BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 21 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1               00
01 18 1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1               1 01
02 22       1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 02
03 6                       1                     1           1                   1                 1                     1 03
04 17         2       1                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 04
05 14     1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1         1       05
06 18   1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1           06
07 14               1 1 1                             1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1 07
08 11                 1 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1                 08
09 19 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1 09
10 17   2   2           1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 10
11 19 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1 11
12 17     1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1     12
13 13 1         1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   1               1           13
14 21 1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1         14
15 20 1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                 15
16 18               1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     16
17 21           1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1           17
18 17       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1 18
19 12             1 1   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1                       19
20 16   2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                           20
21 16   1               1         1       2               1   1         2         1       1                     1 2 2       21
22 17     1       2       1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 22
23 19 1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     23
24 19   1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1         24
25 14           1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2           25
26 19       1   1           1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1 26
27 17     1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1     27
28 14           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1             28
29 16                 1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1       29
30 9             1   1     1         1                           1 1                                       1           2   30
31 24                   1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2 31
32 12       1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1                                   32
33 15       1       2             1                   1                 1     2     1     2     1             1 1         1 33
34 17               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1     34
35 17     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1       35
36 19 1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       36
37 11     1       1       1               1                         1       1   1         1       1                 1 1     37
38 18       1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1           38
39 21     1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1 39
40 13 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 1 1                           1     40
41 14   1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                         41
42 20     1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                 42
43 9     1       1                         1     2   1         1           1                                         1     43
44 16 1     1     1                   1     1         2       1             1                   1       2   1       3       44
45 11   1 1   1                                                     1   1   1                   1         1 1 1     1       45
46 13         1             1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2     1     46
47 16         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1         47
48 20 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2       48
49 20 1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1         49
50 15   1     1   1           1         1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1 50
51 13       1       1 2 1                             1                           1   1           1       1 1 1           1 51
52 15 1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1   52
53 15   1                           1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1 53
54 16         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1   54
55 14         1 1     1               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1       55
56 12           1                             1   1 1               1       1   2       1               1           1 1     56
57 19     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   57
58 13 1               1   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1               58
59 13 1       1         1           1   1   1               1   1         1       1                             1 1 1       59
60 8                                       1   1       1                   1 1       1     1     1                         60
61 13 1           1                           1   1                   1   1 1                     1   3         1     1     61
62 13           1           1 1       2                 1   2   1                           2       1                   1   62
63 22       1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1             63
64 16                           1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1 64
65 10       1                               1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 65
66 16       2             1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1 66
67 16   1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1 67
68 23   1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1               68
69 19   1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1     69
70 20       1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1       70
71 14 1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1                                       71
72 21 1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3   72
73 20   1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1 73
74 10             1   1           1       1   1       1   1     1                           1     1                         74
75 16   1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                           1           1       75
76 12     1 1     2                 2                   1     1     1 1               1           1                         76
77 16     1                 1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1           77
78 8                                   1         1                         1             1         1     1 1         1     78
79 13 1   1     1                         1       2                                 2     1     1 1       1         1       79
80 20   1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1 80
81 11 1       1             1     1                         1       1 1       1               2         1                   81
82 15 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2               1   82
83 21 1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           83
84 24     2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   84
85 12           1 1             1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1         85
86 20 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1     86
87 13                   1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1                 1 87
88 20               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1 88
89 13   1         2     1     1 1               1                 1       1                           2   1           1     89
90 11                     1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                   90
91 14         1           1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         91
92 29               2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1 92
93 13 2 1   1         1       1   1                               2     1 1                       1   1                     93
94 15 1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1       94
95 14               1 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1       1       95
96 13   1         1     1     1         1 2   1                                 1                 2                 1   1   96
97 18   1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3         97
98 10     1 1                   1     1         1                       1       1                     1     1     1         98
99 19           2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng