BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 7           1                       1                   1             1   1       1       1                             00
01 7                       1                             1       1   2     1                                   1           01
02 5   1                   1                                         2                                               1     02
03 6 1 1                                 1             1                               2                                   03
04 14 1                   2   1 1       1                 1   1               1     1             2   1       1             04
05 7             1           1                       1     1     2           1                                             05
06 2                     1                                                         1                                       06
07 12 1     1 3         1                       1     1   1       1   1                       1                             07
08 11   1 1     1                                               1     1         1         1                 1 1 1 1         08
09 7                   1                     1           1                                     1 1               1       1 09
10 16   3           1 1           1   1       2     1 1     1       1                               2 1                     10
11 11       1     1                     1                           1       1       1         1       1     1   1         1 11
12 12                 2       1     2 2                         1             1     1 1                         1           12
13 6         1   1     1         1                                             1                                 1         13
14 13 1               1 1       1   1       1         1 1               1 1           1     1         1                     14
15 10       1 1           1           1     2               1                 1               1       1                     15
16 7               1       1                                 1     1                 1                 1   1               16
17 12       1       1       1     1 1 1     1                           1                       1           1 1     1       17
18 9   1         1 1                                                       1                 1     1         1         2   18
19 10                     1     1         1   1           1                     1   1                   1     1 1           19
20 14                     2         1                                   1 1       1       1 1 1   2   1           1   1     20
21 10     1   1                                 1         1                                             1 1   1   1   2     21
22 8               1 1                 1   1                         1                         1 1     1                   22
23 7       1                                   1 1                     1                   1                   1       1   23
24 10                         1               1     1                           1 1   1         1           1 1           1 24
25 15         1       1         1   2                   1       1     1       1   1         3       1                     1 25
26 12           1                           1             2   1             2   2             1                     1     1 26
27 7                                                   1     1       1           1     1     1 1                           27
28 13                 1   1               1 1       1           1 1               1 1   1     1 1                   1       28
29 7   1                       1                     1         1       1   1                       1                       29
30 15       1 1 1                           1       1 3               2         1         1         1             1   1     30
31 10     2   1       1           1                               1                   1                 1             1 1   31
32 9 1         1 1       1             1                         1           1                     1             1         32
33 11               1                 1       1   1           1         1                   1         2 1               1   33
34 11     1 1 1         1 1   1                     1                   1                         1       1     1           34
35 14       1               1         1 1                     2     1           1           1 1         1   1     1       1 35
36 10           2     1       1       1       1   1     1                     1 1                                           36
37 15       1       1                 1 1                   1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1 37
38 17 1     1         1         1 1 1     3       1       1     1       1 1       1                       1       1         38
39 5       1               1                                                 1                           1 1               39
40 13 2         1                 1   1           1         1 1 1   1       1                   1                   1       40
41 9   1                                   1       1                   1     1     1 1           1   1                     41
42 11     1                   1   1                             1     1               1           1   1 2       1           42
43 9 1             1                       1         1 1                 1             1       1             1             43
44 19       1 1     2       1     1     1       1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   44
45 13                               1 2       1         1   1       1   1 1                               1             1 2 45
46 10   2               2                   1                     1                       1 1         1             1       46
47 8           1           1     1                                                         2             1           2     47
48 8                 1                 1               1       1         1                 1     1         1               48
49 9                     1                   1       1                                   1     2       1 1       1         49
50 11         1   1         1           1       1 1           1     1                   1             1       1             50
51 3   1                   1                                                                             1                 51
52 10           1 1 1             1                       1     1               1         1             1 1                 52
53 11                       1         4         1       1     1                         1                         1     1   53
54 11 1   1     1       1     1                 1 1 2                           1                   1                       54
55 14         1       1             1               1               1   1                         1 1             1 3 1   1 55
56 10     1     2   1 1   1                                   1                       1             1               1       56
57 14   1 1   1     1       1                     2   1     1 1 1         1     1               1                           57
58 12       1           2     1   1 1 1                                 1                           1       1     1     1   58
59 14 1       1 1                         1       1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 59
60 9             1     1                   1       1 1           1 1       1                               1               60
61 16     1             1     1   1 1       1     1         1   1 1     1                       1       2     1       1     61
62 10                       1             1             1         1 1         1                   1         1 1 1           62
63 8     1                               1   1     1                                                 2   1     1           63
64 9                     1     1                       1         1     1                                           1 1 1 1 64
65 9                               1           2                           1       1     1       1             1 1         65
66 5               1   1                           1             1                                       1                 66
67 11             1 1                   1                   1       1   1         1     2   1                           1   67
68 8             1                     1 1           1           1   1           1                   1                     68
69 4             1   1         1               1                                                                           69
70 18     1     1     1         2 1       1             1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                 70
71 11                             1           1                 1         2       1   1         1         1     1     1     71
72 9     1                     1       1       1 1   1                 1         1           1                             72
73 5                 1       1                   1   1       1                                                             73
74 14 1       1           2     1       1           1                       1               1       1     1   1   1 1       74
75 11     1   1         1 1               1       1   1     1                   1 1                     1                   75
76 12           1       1                   1     1     1         1 1       1     1 1                               1     1 76
77 13     1         1                     1               1 1         2           1 1     1   1     1         1             77
78 10 1   1                 1       1                 1   1         1                       1           1   1               78
79 12           1   1         1   1             1           1               1         1   2       1                 1       79
80 16       2               1               1                       1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1 80
81 14   1                       1           1     1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1               81
82 13                         1     2     2 1 1 1                                       1   1                       1 1   1 82
83 15   1 1                   1 1   1 1         1       1 1                         2         2   1             1           83
84 16 2     1                     1     2 1       1                     1 1             2   1             1           1   1 84
85 10               1     1         1         1 1 1                 1         1   1                 1                       85
86 16             1     1     1 1 1                     1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1   86
87 7 1                         1                                                     1       1                       1 1 1 87
88 13 1           1   1   1   1                           1       1       1 1   1   1                   1             1     88
89 6         1                                                           1         1     1   1       1                     89
90 9             1                           1 1   1     1                           2                     1         1     90
91 9   2                                           1         1                     2     1                 1 1             91
92 12             1   1         1         1   1           1   1 1                       1 1                   1   1         92
93 14 1           1         1           1   1                         1           1   1 1       1         1     1   1     1 93
94 11           1                             1         1   1             1     1       1 1                 1       1   1   94
95 11             1     1   1 2                 1   1       1                       1     1                             1   95
96 6                                           1     1                   1             1             1       1             96
97 11                           1       1                 1   1 1   1 1               1         1               1     1     97
98 14     1 1     1         1     1           1     1   1 1             1               1   1   1               1           98
99 12   1   1           1                 1   1                 1             1     1           1                   2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng