BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14                 1 1 1               3 2                 1           1     1   1                               1 1     00
01 15       1           1     1         1       2           1     1   1             1   1 2       1                   1     01
02 21   1   1   1 1     1         1 2     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             1     1     1         02
03 24   2           1 2 1       1   1       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1           03
04 10             1 1           1     1     1 1   1                                                   1         1   1       04
05 14   1 1 1                             1     2 2                   1   1 1                         1   1               1 05
06 15           1                       1           1   1   1               1                 1     1 1   2 1           1 2 06
07 16 1     1 1               2 2   1         1     1       1       1           1       1                   1       1       07
08 13               1 1 1   1 2                           1   1 1         1         1     1     1                           08
09 12                 1               1       1                 1           1               1 1                 1 1 1 1   1 09
10 11                           1   1                   1       2                             1             1 1   1     2   10
11 14           1         1           1   1 1                                 1 1 1     1           2         1     1 1     11
12 16   1     1             1 1     1             1 1 1                             1             1 1   1   1   1 1       1 12
13 15 1     2       2   2       1                                 1   1         1                   1       1     1   1     13
14 15 2     1     1                     1 1               1       1           1   1 1         1                       1 1 1 14
15 11   1 1 1                                 1       2                                               1         2     1 1   15
16 8     1 1   1 2                     1                         1           1                                             16
17 15   1       2   1     1   1 1           1                     1 1   1                     1           2   1             17
18 18                     2 1       2     1     1   2         2                   1 2       2     1                 1       18
19 18     1     1         2               1     1   1         1           1       1   1       1 1   1   1       3           19
20 12               1   1         1                     1 1                   1             1             1     1 1     2   20
21 18 1       1   1                     1   1     1 1               1           2     1       1   1     1   1   2       1   21
22 17     1 1 1   1   1 1     1           1           1   1           1         1     1       1         1   1             1 22
23 20     1             1       1     1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 1       1       1   1 23
24 10     1           1                   1   1                             1         1     1 1           1             1   24
25 13     1               1 1     1               1                 1 1     1             1     2           1   1           25
26 15     1             2   1               1       1         1   1 2           1           1 2                     1       26
27 13           2 2                 1         1                     1       2       1         1 1                         1 27
28 20   1   1 1 1 1   1         2     1             1   1         1 2       1       1                       1 1     2       28
29 10   1 1     1                               1     1                           1   1 2               1                   29
30 17 2             2   1                                 1 1       1   2   1             1         1 1   1   1   1         30
31 19     1   1   2     1 1   2         2 1             1 1           1 1           1         1   1       1                 31
32 16   1 1   1 1   1                 1     1   1         1   1   1       1       1             1         1     1           32
33 16   1             1       1                 1 1         1               1 1 1       1 1 1                 1 2   1       33
34 16         1   1   2           1           1   1           1     1 1                   1       1 1 1         1   1       34
35 11 1 1   1       1                                                 1   1     1         1   1     1                     1 35
36 15               1   1 1 1           1             1     1                       1   1     1             1 1       1 1 1 36
37 17             1         1 1     1                       2 1 2     1           1         1                 1 1 1 1     1 37
38 28 2     1     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1         1         38
39 15 1         1     1   1 1                 1     1 1     1           1     1                   1         1   1         1 39
40 19                 1     1 1           2     2   1               1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1   40
41 19       1               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1           1       1     1   41
42 12   1       1       2   1   1       1               1             1           1                       1               1 42
43 13               1             1                 2 1     1   1 1 1           1                         1   1           1 43
44 17               1                 1           1     1       1                 1       2 2         2 3       1     1     44
45 12 1                         1     1                               1 1     1 1             1         1   1           1 1 45
46 19   1       1 1 2 2           1 1   1     1         1               1 1           1 1 1           1             1       46
47 17           1       3     1             1           2     1 1     1   1       1           1   1 1               1       47
48 23             1   1         1     1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   48
49 12           1     1             1               1 1 1 1       2       1     1                                     1     49
50 19 1     2               1       2                     1 1   1         2         1 3                   2     1       1   50
51 15                       1     1                   2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1   1         51
52 15   1 2     2 1                       1                           1     1 2       1         1         1           1     52
53 9 1                 1                           1 1                                   2             1 1             1   53
54 18     2   1       1   2     1     1     1         1                 2               3                         2 1       54
55 16         2   1   1         1     1 1     2   1           1           1               1           1   1       1         55
56 16   1           1     1   1   1     1                           2   1     1       1   2 1         1 1                   56
57 21     1     1   1     1     2     1     2 1 1               1   1           1   2   1             1       1     1     1 57
58 19     1     1 1       1         1       1             2 1 1           1 1       1   1             1       1     2 1     58
59 16       1 1     1         1 2             1     1                             2                   1   1   1   2   1     59
60 8               1                                     1 1     3                       1   1                             60
61 14                         1     2           2     2   1       1 1     1   1                               1       1     61
62 16   1         1       1           1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 1                     62
63 16 1                   1         1       1     1         1 1 1               2               2 1     1   1     1         63
64 18         3     2             1     1             1 1 1   1     1         1         2       1   1         1             64
65 7 1                                       1 1                     2     1             1                                 65
66 19   1               1 1 1     1             2     2       2     1 1                       1 3 1   1                     66
67 17             1         1   1     1         1                           1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1 67
68 15       1                   1 1     2         1   1 1                     1     1   2           1   1               1   68
69 16     1   1     1 1       1   2 1             2   2                   1                           1 1               1   69
70 17     1     1 1   1               1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1     1       1         70
71 27 1 3     1       1           1 3 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1   1   1 1       1     71
72 13     1   1                   1                 1   1               1   1 2                 1 1     1             1     72
73 21     1       1 1     1   1         1   3       1     1 1           1   1                   1 1       1   1   1     1 1 73
74 16 1                         2       2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1                       74
75 8                                   1             1     1   1 1 1                                                   1 1 75
76 20         1         1 1           1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 76
77 15         1       1     1               1                 1           1 2   1 1     1     1       1 1                 1 77
78 22       1   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1             78
79 20 1     1                 1 1   1 2             1       1                   1   1       2   1     1 2   1         1   1 79
80 16     1   1       1 1 1                   1           1   1             1   1   1       1     2               1     1   80
81 13 2 1                   1       2     1                     1     1             1         1                   1   1     81
82 23 1         1           2     1   1   1   3     1       2           1       1           1         2 1   1 1     1 1     82
83 24 1   2           1   1               1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1 83
84 20 1         1     1     1     1   1   1     1       2   1 1 1 1 1           1           1               1             2 84
85 5       1                     1             1                                 1             1                           85
86 20         3                 1                         2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1   86
87 20   2                   1             2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1               87
88 17               1             1         1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1                       88
89 13 1     1   1                       1 1   1 1 1         1                                     2           1         1   89
90 12 1                                           1 1               1   2             1 1       2           1       1       90
91 14       1                           2                 1     1         1           1     1     1 1   2           2       91
92 15   1                                 1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1               92
93 22   1     2             1 1     1 1     1                     2               1   1   1     1   2             2 1 2 1   93
94 16     1       1               1   1 1                 1   1 2                   1             1   1 1   1     1   1     94
95 18   1   1 1               2 1 1             1   1         1         2   1     1 2                     1     1           95
96 14       2                                 2     1     2   1   1   1                       2                 1       1   96
97 14 1   1       1   1   1 1                           1                         2         1               1 1   1     1   97
98 16       1   1         1 3     2         1 1                                   1   1   1                 1 1           1 98
99 16                   1         2 1 1   1       1   1   1     1                     2 1       1         1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng