BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   1         00
01 18     1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 1         01
02 22     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     02
03 7     1                     1           1                   1                 1                     1         1         03
04 17                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1 04
05 14 1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1         1       1         1       05
06 20               1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1   06
07 16 1                             1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2   07
08 11 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1                   1               08
09 20         1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1 09
10 18 1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1         10
11 21 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1   11
12 15   1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1             12
13 13               1                         1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1     13
14 16   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           14
15 18                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           15
16 20     1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         16
17 25 1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2   17
18 16 1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1               18
19 11 1               1 1       1           1 1         1           1           1 1                                       1 19
20 14     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   1         20
21 19 1         1       2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 21
22 17   1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1     22
23 17   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1           1   23
24 19   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1   24
25 15       1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1       1     25
26 22     1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2 26
27 15   2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1               1       27
28 16     1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 1         28
29 17   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1           29
30 12     1         1                           1 1                                       1           2   1 1   1 1       1 30
31 28 1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2   31
32 16         1   2   1           1     1 1               1   1       1                                   2       2 1   1   32
33 14           1                   1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1           1     33
34 19                           1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1   34
35 14           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1 35
36 17       1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1         36
37 13   1               1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1 37
38 21 1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1   38
39 20     1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1 39
40 14       1   1       1       1   1               1               1 1 1                           1       1   1 2         40
41 14                       1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1             41
42 17   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                           1 1     42
43 9                     1     2   1         1           1                                         1       1       1       43
44 18               1     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   44
45 9                                             1   1   1                   1         1 1 1     1                   1     45
46 15     1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1 46
47 18             1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         47
48 18   1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     48
49 20     1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1 49
50 12       1         1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1                   50
51 12 1                             1                           1   1           1       1 1 1           1               1 2 51
52 15 1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     52
53 16             1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1   53
54 17       1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1   54
55 11               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1                         55
56 12                       1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1               56
57 18     1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                 57
58 11   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1                                 58
59 14 1           1   1   1               1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   59
60 9                     1   1       1                   1 1       1     1     1                                   1       60
61 14                       1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1           61
62 14     1 1       2                 1   2   1                           2       1                   1   1   1             62
63 20   1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1   63
64 16         1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   64
65 12                     1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1             1 1 65
66 18   1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1     66
67 16             1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1     67
68 24 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1 68
69 19       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1 69
70 17 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1     70
71 12 1   1   2               1           1   1     2             1                                             1     1     71
72 18             1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                     72
73 19 1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1   73
74 9           1       1   1       1   1     1                           1     1                               1           74
75 11   1   1 1                 1 1         1         1   1                           1           1                     1   75
76 12             2                   1     1     1 1               1           1                         1       1 1     1 76
77 17     1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1       1       77
78 10                 1         1                         1             1         1     1 1         1         1       1     78
79 11                   1       2                                 2     1     1 1       1         1                       1 79
80 21 1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 80
81 11     1     1                         1       1 1       1               2         1                         1         1 81
82 13 1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2               1                     82
83 22   1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2     83
84 20     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 84
85 17         1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2 85
86 17             1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1                       86
87 18 1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2   87
88 17 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 1 88
89 12 1     1 1               1                 1       1                           2   1           1     1               1 89
90 12   1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                           1         90
91 17   1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1       91
92 27     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       92
93 9       1   1                               2     1 1                       1   1                               1       93
94 16 1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     1         94
95 12 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1       1                         95
96 13 1     1         1 2   1                                 1                 2                 1   1         1   1       96
97 20             1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2           97
98 12         1     1         1                       1       1                     1     1     1         2   1       1     98
99 20     1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1         1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng