BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                                       2           1   1                     2   1 1                                   00
01 14         1     1   1 2 1       1           1           1                     2             1                 2         01
02 13               2       1     3 2         1                 1                   1       1                       1       02
03 7             1                   1                       1               1                 1       1     1             03
04 7         1       1                                           1                             1           1 1   1         04
05 11     1   1       1         1   1 1           1       1     1             1                       1                     05
06 15       1     1       1         1   1         1 1     1               1               1                 2     1 1     1 06
07 6 1     1                           1 1                   1                                           1                 07
08 15 1       1   1 1                 2 1                           1           1           1     2 1             1   1     08
09 8                                   1                   1 1                 1     1   1 1         1                     09
10 11     1                   1         1         1               1         1         1         1     1   1             1   10
11 4         1                                                   1                         1       1                       11
12 11       1   1         1                   1               1     1             1       1           1               1   1 12
13 12 2         1       1         1                   2                             1         1     1     1   1             13
14 9   1         1       1               1     1 1                           1                     1             1         14
15 14 1 1             1 1 1                     1     1               1                         2                 2 1 1     15
16 7 1                   1               1       1                                             1 1         1               16
17 7           1           1       1         1     1     1                                               1                 17
18 7             1                           1       1                             1 1     1         1                     18
19 12                 1 1         1         1   1     1                   1 1           1         1       1               1 19
20 16   1     1   1     1         1   1                     1       2     1         2   1       1         1               1 20
21 10               1 2 1           1               1                                 1   1 1                 1             21
22 7         1                                               1         1               1   1 1             1               22
23 8         1             1       1 1               1   1                                       1                       1 23
24 12 1 1       1                     2 1                       1             1     1           1     1                 1   24
25 13       1     1         1 1                   1   1                                     1 1         1   2         1   1 25
26 12   1       2         1       1                         1     1 1       1 1   1                             1           26
27 12                     1   1                   1               1 1 1       2     1         1     1 1                     27
28 10               1     1                             1   1   1           1         1                         1 1   1     28
29 10       1             1                           1             1     1   1   1         1                         1 1   29
30 18   1   1 2     2             1                     1 1           1 1       2   2   1                     1     1       30
31 8     1                         1           1         1             1                     2   1                         31
32 14         1   1     1       1     1                 1 1   1                   1   1                 1 1 1         1     32
33 7                                 1 1                                             1         1       2         1         33
34 10     1   1             1               1   1   1         1             2                                 1             34
35 10     1         1                   1           1                 2                 1           1   1   1               35
36 4         1 1                                           1         1                                                     36
37 9     1                                 1           1 1         1   1                     1   1         1               37
38 17     1 2                   2     1 1       1 1             2               1 1       1             1     1     1       38
39 10           1 1     1                     1         1                                         1 1           1       1 1 39
40 13                             1           1   1   2                         1   1 2                               2   2 40
41 10       1     1                     1     1 1                                                   1   1       1 1 1       41
42 13     1   1     2                   1                   1 1 1 1           1                       1           1 1       42
43 9   1                         1       1   1   1         1                         1   1                               1 43
44 4                           1                                             1                               1         1   44
45 9           2           1       1               1                     1           1           1               1         45
46 12   1                         1           1 1   1                 1 1 1     1       1               1                 1 46
47 9 1                         1                   1                                     1       1           2 1 1         47
48 8 1   1           1       1                             1     1                           1 1                           48
49 11   2             1   1     1           1             1           1                 1             1   1                 49
50 12                         1 2                       1   2   1       1                           2     1 1               50
51 6                   1 1       1                                 1                               1                     1 51
52 13     1     2       1   1 1       2                           1   1           1           1             1               52
53 15                         2 1     1       3   1   1         1   1       1                   1                     1 1   53
54 8                                                         1     1       1     1       1     1         1 1               54
55 10             1                       1     1         1   1   1                         2   1                       1   55
56 9     1               1   1                         1           1 1                 1                       1         1 56
57 15           1             1 1   1   1 2 1             1                         1         1     1         2       1     57
58 11   2   1           1           1     1                                   1       1             1       1 1             58
59 17                       1   1     1   1 1 1 1         2         1 1     1     1 2                       1       1       59
60 10         1       1       1               1                     1           1             1   1 1                   1   60
61 9           1 1             1   1                         1 1                   1                 1                 1   61
62 5                 1   1 1                   1             1                                                             62
63 15               1 1     1     1     1 1           1             1   1   1     1               1   1 2                   63
64 11 1                 1                 1       1 1       1                 1 1       1                   1           1   64
65 7           1           2                                   1                     1               1         1           65
66 9                                     1               1     2         1             1   1                       1     1 66
67 19     1               1       1         1           2         2     1   1         1         1 1           1     2 1 2   67
68 13                   1       1   1       1       1   1         1         1             1         1           1       1 1 68
69 10                                           1   1 1                                   1   1 1 1 1     1           1     69
70 12       1                         1     1     1 1             2       1   1           1             1   1               70
71 9                                 1     1       1       1     1       1                   1   1             1           71
72 14 1 1   1           1                       1     1     1         1     2         1   1             1                 1 72
73 19         1 1             1               1     1   3                   1     1       1 2 1           1   1     1 1   1 73
74 9     1                                     2   1   1                                         1             1 1     1   74
75 7       1                       1               1                           1             1       1         1           75
76 5     1                       1     1                                 1     1                                           76
77 11   1           1 1           1                 1 1                 1 1                           1   1         1       77
78 6   1                               1             1                   1   1                         1                   78
79 11   1         2       1 1     1       1                               1     1     1                   1                 79
80 12             1           2             1     1               1   1   1   1           1     1                       1   80
81 10 3                     1             1               1     1         1     1       1                                   81
82 12                           1       1   1           1                       2 1     1 1               1     1     1     82
83 18           1 1 1       1       1       1               1 1   1 1   1   1   1   1         2         1       1           83
84 11 1             1         1     1                         3   1                           1     1                   1   84
85 12                 1                   1       1           1               1     1       1         1 2 1     1           85
86 6                               1                           1         1       1       1                         1       86
87 5                         1                           1                       1     1                               1   87
88 12 1     1   1             2                 1   1       1   1       1   1       1                                       88
89 14   2                       1       1                       1       2       1   1           1     1         1 1 1       89
90 7     1             1                                             1 1 1             1                       1           90
91 16 1     1       1   1   2   1     1   1                           1 1             1 1                     1       1   1 91
92 10 1                         1           1                               1               1       1 2             1   1   92
93 11             1   1                   1       1                 1           1                 1     1 1     1   1       93
94 12     2 1         1 1         1             1 1   1 1             1                   1                                 94
95 14       2       1     1                   1           1           1   1   2                                 1 2 1       95
96 8               1 1 1                                 1                       1     1                     1       1     96
97 10         2       1                     1     1     1               2                   1                         1     97
98 7                 1                     1 1                 1                       1   1               1               98
99 15     1       1                     1 1   1       1     1 1     1 1 1                 1       1       1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng