BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9     1       1                 1     1   2 1 2                                                                         00
01 13       1     1       1                 1   1         1         2     1   1       2     1                               01
02 12       1           1     1       1       1 1     1 1                                     1   1 1                   1   02
03 8 1 1                     1   1                                                     1             1       1 1           03
04 10           1                 1                   1 1 1                     1 1           1 1                   1       04
05 13       2           2             1   1 1                 1                       1 1           1     1       1         05
06 11             1         1 1           1 1                 1 1     1                           1               1       1 06
07 11             1                                                 1   1       1     1     1   1     1         1     2     07
08 2   1                                                                                 1                                 08
09 10 1     1   1     1       1                                       1               1           1   1                 1   09
10 9         1   2 1     1                   1               1                                   1 1                       10
11 12         1                 1 1 1           2     2     1                       1   1                       1           11
12 8                     1                   1 1     1                   1     1                                       1 1 12
13 7   1                       1 2   1             1                   1                                                   13
14 16     1 1   1           1     1     1   1                       1     1     1               2         1 1       1 1     14
15 14       1   1 1       1     1             1         1             1         2           1               1 2             15
16 11               1 1       1 1           1         1           1           1           1       1     1                   16
17 13     1   1     1             1                           1         1     1             2   1 1 1                 1     17
18 11                         1 1                     1   1 1                     3           2                 1           18
19 10 1                 1     1     1 1                                         1       1                         1 1     1 19
20 12           1   1       1             1           1 2       1                                   1       1     1     1   20
21 11 2     1             1                 1         2     2     1                                           1             21
22 14 1 1 1             2             1         1         1         1 1               1             1 1           1         22
23 12                             1   2             1       1 1       1               1     1     2                     1   23
24 10       1       1 1         1                               1   1         1   1               1                     1   24
25 10 1     1                             1         1               1       1                               1 1 1   1       25
26 12     1             1   1                                   2     1           1     1           1   1   1   1           26
27 10   1     1     1                   1 1 1                           1                   1                       1 1     27
28 7                         1     1   1           1           1         1                                           1     28
29 7                   1 1                                               1                 1         1   1         1       29
30 6         1   1           1   1       1                               1                                                 30
31 10 1   1         1 1     1       1     1                                 1                       1     1                 31
32 17 1   1   1     1                 1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1     1 32
33 10                 1         1   1   1         1 1                             1     2               1                   33
34 9             1                   1   1                                                       1     1 1     2     1     34
35 6                               1                       1                 1           1                     1 1         35
36 9             1                     1 1                                   1   1 1               1                 1 1   36
37 17   1         1         1     1   1           1         2     1           1 1                       2   1         3     37
38 13             1         1       1   2   1                     1   1       1                     1           2       1   38
39 11   2                                       1         1           1 1 1         1         1               1           1 39
40 10   1       1               1       2                         1 1   1   1                     1                         40
41 11 1     1                     1                         1             1 1   1       1 1     1                   1       41
42 15   1 1 1                       1             1             2 1 1           1         1   1           1   1     1       42
43 11                                               2         1           1   1   1       1 1         1       1     1       43
44 9                                                 1   1   1       1   1   1               1             1 1             44
45 15         1               1               1           1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     1     45
46 10       1     1                     1 1   2             1                       1                                 1   1 46
47 18   1   1 1                 1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1             1 1 47
48 7               1     1   1                                                                   1       1   1   1         48
49 7       1   1           1 1                         1               1                       1                           49
50 14   1                         1                     1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   1     50
51 11       1 1 1                   1             1   1                           1 1   1         1     1                   51
52 13 1             1   1           1         1             1 1             1             1     1             1 1   1       52
53 12           1                         1   1     1           1       1 1               1           1 1           1     1 53
54 7               2 1                     1                     1     1                                         1         54
55 11       1 1               1               1           2               1                           1         1   1     1 55
56 16             1   1 1 1       1     1   1 1 1                           1           1   2 2                           1 56
57 6                 1                                 1 1           1           1       1                                 57
58 14 1         2   1 1               1         1   1   1 1         1               1   1                               1   58
59 9           1     1                 1         1                     1     1             1   1   1                       59
60 15           1         1 1   1 1   1             1     1     1                     1               2   1 2               60
61 13   1       1           1   1                 1             2         1         1             1     1           1     1 61
62 14 1                   2 1   1     1                         1   1               1             1         2   1       1   62
63 9                 1                           1     1         2   1                       1       1                 1   63
64 9                                 1     1   1         2   1             1                                   1 1         64
65 6               1                       1       1                   1                                 1     1           65
66 8                               2                                     1               1     1   1   1           1       66
67 10     2               1 1     1 1   1               1           1                                           1           67
68 8     2                                         1                   1       1               1         1       1         68
69 7             1     1             1             1                       1           1               1                   69
70 6 2                                         1 1 1                                                   1                   70
71 10     1         1         1                               1                     2     1 1     1                       1 71
72 9   1                     1     2                               1 1                       1     1   1                   72
73 9                 1   1                   1     1                 1                       1       1           1     1   73
74 18           1       1     1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1           1               74
75 17       1 1                   1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1       1               1 75
76 9           1 1       1                           1           1                 1                         2         1   76
77 4     1                           1                                                                           1       1 77
78 13 1 1     1             1   1         1     1     1       1         1             1                   1             1   78
79 12     1                                 1   1       2   1       1 1       1     1                 1       1             79
80 10   1     1           1           1     1           1         1                           1 1                     1     80
81 12     1   1                 1         1 1 1                                 1 1       1             1     1           1 81
82 10               1   1 1             1         1                         1 1                 1             1     1       82
83 8                     1                                   1           1   1               2 1   1                       83
84 10           1                                 1       1 1           1 1 1   1   1             1                         84
85 13         2   1             1               2                 1         1 1             1               1 1   1         85
86 8                 1                 1                     2 2           1       1                                       86
87 20           1     1 1 1   1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1     1 87
88 7                 1     1                       1                                       1         1           1   1     88
89 6                         1                       1   1               1                                       1 1       89
90 11   1             1     1                                     1           1 3               1       1   1               90
91 16         1       1 1               1         1   1     1               1         1   1 1         2   1           2     91
92 6               1                   1                         1                     2                   1               92
93 13                 1     1       1   1 1 1               1       1             1   1                   2             1   93
94 7               1   1             1                                             1   1                 1             1   94
95 9                                         1   1     1           1                 1 1             1   1               1 95
96 11 2   2                 1                     1                                   2         1                       1 1 96
97 12                   1   1   1   1       1     2           1 1       1           1               1                       97
98 11   1         1               1         1         1         1 1                       1         1       1     1         98
99 7         1         1                 1           1                               1 1                         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng