BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/07/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18                     1   1       1   3     1   1 2 1     1     1       1               1             1   1     1       00
01 13         1   1 1 1     1   1               1       1       1                 1                   1     1   1           01
02 17     1   2     1   1 1     2         1     1         1 1                             1       1       1   1     1       02
03 13 1     1                   1 1                         1     1 1               1 1       1             1         1   1 03
04 15   1   1   1             1       1     1                   1 1 1     1     1 1                 1     1   1             04
05 25   1     1   2 3   1         1 1           1           1       1 2     1 1 1   1 1       1   1   1           1 1       05
06 14   1   1     1 1         1                 1 1   1 1             1           1           1 1         1                 06
07 13         1 1             1             1   1               2 1         1 1   1                               1       1 07
08 15 2   3         1                     1                       1         1           1         1 2     1   1             08
09 14     1               1                 2       1       1     1     1       1     1   1 1   1       1                   09
10 15 1     1       1                                 1     1         1         2   1         1         2   1   1       1   10
11 16           2               1 1                   1     1 1 1 1   1             2             1                   2 1   11
12 12     1                                             1       1 1   2   1     1 1               1         1           1   12
13 11       1         1   1   1   1                             1   1     1           1               1                   1 13
14 16 1   1     1 1         1 1 1           1           1     1                                   2 1   2             1     14
15 15     1   1             1     1 1   2 1 1               1                             1 1       1           1     1     15
16 27           1 1   1   2                   1   1 1   1 1             1 1 1           2   1   3   1 1       1 1       2 2 16
17 16         1       1   1           2     1                 1           1 1   1       1       1   1   1             2     17
18 17   1                         1   1       1 1     1 1       1         1   1   1           2                 1 1 2       18
19 18             2                       1 1 1                   1 1       1           1   1       2   1 3 1       1       19
20 18                 1             2 1         1       1                 1       1 2     1 2       1   1   1 1 1           20
21 18 1         1       1           1 1 1 1   1     1       1 1     1 1           1   2                           1 1       21
22 13 3 1   1   1 1                                   1 1                       1 1                             1   1       22
23 17                       1   1       1                     2 2       1 2       1 1   1 1                     1 2         23
24 13               2 1   1 1     2                   1   1                                 1               2     1         24
25 14 1                           1 1                                 1 1           1   1               1   1 1 1   1 1 1   25
26 13 1 1             1         1 1     1           1       1                           1 1                     1     1 1   26
27 12                               1 1     1 1   1       1                           2   1               1           1 1   27
28 10 1           1     2           1 1       2       1                       1                                             28
29 13 1         1             1       1                     1 1         1 1     2   1                       1       1       29
30 13   1               1                       1           1 1             3                         1   1         1 1 1   30
31 13           1           1     1           1               1       1     1     1             1   1   1     2             31
32 22                                     2   3 1   1     1         1   2 1     1   1         1 1 1           1 1 1       2 32
33 11           1           1 1                                 1     1 1   1         1   1     1   1                       33
34 35 1 1     1 2   1           1 1 1   1   1     1             2   1 1       1   1   1 1 1 2 1   1   2 1 2   1     1 1 1 1 34
35 15     1           1   1       1   1               1       1   1                       1   1     1   1       1       2   35
36 18   1         2 1 2                 1         1 2 1               1   1 1 1       1           1   1                     36
37 15   1                     1 1 1 1   1 1   1                           1       1   1       1     1 1     1               37
38 25     2   1     1 1                 2   1   2 1       1   1   1         1   1     1       1 1 1 1     1       1   1   1 38
39 12 1       2                 2                             1 1   1     1           1     1     1                         39
40 14 1                                     1     1 1                     1               1       1   2     1 1 2   1       40
41 12                         1       1       1   1 1     1   1 1         1     1               1                       1   41
42 28 1 1 2             1 2   1 1       3       1     2               1 1 1 1   2 1             1   1     1   1 1         1 42
43 14 1       1 1     1   1           1   1 1 1           1         1                             1   1 1                   43
44 14       1         1   2   2   1 1           1   1                 1           1     1                     1             44
45 8                             1                 1     1             1 1       1                             1         1 45
46 16                     1 1       2                       1 1   1 1   1     2         1 1                 1 1 1           46
47 14 2               1                                 1   1 2                       1 1     1 1                   2 1     47
48 14       1     1           1 1 1 1   1           1   2   1 1                 1               1                           48
49 13           1   1                   2 1       1   2           1   1                       1 1                   1       49
50 13     1             1   1 1     1       1             1     1       1         1 1                   1       1           50
51 17           1   2   1 1 1 2 1   1     1                 1         1             1 1             1     1                 51
52 16   2   1 1             1                 1         1           2   1       1       1             1             1 1   1 52
53 21   1         2             1       1   1 1 2 1   1     1           1   1             1       2   1       1   1     1   53
54 14               1   1         1         1 1                     1         1 1         1 1 1 1         1           1     54
55 16                   1                         1 1     1         1       1       1 1 1   1 1       1   1     1 1 1       55
56 17   1                   1             1   1 1                   1         1   1 1 1       1   1   1 1         2 1       56
57 23 1         1 1     1 2   1     2       1             1       1     1     1         1 1                 1 1 2     2 1   57
58 19         1             1   1   1           1 1     2       1   1 1     1           1   1 1 1       1   1           1   58
59 11   1 1                   1   1         1     1           1     1                                                 2   1 59
60 19     1 2 1     1 1 1                         1   1       1   3   1       1 1                   1         1   1         60
61 17       1 1             1 2             1   1   1 2           1 1         1             1           1 1             1   61
62 12   1 1     1   1                         1 1   3                                             1 1         1             62
63 16         1             1 1 2           1               1   1 1 1 1         1               1   1           2           63
64 16       1 1     1       1 1       1           1       1               1   1       1       1   1         1 2             64
65 17                               1   2   1           1 1       1   1 1               1   1   1           1         1 2 1 65
66 13 1 1     1   1       1 1   1 1               1               1                         1           1         1         66
67 16     1     1   1     1             2 1   1       1       1   1                         1   1                 1   1 1   67
68 15 1               1   1   1 1                     1   1     1     1                         1 1 1 1           1       1 68
69 14         1         2 1               1       1                     1     1     1     1 1 1           1               1 69
70 15           1   1       1       1         1           2 1             1   1                       1   1 1       1 1     70
71 20 1           1     1   2         1 1       1 1 2   1             1 2               2 1 1                     1         71
72 19     1     2 1           1   1   2       2               1     1       1 1   2 1               1       1               72
73 13       1 1       1         1                 1       2 1                         1 1       1                         2 73
74 22   1 1                               1       1     1 2 1   1         1 1 1     1 1 1         1     1 1   1 1 1 1       74
75 12     1 1         1               1           1         1   1         1         1 1   1     1                           75
76 5                 1                                         2       1                       1                           76
77 11                   1         2   1   1           2                         1     1   1                               1 77
78 17       2           2               1         1           1         1     1       2     1 1   1         1 1         1   78
79 20 1 2         1     1   1       1 1                   1 1                   1       1     2       2   1 1     1 1       79
80 11     1                                     2 1     2       1   1               1           1                         1 80
81 15         1   1       1     1 1 1 1   1   1     1       2           1         1       1                                 81
82 16   1           1   1 1           1     1 1                                 1         1 1 2           1     1   1     1 82
83 21       1     1 2 2             2               1 1     1                 1 1 1 1   1 1           1       1     1     1 83
84 21     1     1         1 1             2 1     1 2   1 1         1   3   1 2                                     1 1     84
85 11             1                   1                                   1 2           1       1   1         1   1 1       85
86 14     1 1 1                   1       1               1 2 1           1                       1     1             1   1 86
87 22     2   1 1     1 1 1 1             1     2     1       1     1               1   1         1   1 1 1       2         87
88 13 1         1                 1   1           1     1                   1       1 1             1   1     2             88
89 21   1 1 1                 1           1             2         1   1 1 1 1     1 1     1       1   1   1 1         1   1 89
90 17 1 2   1   1     1                     1 1   1       1                   1 1             2     1 1   1                 90
91 22       1 1             1         1 2 1             1     1 1     1     1 2           1       1         1         1 3 1 91
92 16       1         2           1 1   1   1       1           1 1             1 2   1                 2                   92
93 15       2     1     2                   1   1   1     1   1       2                     1 1                   1         93
94 14               1           2       1               1                 1   1     1   1   1           1 1         1     1 94
95 20       2   1 2     1           1           1         1         1     1       1 2             1   2 1   1     1         95
96 17         2     1   1   1             1           1           1 1       1             2     1   1       1   1       1   96
97 15   2                       1           1     1 1 1                       1   1     1   1         1         1       1 1 97
98 13             1   1       1 1     2                 1         1                       1 1               1     1     1   98
99 16                 1 1 1 2                 1                 1 2     1       1           1       1   1   1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng