BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 02/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                                     1                     1     1 1           1       1         1     1               00
01 15   1                                   1   1           1       1           1     1 2 1   1           1       1     1 1 01
02 6       1                       1                               1     1                   1             1               02
03 13   1         1 2                                       1 1 1               1 1                       1   1     1   1   03
04 4       1     1                                           1   1                                                         04
05 11         1                     1               1   1       1                 1     1     1               1   1   1     05
06 15     1 1             1       1   1               1           2         1 1               1     1           1 1       1 06
07 10 1           1         1           1             1     1                                       1 1   1               1 07
08 8       1         1                           1                       1 1     1   1                     1               08
09 12             1           1     1     2       1             1                             2       2   1                 09
10 12               2         1               1       1     1           1 1 1           1     1     1                       10
11 13   1   1                   1 1       1     1 2 1               1                     1             1           1       11
12 10 1           1                             1   1 1   1 2                               1                       1       12
13 15   1                     1 1       1 1         1 1   1     1           1     1                   1 1 1     1           13
14 9                 1             1   2   1         1           1       1                                         1       14
15 10                           1     1   1             1   1                 1         1         1 1   1                   15
16 11 1   1       1               1             1     1 1           1 1                         1           1               16
17 15 1           1     1 1 1             1         1     1     1     1 1     1                     1 1               1     17
18 7 1         1               1                                         1   1 1       1                                   18
19 9   1             1                       1         1             1   1         1                   1                 1 19
20 15   1   1             1                                     1 1   2 1 1 1         1     1   1                 1   1     20
21 12         1                 1       1                                 1         1           1   1   1     2   1     1   21
22 12     1 1       1 1                                   1           1                   1 1   2                   1   1   22
23 12               1     1       1             1   1 1                   1 1               1   1     1   1                 23
24 8                         1   1             1                                 1         1               1       1   1   24
25 11           1 1   1                   1 1       1                 1         1         1         1     1                 25
26 11       1 1           1     1   1 1                                             1   1     1       1 1                   26
27 9       1   1                       1   1                         1 1       1                     2                     27
28 16   1 1             1       1           3           1   1     1   1       2         1         1                   1     28
29 9       1           1                           1           1   1   1                   1                     1       1 29
30 5                     1                                                 1                       1     1         1       30
31 12   1   1 1       1   2                 1               1 1     1                                             1     1   31
32 8 1   1                       1               1                                     1 1                             1 1 32
33 12   1                                 1   1     1       1 1               1     1   1       1             1   1         33
34 6             1         1         1                       1   1                       1                                 34
35 8 1 1                     1                         1 1             1 1   1                                             35
36 7               1   2       1             1               1                 1                                           36
37 6                 1   1         1           1                                             1             1               37
38 6                                       1                       1                   1 2                 1               38
39 11 1   1                 1                 1     1                               1       1           1     1     1 1     39
40 12 1       1           1             1 1                         1       2                                 1 1 1 1       40
41 12 1           1       1                 1 1 1   1   1                           1   1         1                 1       41
42 10     1           1           1             1                         2   1                                     1 1   1 42
43 8                           1       1     1                         1             1       1 1             1             43
44 12   1       1                             1   1             2     1         1         1           1     1   1           44
45 11       1 1         1           1 1           2 1                           1   1                   1                   45
46 10     2                           2           2                                 1                           1   2       46
47 13     2     1           1                 1     1       2                       1   1                       2     1     47
48 9                   1                     1   1               1           1     1 1   1                 1               48
49 7                   1                             1                           1         1     1               2         49
50 14 2           1   1     1               1 1         1           1     1                     1 1       1             1   50
51 9   1         1     1         1                           1                 1   1       1       1                       51
52 10           1             1   1 1                       1     1             1                 2           1             52
53 9                     1         1 1                         1 1                                   1         1     1   1 53
54 12       1         1       1       1 1       1   1       1 1                 1         1   1                             54
55 15     1       1         1   1                     1                   1       2     1   1 1           1   1     1     1 55
56 21               1   1         2       1       1   1   1   2   2     1           1   1                 1   1 2   1 1     56
57 13   1       1                   1     1       1   1 1 1       1       1       1                       1 1               57
58 6                                   1       1                                             2 1         1                 58
59 8     1     1     1                         1                           1   1 1     1                                   59
60 10                                             1   2   1       1 1             1 1                             1       1 60
61 14           1   1   1 1   2         1   1                                       1       1             1   1       1 1   61
62 12                           1                       1     1   1   1       2         1   1   1                     1 1   62
63 5               1 1                                                   1                   1                     1       63
64 8           1               1                             1               1                     1         1   1 1       64
65 7                         2                                     1                           1     1   1   1             65
66 15     1   1 1             1       1         1                     1 2                 1     1 2                       2 66
67 6             1               1     1                           1       1                               1               67
68 14         1 1 1                   1     1 1     1 1           1     1   1         1                         1   1       68
69 10         1         1   1                 1               1                       1     1       1 1       1             69
70 14 1 1                   1 1 1       1   1       1   1 1         1                                         1         2   70
71 9 1       1             1       1   1         1                 1                             1   1                     71
72 6     1 1                 1       1                   1                                                 1               72
73 6                             1                       2                   1 1 1                                         73
74 15         1             1   1         2     1         2         1   2             1       1         1         1         74
75 21   1           1   2   1           2     1         1                 1   1     1 2             1   3   2     1         75
76 14 1       1 1   1 1             1 1       1                 1     1                   1         1 1       1             76
77 5                                                       1 1               1           1                       1         77
78 13 1         2             2               1       1                     1   1     1               1   1           1     78
79 11                     1 1                 1   1       1 1         1 1   1     1       1                                 79
80 14     1   1   1         1     1   1                       1                     1 1         1           1 1       2     80
81 15         1         1 1       1   1             1   1     1           1     1 1         1   2         1                 81
82 8           1         1     1           1                                         2         1               1           82
83 13 1 1   1         1 1       1 1               1                                         1         1 1             1 1   83
84 7                       1       1 1                             1                             1       1 1               84
85 14   1     1 1                           1   1           1               1   1           1       1       1   1 1       1 85
86 7                             2 1     1                                               1                     1 1         86
87 5                                       1                           1             1   1       1                         87
88 12         1                               1       1 2                     1                         2       1       1 2 88
89 8               2         1 1   1                             1   1                                         1           89
90 17 1   1 1 1     1                 1         1 1 1   1 1     1               1 1           1         1   1               90
91 7         1     1                                           2   1                     1                     1           91
92 12             1 1     2     1         1                           1     1               1     1     1             1     92
93 12     1           2 1               1       1                       1     1   1               1 1                 1     93
94 14       1               1           1 1             1     1                   1               2     1       1     1 2   94
95 9             1         1                         1 1 1   1         1                         1                       1 95
96 13   1               1   1               1                   1 1 1 1     1         1           1 1                     1 96
97 11       1         1       1     1           1           1                   1 1 1                                   1 1 97
98 8                 1             1 1                         1                       1     1 1   1                       98
99 11           1   1               1     1               1     1           1         2             1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng