BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 21                           1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1     00
01 17 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   01
02 19             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1 02
03 12   1       2 1   3     1                           1                     1           1                   1             03
04 12             1         1   1         2       1                   1             1   1                     1 1         1 04
05 14             1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1               05
06 22     1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1       06
07 11                   1       1               1 1 1                             1   1     1 1             1       1       07
08 12 1     1                                     1 1           1       1                   2     1       1       1 1       08
09 21   1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1         09
10 16     1             1 1   1     2   2           1           1         1     1                       1     1 1         1 10
11 19           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2         11
12 20         1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1   12
13 14           1       1     1   1         1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   13
14 14     1                       1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1               1     14
15 20             1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       15
16 10                                           1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     16
17 20     1           2   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1 17
18 17   2     1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                   18
19 17     1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1           1         19
20 19   1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   20
21 17     1   1     1   1   2       1               1         1       2               1   1         2         1       1     21
22 14     1         1   1             1       2       1               1 1 1       1                     1             1 1   22
23 18         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1 23
24 17   1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1               24
25 17 1     2           1   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2   25
26 17   1 2                     1       1   1           1   2               1   3         1               1               2 26
27 17     1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1   27
28 16                   1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1 28
29 13               1                             1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1   29
30 12 1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                           1 1                           30
31 20     1   1       1                             1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2 31
32 15       1         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1       32
33 17 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1                 1     2     1     2     33
34 20 1       1 1 1         1   1               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1 34
35 18 1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1 35
36 18     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   36
37 13   1                 1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   1         1     37
38 21   1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1   38
39 16         1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1 39
40 19 1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 1 1     40
41 17     1           1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1             41
42 20                 1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1         42
43 10                 1   1           1       1                         1     2   1         1           1                   43
44 19 2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2       1             1                   44
45 9     1         1   1           1 1   1                                                     1   1   1                   45
46 12 1           1             1         1             1 1   1       1                   1                     1       1 1 46
47 16     1   1 1               1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1     47
48 20   1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             48
49 15                             1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           49
50 14                 2     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1                 50
51 13           1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1                           1   1         51
52 13       1         1           1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     1       52
53 13 2             1 1             1                           1   1     1         1     1   1                     1     1 53
54 14                         2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1           54
55 13 1           1   1       1           1 1     1               1               1 1             1           1         1   55
56 14 2 1         1 1                       1                             1   1 1               1       1   2       1       56
57 18             1       1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2     57
58 15             1       1     2 1               1   2       1   1                           1 2           1     1         58
59 15             1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1       1             59
60 9 1   1                                                             1   1       1                   1 1       1     1   60
61 8                     1       1           1                           1   1                   1   1 1                   61
62 14         1 1 1                         1           1 1       2                 1   2   1                           2   62
63 26       2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     63
64 13       1   1         1                                 1   1                 1     2 1       1   1         1   1       64
65 10 1                                 1                               1 1   1 1                 1   1             1 1     65
66 16     1 3 1   1                     2             1   1 1             1         1         1             1         1     66
67 20   1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1     67
68 23           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1   68
69 18             1 1               1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1 69
70 21 1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   70
71 18           1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1           71
72 16       1 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 72
73 22       1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1         73
74 11   1       1                             1   1           1       1   1       1   1     1                           1   74
75 14                               1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                   75
76 17 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1               1         76
77 12     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1                                     77
78 8       1 1     1     1                                         1         1                         1             1     78
79 16   2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2                                 2     1     79
80 17   1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   80
81 12     1                   1   1       1             1     1                         1       1 1       1               2 81
82 19   1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1     82
83 20 1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   83
84 18   1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1     84
85 11       1                               1 1             1             1   1       1       1     1   1   1               85
86 22 1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 86
87 13 1       2         1                           1       1 1                       1               1 1 1       1 1       87
88 19 1     1   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1       88
89 12         2           1         1         2     1     1 1               1                 1       1                     89
90 14       2           1       1                     1           1       1         1   1       1   1       1 1       1     90
91 17   1     1 1   2           2         1           1         1     1                         1   1               2   1 1 91
92 20   2   1           1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   92
93 18 1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1                     93
94 17         1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1 94
95 11                 1     1                   1 1 1 1   1       1                       1               1     1           95
96 12     2                 1       1         1     1     1         1 2   1                                 1               96
97 18   1               1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2 97
98 10 1                 1 1           1 1                   1     1         1                       1       1               98
99 19       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng