BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11       1         1       1                 1                   1   1             1                       1   1     2   00
01 20                       1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1         1       1 01
02 22         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1   1               02
03 11                 1                 1                     1         1                       1   1     1 1   1     1   1 03
04 20                 1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1         2           1   1     04
05 15       1 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 1 1     1   1             1 05
06 19 1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1       1 1   1   1 1         06
07 16 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 1                 1       2 07
08 11     1       1       1 1                 1                   1                       1   1             1   2           08
09 13 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1                     1     1           1   09
10 19           1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2               1 1   1       10
11 19   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   1             2 1     2     11
12 19   1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1           1 2 1           1     1 12
13 14 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1                                       1 1 1   13
14 18     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1     1   1   1 1             14
15 19     1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1             1 1   1       1     1 1 1   15
16 25       1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1   1 1           1 16
17 23 1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1                     1   1   1 17
18 12     1     1                             1       1   1   1   1                       1 1           1           1     1 18
19 8         1           1           1 1                                       1 1                       1         1       19
20 14 1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   1             1     1           2   20
21 16       2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       1                         21
22 16           1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1                         1 1 22
23 25                 1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   1 3 1 1     1     23
24 16 1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 1                   1     24
25 14         1     1           2                   2               1       1       1 1                           2 1     1 25
26 23             1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1     1         1 1   26
27 11 1         2               1       1                 1               1                     1 1               1 1       27
28 16 1 1               1         1         1     1               1   1 1               1       1 1           1       2 1   28
29 18     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1             1   1 1           1 29
30 15 1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 1   1               1 1             30
31 27   2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2           1   1     1   1   1 1 31
32 14           1   1       1                                   2       2 1   1         1       1 1 1               1       32
33 16       1     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1           1         1     1     33
34 21     3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1             1     1           34
35 17   1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1           1 1   1           1   1 35
36 15   1                     1 1   1   1       1       1       1       1                   1     2 1     1       1         36
37 18   1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1     2     1       1       37
38 17 1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                                   1 1   1 1 38
39 16   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1                   1                   39
40 11     1               1 1 1                           1       1   1 2                 1               1                 40
41 12       1 1   1   1                                           1 1                 1         1 1       1       2         41
42 10       1     1       1                   1                           1 1       1         1   1             1           42
43 10           1                                         1       1       1             1               1 1       3         43
44 16           1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1                                 44
45 14   1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           1         2 1           1           45
46 14                   1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1             1             1   46
47 21 1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 1   1       1 1 1           47
48 20 1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2       1                   48
49 17       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1     1         1   1   1   1   49
50 13 1   1       1                 1     1               1   1                     2                     1 1   1       1   50
51 16                 1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1         1     1     1       51
52 14             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             1               1     1   1 52
53 17 1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1               1 1 1   1     1         53
54 15         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2                     1           1     54
55 11     1           1         1       1 1 1     1     1                         1                   1         1           55
56 14   1       1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   1                           56
57 20 1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1   1   1               1   1 57
58 10 1 2           1     1                   1 1                                                   1       1       1       58
59 13         1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1             1         2       59
60 13           1 1       1     1     1                                   1       1   1     1           1     3             60
61 15     1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1               2                 61
62 11                           2       1                   1   1   1                 1   1 1 1                           1 62
63 14 1 1       1       1   1 1     1             1                           1         1     1               2 1           63
64 18     1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1           2   1   1     1 1       64
65 11     1   1             1 1                               1 1             1 1               1             1     1       65
66 20 1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1               1   1 1 66
67 18         2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1   1                 2 1     67
68 27     1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 1 1   1         2 68
69 20   1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1             1         1 1   1       69
70 17   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1                       2 1 1 70
71 9     2             1                                             1     1             1   1       1             1       71
72 18 1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1       1                     1 1 72
73 15             1     1 1           1           1           1               1       2       1 2       2               1   73
74 7                           1     1                               1               1           1           1     1       74
75 8       1   1                           1           1                     1       1   1               1                 75
76 11   1 1               1           1                         1       1 1     1                         1           1   1 76
77 17                                 2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1                 1 77
78 14           1             1         1     1 1         1         1       1                   1         1 1   2       1   78
79 15                   2     1     1 1       1         1                       1         2             2     1   1     1   79
80 19             1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1                 1             80
81 12   1 1       1               2         1                         1         1   1   1       1     1                     81
82 13   1 1 1             1   1             2               1                     1               1           1       1 1   82
83 25       1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1       3 1             1 1   83
84 20                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   2     1           84
85 16 1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1                   1       1     85
86 18 2   1               1       4 1       1             1                       1   1     1           2 1 1               86
87 15         1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1                                     87
88 10     1             2   1           1         1 1         1                 1                                 1         88
89 15 1       1                           2   1           1     1               1               1   1       1   1 2 1       89
90 14   1   1       1 1       1             1                           1               1   1     1       1   1   1       1 90
91 21   1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1           2         1   1   91
92 26 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1               1     1         92
93 15 2     1 1                       1   1                               1         1   1   1 1   1           1   1     1   93
94 17     1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2     1         2             1   1     94
95 13             1     1               1 2     1       1                         1 1   1                       2     1     95
96 10               1                 2                 1   1         1   1             1     1           1                 96
97 19               1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1         1   1         1     1   97
98 16       1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1           1   1 1       1       1   98
99 14   1 1     1           1           1   1             1     1         1     1         1   1                       1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng