BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8 1       1         1     1                 1 1 1           1                                                           00
01 17   1 2 1   1           1       1     1 1                         1                           1     1   1 2 1       1   01
02 14           1             1               1           1 1                   1                       2       1     3 2   02
03 9                       1   1     1   1                     1           1           1             1                   1 03
04 8                                           1     1           1 2           1                 1       1                 04
05 14     1     1               1   1   1           1                   1   1                 1   1       1         1   1 1 05
06 10           1     1           1 1       1                   1                               1     1       1         1   06
07 13                 1 1   1               1 1   1   1         1               1   1   1 1     1                           07
08 10   1                     1                                         1     1           1       1   1 1                 2 08
09 7           2       2   1                 1               1                                                             09
10 5     1     1     1                                                                       1                   1         10
11 6       1             1           1                   1                             1         1                         11
12 6         1                       1                         1                               1   1         1             12
13 15                   1 1 1     1             1 1   1 1             1   1               2         1       1         1     13
14 7                                 1                 1           1             1         1         1       1             14
15 12     1         1 1   1                           1   1                           1   1 1             1 1 1             15
16 10             1           1               1         1 1             1   1   1         1                   1             16
17 13                 1 1               1             1   1   1   1                 1 2             1           1       1   17
18 3     1                                                         1                                 1                     18
19 11 1                   1                 1           1   2   1           1                             1 1         1     19
20 16   1     1   1                 1   1                     1     1 1   1         1       1     1   1     1         1   1 20
21 16 1           1   1   1     2   1     1             1             1       1                         1 2 1           1   21
22 10       1 1   2                   1   1     1       1                               1         1                         22
23 11         1   1     1   1                                 1         1           1             1             1       1 1 23
24 12         1               1       1   1     1                         1         1     1 1       1                     2 24
25 12       1         1     1                     1         1   1 1     1                       1     1         1 1         25
26 15 1   1     1       1 1                                 1     2     1     1             1       2         1       1     26
27 7                   2                                       1           1         1                       1   1         27
28 11     1         1                   1                       1   1     1   1       2                 1     1             28
29 11         1                     1       1 1                   1 2                 1 1       1             1             29
30 12                 1     1         1             1 1                                     1   1 2     2             1     30
31 6                               1     1                       1             1             1                         1   31
32 12     1 1                             1 1       1     1       1                               1   1     1       1     1 32
33 11 1   1       1             1   1           1   1       1                           2                                 1 33
34 12       1                                 1   2   1     1                 1 2             1   1             1           34
35 5                                             1               1               1           1         1                   35
36 3                                                                     1                       1 1                       36
37 12           1             1               1     1   1 1       1 1 1     1         1       1                             37
38 15     1 2                 1                 1         1 1 1               1               1 2                   2     1 38
39 11 1       1           1     1     1 1       1             1                                     1 1     1               39
40 8                           1 1 1 1           1                             1   1                                 1     40
41 11 1   1         1                 1           1   1                   1     1   1           1     1                     41
42 14                                 1 1   1   1   1 1             1     2           1       1   1     2                   42
43 11   1       1 1             1                   1         1                   1 1   1   1                         1     43
44 12       1           1     1   1               1   1       1         1   1     1 1                               1       44
45 10 1                   1                             1     1           1   1                     2           1       1   45
46 14 1                           1   2         2     1     1 1   1     1 1                 1                         1     46
47 10 1   1                       2     1           1                 1 1                 1                         1       47
48 13 1 1   1                 1                                 1     2 1             1   1   1           1       1         48
49 11         1     1               2         1                                       1     2             1   1     1       49
50 10             1 1       1             1         1                 1       1                                   1 2       50
51 13 1       1       1                                     1       2 1     1 1         1                   1 1       1     51
52 15               2           1             1 1         1           1                       1     2       1   1 1       2 52
53 11                   1         1     1   1 1 1                                 1                               2 1     1 53
54 8       1   1                                 2         1   1                 1     1                                   54
55 12     1   1 1           1   1     1     1       1       1           1     1                       1                     55
56 13 1   1                 1   1 2   1 1                         1                     1     1               1   1         56
57 14                       1 1                         1 1   1   1 1   1     1     1               1             1 1   1   57
58 13           2 1         1                           1               1     1 1           2   1           1           1   58
59 9     1                                     1               1     2               1                         1   1     1 59
60 12 1                             1       1 1       1 1     1           1 1                     1       1       1         60
61 13 1       1             1   1       1 1         1     1     1                                   1 1             1   1   61
62 13     1   1   1                     1 1   1                   1         1   1 1                       1   1 1           62
63 10           1                     1             1                       1     1     1               1 1     1     1     63
64 10                 1         1   1 1           1   1   1                         1     1                 1               64
65 11             1     1   1   1                       1   1     1     1                           1           2           65
66 12       1     1 2                       2 1                     1     1   1   1     1                                   66
67 7                         1                       1                           1     1     1               1       1     67
68 10   1                         1   1             1                           1 1 1                       1       1   1   68
69 10   1     1       1 1       1                 1                     1 1     1   1                                       69
70 6                           1         2   1                                                 1                         1 70
71 8               1   1                     2     1               1   1                                                 1 71
72 8                         1                         1           1             1       1 1   1           1               72
73 8                                                     1   2               1   1               1 1             1         73
74 8   1       1         1         1                               1       1           1     1                             74
75 19 1 2             1   3   2     1               1     1 1               2 1       1         1                       1   75
76 7       1         1 1       1                                               1             1                       1     76
77 7       1                       1                                               1       1           1 1           1     77
78 6   1               1   1           1                                     1             1                               78
79 10       1                                                 1       1         1           1         2       1 1     1     79
80 13 1 1         1           1 1       2                                 2       1                   1           2         80
81 13         1   2         1                                     1               1   2 1 3                     1           81
82 6   2         1               1                                       1                                         1       82
83 14         1         1 1             1 1           1     1   1     1                             1 1 1       1       1   83
84 10               1       1 1                           1 1                   1         1             1         1     1   84
85 13         1       1       1   1 1       1                   2     1           1 1 1                   1                 85
86 6       1                     1 1                     1   1                                                         1   86
87 8   1   1       1                             1                           1       1 1                         1         87
88 14                     2       1       1 2   1 1               1                       1     1   1             2         88
89 8                             1               1             1     1     1               2                       1       89
90 9           1         1   1                       1                     1   1 1           1             1               90
91 11       1                     1                                           1           1     1       1   1   2   1     1 91
92 8         1     1     1             1       1               1                         1                         1       92
93 8               1 1                 1     1         1                             1               1   1                 93
94 20               2     1       1     1 2         1   1   1           1         1 2         2 1         1 1         1     94
95 13               1                       1     1   1 1 1         1               1   1       2       1     1             95
96 11   1           1 1                     1 1               1   1   1                                 1 1 1               96
97 12 1                                   1 1   1   1   1   1             2                       2       1                 97
98 13     1     1 1   1                               1 1 1   1         1   2   1                         1                 98
99 7   2             1                   1     1                                             1       1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng