BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6         1                         1         1     2                       1                                           00
01 13                 1 1           1                     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1         01
02 11                   1 1     1               1                         2         1         1   1             1       1   02
03 14 1   1       1       2                 1         1 1           1     1 1   1           1                             1 03
04 7                       1 1     1       1                     1                                                   1 1   04
05 8   1   1                               1       2     1                           1                             1       05
06 13     1 1   1   1         1         1           1     1     1 1   1                   1         1                       06
07 11                     1       1 1         1       1 1             1   1       1         1             1                 07
08 10             1         2             1     1       1       1                             1                 1   1       08
09 7                           1           1   1               1                                 1 1 1                     09
10 10                   1 1   1       1   1           1           1                       1             1   1               10
11 15 2     1 1                       1             1   1     1       1     1               1 1                 2   1       11
12 9               1             1                       1           1                                 1   1 2           1 12
13 12       1         1       1                 1           2 1                       2     1           1               1   13
14 13                 1 1       1       1                   1             2   1 2 1                           1     1       14
15 17   1         1                 1   1     1 1     1           2           1       2 1       1               1         2 15
16 16 2                           1 1         1 1         1   1 1     1             1           1       1   1 1       1     16
17 7               1                 1 1                             1                 1           1                     1 17
18 6                     1 1     1       1                                     1                                     1     18
19 8         1       1         1   1 1           1           1                                     1                       19
20 13     1   1       1       2                                       1   2           1   1     1           1 1             20
21 13       1           1     1 1         1       2 1               1   1       1                         1       1         21
22 18       1   1 1       1   1         1 1           1     2       2             1               1           1     1   2   22
23 12                         1     1       1   1         1   1               1         1     1             1   1 1         23
24 10       1     1 1                                                             1       1 1 1     1 1 1                   24
25 14           1                   1 1 1     1             1   1       1 1 1 2 1                     1                     25
26 7   1   1                                   1 1                 1                                   1 1                 26
27 8                           1       1                   1       1                   1 1         2                       27
28 11             1 1           1   1                           1       1         1   1           1               1       1 28
29 10                           1 1         2               1 1               1                       1           1       1 29
30 7               1                             2                                       1 1     1                   1     30
31 10       1         1     1                           1                                   1   1     1       1 1         1 31
32 7       1                 1               1                                     2 1       1                             32
33 9         1 1     1                       1   1     1         1                         1           1                   33
34 14   2     1   1   1       1   1                     1                     2               1   1   1           1         34
35 8   1                                       1 1                   1           1   1   2                                 35
36 10     1     1     1                   1       1                           1                   1         1     2         36
37 10   1     2           1                         1                       1                 1       1   1           1     37
38 19 1 1           1 1 1   1         1             1         1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 1 38
39 16                     1 1 1   1   2 1       1     1               1   1   1     1   1                       1     1     39
40 10     1         1     1                                       2     1       1               1       1             1     40
41 8 1 1                                             1   1         1       1       1         1                             41
42 10         1   1 1 1                   1   1                                                 1         1           2     42
43 14 1           1     1         1 1   1 1   1             1               2           1           1     1                 43
44 15     1             1       1   1 1     1   1       1     1     1               1             1   1         1 1         44
45 11         1       1                       1 1     1         1       2         1       1                         1       45
46 14   1   1   2             1         1     1                         1               1   1 1   1                     1 1 46
47 9                   2 1 1 1                               1               1     1       1                               47
48 13     1       1                   2                 1       1         1   1           1   1                     1 2     48
49 7                           1                           1 1                               1         1         1 1       49
50 5                     1 1                     1             1       1                                                   50
51 12             1 1         1   1                   1   1                 1     1         1           1       1   1       51
52 10                           1 1 1               1       1       2                               1     1               1 52
53 6 1       1                             1       1 1                                                   1                 53
54 7                 1                     1                 1 1         1         1                             1         54
55 11 1   1     2         1                 1 1     1                   1   1                                         1     55
56 9     1                           2   2 1                                                             1 1 1             56
57 13 1                 2           2                     2                 1     1                       1       1   2     57
58 10     3     1                     1                   1                           1             1       2               58
59 13 1     1                             1       1 1           1   1   1           2     1           1               1     59
60 10         1 1         1                   1                   1   1               1   1       1                   1     60
61 10 1           2 1               1                               1               1                           1     1 1   61
62 13     1         1           1         1   2   1 1                             1         1         1   1       1         62
63 6       1                                       2             1       1                             1                   63
64 9             2             1         1         1                                 2   1                         1       64
65 14   1     1                           2               2       1   2     1         1             2 1                     65
66 12                       1             1 1         1   1                   1 2             1 1   1 1                     66
67 7     1   1 1           1                                           1                         1     1                   67
68 7         1                                   2                                         1   2     1                     68
69 7                       1                                                                       1       2     2       1 69
70 7                                 1                       1 1       1                       1                   1   1   70
71 13                                       1   1     2       1     1     1       1         1               1     1 1     1 71
72 13 1         2             1       1         2       1         1             1             1             1           1   72
73 11   1   1         1         1                       1                       1       1 1   1           1     1           73
74 11                           1     1         1 2                   1               1 1 1     1       1                   74
75 18       1 1     1 1       1     1 1 1               1       1                   1     1     1           1 2 1         1 75
76 12   2             1                 1 1     1                                   1 1   1 1         1         1           76
77 11     1           1     1                   1                       1       1 1               1           1     1   1   77
78 9                   1   1               1         1       1           1             1           1         1             78
79 10             1             1 1     1           1                 1               1 1     1                           1 79
80 9                                       1               1   1 1 1         1                   1     1   1               80
81 11     1             1         1                           1 1 1                   1             1   1         1     1   81
82 10                 1                 2 1           1           1                         1                 1 1   1       82
83 9       1           1         1                         1       2 1                                     1           1   83
84 11       1   1   2             1 1                       1               1 1               1       1                     84
85 5                       1     1                   1     1                 1                                             85
86 8                                   1                 1                 1 1   2     1           1                       86
87 10                     1       1           1             1                           3   1             1 1               87
88 10             1 1                                 1 1         1                               1     1     2 1           88
89 16   1 1             2 1         1   1               1 1               1               1 1         2           1       1 89
90 9 1                 1                               1         1         3                   1 1                         90
91 11               1           1             1                 1       1   1                     1   1         1       2   91
92 10 1       2 1             1               1         1                                       1               1   1       92
93 9   1                       1           1       1                           1               1 1       2                 93
94 12   1                   1                     1         1         1   1     1 1 2                         1         1   94
95 11   1         1         1                         1                         1 1 1                   1 1 1 1             95
96 9 1   1 1             1       1                               1                     1                           1     1 96
97 17 1         1   1             1                 1     1   2       1 1       1 1             1                     1 2 1 97
98 10                     1 1               1                   1       2           1         1 1         1                 98
99 9           1                             1           1                 1     1             1         1         2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng