BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 3                                                             1           1                         1                   00
01 6     1   1       2     1                                                               1                               01
02 11                         1   1 1                   1             2                             1 1 1     1           1 02
03 10                   1             1       1 1                               1                 1             1 1   1   1 03
04 14           1 1           1 1                   1           1         1           1   1   1   1       1         1 1     04
05 11                 1 1           1     1       1                       1   1       1                     1         1   1 05
06 10 1                           1               1       1     1     1               1         1                   1   1   06
07 17   1       1     1     1   1     1         1     2         1       1   2                       1       1 2             07
08 6                     1                                 1     1           1         1             1                     08
09 7 1               1           1   1                 1           1                                           1           09
10 11                             1 1                           1   1                     1 1   1     1     1   1   1       10
11 9               1   1                       1                               1         1   1           1   1   1         11
12 8     1     1                                       1 1                         1                           1 1     1   12
13 7   1                                                     1   1                 1                 1 1               1   13
14 14     1     1               2         1 1       1 1                           1         1       1   1       2           14
15 12 1         2           1               1 2             1                                 1         1               1 1 15
16 11         1           1       1     1                             1   1       2 2                                   1   16
17 11   1     1             2   1 1 1                 1                 1                   1                 1             17
18 11             3           2                 1                   1   1 1                                     1     1     18
19 7           1       1                         1 1     1           1                                       1             19
20 15                               1       1     1     1       1       1         1   1         1   1 1     1 2   1         20
21 11                                         1                     1     1 1           1     1       1     1   1 1   1     21
22 11 1               1             1 1           1                     1               1       1 1         1       1       22
23 12 1               1     1     2                     1   1       1 2       1                                       1     23
24 9         1   1               1                     1                   2 1 1                   1                       24
25 13       1                               1 1 1   1                   1 1   3             1       1     1                 25
26 10 1           1     1           1   1   1   1                                           1             1         1       26
27 9   1                   1                       1 1     1     1                   1   1           1                     27
28 5     1                                           1                   1                     1   1                       28
29 8     1                 1         1   1         1                         1     1                                   1   29
30 8     1                                                           2     1                   1     1           1   1     30
31 11       1                       1     1                                       2       3         1             1       1 31
32 18 1     1     1   1     1 1                     1     1 1               1                 2       1     1     1   1 1 1 32
33 11             1     2               1                           1                     1 1       1   1       1         1 33
34 9                             1     1 1     2     1     1               2                                               34
35 10         1           1                     1 1           1     1 1           1             1                 1         35
36 12         1   1 1               1                 1 1           1                 1             1   1     1         1   36
37 12         1 1                       2   1         3           1               1       1               1                 37
38 11 1       1                     1           2       1         1 1             1                                 1 1     38
39 18 1 1 1         1         1               1           1                     2   1     1       2   1   1       2       1 39
40 11   1   1                     1                         1           1 2           1           1 1   1                   40
41 12     1 1   1       1 1     1                   1         1             1                       1               1 1     41
42 10           1         1   1           1   1     1                 1         1                 1                   1     42
43 15     1   1   1       1 1         1       1     1         1 1             1     1   1       1               1           43
44 13 1   1   1               1             1 1                           1   1           1 1         1     1             1 44
45 17   2       1     1       1 1       1     1 1     1                         1   1 1 1             1       1 1           45
46 12               1                                 1   1   1         1   1         1         2           1           1 1 46
47 15 1 1                 1 1       1 1   1             1 1       1                 1           2   1             1         47
48 9                             1       1   1   1         1           1                     1   1 1                       48
49 8   1                       1                                     1         1 2         1                 1             49
50 17     1 1 1           1             1   2     1   1         1   1         2 1   1             1       1                 50
51 12             1 1   1         1     1                             1           1                             1   1 2 1   51
52 11       1             1     1             1 1   1                           1           1 1   2                         52
53 14   1 1               1           1 1           1     1       1         2         1         2                   1       53
54 6   1                                         1           1           1         1 1                                     54
55 10     1                           1         1   1     1   1                                           2         1   1   55
56 14       1           1   2 2                           1   1   2               1         1                       1 1     56
57 11 1           1       1                                 1     1 1 1 1     1     1       1                               57
58 7               1   1                               1                               1               1     1   1         58
59 12   1     1             1   1   1                                                   1     1               1 1 1   1 1   59
60 7                 1               2   1 2                                           1                                   60
61 11     1         1             1     1           1     1         1       1                 1         1   1               61
62 12               1             1         2   1       1                       2           2     1         1               62
63 8 1                       1       1                 1                 1                       1     1                 1 63
64 11       1                                   1 1         1     1             1     1                 1   1     1       1 64
65 9   1                                 1     1                       1             1   1   1   2                         65
66 9     1               1     1   1   1           1                                   1                     1           1 66
67 11                                           1               1 1             2       2                 1 1       1     1 67
68 10   1       1               1         1       1             1                             2     1 1                     68
69 7       1           1               1                   1   1                           1   1                           69
70 7                                   1                                 1             2                 1             2   70
71 11               2     1 1     1                       1 1   1 1                                   1       1             71
72 12 1                       1     1   1                   3 1 1                       1                       1     1     72
73 13 1                       1       1           1     1     2                           1 1           2         1 1       73
74 15       1     2 1 1   2     1           1                   1       1                             1       1         1 1 74
75 13       1 1 1       1         1       1               1   1     1                   1 1                     1 1         75
76 10               1                         2         1                         1 1         1 2               1           76
77 9                                             1       1 1 1       1       1     1     1               1                 77
78 8   1             1                   1             1     2                         1                 1                 78
79 11 1       1     1                 1       1                                     1 2           1       1     1           79
80 7                         1 1                     1         1   1                                   1           1       80
81 10           1 1       1             1     1           1             1   1                 1                       1     81
82 9       1 1                 1             1     1                           1   1     1               1                 82
83 15     1   1               2 1   1                           1 1 2     1       1                   1     1 1             83
84 9   1 1 1   1   1             1                                         2                                           1   84
85 8       1 1             1               1 1   1                                                   1 1                   85
86 8       1       1                                       1       1         1   1               1                     1   86
87 17 2     1     2 1         1     1   1           1     1   1         1         1   1                 1   1               87
88 6                       1         1           1   1         1                                           1               88
89 7     1                                       1 1                     1                   1             2               89
90 12         1 3               1       1   1               1           1 1 1                                     1         90
91 13       1         1   1 1         2   1           2           1                           1                     1     1 91
92 6                   2                   1                                 1                     1     1                 92
93 12             1   1                   2             1                 1         1     1         1   1     1           1 93
94 10               1   1                 1             1               1     1 1                   1               1   1   94
95 8                 1 1             1   1               1           2                                             1       95
96 9                 2         1                       1 1     1                     2           1                         96
97 15   1           1               1                         2     1   1           1   2   2 1 1                         1 97
98 13                     1         1       1     1               2             1 1       1           1   2         1       98
99 9                 1 1                         1             1     1 1 1                                     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng