BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/08/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9                     1                 1       1       1                   1 1     1   1             1                 00
01 9             1         2       1                   1                     1           2 1                               01
02 23   1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1     1   1                       02
03 16             1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 1 1                             03
04 13     1         1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1       1                             04
05 12     1 1     1           1                           1       1                       1   1 1             1 1     1     05
06 16 1   1   1       1                         1 1     1     1       1           1     1     1   1         1 1   1         06
07 17     1 1 1                 1 1   1       2         1           1           1     2   1   1                         1 1 07
08 14     2           1 1                         1           1       1                 1   1               1   1 2       1 08
09 15       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             1               1       2 1       1         09
10 21                     3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1         1   1     1       1         10
11 19   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1           1 1 1   1 1           1 2         1   11
12 15               2 1 1           1                       1     1     1   2           1   1           1   1         1     12
13 15 1           1       1           1         1 1             1     1       1 1             1   1   1   1   1             13
14 14         2     1   1 1                   2               1             1                           1 1         1 2     14
15 15             1 1 1 1           1               1 1     1                       1   1       1       1           1 1 1   15
16 24               1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4                 2         2         1 16
17 14             1   1                     1 2                   1 1   1 1                       1     2     1           1 17
18 17                       1       1             1   1   1     1 1                   1   1   1       1     1   2     1 2   18
19 14       1                         2   2                     1 1         1   1 1 1     1   1 1                           19
20 8           1         1             1   1             1       1                 1                                   1   20
21 11                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1                                                 21
22 12 2     1                             2         1         1                       2   1   1     1                       22
23 16     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1                       1         23
24 13 1             1   1       1   1     1                           1                       1   1 1           1 1       1 24
25 17               1             1         2   1                     1 1               1   1       1 1         2 1   2 1   25
26 17           1     1             1       1 1               1 2         1             1     1 1 2   1         1 1         26
27 11 1   1               1 1   1 1                     1                 1                   1       1   1                 27
28 13 1 1       1                 1 2     1                         2   1     1                     1                 1     28
29 19   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1           2         2       1 1 1 1         29
30 6           1       1         1   2     1                                                                               30
31 24 1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1           1 2 1 1     1             31
32 18   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1   1 1                           2       2 1 32
33 24           1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1           1       1   1 1 1   1 2 3 33
34 14 1     1 1                       1         1         1         1 1           1           1   1               2       1 34
35 16       1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1                               1         1       35
36 21 1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1   1 1       1                 1 36
37 23     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1     1     1   1                 37
38 12   1                                                           1 1       1             1   1 1   1 1             1   2 38
39 19       1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1             1 1                       39
40 17 1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     1       1     1             1   40
41 23       1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                       1   1       1 1     3     2 41
42 16         1             1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1         1             1           42
43 17             1         1   2     1       1   2 1     1                             1             1 1       2       1 1 43
44 17   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1           1             1       2               1   44
45 18   2                           1         1 1 1 1   2     1     1               2               2         1         2   45
46 27 1                   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1     46
47 15 1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1             1                 1         2         47
48 13     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 1       1   1                               48
49 12     1     1         1     1       1                           1   1     1   1 1           1           1               49
50 14   1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                                         1     1                   50
51 13         2 1 1                             1           1       1     1     1       1       1 1       1                 51
52 13                 1       1     1     1         1                       1       1     1   1           1         1   1 1 52
53 11           1   1           1                     1             1 1   2     2     1                                     53
54 15 2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1                               1 54
55 12 1         2                         1     1               1           1                   2             2     1       55
56 10             2                                   1                 1         1     1   1       1       1         1     56
57 15     1         1         1 1   1             1   1             2     1             1   1 1     1                   1   57
58 15 1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1               2             1         1 1     58
59 19           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1     1 1       2                   59
60 16 1       1         1               1               2     1       1 1 1   1         1                 2   1   1         60
61 14           1             1       1           1     1         1     1         2     1 1     1     1             1       61
62 13                                   1 1   1         1   1                     1 1       2       1     1     1       1   62
63 20   1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1             1 1   1       2     1 1 1       63
64 10       1 1   1     1               1                         1         1                                 1     1     1 64
65 11     1                     1                 1   1           1         1   1 1       1             1           1       65
66 19   2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       1               1 1   1     1               66
67 20     1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1           2   1       1       1   67
68 17   1     1   1                 2         1   1                     1   1 2         1       1     1     2   1           68
69 15             1   1     1               1               2                   1             1   1       1 1 1   1     2   69
70 19 2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1       2                     1         70
71 10       1         1   1       1     1                     1           1                           1         1       1   71
72 19             1   1         1 3       1 1             2             2 1         1     1 1         1       1         1   72
73 12       1       2           1 1         1                   1                 1         1 1       1       1             73
74 15   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       1       1       1     1       1             74
75 18     1       1                   1   1     2     1 2   1               2                           2     1 1 1   1     75
76 19   1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1                       1       1 1         1   1 76
77 16                   1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2                 1 1   1       1 77
78 15 1     1     1 1   1             1               1   2       1         2         1         1         1                 78
79 21                 1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2             1 1     2         1     79
80 21   1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2             1         1 2       1 1 1     80
81 21         1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1       1     1           1       1 81
82 23   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 1                     1 2 1   1 82
83 16     1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1                       1       1   1           83
84 23 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2         1 2   1 1     1     1     1 84
85 8   1         1   1               1   1                 2                                             1                 85
86 17     3                               1     1                     1   1 2   1     1 1       1 1         1       2       86
87 18 1     1           1   1 2   1                 1               1   1               1 1       1 2       2   1           87
88 20 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1         1         1 1 2       1 1     88
89 18 1     1               1       1       1   1   2   1   1             1                 1     1     1     1   1 1 1     89
90 22       1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1     1 2   1   1   1         1       90
91 20 1 1           2 1 1                                       2 2     1               1     1       1     1       1 2 1 1 91
92 10                 1                   1   1           1 1             1   1                         1             1   1 92
93 15     1       1       1   1       1               1   1 1                             1   1       1     1   1   1 1     93
94 12                 1           1       1             1       1           1         1     2         1   1         1       94
95 9       1 1                     1 1                   1               1   1         1                               1   95
96 20 1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1           1             1   1   96
97 8       1   1         1         1         1                                     1                 1       1             97
98 20         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               1   1     1         2         1 1     1   1 98
99 15     1                     2 1                 1     1       1                 2       2               1 1   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng