BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 22 1     1   1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1       00
01 17           1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1                           01
02 19 1     1       1             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 02
03 16   1 1 1 1 1       1       2 1   3     1                           1                     1           1                 03
04 9                             1         1   1         2       1                   1             1   1                   04
05 15 1 1                         1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     05
06 21   1                 1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1   06
07 11       1       1                   1       1               1 1 1                             1   1     1 1             07
08 12 1         1     1     1                                     1 1           1       1                   2     1       1 08
09 21   1               1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1 09
10 13                     1             1 1   1     2   2           1           1         1     1                       1   10
11 20     1 1 1     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           11
12 17           1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1 12
13 11       1                   1       1     1   1         1   1                 1                         1 1       1     13
14 16     1   1 1         1                       1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1     14
15 17                             1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     15
16 8     1                                                     1       1   1           1     1                     1 1     16
17 15                     1           2   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1   17
18 20         1 2       2     1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1   18
19 19 1       1   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1     19
20 16     1             1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       20
21 18       2     1       1   1     1   1   2       1               1         1       2               1   1         2       21
22 14       1     1       1         1   1             1       2       1               1 1 1       1                     1   22
23 18     1         2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                               23
24 18   1         1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     24
25 15   1             1     2           1   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     25
26 16       1           1 2                     1       1   1           1   2               1   3         1               1 26
27 19   2       1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2   27
28 16   1       1                       1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1           28
29 12         1   1 2               1                             1   1     1 1             1               1     1         29
30 13   1             1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                           1 1           30
31 15           1         1   1       1                             1   1   1   2   1       1             2     2           31
32 15 1       1             1         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   32
33 18   1 1 1       1 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1                 1     2 33
34 15                 1       1 1 1         1   1               1                             1           1       3 1   1 1 34
35 18 1     1         1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1 35
36 18           1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1           36
37 12         1         1                 1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   37
38 19   1               1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1 38
39 13     1                   1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1           39
40 17             1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1         40
41 17             1       1           1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1 41
42 20         1                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1 42
43 11       1                         1   1           1       1                         1     2   1         1           1   43
44 20         1       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2       1             1   44
45 11     1 1             1         1   1           1 1   1                                                     1   1   1   45
46 12 1           1 1 1           1             1         1             1 1   1       1                   1                 46
47 16 1       1           1   1 1               1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2 47
48 24 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1   48
49 15 1     1                                     1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1       49
50 20 2         1 3                   2     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1 50
51 14   1 1       1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1                         51
52 15   1 2       1         1         1           1     1           1       1           1 1             1   1             1 52
53 11                 2             1 1             1                           1   1     1         1     1   1             53
54 15               3                         2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1     54
55 12 1               1           1   1       1           1 1     1               1               1 1             1         55
56 13     1       1   2 1         1 1                       1                             1   1 1               1       1   56
57 18       1   2   1             1       1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 57
58 17 1 1       1   1             1       1     2 1               1   2       1   1                           1 2           58
59 16         2                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1     59
60 7                 1   1                                                             1   1       1                   1 1 60
61 10 1   1                               1       1           1                           1   1                   1   1 1   61
62 17   1 1 1 1   1           1 1 1                         1           1 1       2                 1   2   1               62
63 25       2               2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1   63
64 14     1         2       1   1         1                                 1   1                 1     2 1       1   1     64
65 9   1             1                                 1                               1 1   1 1                 1   1     65
66 14                     1 3 1   1                     2             1   1 1             1         1         1             66
67 18   1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1             2     67
68 24     1     1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 68
69 15 1                           1 1               1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1 69
70 21     1       1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   70
71 19 1   1                     1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2         71
72 17   1 2                 1 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1     72
73 21   1                   1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1 73
74 14 1       1 1 1     1       1                             1   1           1       1   1       1   1     1               74
75 14                                               1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1   75
76 19       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1         76
77 18 1 2   1 1     1     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1                     77
78 11     1   1     2       1 1     1     1                                         1         1                         1   78
79 15       1   1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2                             79
80 18   1   1   1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 80
81 11           1         1                   1   1       1             1     1                         1       1 1       1 81
82 18       1           1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1       82
83 22 2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2 83
84 16       1           1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1               84
85 11         1             1                               1 1             1             1   1       1       1     1   1   85
86 20 1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1         86
87 17 2 1 1 1   1     1       2         1                           1       1 1                       1               1 1 1 87
88 17             1   1     1   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1         88
89 12                         2           1         1         2     1     1 1               1                 1       1     89
90 13             1 1       2           1       1                     1           1       1         1   1       1   1       90
91 15 1           1     1     1 1   2           2         1           1         1     1                         1   1       91
92 22 1 1 2       1 1   2   1           1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     92
93 20         1   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1     93
94 16           1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1     94
95 14   1     1 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1                       1               1 95
96 11                     2                 1       1         1     1     1         1 2   1                                 96
97 15         2         1               1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 97
98 11         1   1   1                 1 1           1 1                   1     1         1                       1       98
99 21             2 1       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng