BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17 1 1 1     1           1     1 2       1           1                             2 1 1         1 1                   1 00
01 21 1   1     1       1     1     1   1                 1 1   1 2 1 1 1   1   1   1                       1   1     1     01
02 18   1 1     1 2                   2 1       1   1           1       1       1 1 1     1           1           1         02
03 12               1     1                       1                             1   1   1   1 1   1   1         2           03
04 13   2                           1       1               1         1   1       1 1     2       1               1         04
05 14     1       1               1                         1   1     1           1       1       1 2     2         1       05
06 15   1     1       1     1 1               1     1           1           1   1           2             1       1       1 06
07 21                       1     1         1       1   1   3 1     1       1         1   1   1   1 1   3 1             1   07
08 15     1         1           1   1   1       1   1           1   1       1 1 1               1 1                   1     08
09 15   1       1     1                 1   1 1             1             1 1           1           1 1 1               1 1 09
10 18 1       1 2           1 2 1                 1           1 1 1             1             2 1     1             1       10
11 18     1     1       1           1 1   2       1         1                   1 1   1     1       1         2   1   1     11
12 19   1                         1         1 1 1   1             1 2 1     1   1             1   2 1       1 1           1 12
13 22           1       2   1 2 1   1 1     2     1           2           1   1     1                     1 1   1       1 1 13
14 15       1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1           1       1           1                           2           14
15 20 1     1       4   1 1               1       1 2     1           2   1             1                 1   1     1       15
16 16       1           1 1   1   1     1         1 1             1           1 1 1               1               1   1 1   16
17 15       1   1   1     1   1   1   2                 1                     1               1           1 1 2             17
18 23 1           1   1         1       1     1 1     1   1 1 1 1   2   1         2 1   1                   1 1 1 1         18
19 16         1       1         1     1       1                 1 1   1       1   1       1         1     1         1 1 1   19
20 16       1 1     1     1   1             1     2     1               1 1     1                       1 1 1   1           20
21 7     1 1         1                                 1           1                           1   1                       21
22 18       1           1   1         1 1   1 1     1     2       1           1 1                 1     1     1       1 1   22
23 13                   3             1   1   1               1   1       1             1 1         1         1             23
24 26   1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1                     1 2   2                 3                           4   24
25 9                     1   1               1                                       1 1     1         1   1           1   25
26 24 3 2 1                 2 1               1 1                 1   4       1   1   1       1   2           1           1 26
27 15               1           1       1       1             1           2 1   1           1   1           1     1     1 1 27
28 15 1 1   1                                 1             1         1       1     1   1         1       1       1   3     28
29 12       1     1             1                                 1     1         2           1 1         1         1 1     29
30 20             1 1 1 1     1   2                         1                   1 1 1 1   2 1   1 1 1               2       30
31 15             1 1 1 1                 1 1     1     2 1         1               1   1             1 1                   31
32 16         1     1     1 1   1 1                     1 1   1             1     1 1       1   1           1       1       32
33 11           2                       1   1   1                 1 2               1   1                       1           33
34 11                                 1           1 1   1   1   1     1     1     1                   1     1               34
35 14         1 1             1                   2 1 1   2                                   1         2   1 1             35
36 14   1 1     1                         2   1 1             2   1     1     1     1   1                                   36
37 19 2       1       1   1   1                       1 2       2   1     1         1 1 1 1         1             1         37
38 21           2 1   1   1   2   2       1   1 1       1     1     1         1   1                   1         2     1     38
39 12                     1       1   1             1   1       1 1         1 1           2                     1           39
40 13 1               1 1   1       1 1   1                                 1   1       1                         2       1 40
41 18 1     1   1         1         1       1       1     1   1 1 1       2                   1 1       1           1 1     41
42 20 2       1                           2           1   2       1 1 1                   1   1 1 2     1   2     1         42
43 21         1   1             1 1       1     1 1   1     2       1   1   1         1   1           2 2         1   1     43
44 12               2     1     1   1 1                       1                           2         2     1                 44
45 19       1 1       1 1           1   2               1           1           1           1 1 2             1   2       2 45
46 21     1   1           1     1       1   1 1       1       1 1             1 1 1     1 1 1   1   1   1       1       1   46
47 19       2           1             1           1 1 1       1   1   1     1       1 2       1       1 1   1         1     47
48 17 1   1                       1 1 1       2     2   1                       2   1 1                     2   1           48
49 16     1 1             2                     1           1     1         1           1           1       2 1 1   1 1     49
50 17       2   1 1 1 1       1 2                     1                   1         1   1         1   1       1 1           50
51 12   1     1   1                             1     1 1       1             1 1           1               1       1       51
52 14 1       1   1         1               1   1         1 1   1                   1   2             1           1         52
53 12     2   1                         1                   1           1 2       1 1                     1         1       53
54 16         1 1 1                       1 1     1     1           2           1                           2 1         1 2 54
55 16 1       2   1 2               2 1   1     1   1     1 1                 1                                         1   55
56 16 1   1 1     1   1             1           2   1 1                                   1   1 1 1           1 1           56
57 12           1   1       1       1       1                           1 1   1     1     1         1                 1     57
58 14                     1   1     1   1 1   1   1 1                         1     1   1               1           1     1 58
59 16 2               1         1     1   1 1   1         1           2 1   1                                 1           2 59
60 20     1                     1     1       1     1   1 2   1   1       1   1   1 1           1         2         1 1 1   60
61 19         1     1       1 1 1         1       1   2                   1     1           2 2 1   1     1           1     61
62 14 1 1     1 1             1         2                 1                       1     1                 1   1 1     1     62
63 15             1                     1             4     2           1       1   1         1 1   1                   1   63
64 14   1         1                             1 1     1         1       1         2 1         2     1     1               64
65 22   1   1 1 1                     2     1         2   1   3         1 1 1         1     1           1 1               2 65
66 17             1   1           1       1     2           1                         1           1 2 1   2 1       1 1     66
67 14   1 1           1 1                 1 1                             1       2 1           1       1           1 1     67
68 10     1                           1                     1         1 2       1                             1 1     1     68
69 21           1     1 1 1     2 1             1 3   1   1 1       1       1         2     1         1           1         69
70 19 1   2   1       1             1   1                   1 1 2       1   1     1     1 1             1 1   1             70
71 14   1       1         1         1       2       1             1             1       1           1   1 1 1               71
72 15 1   1 1         1         1                   1         1   1           1             1   2   1     1       1         72
73 7                   1                     1   1       1       1   1                                               1     73
74 24     1   1         1   1   1     2       2 1                             2       1     1 3 1         1 1     2     2   74
75 15       1   1   1     1       1         1           1               1     1       1     1         1         1   1 1     75
76 22     1           1               1     1 1         1       2       1   1 2         1 1 1 1 1     1 1           1 1   1 76
77 11       1                       3 1       1       1   1       1                         1                       1       77
78 11                     1                 2 1     1   1                         1                             1 1 2       78
79 13                                         1           1                   3         1       1         1   1     2     2 79
80 10       1                   1 1                 1       1           1             1                                 2 1 80
81 10                                   1                                       1       1 1 2 2         1               1   81
82 14   3         1   1     1                   1 1       1     1                             1   2       1                 82
83 7           1           1                         1               1 1   1                                           1   83
84 15   1   1           1 1 1               1     1 1 1         1         1       1               1           1           1 84
85 16               1     1 1     1 1   2               1     1     2                     1           1       1 1       1   85
86 20 1     1 1       1     1       1               1               1       2                 1   1     2     1 1 1   1 1 1 86
87 19       1   1             1 1 1             2       1 1   1           1 1                     1   1 1     1 2         1 87
88 15   1         1     2                                 2       1                   1   1         2 2     1           1   88
89 17       1         1 1   1 1       1 1                               1   1   1           1         2       1 1 1 1       89
90 25       1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1       1     1                 1 1     1   1   2     1 1   1 1     1 90
91 17 1 1         2     1 1       1 1   1       1       1             1 1 1       1 1 1                                     91
92 23   2 1       1 1 1                   3 1         1 1     1 1     1 1 1     1 1   2           1               1         92
93 16         1   1     1   1   1     1   1                   1 1                       1 1 1   1   1     1           1     93
94 12 1                 1 2               1     1       1           2 1     1                                       1       94
95 18     1         1       2 1     1     1   1       1           2         1               1   1   1           1 1       1 95
96 12   1 1   1     1     1   1                                 1       2                               1         1     1   96
97 16                 1     1     1     1         1   1     1   1 1   1 1   1     1   1           1   1                     97
98 11               1         1 1                     1       1       1 1 1   1       1         1                           98
99 11                       1             1   1   2         1       1                     1       1                 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
Ngày
/
Tháng