BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 5 1             1 1                   1                                                                             1   00
01 11         1                   1   1                       1             1     1             1       1 1     1   1       01
02 9   1                           1       1         1                   1                       1     1           1 1     02
03 7                     1                 1                           1                     1       1     1 1             03
04 9 1         1                 1             1                   1 1     1 1                                     1       04
05 7   1 1                                                         1     1                           1           1 1       05
06 18 1           1 1       1             1     1                 1 1 1 2     1   2                       1     1   1 1     06
07 8     1     2       1                         1             1                           1   1                           07
08 17         1   1       1     1   1   1 1       1                           1 2       1   1     1       1         1     1 08
09 15 1                     1       1                 1     1                   1     1       1     1   1   1 1 1       1 1 09
10 6                               1                           1   1                 1       2                             10
11 11       1 1       1           1                       1                                     1 1   1       1       1 1   11
12 10       1       1             1       1                 3               1         1                         1           12
13 13   1                   1         1                 1                       1 1       1   1       2         1   1 1     13
14 7 1           1         1                   1           1                 1                 1                           14
15 8       1                                                 1         1 1   1                   1     1             1     15
16 13       1   1                                                 2       1 1         1 1             2               1 1 1 16
17 16         2   1 1     1 1         2                   1     1     1     1         1                   2       1         17
18 17         1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1                 1     1               18
19 11   1           1       1                   1         1               1 1                     1     1     2             19
20 11       1 1   1           1     1                             1 1           1           1                 1     1       20
21 12 1         1 1                       1 2     1   1         1                       1 1                               1 21
22 11       1                   1                   1 1       1   1           2     1                                 1   1 22
23 11                     1   1     1         1     1             1               1       1 2                   1           23
24 8                 1         1               1 1             1     1                 1       1                           24
25 10                 1   1               1                 1 1       2     1                           1               1   25
26 10 1   1                         1                           1                       2           1             1       2 26
27 11                   1     1       1       1   1         1                   1         1 1           1                 1 27
28 12 1 1     1                     1             1     1     1         1             1         1       1       1           28
29 11                             1 1   2           1           1     1           2                             1         1 29
30 16           1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1                   1     1   2                 1           30
31 9                                     2   1 1       2                 1     1                                 1         31
32 7                                   1                               1           1     2         1       1               32
33 9       1       1               1             1             1       1             1   1             1                   33
34 10             1   1                     1 1     1   1   1                                             1     1       1   34
35 12       1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1             1         1                         35
36 10                   1     2     1     1           1           1     1                   1                 1             36
37 6   1     1                 1         1                                 1                                     1         37
38 11 1   1                         1       1     1                     1         1 1 1               1   1                 38
39 8     1         1     1     1           1               1       1                                           1           39
40 11 1           2               1                                     1               1           2         1     1 1     40
41 14       1 1   1     2       1         1     1             1           1     1             1   1         1               41
42 8       1                         2                 1         1         1         1         1                           42
43 16     1 1     1   1 2                                 1   1   1       2           1                 1     2       1     43
44 7                     1             1 1         1                                             1                 2       44
45 9               1     1   1     1   1     2           1                             1                                   45
46 9                   1                                   1       1 2             2                 1         1           46
47 12           1     1         1         1   1           1     1             1       1     1     1       1                 47
48 12     1           1       1                 1                 2     1           2 1             1         1             48
49 6                 1                         1 1 1       1                                       1                       49
50 11 1         1       1               1         1           1               2 2                                   1       50
51 14                                             1 1                   1   1 2                 1 1 1 1 1 1             1 1 51
52 14               1           2     2               1             1           1         1     2   1     1 1               52
53 5                 1                               1           1                                         2               53
54 10             1 1   1       1               1               1         1         1                       1       1       54
55 8                                                     1       1                           2 1       1         1   1     55
56 8   1                               1 1       1       2       1                         1                               56
57 10                 1                                     2               1   1 1     2                         1   1     57
58 6             1     1         2 1                 1                                                                     58
59 18 1 2                     1             1     1 1     1   1       1       1   2       1   1   1 1   1                   59
60 13                         1   1             1   1 1       1       1                     1       2     1         1   1   60
61 8 1     1   1     2               1                                 1                                       1           61
62 18 1                   1       1           1 1 1   1 1 1     1             1             1 1   1     1 1 1         1     62
63 12     1     1         1                           1 2 1       1   1                                           1   1 1   63
64 8 1             1                       1 1       1       1                         1                       1           64
65 14   1     1     1       1     1                     2     1       1         1                         2 1         1     65
66 14     1     2     1                                                     2                     1 1 1       1 1 2   1     66
67 7                                           1       1           1     1         1                 1           1         67
68 10             1     1               1 1       1                                                     1 1   1     1     1 68
69 8   1           1       2                                           1       1                   1                 1     69
70 12                 1   1 1                 1           1         1       1                   1     1 1         1       1 70
71 11   1                   1 1       1   1                   1                   1       1     1             1 1           71
72 16     1                 1           1           1 3 1       2       1           1 1   1   1 1                           72
73 7                           1   1               1                   1                   1               1     1         73
74 16                       1     1       1 1   1   1     2                       1       1     1           1     2 1   1   74
75 9                   1           1                 1           1 1 1               1           1                     1   75
76 12             1 1             1         1       1   1   1             1             1 1 1                         1     76
77 12                     1     1     1     1   1                                 1 1       1       1       1           2   77
78 9           1                                 1           1           1         1             1 2         1             78
79 12 1     1   1         1   1                       1 1     1           1               1                 1             1 79
80 7         1   1                   1                                         1   1         1               1             80
81 18     2     1       2   2       1 1 1     1             1                       2     1     1     1     1               81
82 7       1                 1   1                                   1       1                   1       1                 82
83 14     2           1       1   1   1       1                     2                 1     1     1             2           83
84 10   1 1                                 1   1         1           1                 1                   1           2   84
85 9               1       1           1   1       1       1                     1     1             1                     85
86 4                                                                   1   1     1                                       1 86
87 10     1     2   1     1           1 1         1                                                   1           1         87
88 14   1   2 1         1             1     1 1     1                     1           1                       1       1 1   88
89 5                                         1                     1                   1                     1     1       89
90 5   2     1                                                                           1                 1               90
91 19           1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1   1       1       1                     1     2 91
92 8                                                       1   1     1                         1   1   2               1   92
93 14 1 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     1     1                   1                     93
94 14 1   1       1 1         1                   1           1 1           1           1   1             1       1       1 94
95 6                                     1         1             1                 1                     1               1 95
96 9     1   2   1             1                                                 1       1                       1     1   96
97 7       1                                         1                         1           2 1 1                           97
98 13   1   1 1         1 1   1 1                   2                           1     1 1         1                         98
99 10                       1   1       1     1               1 1 1         1                 2                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng