BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
Ngày
/
Tháng
00 21             1           1     1   1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2 00
01 20           1     1   1             1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1   01
02 19 1 1   1   1 1           1     1       1             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1       02
03 17                     2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1                           1                     1     03
04 8 1                                                   1         1   1         2       1                   1             04
05 15 2                   1   1 1                         1   1               1   1         1 2 1   1     1                 05
06 16   1   1   1               1                 1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1   06
07 11   1       1       1           1       1                   1       1               1 1 1                             1 07
08 11         1   1 1         1         1     1     1                                     1 1           1       1           08
09 16               1           1               1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   09
10 15       1       2                             1             1 1   1     2   2           1           1         1     1   10
11 16                             1 1 1     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 11
12 17 1 1 1                             1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             12
13 10                 1   1         1                   1       1     1   1         1   1                 1                 13
14 14         1       1           1   1 1         1                       1 1 1       1   1   1           1           1     14
15 15     2                                               1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2 15
16 7                 1           1                                                     1       1   1           1     1     16
17 14                 1 1   1                     1           2   1                 1       1       2 1         1     1     17
18 19   2         2                   1 2       2     1                 1       2           1         1             1   2 1 18
19 18   1         1           1       1   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1     19
20 15       1 1                   1             1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1 20
21 17 1 1               1           2     1       1   1     1   1   2       1               1         1       2             21
22 16     1   1           1         1     1       1         1   1             1       2       1               1 1 1       1 22
23 22           1           3     1         2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1       23
24 14                           1         1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1           24
25 14 1                 1 1     1             1     2           1   1               1             1           1     1   1   25
26 19   1         1   1 2           1           1 2                     1       1   1           1   2               1   3   26
27 17                   1       2       1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1       27
28 19   1   1         1 2       1       1                       1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1 28
29 11     1                           1   1 2               1                             1   1     1 1             1       29
30 16         1 1       1   2   1             1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                 30
31 15       1 1           1 1           1         1   1       1                             1   1   1   2   1       1       31
32 15         1   1   1       1       1             1         1     1           1 1                 1   2   1           1   32
33 17 1         1               1 1 1       1 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1 33
34 12 1           1     1 1                   1       1 1 1         1   1               1                             1     34
35 15                     1   1     1         1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1     35
36 16     1     1                       1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   36
37 16           2 1 2     1           1         1                 1 1 1 1     1       1       1               1             37
38 23     1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1     38
39 16   1 1     1           1     1                   1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1       39
40 18   1               1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1 40
41 14 1       1   1     1                 1       1           1       1     1           1                         1   2   1 41
42 18       1             1           1                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   42
43 16   2 1     1   1 1 1           1                         1   1           1       1                         1     2   1 43
44 21 1     1       1                 1       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2 44
45 10                     1 1     1 1             1         1   1           1 1   1                                         45
46 13       1               1 1           1 1 1           1             1         1             1 1   1       1             46
47 16       2     1 1     1   1       1           1   1 1               1         1                     1           1   1 1 47
48 24   1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1       48
49 17   1 1 1 1       2       1     1                                     1       1             1 1 1 1         1     1 1   49
50 19         1 1   1         2         1 3                   2     1       1     1   1           1         1   2           50
51 19     2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1 51
52 13                     1     1 2       1         1         1           1     1           1       1           1 1         52
53 10   1 1                                   2             1 1             1                           1   1     1         53
54 13     1                 2               3                         2 1         1   1           1         1               54
55 12 1           1           1               1           1   1       1           1 1     1               1               1 55
56 14                   2   1     1       1   2 1         1 1                       1                             1   1 1   56
57 16               1   1           1   2   1             1       1     1     1   1     1       1               2       1   57
58 18         2 1 1           1 1       1   1             1       1     2 1               1   2       1   1                 58
59 14   1                             2                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   1           59
60 9         1 1     3                       1   1                                                             1   1       60
61 12     2   1       1 1     1   1                               1       1           1                           1   1     61
62 14 1                         1 1 1 1   1           1 1 1                         1           1 1       2                 62
63 24 1         1 1 1               2               2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         63
64 14     1 1 1   1     1         1         2       1   1         1                                 1   1                 1 64
65 9                     2     1             1                                 1                               1 1   1 1   65
66 18     2       2     1 1                       1 3 1   1                     2             1   1 1             1         66
67 14                           1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   67
68 21 1   1 1                     1     1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1 68
69 14 2   2                   1                           1 1               1       1     1       1       1         1   1   69
70 19 1     1       1             1       1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       70
71 21   1   4               1 1   1                     1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1       71
72 16   1   1               1   1 2                 1 1     1             1         2                   1     1     1   1   72
73 19   1     1 1           1   1                   1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       73
74 15 1 1   1                 1       1 1 1     1       1                             1   1           1       1   1       1 74
75 16     1     1   1 1 1                                                   1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1   75
76 21     1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   76
77 18             1           1 2   1 1     1     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1 77
78 16       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1                                         1         1     78
79 17   1       1                   1   1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2     79
80 19         1   1             1   1   1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1   80
81 9               1     1             1         1                   1   1       1             1     1                     81
82 18   1       2           1       1           1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   82
83 21 2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                 83
84 20       2   1 1 1 1 1           1           1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 84
85 7                                 1             1                               1 1             1             1   1     85
86 22         2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 86
87 18           1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1                           1       1 1                     87
88 21 2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1                               3 1 1       1           1   1       88
89 12 1         1                                     2           1         1         2     1     1 1               1       89
90 14 1 1               1   2             1 1       2           1       1                     1           1       1         90
91 15         1     1         1           1     1     1 1   2           2         1           1         1     1             91
92 19 1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1                       2 1     1       1                 1 92
93 18                 2               1   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                     93
94 17         1   1 2                   1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1       94
95 16   1         1         2   1     1 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1                 95
96 17   1     2   1   1   1                       2                 1       1         1     1     1         1 2   1         96
97 13       1                         2         1               1 1   1     1                           1   1 1   2         97
98 10                                 1   1   1                 1 1           1 1                   1     1         1       98
99 21 1   1   1     1                     2 1       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
Ngày
/
Tháng