   1                     1         1                               18
19 12     1         1         1     1           1 1           1           2             1               1               1   19
20 16             1   1 1               1     1     1   2 2   1     1           1     1                     1 1             20
21 15   1                           1   1     1 1     2       1       1     1 1           1                         1   2   21
22 10               1                           1       1         1 1           1 1                     1   2               22
23 14 1 1   1                   1     1           1             1     1 1       2               2         1                 23
24 15     1                     1 1       1               1         1           1 1     2                   1 1   1 2       24
25 9                           1     1           1           1             1   1       1       1           1               25
26 11         1   2     1                   1                       1       2             1 2                               26
27 11           1 1   1 1                 1           1 1 1             1                       1                 1         27
28 16           1 1 1 1       3       1 1                     1 1               1             1           2   1             28
29 13       1                     1     1       2       1   1           1                 1 1         1   1   1             29
30 9                               1     2             1                   1           1 1                       1 1       30
31 8                             1 1                         1             1 1   1 1                                     1 31
32 8                     1         1     1                 1   1   1                                         1           1 32
33 13 1                       1                   1 1         1   2           1       1         1           1   1 1         33
34 13                         1           1             1 1   1   1                     1   1       1 2           1 1       34
35 8 1       1                                     1                   1         1   1       1                   1         35
36 9     1               1     1         1   1                                             1                 1   1   1     36
37 11     1                 1           1     1   1 1   1                 2           1                   1                 37
38 9       1                           1 1             1         1       1                       1         1   1           38
39 14 2             1       1 1   1               1   1                     1 1   1       1     1               1           39
40 8                                           1               1       1             1     1         1   1           1     40
41 7           1                       1             1                                       1     1   2                   41
42 15   2           1     1   1                   1       1           1                 1         1 1         1     2     1 42
43 6                                                           1   1       1     1               1                       1 43
44 8     1     1                                         1       1           2     1       1                               44
45 11   1     1 1                       1             1     1   1         1     1   2                                       45
46 8               1           1             1   1                 1                           1                       1 1 46
47 17 1     1     1         1             1     2     1     1   1 1   2 1                 1                           2     47
48 8         1         1                                               1   1                         1   1           1   1 48
49 10 1     1     1   1     1                 1                     1           1       1     1                             49
50 12   1 1       1       1                 1   1   1                       1     1           1 1   1                       50
51 11                                       1           1 1                     1     1 1             1       1         1 2 51
52 10 1       1 1                               2     1 1                 1                                   1     1       52
53 9   1       2             1   1       1                       1     1                                                 1 53
54 14     1       2     1                   1       1   1               1                     2   1 2   1                   54
55 13                     1   1     1 1           1   1   1                           1   2         1     1               1 55
56 12       1                         1 1   1           1     1 1 1 1       1   1                                       1   56
57 9                           2 1               1     1               1                                     2       1     57
58 10   1             1     1         1                                   1                             1 1         1   2   58
59 11     1   2         1       1     1 1           1             1                               1     1                   59
60 9     2                   1     1       1 1                         1                     1   1                         60
61 7                 1       1       1 1                 1                   1               1                             61
62 8                               1       1     1   1                         1     1 1                           1       62
63 13         1   1   2                                   1           1   1       1       1                     2     1   1 63
64 12   1 1           1       1                         1   1                       1     1       1 1       1   1           64
65 10       1             1 1       1               1           1                 1       1       1 1                       65
66 12                         1                       1 1                       1   1               2 1 1 1   1   1         66
67 17       2       1   1         1 1 1 1   1   1                     1 1     1     2             1   1                     67
68 12                   1           1 1           1         1 1 2     1           1                       1     1           68
69 12 1                                       1               1       1   1           1       1     1       1   2     1     69
70 8                       1       1                         1   1 1   1                     1                   1         70
71 17               1   2     1           1     1   1 2     1 1             1 2       1       1         1                   71
72 11   1 1                             1     1                                   1                 1 1     1   1   1 1     72
73 14                       3                       1             1           1       1   1   1   1 1 1         1         1 73
74 8     1   1     1                                       1                       1       1     1             1           74
75 9 1       1                   1       1                                                             1   2   1         1 75
76 10     1               1               1                                   1     1 2 1       1 1                         76
77 9                     1                 1                 1                                 2     1         1   1   1   77
78 15 1                     1     2   1 1     1 1 1         1       1   1   1             1 1                               78
79 5       1                                                         1             2                   1                   79
80 10 1         1           1     1                       1     2                 1         1                           1   80
81 10   1                 1     1   1     1                               1                                   1   1 1     1 81
82 7 1               1 1                                       1           1       2                                       82
83 14                 1   1 1 1 1                         1       1   1   1     1       1         1   1               1     83
84 11           1   1           1           1             1                     1     1                       1   1   1 1   84
85 16 1             1     1         1 1     2 2               1                                 1 1   3               1     85
86 10   1 1     1 1       1   1                             1                                         1             1 1     86
87 5                 1                                             2     1                           1                     87
88 11             1   1     2               1   1   1 1         1             1             1                               88
89 8         1                   1           1             1             1     1   1                                   1   89
90 8                           1   1 1           1                         1                           1 1       1         90
91 12     2                                               1           1       1   1   1   1   1           1     1     1     91
92 9       1 1     1                     1                 1       1 1         1       1                                   92
93 14   1   1 1     1     1           3                         1         1               2         1       1               93
94 9                                       1             1             1 1                 1 1   1         1     1         94
95 7                             1 1                   1           1 1               1                   1                 95
96 11               1     1       1 1                 1     1                 1         1         1       1     1           96
97 12   1                 1             1       1 1     1       1 1               1             1                 1   1     97
98 16 2 1         1     1         1           2 1   1 1           1 1                             1 1                 1     98
99 14       1       1 1                                   1           1     1         2                 2   1 1   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng