BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11   1       2 1                 1   1 1           1             1 1                   1                                 00
01 7                   1                           2         1                   1   1                       1             01
02 10     1                 1       1           1 1     1                           1       1         1                   1 02
03 8                       1       1     1   1 1                         1                 1                           1   03
04 10                   1 1         1               1 1         1                 1             1                   1 1     04
05 12   1 1           1     1 1 1         1       1     1 1                                                         1     1 05
06 17     1       1 1     1                         2 1           1 1       1             1     1                 1 1 1 2   06
07 9                               2 1                   1     2       1                         1             1           07
08 11                     1     1                 1           1   1       1     1   1   1 1       1                         08
09 9     1       1               1 1                 1                     1       1                 1     1               09
10 7               1             1         1   1                                   1                           1   1       10
11 9                     1     1           1       1       1 1       1           1                       1                 11
12 12   1                   1   2 1                         1       1             1       1                 3               12
13 10     1   1   1                 1       1 1         1                   1         1                 1                   13
14 10         1     1     2                   1       1           1         1                   1           1               14
15 9 1             2                     1       1         1                                                 1         1 1 15
16 9               1       1   1                 1         1   1                                                 2       1 16
17 21 1 1   2 1           1 1     1   1       1               2   1 1     1 1         2                   1     1     1     17
18 15 1             1                 1 1                     1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1 18
19 10       1                       1 1   1             1           1       1                   1         1               1 19
20 10                     1     1         1                 1 1   1           1     1                             1 1       20
21 10   1                                             1         1 1                       1 2     1   1         1           21
22 12     1     1       1           1       1   1           1                   1                   1 1       1   1         22
23 10                                   2     1   1                       1   1     1         1     1             1         23
24 9 1               1                           1                   1         1               1 1             1     1     24
25 15 1 1 1             1 2       1       1                           1   1               1                 1 1       2     25
26 5                                 1               1   1                         1                           1           26
27 9                   2 1                                             1     1       1       1   1         1               27
28 11                 1             1   1             1 1     1                     1             1     1     1         1   28
29 10                                 1           1 1                             1 1   2           1           1     1     29
30 18   1                   1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1           30
31 8                                         1                                           2   1 1       2                 1 31
32 5         1           1                     1                                       1                               1   32
33 14 1   1         1   1   1 1       1       1             1       1               1             1             1       1   33
34 12           1                       1   1   1 1               1   1                     1 1     1   1   1               34
35 18           2 1           1         1   2 1             1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1 35
36 13         2                           1   2                         1     2     1     1           1           1     1   36
37 8 1       1               1   1                     1     1                 1         1                                 37
38 10 1     1           1   1                         1   1                         1       1     1                     1   38
39 9   1                                           1     1         1     1     1           1               1       1       39
40 9     1 1   1               1                     1           2               1                                     1   40
41 12       1   1                                           1 1   1     2       1         1     1             1           1 41
42 11       1             1   1   1       1   1             1                         2                 1         1         42
43 15       1         1       1                     1     1 1     1   1 2                                 1   1   1       2 43
44 5                                             1                       1             1 1         1                       44
45 13         1               1         1         2                 1     1   1     1   1     2           1                 45
46 8             1   1                       1                         1                                   1       1 2     46
47 13     1         1           1     2         1               1     1         1         1   1           1     1           47
48 14 1         1 2 1                         1 1         1           1       1                 1                 2     1   48
49 8               1 1                           1                   1                         1 1 1       1               49
50 10   1 1                                   1 1     1         1       1               1         1           1             50
51 6                                     1   1   1                                               1 1                   1   51
52 8       1                                                       1           2     2               1             1       52
53 7       1         1     1                   1                     1                               1           1         53
54 11                             1       1 1       1             1 1   1       1               1               1         1 54
55 7       1   1     2       1                                                                           1       1         55
56 16   1             1 2   1   1   1     1 1           1                               1 1       1       2       1         56
57 8   1         1     1       1           1                         1                                     2               57
58 10             1             1               1   1             1     1         2 1                 1                     58
59 15       1       1   1     1     1                 1 2                     1             1     1 1     1   1       1     59
60 12         1 1   1                       1     1                           1   1             1   1 1       1       1     60
61 12       1               1 1       1     1         1     1   1     2               1                                 1   61
62 16                       1 1         2 2           1                   1       1           1 1 1   1 1 1     1           62
63 15   1     1                 2   1         1           1     1         1                           1 2 1       1   1     63
64 8     1     1                                     1             1                       1 1       1       1             64
65 16 1   1   1             1 1   1                 1   1     1     1       1     1                     2     1       1     65
66 12 1   1                     1 1   1     3             1     2     1                                                     66
67 10                   1     2 1   1     1                                                     1       1           1     1 67
68 8             1       1     1                                 1     1               1 1       1                         68
69 8                             1     1       1       1           1       2                                           1   69
70 10 1         1                                 1 1                 1   1 1                 1           1         1       70
71 11                           1     2   1 1           1                   1 1       1   1                   1             71
72 14               1                 1         1         1                 1           1           1 3 1       2       1   72
73 10               1 1     1     1         1       1                           1   1               1                   1   73
74 11     1         1                   1                                   1     1       1 1   1   1     2                 74
75 8                             1     1                               1           1                 1           1 1 1     75
76 16       1 1   1     1     1     1 1   1                       1 1             1         1       1   1   1             1 76
77 13 1   1 1 1           1             1     1 1                         1     1     1     1   1                           77
78 8         1   1                   1 1                       1                                 1           1           1 78
79 17 2 1       1 1 1         1     1                 1     1   1         1   1                       1 1     1           1 79
80 7   1 1                       1                 1         1   1                   1                                     80
81 16   1     1   1       1                               2     1       2   2       1 1 1     1             1               81
82 10 1           2   2                           1         1                 1   1                                   1     82
83 12 1 1   1                                             2           1       1   1   1       1                     2       83
84 10       1 1       1                             1   1 1                                 1   1         1           1     84
85 9   2                                     1                     1       1           1   1       1       1               85
86 3           1                       1                                                                               1   86
87 14           2       1 1                     1   1     1     2   1     1           1 1         1                         87
88 11                       1                           1   2 1         1             1     1 1     1                     1 88
89 5       1                     1   1                                                       1                     1       89
90 5                 1                             1   2     1                                                             90
91 16           1 1                     1                       1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1 91
92 5                 1           1                                                                         1   1     1     92
93 13               1     1                           1 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     93
94 13                 1 2   1     1                   1   1       1 1         1                   1           1 1           94
95 4                               1                                                     1         1             1         95
96 6                 1                                   1   2   1             1                                           96
97 3         1                                             1                                         1                     97
98 15 1                       1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1                   2                       98
99 12     1   1         1   1 1                                             1   1       1     1               1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng