BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8       1                 1               1                   1             1                       1         1     1   00
01 10   1 1           1           2           1         1               1                               1                 1 01
02 10     1     1 1       1     1                                       1   1                       1 1 1                   02
03 12                   1             1 1               1     2 1   1 1               1             1                 1     03
04 14     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2           1                         1       04
05 11                       1                       1 1 1         1     1                         1               1   1 1 1 05
06 7       1                                                         1 1 1         1         1       1                     06
07 13 1 1     3     1                 1                     1           1         1                           1         2   07
08 11                   2         1             1   1               1   2           1 1                       1             08
09 14 1     2               1         1 1     1       2                     1                       1   1     1   1         09
10 7               1   1                             1     1   1     1                 1                                   10
11 7                     2         1             1             1             1               1                             11
12 15           1         1   1               1 1 2                     1   1   1   1           1               1   1   1   12
13 6                           1 1       1                                           1                   1           1     13
14 10       1                                 1                 2   1 1     1           1                 1       1         14
15 10       1               1       1                 1                   1 1   1 1 1     1                                 15
16 16         1   1           1   1         2 1         1 2         1 1               1           1 1           1           16
17 11   1     2   1     1 1                   1         1           1                             1                     1   17
18 11                 1               1   1             2       1       1               1     1       1                   1 18
19 13       1     1           1       1           1       1     1           1   2       1             1       1             19
20 13   1 1         1     1             1 1         1       1                   1         1       1     1               1   20
21 10             1         1                         1                 1           1       1         1 1     1   1         21
22 10       1                 1                   1             2                               1 1           1   1       1 22
23 16       1         3 1     1                     1   1   1 1           1                 1       1       1       1 1     23
24 14       1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1                               1       2   24
25 8 1               1                 1                         1             1                 1     1   1               25
26 6                     1   1       1                                                 1                 1 1               26
27 10                 1                   1 1 1       1   1   1                               1       2                     27
28 13   1 1   1   1                         1                 1                       1         1               1 2 1     1 28
29 11         1           1   1   1 1       1               1               1             1                   1 1           29
30 16                       1     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 1       1         1   1   30
31 9 1       1     1           1   1   1       1     1                     1                                               31
32 13 2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1                 1                         32
33 12   1 1           1     1       1           1   1                           1                     1   1 1         1     33
34 7     1 1                                       1                     1   1                           2                 34
35 14 1   1   1     1     1         1           1                 1     1           1   1         1       1   1             35
36 10           1                                         1   1   1               2                   1 1         1 1       36
37 5   1         1                                                                     1               1     1             37
38 6                                       1                   1             1                               1 1     1     38
39 9         1                       1                       1                         2   1 1             1             1 39
40 8           1   1     1               2   1                                               1             1               40
41 8   1                           1           1         1         2                 1 1                                   41
42 11               1                                 1   1 1                           1 1 1       1                   2 1 42
43 6           1                           1                               1           1                 1 1               43
44 14 1           2   1 1           2       1             1                               1 1 1 1           1               44
45 11 1               1 1       1           1                 1                   1                         2 1         1   45
46 8     1         1                 1             1     1                           1     1   1                           46
47 10           1                     1                     1       1 1       1 1   1                   1         1         47
48 11                                 1         1   1         1             1     1 1             1       1         1     1 48
49 11 1                                             1   1   2             1   1     2         1       1                     49
50 9                         1       2   1   1                       1                   2         1                       50
51 7     1                           1     1                     1                       1           1         1           51
52 11     1         2           1         1 1                       1           1 1                                 1     1 52
53 16 1     1                             3     1 2                   1     1 3       1               1         1           53
54 10                   1   2       1                               1           1       1   2         1                     54
55 6 1                   1   1                           1       1                                                   1     55
56 14             1           1               1     1           1         1         1   1     1 1   1 1   1           1     56
57 9               1 1 1 1 1   1                 1           1                       1                                     57
58 10                 1 1       1     1                             1 1                       1           1 1             1 58
59 11       1     1                     1   1   2       1           1         1           1         1                       59
60 16                 1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1               1         1 60
61 15   1     1     2                   1     1                           1   1 1     1         2 1                 1   1   61
62 10                                             1 1                   1                     1   1         2   1     2     62
63 6                             1     2       1                                                       1 1                 63
64 10   2       1               2                     1                   1             1                   1   1           64
65 12   1                         1           1         1   1                 1           1 1     1       1   1 1           65
66 8                     1               1                               1 1   2   1                 1                     66
67 9           1       1                   1                             1                       1 1       1 1           1 67
68 11   1         1         1 1 1                   1                                 1     1   1 1               1         68
69 8                         1   1                   1       2           1                 1       1                       69
70 8     1                 1         1                                           1 1       1   1                   1       70
71 11               1       1     1             1 1       1   1           1                     1                   1     1 71
72 10     1                                 1   1 2         1       1       1                                 1       1     72
73 7 2         1               1               1             1                       1                                     73
74 13   2             1   1             1 1         2                 1                           1 2       1               74
75 7 1                                                         1                   1 1     1 1 1                           75
76 13       1                 1                   1   1         1   1   1     1                     2     1       1 1       76
77 14     1     1           1   1                     1           2 1       1           1       1                 2     1   77
78 6                                   1 1                     1     2                   1                                 78
79 11 1             1       1               1         1           1                   1               1   1     2           79
80 12                   1         1 1                       2   1       1         1     1           1         1     1       80
81 14         1                                       1     1   1     2 1 1         1 2     1               1   1           81
82 14       1     1       1         1     1     1           1   1             1             2           2         1         82
83 15 1               1   1               1             1         2               1       1   1         1       1 1 1 1     83
84 13           1 2               1   1                                 1       1   2         1               1     1     1 84
85 9                   1           1       1             1                       1                 1 1               1   1 85
86 9     1           1             1                     1                       1           1         2             1     86
87 7     1         1               1     1               1       1                                                     1   87
88 15         1 2 2     1                               1   1 1   1               1           1               1 1         1 88
89 10         1 1   1         1   2               1                 1                                               1 1     89
90 10                                         1         1             1   2   1   1 1     1                           1     90
91 9     1                                   1               1   1           1           1 1     1   1                     91
92 9     1 1     1     1           1                     1                                   1                   1   1     92
93 11         1 1                   1       1   1             1           1       1       2               1                 93
94 10   1                   1   1     1               1       1           1                   1     1                   1   94
95 10         1                         1     1           1     1 1               1             1 1     1                   95
96 11           1                       1         2 1     1                                                 1 1   1 1 1     96
97 14   1   1                     1     1   1         1 1                     1 1           1           1       1         2 97
98 14       1   1     1   1 1                     1                       1           1 1 1     2                   1   1   98
99 12 1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           1                       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng