BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14 1     1 1   2               1                       1 1             1 1                   1 1   1         1           00
01 16     2                         1       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2   01
02 17   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1       02
03 15 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   03
04 19     1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                         04
05 19     1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             05
06 17 2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                     06
07 16   1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1                   1 1           07
08 10     1     1       1 1       1 1                     1           1                                       1       1     08
09 14         1       1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             09
10 18     1 2   1 1             1   1     1                                                     1 2   2 1 1     1     2     10
11 13 1           1 1       1   1 1           2   1                                       1         1       1     1         11
12 15 1   2                           1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     12
13 16 1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1     13
14 17   1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1     14
15 15           1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1     15
16 21   1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1     16
17 19       1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1   17
18 17   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1       2   2       1 1 2           18
19 18 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1   19
20 21 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1           20
21 17   1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1             21
22 20   1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1       22
23 9 1             1       2       1                       1                   1   1               1                       23
24 22   1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1     24
25 14                       1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   25
26 23         1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1 26
27 22 1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1     27
28 13           1         1 2     1                     1     2         1                 1 1     1                       1 28
29 12                     1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                                 1 29
30 17                         3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1       30
31 11         1         3 2       1       1                   1                             1                             1 31
32 20                   2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1 32
33 17               2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1     33
34 17     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         34
35 16           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2         35
36 15 1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1                           1     3 36
37 20 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2     37
38 12   1               1   2   1   1     1         1         1               2                       1                     38
39 19   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1 39
40 11       1       1                 1   1       1   1   1   1                                     1               1 1     40
41 16         1           2       1       1 2 2               1             1         1       1                     2     1 41
42 11             1                     1           1             1   1             1   1           1               1 1 1   42
43 26   1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   43
44 14                                       1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   44
45 16     1 1 2                     1           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1         45
46 13       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                       46
47 13   1   1   1   1                     1       1                     1         1 1         1                   1 1 1     47
48 13     1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1                   48
49 17 1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2   49
50 14       1     1             1   2         1                                             1   2 1 1 1   1   1             50
51 15 1             2             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1   51
52 14   1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       1   1     1           1         52
53 13 1             1 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1               1     53
54 17   1   1             2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     1   1           54
55 14           1               1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1 55
56 19     1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1         56
57 10   1                       1   1             1         1             1       1     1 1           1                     57
58 21               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1           58
59 14     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1               59
60 9         1 1               1 1                                     1             1       1     1               1       60
61 11 1         1                 1     1                       1   1           1       1 1               1             1   61
62 21     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1 62
63 15 1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                             1             1       1 1 63
64 19   1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2               64
65 20   1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1     65
66 15           1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2     66
67 16                   2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1   67
68 17       1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1 68
69 12         1               1   1             1   1                     1                 1 2                   1     2   69
70 12                 1       1         1                       1     2         1           1     1         1       1 1     70
71 13       1         1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           71
72 17   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1         72
73 12   1 1               1               1   1     1   1     1 1                                   1       1       1       73
74 16             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1 74
75 15                 1 1 1                                   1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1 75
76 14       1 2     1           1     1                   1     3   1                           1   1         1             76
77 22   1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1 77
78 25                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1 78
79 20         1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1         79
80 16   1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1     80
81 18   1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1 81
82 12           1 1       1     1     1                     1       1   1                               1       1         2 82
83 13         1 1               1             1 1             1   2       2         2 1                                     83
84 13         1             1                         1 1   1             1   1       1     1             1     2     1     84
85 22 1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                 85
86 16 3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1             1                 2   86
87 13     1                       1       2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   87
88 13                     1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       1             1 88
89 16                         1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 89
90 18 1               1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1 90
91 18   1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1         1       1   91
92 15 1                 2     1 1         2             1                 2 1         1                 1           1   1   92
93 20     1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2       93
94 14                   1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             94
95 8       1                   2               1       1                                 1                 1       1       95
96 26 2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1 96
97 12       1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1                         1         97
98 10         1     1 1                   1 1                   1       1       1                   1               1       98
99 15 1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       1     1                       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
Ngày
/
Tháng