BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 14 1       2                         1               1 1   1               1     2       1               1           1 1 00
01 5   1                 1     1                                             1                             1               01
02 14     1   2       1           1     1   1 1                             1     1   1         1 1                     1   02
03 9             1     1     1                                 1                   1   1     1               1         1   03
04 7       1                   1     1       1   1                 1       1                                               04
05 12   1               1     1       1     1 1                       1 1 1               1         1           1           05
06 16   1   1                 1     1     1 1       1               1       1       1 3         1     1           1         06
07 10   1     1                           1     1       1     1       1                                 2   1               07
08 21   2 1 1   1           1   1                     1                     1 1 1 1 1 1 2         1             1   2 1     08
09 13                                   1     1       1           1   1           1     1 1       1 1 1 1         1         09
10 10                                           1           1       1   2       1           1     1   2                     10
11 16           1             2                     1         1       1     1   1   1         1   1 1     1 1           1 1 11
12 12   1           2             1                             2       1               1       2               1       1   12
13 11 1     1                           1         2         1                   1     1               2                   1 13
14 11 1                 1                   1         1 1   1   1   1         1           1                     1           14
15 8                                 1           1               1     1     2 1                                 1         15
16 14       1   1     2 1           1   1                 1   1     1                 1       1                 2           16
17 11             2             1                   1             1       1                               1   1   1   1 1   17
18 9     1         1                           1               2           1     1                 1         1             18
19 7                     1   1               1   1 1         1           1                                                 19
20 6 1                                     1                                               1           1   1         1     20
21 5                             2                         1                         1               1                     21
22 10             1                   1 2     1 1           1               1                           1               1   22
23 11               1     1   1 1       1 2                                   1           1             1         1         23
24 19   1 1 1     1         2         1       1         1 1     2 1           1     1         1           1       1     1   24
25 13           1     1     1 1   1           1           2                         1 1 1   1                 1             25
26 12           1 1       3   1     1             1 1         2                                                 1           26
27 10                   1           1 1               1     1 1       1           1             1       1                   27
28 14 2         1     2 1 1               1 1                                     1       1 1       1               1       28
29 10                               1       1     2           1 1     2                         1             1             29
30 15     1 1   1   1         2                     1 1     1           1             1   1             1         1   1     30
31 12 1                     1                         2         1               1         1     1   1   1           1     1 31
32 12   2   1     1                   1   2                     1 1 1               1             1                         32
33 10       1                           2             1     1     2           1   1                             1           33
34 7           1 1         1         1                 1                                       1     1                     34
35 11   1           2         1     2           1       1                       1           1   1                           35
36 8       1                           1                           1                       1 1             1 1           1 36
37 11   1                                       1                 1       1         1         1     1   1         1 1   1   37
38 10             1                 1                         1       1       1         2 1   1                           1 38
39 13 1   1 2             2               1                         1                   1       1       1 1     1           39
40 12             2   1               1     1   1         1               1         2           1                   1       40
41 9                   1             1 1     1   1             1                                 1     1     1             41
42 12                     1         1                 1 1   1           1 1                     1         1     1   1 1     42
43 10 1         1                     1                             1           2 1                     1         1     1   43
44 8         1       1         1               1     1               1                       1   1                         44
45 10         1         1         1 1 1   1       1                             1   1                   1                   45
46 14                   1       2 1 1         1   1       1         1             1                   1     1       1     1 46
47 9     1     1         2                           1                           1             1         1 1               47
48 11         1 1       1 1                     1                               2 1           1                 1   1       48
49 7       1   1                                       1   1                                                   1 1 1       49
50 10                                                       1     1   1     2   1       1               1 1   1             50
51 11               1   2     1                         1     1                               1   1 1 1           1         51
52 12       1       1 2 1           1   1           1                     1   1               1                 1           52
53 9             1             1     1                                   1   1             1 2                 1           53
54 8                     1     1           1               1               1           1   1             1                 54
55 10 1       1 1   1         1                       1                       1         1 1             1                   55
56 8     1                               1       1     1         1               1                                   1 1   56
57 7                                 1                   2                                             1   1         2     57
58 11               1             1         1   1                 1   1 1 1 1           1                             1     58
59 7                                                 1 1   1     1   1                                               1 1   59
60 11     1         1     1 1     1       1               1                             1       1   1         1             60
61 4                                                     1                         1     1                         1       61
62 20       1   1   1       2   1             1 3   1         1                       1 1 1 1             1 2 1             62
63 11 1   1 1         1                 1     1     1       1             1                                 1             1 63
64 13 2           1 1 1         1       1         1                     1                       1   2         1             64
65 10                       1                                     1   1     1                   1 1   1             1 2     65
66 15       1 1       1             1                 1         1   1                   1         1   1       1 1   1 1   1 66
67 7         1                               1                   1 1         1 1               1                           67
68 9     1       1                                 1       1             2           1                   1         1       68
69 11         1               1   2   1         1 1     1                           1                             1     1   69
70 15 1         1   1         1   1         2     1                       1               2   1       1   1   1             70
71 10     1                     1       1     1           2   1         1                           1     1                 71
72 8         1                     1                   1   1           1       1                   1                     1 72
73 9 1       1             2 1   1                 1               1                                                 1     73
74 8         1                                   1                   1     1   1     2     1                               74
75 11     1                               1 1       2                   1 1                       2         1         1     75
76 10 1                   1 1                           1 1   1                   1       1                           1 1   76
77 17   2                     1           2   1 1               2   2                       1 1 1     2                   1 77
78 11     1     1     1         1   1     1                         2                                         2           1 78
79 8   1                   2     1 1                         1                   1                           1             79
80 7                                       1             1 1             1         1             1               1         80
81 12     1     1                     1   1       1             1         2                 1       1           1 1         81
82 8 1                 1       1       1                             1     1                                         1   1 82
83 13     1           1         2         1                   1   1     1       1         1       1       1 1               83
84 8                   2   1                                                         1       1       1             1   1   84
85 9             1                                       1                               1       1               2 1     2 85
86 8         1                             1                 2   1   1     1                                       1       86
87 17 1           1   1 1         2   1     1           1       1     1   1       1         3                             1 87
88 7                       1               1         1                     1               1           1   1               88
89 10               1                   1 1       1       1     1       1         1           1                     1       89
90 14   1                           1 1             1   1 1                 1 2   1 1   1         1       1                 90
91 9     1       1   1                             3                         1       1   1                                 91
92 9             1                             1                 1   1 1                                     1   1     1 1 92
93 12                   1 1                 1   1                       1           1       1     1       3     1           93
94 10     1                         1         2     1 1           1         1     1                                     1   94
95 8   2                       1                       1           1                               1 1     1               95
96 8           1   2     1                                                           1       1       1               1     96
97 6         1             1                                           1               1           1           1           97
98 13         1       1           1           1       1 1                     1       1   1         1     1   1         1   98
99 12       1                     1             1     1     1           1       1                   1       2     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng