BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 3     1                                                                             1                 1                 00
01 9 1                       1             1     1             1       1 1     1   1                                       01
02 10       1         1                   1                       1     1           1 1               1 1     1             02
03 9       1                           1                     1       1     1 1               1     1                   1   03
04 7           1                   1 1     1 1                                     1                                     1 04
05 6                               1     1                           1           1 1                                   1   05
06 16     1     1                 1 1 1 2     1   2                       1     1   1 1         1   1                       06
07 9             1             1                           1   1                             1   1   2                   1 07
08 15   1 1       1                           1 2       1   1     1       1         1     1         1       1   1           08
09 14                 1     1                   1     1       1     1   1   1 1 1       1 1 1                             1 09
10 6                           1   1                 1       2                                                         1   10
11 11                     1                                     1 1   1       1       1 1     1               1   1   1     11
12 12     1                 3               1         1                         1           1   2 1           1             12
13 12 1                 1                       1 1       1   1       2         1   1 1                                 1   13
14 5           1           1                 1                 1                                                         1 14
15 12                         1         1 1   1                   1     1             1     1                   1 1 1   1   15
16 14                             2       1 1         1 1             2               1 1 1           1 1         1         16
17 13 2                   1     1     1     1         1                   2       1                   1             1     1 17
18 18   1   1 2 1       1   1             1   2 1   1                 1     1                       1   1       1     1     18
19 14           1         1               1 1                     1     1     2             1             2           1 2   19
20 11                             1 1           1           1                 1     1       1   1     1     2               20
21 13     1 2     1   1         1                       1 1                               1     1 1             1   1       21
22 12               1 1       1   1           2     1                                 1   1   1   1     1                   22
23 8         1     1             1               1       1 2                   1                                           23
24 8           1 1             1     1                 1       1                                                   1 1     24
25 10     1                 1 1       2     1                           1               1     1                           1 25
26 10                           1                       2           1             1       2               1   1   1         26
27 18 1       1   1         1                   1         1 1           1                 1 1         1 2 2 1         1   1 27
28 11             1     1     1         1             1         1       1       1           1               1       1       28
29 13   2           1           1     1           2                             1         1 1                     2   1     29
30 12 1 1               1 1     1                   1     1   2                 1             1             1               30
31 14     2   1 1       2                 1     1                                 1         1               1     1   1   1 31
32 8   1                               1           1     2         1       1                     1                         32
33 9             1             1       1             1   1             1                             1           1 1       33
34 10       1 1     1   1   1                                             1     1       1                             1 1   34
35 10       1                       1   1 1             1         1                         1 1     1                 1     35
36 8     1           1           1     1                   1                 1                       1                   1 36
37 3     1                                 1                                     1                                         37
38 9       1     1                     1         1 1 1               1   1                               1                 38
39 6       1               1       1                                           1                                 1     1   39
40 10                                   1               1           2         1     1 1       1     1     1                 40
41 10     1     1             1           1     1             1   1         1                                   1       1   41
42 8 2                 1         1         1         1         1                               1                           42
43 14                     1   1   1       2           1                 1     2       1               1   1 1     1         43
44 11   1 1         1                                             1                 2         1             1   1   1   1   44
45 9   1     2           1                             1                                   1 1             1     1         45
46 10                       1       1 2             2                 1         1             1                         1   46
47 11     1   1           1     1             1       1     1     1       1                               1               1 47
48 10           1                 2     1           2 1             1         1                             1               48
49 8           1 1 1       1                                       1                           1               1       1   49
50 12   1         1           1               2 2                                   1                   1           1 1   1 50
51 20             1 1                   1   1 2                 1 1 1 1 1 1             1 1       2   1       1 1   1       51
52 14 2               1             1           1         1     2   1     1 1                       1       1     1         52
53 7                 1           1                                         2                 1               1 1           53
54 10           1               1         1         1                       1       1               1   1       2           54
55 10                     1       1                           2 1       1         1   1                         1     1     55
56 9   1 1       1       2       1                         1                                 1         1                   56
57 10                       2               1   1 1     2                         1   1                       1             57
58 4                 1                                                                         1                         2 58
59 19       1     1 1     1   1       1       1   2       1   1   1 1   1                       1   1 1     1 1             59
60 14           1   1 1       1       1                     1       2     1         1   1         1   1                   1 60
61 9 1                                 1                                       1           3 1             1         1     61
62 19         1 1 1   1 1 1     1             1             1 1   1     1 1 1         1           1             1   1     1 62
63 11                 1 2 1       1   1                                           1   1 1           1                     1 63
64 7       1 1       1       1                         1                       1                                 1         64
65 16                   2     1       1         1                         2 1         1     1     1 1     1 3               65
66 11                                       2                     1 1 1       1 1 2   1         1                           66
67 9           1       1           1     1         1                 1           1                               1     1   67
68 9   1 1       1                                                     1 1   1     1     1     1                           68
69 8                                   1       1                   1                 1     1     1     1     1             69
70 13         1           1         1       1                   1     1 1         1       1       2               1   1     70
71 13 1   1                   1                   1       1     1             1 1                 1 1     1         1 1     71
72 18   1           1 3 1       2       1           1 1   1   1 1                                             3 1           72
73 7               1                   1                   1               1     1                   1             1       73
74 17     1 1   1   1     2                       1       1     1           1     2 1   1                     2   1         74
75 10                 1           1 1 1               1           1                     1       1 1     1                   75
76 11       1       1   1   1             1             1 1 1                         1     1                   1           76
77 13 1     1   1                                 1 1       1       1       1           2       1   1                   1   77
78 13             1           1           1         1             1 2         1                     2   1 2                 78
79 10                 1 1     1           1               1                 1             1           1             1 1     79
80 6 1                                         1   1         1               1                   1                         80
81 13 1 1     1             1                       2     1     1     1     1                 1               1 1           81
82 8                                 1       1                   1       1                 1 1         1 1                 82
83 12 1       1                     2                 1     1     1             2                   1 1           1         83
84 8       1   1         1           1                 1                   1           2                                   84
85 9   1   1       1       1                     1     1             1                                             1     1 85
86 9                                   1   1     1                                       1               1     1 1   1 1   86
87 7 1 1         1                                                   1           1             1                     1     87
88 14 1     1 1     1                     1           1                       1       1 1       1   1   1           2       88
89 7         1                     1                   1                     1     1                     1   1             89
90 7                                                     1                 1                 1       1   1             1 1 90
91 19   2   1 1         1     1 1   2     1   1       1       1                     1     2             1     1 1           91
92 9                       1   1     1                         1   1   2               1                           1       92
93 8           1         1         1 1     1     1                   1                           1                         93
94 11             1           1 1           1           1   1             1       1       1             1   1               94
95 7     1         1             1                 1                     1               1     1                           95
96 8                                             1       1                       1     1     1 1   1         1             96
97 10                 1                         1           2 1 1                                 1   1 1               1   97
98 9               2                           1     1 1         1                                     1           1 1     98
99 9   1     1               1 1 1         1                 2                                 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng