BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   1             1                   00
01 19     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1 01
02 25 1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1 02
03 8   1           1                   1                 1                     1         1                       1   1     03
04 20         1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1         2   04
05 14             1           1 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 1 1     1 05
06 21     1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1       1 1 06
07 16       1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 1         07
08 10                 2     1       1       1 1                 1                   1                       1   1           08
09 15     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1                     1   09
10 17     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2           10
11 18       1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   1         11
12 18         1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1           1 2 1 12
13 12                 1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1                             13
14 19   1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1     1   1 14
15 20 1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1             1 1   1   15
16 23   1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1 16
17 22   1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1             17
18 17 1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1                       1 1           1 18
19 9   1           1 1         1           1           1 1                                       1 1                       19
20 13       1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   1             1   20
21 18           1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       1       21
22 15       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1           22
23 19 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   23
24 17           1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 1       24
25 15 1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1       1       1 1                   25
26 25 1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1   26
27 10 1                 1         2               1       1                 1               1                     1 1       27
28 14     1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 1               1       1 1       28
29 17 1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1             1 29
30 13                   1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 1   1             30
31 25 1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2           1   31
32 16     1     1 1               1   1       1                                   2       2 1   1         1       1 1 1     32
33 15       1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1           1   33
34 21   1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1             34
35 15   1                 1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1           1 1   35
36 17     1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1                   1     2 1     36
37 16                     1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1     2   37
38 14   1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                           38
39 17 1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1                   1 39
40 12   1   1               1               1 1 1                           1       1   1 2                 1               40
41 16   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1                 1         1 1       41
42 14 1   2   1   1           1     1       1                   1                           1 1       1         1   1       42
43 10   2   1         1           1                                         1       1       1             1               1 43
44 19       2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1               44
45 13                     1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           1         2 1     45
46 13               1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1             46
47 22 1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 1   1     47
48 23 1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2       1 48
49 18   1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1     1       49
50 10           1       1   1       1                 1     1               1   1                     2                     50
51 15       1                           1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1         1 51
52 13             1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             1         52
53 17         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1               1 1 1 53
54 17           2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2                     54
55 12       1 1             1           1         1       1 1 1     1     1                         1                   1   55
56 16   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   1         56
57 19     1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1   1   1   57
58 8                   1 2           1     1                   1 1                                                   1     58
59 12             1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1             59
60 12 1       1                   1 1       1     1     1                                   1       1   1     1           1 60
61 14   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1               61
62 14         1   2   1                           2       1                   1   1   1                 1   1 1 1           62
63 13         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1         1     1           63
64 19       1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1           2   1 64
65 11   1 1                 1   1             1 1                               1 1             1 1               1         65
66 18         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1     66
67 17         1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1   1       67
68 26     1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 68
69 19 1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1             1     69
70 16 1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1           70
71 11 1           1   1     2             1                                             1     1             1   1       1   71
72 20 1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1       1       72
73 20 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1       2       1 2       2 73
74 8       1   1     1                           1     1                               1               1           1       74
75 10   1 1         1         1   1                           1           1                     1       1   1               75
76 10         1     1     1 1               1           1                         1       1 1     1                         76
77 21 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1 77
78 10   1                         1             1         1     1 1         1         1       1                   1         78
79 14   2                                 2     1     1 1       1         1                       1         2             2 79
80 20   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1             80
81 13             1       1 1       1               2         1                         1         1   1   1       1     1   81
82 11         1           1 1 1             1   1             2               1                     1               1       82
83 25           2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1       3 1 83
84 21       1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   84
85 16   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1               85
86 20 1     2 1         2   1               1       4 1       1             1                       1   1     1           2 86
87 16           1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1                   87
88 14 1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 1                         88
89 11 1                 1       1                           2   1           1     1               1               1   1     89
90 12         1   1       1   1       1 1       1             1                           1               1   1     1       90
91 17                     1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1           91
92 28       1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1             92
93 12                   2     1 1                       1   1                               1         1   1   1 1   1       93
94 16 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2     1         2     94
95 11               1               1     1               1 2     1       1                         1 1   1                 95
96 9                                 1                 2                 1   1         1   1             1     1           96
97 20         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1         1   1 97
98 15 1                       1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1           1   1 1 98
99 17 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1         1     1         1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
Ngày
/
Tháng